1
ብጀካ እቲ ቐዳማይ ብዘበን ኣብርሃም ዝዀነ ጥሜት ኣብታ ሃገር ካልእ ጥሜት ድማ ዀነ። ይስሃቅ ከኣ ናብ ኣቢሜለክ፡ ንጉስ ፍልስጥኤማውያን፡ ናብ ጌራር ከደ።
2
እግዚኣብሄር ድማ ተራእዮ በሎውን፡ ናብ ግብጺ ኣይትውረድ፡ ኣብታ ኣነ ዝብለካ ምድሪ ደኣ ተቐመጥ።
3
እዛ ዅላ ሃገር ንኣኻን ንዘርእኻን ክህበካ እየ እሞ፡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ዄንካ ተቐመጥ። ኣነ ኸኣ ምሳኻ ክኸውንን ክባርኸካን እየ። እቲ ነቦኻ ኣብርሃም ዝመሐልኩሉ ማሕላ ድማ ከቝሞ እየ።
4-5
ኣብርሃም ቃለይ ስለ ዝሰምዔ፡ እቲ ሐልዎ ኢለ ዝአዘዝክዎ፡ ትእዛዛተይን፡ ስርዓታተይን ሕጋጋተይን ድማ ስለ ዝሐለወ፡ ንዘርእኻ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ እየ፡ ኣዛ ኩላ ሃገርን ውን ንዘርእኻ ክህቦ እየ፣ህዝብታት ኵላ ምድሪ ድማ ብዘርእኻ ኺባረኹ እዮም።
6
ይስሃቅ ከኣ ኣብ ጌራር ተቕመጠ።
7
ሰብ እታ ቦታ ድማ ብዛዕባ ሰበይቱ ሐተትዎ። ንሳ ሓብተይ እያ፡ በለ። ትርኢታ ጽቡቕ ነበረ እሞ፡ ደቂ እዛ ቦታ እዚኣ ብዛዕባ ርብቃ ኸይቀትሉኒ ኢሉ፡ ሰበይተይ እያ ምባል ፈርሄ።
8
ኰነ ኸኣ፡ ሓያሎ ወርሓት ኣብኡ ምስ ተቐመጠ፡ ኣቢሜለክ፡ ንጉስ ፍልስጥኤማያን፡ ብመስኰት ኪጥምት ከሎ፡ እንሆ ድማ ይስሃቅ ምስ ሰበይቱ ርብቃ ኪስሐቕ ረአዮ።
9
ኣቢሜለክ ከኣ ንይስሃቅ ጸዊዑ፡ እንሆ ርግጽ ሰበይትኻ እያ፡ ከመይ ደኣ፡ ንሳ ሓብተይ እያ፡ዝበልካኒ፧ በሎ። ይስሃቅ ከኣ፡ ብዛዕባኣ ኸይመውት ኢለ፡ በሎ።
10
ኣቢሜለክ ድማ፡ እዚ ዝገበርካና እንታይ እዩ፧ ሓደ ኻብ ህዝቢ ምስ ሰበይትኻ ኺድቅስ ቀሪቡ ነይሩ እዩ እሞ በደል መምጻእካልና ኔርካ፡ በለ።
11
ኣቢሜለክ ከኣ ንዅሉ ህዝቢ፡ ነዚ ሰብኣይዚ ወይ ንሰበይቱ ዝተንከየ፡ ሞት ኪመውት እዩ፡ ኢሉ አዘዘ።
12
ይስሃቅ ድማ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ዘርኤ፡ በታ ዓመት እቲኣ፡ ኸኣ ሚእቲ ኻዕበት ረኸበ። እግዚኣብሄር ድማ ባረኾ።
13
እቲ ሰብኣይ እቲ ኸኣ ዐበየ፡ ኣዝዩ ኽሳዕ ዚዐዝዝ ድማ እናወሰኸ ኸደ።
14
ጥሪት ኣባጊዕን ጥሪት ኣሓን ብዙሓት ግዙኣትን ነበርዎ። ፍልስጥኤማውያን ድማ ቀንኡሉ።
15
ሽዑ ፍልስጥኤማያን፡ ነቲ ግዙኣት ኣቦኡ ብዘበን ኣቦኡ እብርሃም ዝዀዐትዎ ዅሉ ዔላታት ደበይዎ፡ ሓመድ ከኣ መልእዎ።
16
ኣቢሜለክ ድማ ንይስሃቅ፡ ካባና ኣዚኻ ሐይልካ ኢኻ ኣሞ፡ ካባና ኺድ፡ በሎ።
17
ይስሃቅ ከኣ ካብኡ ኸይዱ ኣብ ለሰ ጌራር ሰፈረ፡ ኣብኡ ኸኣ ተቐመጠ።
18
ነቲ ብዘበን ኣቦኡ ኣብርሃም ዝዀዐትዎ ዔላታት ማይ ድማ፡ ፍልስጥኤማውያን ድሕሪ ሞት ኣብርሃም ዝደበይዎ፡ ይስሃቅ መሊሱ ዀዐቶ፡ ስሙ ድማ በቲ ኣቦኡ ዘውጽኣሉ ስም ሰመዮ።
19
ግዙኣት ይስሃቅ ድማ ኣብቲ ለሰ ዀዐቱ፡ ኣብኡ ኸኣ ፈልፋሊ ዔላ ማይ ረኸቡ።
20
ጓሶት ጌራር ከኣ ምስ ጓሶት ይስሃቅ፡ እዚ ማይና እዩ፡ኢሎም ተበአሱ። ምስኡ ስለ እተበአሱ ድማ፡ ስም እቲ ዔላ ዔሰቅ ኣውጽኣሉ።
21
ካልእ ዔላ ኸኣ ኰዐቱ፡ ብዛዕባኡውን ተበአሱ እሞ ስሙ ሲጥና ኣውጽኣሉ።
22
ካብኡ ድማ ገዐዘ፡ ካልእ ዔላውን ኰዐተ፡ ብዛዕባኡ ግና ኣይተበአሱን፡ ሕጅስ እግዚኣብሄር ኣርሒቡልና እዩ እሞ፡ ኣብዚ ሃገር ክንፋረ ኢና፡ ኢሉ ኸኣ ስሙ ረሓቦት ኣውጽኣሉ።
23
ካብኡ ኸኣ ንብኤር-ሸባዕ ደየበ።
24
በታ ለይቲ እቲኣ ድማ እግዚኣብሄር ተራእዮ፡ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃም እየ፡ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ፡ ምእንቲ ኣብርሃም ባርያይ ኢለ ድማ ክባርኸካ፡ ንዘርእኻውን ከብዝሖ እየ፡ በሎ።
25
ኣብኡ መሰውኢ ሰሪሑ ኸኣ፡ ብስም እግዚኣብሄር ተማህለለ፡ ኣብኡውን ድንኳኑ ተኸለ። ግዙኣት ይስሃቅ ድማ ኣብኡ ዔላ ዀዓቱ።
26
ኣቢሜለክ ድማ ምስ ኣሑዛት ፈታዊኡን፡ ፊኮል ሓለቓ ሰራዊቱን፡ ካብ ጌራር ናብኡ ኸደ።
27
ይስሃቅ ከኣ፡ ጸሊእኩምንስ ካባኻትኩም ከኣ ሰጕጕኩምኒ፡ ንምንታይ ደኣ መጻእኩምኒ፧ በሎም።
28-29
ንሳቶም ድማ በሉ፡ እግዚኣብሄር ምሳኻ ኸም ዘሎ፡ ኣርጊጽና ርኢና ኢና እሞ፡ ከምቲ ንሕና ዘይተንኬናካ፡ ጽቡቕ ጥራይ ከም ዝገበርናልካ፡ ብሰላም ድማ ኣፋኖናካ፡ ንስኻ ድማ ንኣና ኽፉእ ከይትገብረና፡ ንሕናን ንስኻን ንሓድሕድና ንማሓሐል ምሳኻ ኸኣ ኪዳን ንእቶ፡ በልና። ሕጂ ንስኻ ናይ እግዚኣብሄር ብሩኽ ኢኻ።
30
ንሱ ኸኣ ምሳሕ ገበረሎም፡ እሞ በልዑን ሰተዩን።
31
ንጽብሒቱ ንግሆ ተንሲኦም ድማ ንሓድሕዶም ተማሓሐሉ፡ ይስሃቅ ከኣ ኣፋነዎም፡ ካብኦም ድማ ብሰላም ከዱ።
32
ኰነ ኸኣ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ግዙኣት ይስሃቅ መጺኦም፡ ብዛዕባ እቲ ዝዀዐትዎ ዔላ፡ ማይ ረኺብናሉ፡ ኢሎም ነገርዎ።
33
ንሱ ድማ ንእኡ ሺብዓ ኢሉ ኣውጽኣሉ። ስለዚ ስም እታ ኸተማ ኽሳዕ ሎሚ ብኤር-ሸባዕ እዩ።
34
ኤሳው ወዲ ኣርብዓ ዓመት ምስ ኰነ ድማ፡ ንይሁዲት ጓል ብኤሪ ሔታውን ንበስማት ጓል ኤሎን ሔታውን ኣንስቲ ኣእተወ።
35
እዚኣተን ከኣ ንይስሃቅን ንርብቃን ጓሂ ልቢ ዀናኦም።

1
There was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. Isaac went to Abimelech king of the Philistines, to Gerar.
2
Yahweh appeared to him, and said, "Don''t go down into Egypt. Live in the land I will tell you about.
3
Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you. For to you, and to your seed, I will give all these lands, and I will establish the oath which I swore to Abraham your father.
4
I will multiply your seed as the stars of the sky, and will give to your seed all these lands. In your seed will all the nations of the earth be blessed,
5
because Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws."
6
Isaac lived in Gerar.
7
The men of the place asked him about his wife. He said, "She is my sister," for he was afraid to say, "My wife," lest, he thought, "the men of the place might kill me for Rebekah, because she is beautiful to look at."
8
It happened, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was caressing Rebekah, his wife.
9
Abimelech called Isaac, and said, "Behold, surely she is your wife. Why did you say, ''She is my sister?''" Isaac said to him, "Because I said, ''Lest I die because of her.''"
10
Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guilt on us!"
11
Abimelech charged all the people, saying, "He who touches this man or his wife will surely be put to death."
12
Isaac sowed in that land, and reaped in the same year one hundred times what he planted. Yahweh blessed him.
13
The man grew great, and grew more and more until he became very great.
14
He had possessions of flocks, possessions of herds, and a great household. The Philistines envied him.
15
Now all the wells which his father''s servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.
16
Abimelech said to Isaac, "Go from us, for you are much mightier than we."
17
Isaac departed from there, encamped in the valley of Gerar, and lived there.
18
Isaac dug again the wells of water, which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called their names after the names by which his father had called them.
19
Isaac''s servants dug in the valley, and found there a well of springing water.
20
The herdsmen of Gerar argued with Isaac''s herdsmen, saying, "The water is ours." He called the name of the well Esek, because they contended with him.
21
They dug another well, and they argued over that, also. He called the name of it Sitnah.
22
He left that place, and dug another well. They didn''t argue over that one. He called it Rehoboth. He said, "For now Yahweh has made room for us, and we will be fruitful in the land."
23
He went up from there to Beersheba.
24
Yahweh appeared to him the same night, and said, "I am the God of Abraham your father. Don''t be afraid, for I am with you, and will bless you, and multiply your seed for my servant Abraham''s sake."
25
He built an altar there, and called on the name of Yahweh, and pitched his tent there. There Isaac''s servants dug a well.
26
Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his army.
27
Isaac said to them, "Why have you come to me, since you hate me, and have sent me away from you?"
28
They said, "We saw plainly that Yahweh was with you. We said, ''Let there now be an oath between us, even between us and you, and let us make a covenant with you,
29
that you will do us no harm, as we have not touched you, and as we have done to you nothing but good, and have sent you away in peace.'' You are now the blessed of Yahweh."
30
He made them a feast, and they ate and drank.
31
They rose up some time in the morning, and swore one to another. Isaac sent them away, and they departed from him in peace.
32
It happened the same day, that Isaac''s servants came, and told him concerning the well which they had dug, and said to him, "We have found water."
33
He called it Shibah. Therefore the name of the city is Beersheba{Beersheba means "well of the oath" or "well of the seven"} to this day.
34
When Esau was forty years old, he took as wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite.
35
They grieved Isaac''s and Rebekah''s spirits.