1
ያእቆብ ድማ ንመገሻኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ደቂ ምብራቕ ከደ።
2
ጠመተ እሞ እንሆ ኸኣ፡ ዔላ ኣብ መሮር ነበረ፡ ኣብቲ ዔላ ድማ መጓሴታት የስትዩ ነበሩ እሞ፡ እንሆ፡ ኣብኡ ሰለስተ መጓሰ ኣባጊዕ ደቂሰን ነበራ። ኣብ ኣፍ እቲ ዔላ ዝነበረ እምኒ ኸኣ ዓብዪ ነበረ።
3
ንዅለን መጓሴታት ድማ ናብኡ ይእክብወን ነበሩ። ነቲ እምኒ ኻብ ኣፍ እቲ ዔላ ገምጢሎም ከኣ፡ ነተን ኣባጊዕ የስትይወን ነበሩ፡ ነቲ እምኒ ድማ ናብ ኣፍ እቲ ዔላ ኣብ ቦታኡ ይመልስዎ ነበሩ።
4
ያእቆብ ከኣ፡ ኣቱም ኣሕዋተይ፡ ካበይ ኢኹም፧ በሎም። ካብ ካራን ኢና፡ በልዎ።
5
ንሱ ድማ፡ ንላባን ወዲ ናሆርዶ ትፈልጥዎ ኢኹም፧ በሎም። እወ ንፈልጦ፡ በሉ።
6
ደሓንዶ ኣሎ፧ ከኣ በሎም። ደሓን ኣሎ፡ ራሄል ጓሉ እኳ እንሃ፡ ምስተን ኣባጊዕ ትመጽእ ኣላ፡ በሉ።
7
ንሱ ኸኣ፡ እንሆ፡ መዓልቲ ገና ነዋሕ ኣላ፡ ከብቲ ዚእከባላ ጊዜ ኣይኰነትን። ነዘን ኣባጊዕ ኣስትይወን እሞ ኬድኩም ኣብልዕወን፡ በሎም።
8
ንሳቶም ድማ፡ ኵለን መጓሴታት ከይተኣከባ፡ ነቲ እምኒ ኸኣ ካብ ኣፍ እቲ ዔላ ኸይገልበጥዎ፡ ኣይንኽእልን፡ ሽዑ ነተን ኣባጊዕ ነስትየን በሉ።
9
ራሄል ባዕላ ትጓሲ ነበረት እሞ፡ ንሱ ገና ምሳታቶም ኪዛረብ ከሎ፡ እንሃ፡ ምስ ኣባጊዕ ኣቦኣ መጸት።
10
ኰነ ኸኣ፡ ያእቆብ ንራሄል ጓል ላባን ኣኮኡን ነባጊዕ ኣኮኡ ላባንን ምስ ረአየ፡ ቀሪቡ ነቲ እምኒ ኻብ ኣፍ እቲ ዔላ ገልበጦ፡ ነባጊዕ ኣኮኡ ላባን ድማ ኣስተየን።
11
ያእቆብ ከኣ ንራሄል ሰዐማ፡ ቃሉ ዓው ኣቢሉውን በኸየ።
12
ያእቆብ ድማ ንራሄል፡ ንሱ ዘመድ ኣቦኣ፡ ወዲ ርብቃ፡ ምዃኑ ነገራ። ንሳ ኸኣ ጐይያ ነቦኣ ነገረቶ።
13
ኰነ ኸኣ፡ ላባን ወረ ያእቆብ ወዲ ሓብቱ ምስ ሰምዔ፡ ኪቕበሎ ጐየየ፡ ሐቝፉ ሰዐሞ፡ ናብ ቤቱ ድማ ኣእተዎ። እዚ ነገርዚ ዅሉውን ንላባን ነገሮ።
14
ላባን ከኣ፥ ብሓቂ ንስኻ ዓጽመ ስጋይ ኢኻ፡ በሎ። ወርሒ ዚአክልውን ምስኡ ተቐመጠ።
15
ላባን ድማ ንያእቆብ፡ ሓወይ ክንዲ ዝዀንካዶ ብኸምኡ ኽትግዝኣኒ፧ ዓስብኻ ደኣ እንታይ ምዃኑ ንገረኒ፡ በሎ።
16
ላባን ከኣ ኽልተ ኣዋልድ ነበራኦ፡ ስም እታ ዓባይ ልያ፡ ስም እታ ንእሽቶ ኸኣ ራሄል ነበረ።
17
ኣዒንቲ ልያ ጨምጫማት ነበራ፡ ራሂል ግና መልክዔኛ፡ ትርኢታውን ውቅብቲ ነበረት።
18
ያእቆብ ድማ ንራሄል ፈተዋ እሞ፡ ምእንቲ ራሄል፡ እታ ንእሽቶ ጓልካ፡ ሾብዓተ ዓመት እግዝኣካ፡ በለ።
19
ላባን ከኣ ንኻልእ ሰብኣይ ካብ ዝህባ፡ ንኣኻ ኽህባ ይሐይሽ፡ ምሳይ ተቐመጥ፡ በሎ።
20
ያእቆብ ከኣ ምእንቲ ራሄል ሾብዓተ ዓመት ተገዝኤ፡ ንእኣ ብምፍታው ከኣ ከም ሒዶት መዓልቲ ዀይነን ተራእያኦ።
21
ያእቆብ ከኣ ንላባን፡ መዓልትታተይ በጺሔን እየን እሞ፡ ከእትዋ ሰበይተይ ሀበኒ፡ በሎ።
22
ሽዑ ላባን፡ ንዅሎም ሰብ እታ ቦታ ኣኪቡ ምሳሕ ገበረ።
23
ምሸት ምስ ኰነ ድማ ልያ ጓሉ ወሲዱ፡ ናብኡ ኣእተዋ፡ ንሱ ኸኣ ናብኣ ኣተወ።
24
ላባን ድማ ንልያ ጓሉ፡ ግዝእቲ ኽትኰና፡ ዚልጳ ግዝእቱ ሀባ።
25
ኰነ ድማ፡ ንጽብሒቱ እንሃ፡ ንሳ ልያ ነበረት። ንላባን ከኣ፡ እንታይ እዩ ዝገበርካኒ፧ ምእንቲ ራሄልዶ ኣይኰንኩን እተገዛእኩኻ፧ ስለምንታይ ደኣ ጠበርካኒ፧ በሎ።
26
ላባን ድማ፡ ኣብ ሃገርና ንእሽቶ ቕድሚ እታ በዅሪ ምሃብ፡ ከምኡ ኣይግበርን እዩ።
27
ናይ እዚኣ ሰሙን መልእ እሞ ስለ እቲ ኸም ብሓድሽ ምሳይ ካልእ ሾብዓተ ዓመት እትግዝኦ መግዛእቲ፡ እቲኣ ድማ ንህበካ፡ በለ።
28
ያእቆብ ከኣ ከምኡ ገበረ፡ ናይ እዚኣ ሰሙን መልኤ። ደሓር ራሄል ጓሉ ሰበይቲ ኽትኰኖ ሀቦ።
29
ላባን ድማ ንራሄል ጓሉ፡ ግዝእቲ ኽትኰና፡ ቢልሃ ግዝእቱ ሀባ።
30
ናብ ራሄል ድማ አተወ፡ ንራሄል ከኣ ሐለፋ ልያ ፈተዋ። መሊሱ ድማ ካልእ ሾብዓተ ዓመት ምስኡ ተገዝኤ።
31
እግዚኣብሄር ከኣ ልያ ኸም እተጸልኤት ርእዩ፡ ማሕጸና ኸፈተላ። ራሄል ግና መኻን ነበረት።
32
ልያ ድማ ጠነሰት ወዲውን ወለደት። እግዚኣብሄር መከራይ ርእዩ እዩ እሞ፡ ሕጅስ ሰብኣየይ ኪፈትወኒ እዩ፡ ኢላ ስሙ ሮቤል ኣውጽኣትሉ።
33
መሊሳ ኸኣ ጠነሰት ወዲውን ወለደት፡ እግዚኣብሄር ከም ዝተጸላእኩ ሰሚዑ እዩ እሞ፡ እዚ ድማ ሀበኒ፡ ኢላ ስሙ ስምኦን ኣውጽኣትሉ።
34
መሊሳ ኸኣ ጠነሰት ወዲውን ወለደት፡ ሰለስተ ወዲ ወሊደሉ እየ እሞ፡ ሕጅስ ሰብኣየይ ኣባይ ኪለግብ እዩ፡ በለት። ስለዚ ስሙ ሌዊ ተባህለ።
35
መሊሳ ኸኣ ጠነሰት ወዲውን ወለደት፡ ሕጂ ንእግዚኣብሄር ኤመስግኖ፡ በለት። ስለዚ ስሙ ይሁዳ ኣውጽኣትሉ። ካብ ምላድ ከኣ ኣቋረጸት።

1
Then Jacob went on his journey, and came to the land of the children of the east.
2
He looked, and behold, a well in the field, and, behold, three flocks of sheep lying there by it. For out of that well they watered the flocks. The stone on the well''s mouth was large.
3
There all the flocks were gathered. They rolled the stone from the well''s mouth, and watered the sheep, and put the stone again on the well''s mouth in its place.
4
Jacob said to them, "My relatives, where are you from?" They said, "We are from Haran."
5
He said to them, "Do you know Laban, the son of Nahor?" They said, "We know him."
6
He said to them, "Is it well with him?" They said, "It is well. See, Rachel, his daughter, is coming with the sheep."
7
He said, "Behold, it is still the middle of the day, not time to gather the livestock together. Water the sheep, and go and feed them."
8
They said, "We can''t, until all the flocks are gathered together, and they roll the stone from the well''s mouth. Then we water the sheep."
9
While he was yet speaking with them, Rachel came with her father''s sheep, for she kept them.
10
It happened, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban, his mother''s brother, and the sheep of Laban, his mother''s brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well''s mouth, and watered the flock of Laban his mother''s brother.
11
Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.
12
Jacob told Rachel that he was her father''s brother, and that he was Rebekah''s son. She ran and told her father.
13
It happened, when Laban heard the news of Jacob, his sister''s son, that he ran to meet Jacob, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. Jacob told Laban all these things.
14
Laban said to him, Surely you are my bone and my flesh. He lived with him for a month.
15
Laban said to Jacob, "Because you are my brother, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what will your wages be?"
16
Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.
17
Leah''s eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and attractive.
18
Jacob loved Rachel. He said, "I will serve you seven years for Rachel, your younger daughter."
19
Laban said, "It is better that I give her to you, than that I should give her to another man. Stay with me."
20
Jacob served seven years for Rachel. They seemed to him but a few days, for the love he had for her.
21
Jacob said to Laban, "Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in to her."
22
Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.
23
It happened in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him. He went in to her.
24
Laban gave Zilpah his handmaid to his daughter Leah for a handmaid.
25
It happened in the morning that, behold, it was Leah. He said to Laban, "What is this you have done to me? Didn''t I serve with you for Rachel? Why then have you deceived me?"
26
Laban said, "It is not done so in our place, to give the younger before the firstborn.
27
Fulfill the week of this one, and we will give you the other also for the service which you will serve with me yet seven other years."
28
Jacob did so, and fulfilled her week. He gave him Rachel his daughter as wife.
29
Laban gave to Rachel his daughter Bilhah, his handmaid, to be her handmaid.
30
He went in also to Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.
31
Yahweh saw that Leah was hated, and he opened her womb, but Rachel was barren.
32
Leah conceived, and bore a son, and she named him Reuben. For she said, "Because Yahweh has looked at my affliction. For now my husband will love me."
33
She conceived again, and bore a son, and said, "Because Yahweh has heard that I am hated, he has therefore given me this son also." She named him Simeon.
34
She conceived again, and bore a son. Said, "Now this time will my husband be joined to me, because I have borne him three sons." Therefore was his name called Levi.
35
She conceived again, and bore a son. She said, "This time will I praise Yahweh." Therefore she named him Judah. Then she stopped bearing.