1
ደቂ ላባን ድማ፡ እቲ ናይ ኣቦና ዝነበረ ዅሉ ያእቆብ ወሰዶ፡ ኵሉ እዚ ኽብረት እዚ ኸኣ ካብቲ ናይ ኣቦና ዝነበረ ንሱ ዝረኸቦ እዩ፡ ኢሎም ኪዛረቡ ሰምዔ።
2
ያእቆብ ድማ ገጽ ላባን ጠመተ፡ እንሆ፡ ከም ቀደሙ ምስኡ ኣይነበረን።
3
እግዚኣብሄር ከኣ ንያእቆብ ናብ ምድሪ ኣቦታትካን ናብ ዓሌትካን ተመለስ እሞ ምሳኻ ክኸውን እየ፡ በሎ።
4
ያእቆብ ድማ ልኢኹ ንራሄልን ንልያን ናብተን መጓሴኡ ናብ መሮር ጸውዔን፡
5
በለን ከኣ፡ ገጽ ኣቦኽን ከም ቀደሙ ምሳይ ከም ዘይኰነ፡ ኣነ እርኢ ኣለኹ፡ ኣምላኽ ኣቦይ ግና ምሳይ ነበረ።
6
ነቦኽን ብምሉእ ሓይለይ ከም ዘገልገልክዎ ኸኣ፡ ባዕልኻትክን ትፈልጣ ኢኽን።
7
ኣቦኽን ደኣ ዓስበይ ዓሰርተ ሳዕ እናለዋወጠ ኣታለለኒ፡ እግዚኣብሄር ግና ክፉእ ኪገብረኒ ኣይፈቐደሉን።
8
ንሱ፡ ዓምቦሬታት ዘበላ ዓስብኻ ይኹን፡ ምስ በለኒ፡ ኵለን መጓሰ ዓምቦሬታት ወለዳ። ዓስብኻ ዑፌታት ይኹና፡ ምስ በለ ኸኣ፡ ኵለን መጓሰ ዑፌታት ወለዳ።
9
ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ማል ኣቦኽን ኣግዲፉ ንኣይ ሀበኒ።
10
ኰነ ኸኣ፡ በቲ እተን መጓሰ ዝትለዋሉ ጊዜ ዓይነይ ቋሕ እንተ ኣበልኩ ብሕልሚ ርኤኹ፡ እንሆ፡ ነተን ጤለበጊዕ ዚሰርወን ተባዕትዮ ዑፌታትን ጸነጺትን ጨቦሬታትን ነበሩ።
11
መልኣኽ ኣምላኽ ድማ ብሕልሚ፡ ያእቆብ፡ በለኒ። ኣነ ኸኣ፡ እኔኹ፡ በልኩ።
12
ንሱውን፡ ዓይንኻ ቛሕ ኣብል እሞ እዞም ነዘን ጤለበጊዕ ዚሰርወን ዘለዉ ዅሎም ተባዕትዮ ዑፌታትን ጸነጺትን ጨቦሬታትን ርኤ። እቲ ላባን ዝገበረካ ዅሉ ርእየዮ ኣሎኹ።
13
እቲ ኣብቲ ሓወልቲ ዝቐባእካሉን፡ ኣብኡ ድማ መብጽዓ እተማባጻዕካለይን ኣምላኽ ቤት-ኤል፡ ኣነ እየ። ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ወጺእካ ናብታ ተወለድካላ ሃገር ተመለስ፡ በለኒ።
14
ራሄልን ልያን ከኣ፡ ደጊምዶ ኣብ ቤት ኣቦና ግደ ወይ ርስቲ ኣልዩና፧
15
ሸይጡና እዩ እሞ፡ ከም ጓኖትዶ ቘጺሩና ኣይኰነን፧ ነቲ ገንዘብና ድማ በልዖ።
16
እቲ ኣምላኽ ካብ ኣቦና ዝወሰዶ ዅሉ ሃብቲ፡ ንሱ ናትናን ናይ ደቅናን እዩ እሞ፡ ሕጂ ኸኣ ኣምላኽ ዝበለካ ዅሉ ግበር፡ ኢለን መለሳሉ።
17
ሽዑ ያእቆብ ተንሲኡ ደቁን ኣንስቱን ኣብ ኣግማል ኣወጥሔ።
18
ናብ ኣቦኡ ይስሃቅ ናብ ምድሪ ኸነኣን ኪኽይድ፡ ኵለን ማሉን ኵሉ ዘጥረዮ ገንዘቡን፡ እተን ኣብ ጳዳን-ኣራም ዘጥረየን ማሉ ወሰደ።
19
ላባን ከኣ ኣባጊዑ ኪቘርጽ ከይዱ ነበረ፡ ራሄል ድማ ጣኦታት ኣቦኣ ሰረቐት።
20
ያእቆብ ድማ ከም ዚሀድም ንላባን፡ እቲ ሶርያዊ፡ ከይነገረ መሊቑ ኸደ።
21
ዘለዎ ዅሉ ሒዙ ኸኣ ሀደመ፡ ተንሲኡ ድማ ርባ ተሳገረ፡ ገጹ ኸኣ ናብ ከረን ጊልዓድ ኣቢሉ ኣቕንዔ።
22
ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸኣ ያእቆብ ከም ዝሀደመ ንላባን ነገርዎ።
23
ሽዑ ኣሕዋቱ ምስኡ ወሰደ፡ ደድሕሪኡ ድማ መገዲ ሾብዓተ መዓልቲ ሰዐቦ። ኣብ ከረን ጊልዓድ ከኣ ኣርከቦ።
24
ኣምላኽ ግና ብሕልሚ ለይቲ ናብ ላባን፡ እቲ ሶርያዊ፡ መጺኡ፡ ንያእቆብ ጽቡቕ ኰነ ኽፉእ ከይትዛረቦ ተጠንቀቕ፡ በሎ።
25
ላባን ከኣ ንያእቆብ ኣርከቦ። ያእቆብ ከኣ ድንኳኑ ኣብ ከረን ተኺሉ ነበረ፡ ላባን ምስ ኣሕዋቱ ድማ ድንኳኑ ኣብ ከረን ጊልዓድ ተኸለ።
26
ላባን ከኣ ንያእቆብ በሎ፡ እንታይ እዩ ዝገበርካዮ፧ ልበይ ጠቢርካዶ ነዋልደይ ብሴፍ ከም እተማረኻ ከብከብካየን፧
27
ስለምንታይ ካባይ ተሰሪቕካ፡ ከይነገርካኒ ድማ ተሓቢእካ ዝሀደምካ፧ ብሓጎስን ብመዝሙርን ብዀበሮን ብመሰንቆን መፋኖኹኻ ነይረ።
28
ነወዳተይን ነዋልደይን ክስዕሞም እኳ ኣይሐደግካንን። ሕጂ እዚ ብዕሽነት ኢኻ ዝገበርካዮ።
29
ክፉእ ክገብረኩም ኣብ ኢደይ ስልጣን ኣሎኒ። ኣምላኽ ኣቦኹም ግና ትማሊ ለይቲ፥ ንያእቆብ ጽቡቕ ኰነ ኽፉእ ከይትዛረቦ ተጠንቀቕ፡ ኢሉ ተዛረበኒ።
30
ሕጂ ኸኣ ቤት ኣቦኻ ኣዚኻ ኻብ ናፈቕካ፡ ምኻድሲ ኸድካ፡ ስለምንታይ ደኣ ኣማልኽተይ ሰረቕካ፧
31
ያእቆብ ድማ ንላባን፡ ኣዋልድካ ብሓይሊ ኸይተግድፈኒ ኢለ ፈራህኩ።
32
እቲ ኣማልኽትኻ እተረኽቦ ግና ንሱ ይሙት። ምሳይ ዘሎ ናትካ ዘበለ፡ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትና ጐርጕርካ፡ ንኣኻ ውሰዶ፡ ኢሉ መለሰሉ። ያእቆብ፡ ራሄል ከም ዝሰረቐቶም ኣይፈለጠን ነበረ።
33
ላባን ድማ ናብ ድንኳን ያእቆብን ናብ ድንኳን ልያን ናብ ድንኳን ክልቲኤን ግዙኣትን ኣተወ፡ ግናኸ ኣይረኸቦምን። ካብ ድንኳን ልያ ወጺኡ ናብ ድንኳን ራሄል ኣተወ።
34
ራሄል ድማ ነቶም ጣኦታት ወሲዳ ኣብ ኰረሻ ገመል ኣንቢራ ኣብ ልዕሊኦም ኮፍ በለት። ላባን ንብድንኳኑ ጐርጐሮ፡ ኣይረኸቦምን ከኣ።
35
ንሳ ኸኣ ነቦኣ፥ ጐይታይ፡ እቲ ናብ ኣንስቲ ዚኸውን መጺኡኒ እዩ እሞ፡ ኣብ ቅድሜኻ ሓፍ ክብል ኣይክእልን እየ፡ ኣይትዀርየለይ በለቶ። ንሱ ኸኣ ደለየ፡ ነቶም ጣኦታት ግና ኣይረኸቦምን።
36
ሽዑ ያእቆብ ተናዲዱ ንላባን ተበአሶ፡ ያእቆብ ንላባን መሊሱ በሎ፡ እቲ ነዲርካ ደድሕረይ ዝገስገስካስ፡ እንታይ እዩ በደለይ፧ እንታይከ እዩ ሓጢኣተይ፧
37
ሕጂ ንዅሉ ኣቕሖይ ጐርጐርካ፡ ካብ ኵሉ ኣቓሑ ቤትካ እንታይ ረኸብካ፧ ኣብ መንጎ ኽልቴና ኺፈርዱስ፡ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋተይን ኣሕዋትካን ኣምጽኣዮ።
38
እዘን ዕስራ ዓመት ምሳኻ ነይረ፡ ጤለበጊዕካ ኣየቘልዓን ድዓውል መጓሴኻ ድማ ኣይበላዕኩን።
39
ኣራዊት ዝሓዛ ኸኣ ኣብ ክንድኣ ባዕለይ ተካእኩልካ እምበር፡ ኣየምጻእኩልካን። መዓልቲ እተሰርቀትንን ለይቲ እተሰርቀትንን ድማ ካብ ኢደይ ትደልያ ነበርካ፡
40
ከምዚ እየ ዝነበርኩ፡ ብመዓልቲ ሃሩር ብለይቲውን ኣስሓይታ በልዓኒ፡ ድቃስ ከኣ ካብ ዓይነይ በረረ።
41
እዘን ዕስራ ዓመት ኣብ ቤትካ ነበርኩ። ዓሰርተው ኣርባዕተ ዓመት ምእንቲ ኽልቲኤን ኣዋልድካ፡ ሹድሽተ ዓመት ድማ ምእንቲ ኣባጊዕካ ተገዛእኩኻ፡ ዓስበይ ከኣ ዓኣሰርተ ሳዕ ለዋወጥካ።
42
ኣምላኽ ኣቦይ፡ እቲ ይስሃቅ ዚፈርሆ ኣምላኽ ኣብርሃም፡ ምሳይ እንተ ዘይህሉስ፡ ብርግጽ ሕጂ ጥራይ ኢደይ ምሰደድካኒ ኔርካ። እግዚኣብሄር ግና እቲ መከራይን ድኻም ኢደይን ርእዩ፡ ትማሊ ለይቲ ገንሓካ።
43
ላባን ድማ መሊሱ ንያእቆብ በሎ፡ እዘን ኣዋልድ ኣዋልደይ እየን፡ ቈልዑውን ቈለውዔይ እዮም፡ እዘን መጓሴታት ከኣ መጓሴታተይ እየን፡ እዚ እትርእዮ ዘሎኻ ዅሉ ድማ ናተይ እዩ። ሎሚ ኸኣ ነዘን ኣዋልደይ ወይ ነዞም ዝወለዳኦም ደቀን እንታይ እሞ ኽገብር፧
44
ሕጂ ድማ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ኪኸውንሲ፡ ንዓ ኣነን ንስኻን ኪዳን ንተኣታቶ።
45
ያእቆብ ከኣ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ኪኸውን ተኸሎ።
46
ያእቆብ ድማ ነሕዋቱ፡ ኣእማን ኣክቡ፡ በሎም። ንሳቶምውን ኣእማን ኣኪቦም ጨርሒ ጨርሑ፡ ኣብኡ ከኣ ኣብቲ ጨርሒ በልዑ።
47
ላባን ድማ ይጋር-ሰሃዱታ ኣውጽኣሉ፡ ያእቆብ ከኣ ጋልዔድ ኣውጽኣሉ።
48
ላባን ድማ፡ ሎሚ እዚ ጨርሒ እዚ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ይኹን፡ በለ። ስለዚ ስሙ ጋልዔድ ተባህለ።
49
ንሓድሕድና ኻብ ዘይንርእኤ፡ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፋቒ፡ ኢሉ ነበረ እሞ፡ ሚጽጳ ድማ ተባህለ።
50
ነዘን ኣዋልደይ እንተ ገፋዕካየን ወይ ኣብ ልዕሊ ኣዋልደይ ካልኦት ኣንስቲ እንተ ኣእቶኻ፡ ምሳና ሰብ የልቦን፡ ርኤ፡ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር እዩ።
51
ላባን ድማ መሊሱ ንያእቆብ በሎ፡ እንሆ እዚ ጨርሒ፡ እንሆ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዝተኸልክዎ ሓወልቲ ድማ፡
52
ኣነ ነዚ ጨርሒ እዚ ኸይሐልፈካ፡ ንስኻውን ነዚ ጨርሒ እዝን ነዚ ሓወልቲ እዝን ንኽፍኣት ከይትሐልፈኒ፡ ነዚ ጨርሒ እዚ ምስክር ይኹን፡ እዚ ሓወልቲ እዚውን ምስክር ይኹን።
53
ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ናሆርን፡ ኣምላኽ ኣቦኦም፡ ኣብ መንጎና ይፍረድ። ያእቆብ ድማ በቲ ፍርሃት ኣቦኡ ይስሃቅ መሐለ።
54
ያእቆብ ኣብቲ ኸረን መስዋእቲ ሕሩድ ሰውኤ፡ ነሕዋቱ ኸኣ እንጌራ ኺበልዑ ጸውዖም። እንጌራ በሊዖም ድማ ኣብቲ ኸረን ሐደሩ።
55
ላባን ከኣ ንጽብሒቱ ኣንጊሁ ተንስኤ፡ ነወዳቱን ነዋልዱን ድማ ስዒሙ መረቖም። ላባን ከኣ ከይዱ ናብ ቦታኡ ተመልሰ።

1
He heard the words of Laban''s sons, saying, "Jacob has taken away all that was our father''s. From that which was our father''s, has he gotten all this wealth."
2
Jacob saw the expression on Laban''s face, and, behold, it was not toward him as before.
3
Yahweh said to Jacob, "Return to the land of your fathers, and to your relatives, and I will be with you."
4
Jacob sent and called Rachel and Leah to the field to his flock,
5
and said to them, "I see the expression on your father''s face, that it is not toward me as before; but the God of my father has been with me.
6
You know that I have served your father with all of my strength.
7
Your father has deceived me, and changed my wages ten times, but God didn''t allow him to hurt me.
8
If he said this, ''The speckled will be your wages,'' then all the flock bore speckled. If he said this, ''The streaked will be your wages,'' then all the flock bore streaked.
9
Thus God has taken away your father''s livestock, and given them to me.
10
It happened during mating season that I lifted up my eyes, and saw in a dream, and behold, the male goats which leaped on the flock were streaked, speckled, and grizzled.
11
The angel of God said to me in the dream, ''Jacob,'' and I said, ''Here I am.''
12
He said, ''Now lift up your eyes, and behold, all the male goats which leap on the flock are streaked, speckled, and grizzled, for I have seen all that Laban does to you.
13
I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, where you vowed a vow to me. Now arise, get out from this land, and return to the land of your birth.''"
14
Rachel and Leah answered him, "Is there yet any portion or inheritance for us in our father''s house?
15
Aren''t we accounted by him as foreigners? For he has sold us, and has also quite devoured our money.
16
For all the riches which God has taken away from our father, that is ours and our children''s. Now then, whatever God has said to you, do."
17
Then Jacob rose up, and set his sons and his wives on the camels,
18
and he took away all his livestock, and all his possessions which he had gathered, including the livestock which he had gained in Paddan Aram, to go to Isaac his father, to the land of Canaan.
19
Now Laban had gone to shear his sheep: and Rachel stole the teraphim that were her father''s.
20
Jacob deceived Laban the Syrian, in that he didn''t tell him that he was running away.
21
So he fled with all that he had. He rose up, passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.
22
Laban was told on the third day that Jacob had fled.
23
He took his relatives with him, and pursued after him seven days'' journey. He overtook him in the mountain of Gilead.
24
God came to Laban, the Syrian, in a dream of the night, and said to him, "Take heed to yourself that you don''t speak to Jacob either good or bad."
25
Laban caught up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain, and Laban with his relatives encamped in the mountain of Gilead.
26
Laban said to Jacob, "What have you done, that you have deceived me, and carried away my daughters like captives of the sword?
27
Why did you flee secretly, and deceive me, and didn''t tell me, that I might have sent you away with mirth and with songs, with tambourine and with harp;
28
and didn''t allow me to kiss my sons and my daughters? Now have you done foolishly.
29
It is in the power of my hand to hurt you, but the God of your father spoke to me last night, saying, ''Take heed to yourself that you don''t speak to Jacob either good or bad.''
30
Now, you want to be gone, because you greatly longed for your father''s house, but why have you stolen my gods?"
31
Jacob answered Laban, "Because I was afraid, for I said, ''Lest you should take your daughters from me by force.''
32
Anyone you find your gods with shall not live. Before our relatives, discern what is yours with me, and take it." For Jacob didn''t know that Rachel had stolen them.
33
Laban went into Jacob''s tent, into Leah''s tent, and into the tent of the two female servants; but he didn''t find them. He went out of Leah''s tent, and entered into Rachel''s tent.
34
Now Rachel had taken the teraphim, put them in the camel''s saddle, and sat on them. Laban felt about all the tent, but didn''t find them.
35
She said to her father, "Don''t let my lord be angry that I can''t rise up before you; for the manner of women is on me." He searched, but didn''t find the teraphim.
36
Jacob was angry, and argued with Laban. Jacob answered Laban, "What is my trespass? What is my sin, that you have hotly pursued after me?
37
Now that you have felt around in all my stuff, what have you found of all your household stuff? Set it here before my relatives and your relatives, that they may judge between us two.
38
These twenty years I have been with you. Your ewes and your female goats have not cast their young, and I haven''t eaten the rams of your flocks.
39
That which was torn of animals, I didn''t bring to you. I bore the loss of it. Of my hand you required it, whether stolen by day or stolen by night.
40
This was my situation: in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from my eyes.
41
These twenty years I have been in your house. I served you fourteen years for your two daughters, and six years for your flock, and you have changed my wages ten times.
42
Unless the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely now you would have sent me away empty. God has seen my affliction and the labor of my hands, and rebuked you last night."
43
Laban answered Jacob, "The daughters are my daughters, the children are my children, the flocks are my flocks, and all that you see is mine: and what can I do this day to these my daughters, or to their children whom they have borne?
44
Now come, let us make a covenant, you and I; and let it be for a witness between me and you."
45
Jacob took a stone, and set it up for a pillar.
46
Jacob said to his relatives, "Gather stones." They took stones, and made a heap. They ate there by the heap.
47
Laban called it Jegar Sahadutha, but Jacob called it Galeed.{"Galeed" means "Witness Heap" in Hebrew.}
48
Laban said, "This heap is witness between me and you this day." Therefore it was named Galeed
49
and Mizpah, for he said, "Yahweh watch between me and you, when we are absent one from another.
50
If you afflict my daughters, or if you take wives besides my daughters, no man is with us; behold, God is witness between me and you."
51
Laban said to Jacob, "See this heap, and see the pillar, which I have set between me and you.
52
May this heap be a witness, and the pillar be a witness, that I will not pass over this heap to you, and that you will not pass over this heap and this pillar to me, for harm.
53
The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge between us." Then Jacob swore by the fear of his father, Isaac.
54
Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his relatives to eat bread. They ate bread, and stayed all night in the mountain.
55
Early in the morning, Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them. Laban departed and returned to his place.