1
ያእቆብ ድማ መገዱ ኸደ፡ መላእኽቲ እግዚኣብሄር ከኣ ተጓነፍዎ።
2
ያእቆብ ምስ ረአዮም ድማ፡ እዚ ጭፍራ እምላኽ እዩ፡ በለ። ነታ ቦታ እቲኣ ኸኣ መሃናይም ኣውጽኣላ።
3
ያእቆብ ድማ ናብ ኤሳው ሓዉ፡ ናብ ሃገር ስዒር ኣብ ምድሪ ኤዶም ቀቅድሚኡ ልኡኻት ሰደደ።
4
ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞም፡ ንጐይታይ ኤሳው፡ ግልያኻ ያእቆብ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ በልዎ፡ ምስ ላባን ተቐሚጠ ነበርኩ፡ ክሳዕ ሕጂውን ደንጔኹ።
5
ኣብዑርን ኣእዱግን ጤለበጊዕን ገላዉን ኣግራድን ኣለዉኒ። ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ ምእንቲ ኽረክብ ድማ፡ እዚ ንጐይታይ ኪነግር ለአኽኩ።
6
እቶም ልኡኻት ከኣ ናብ ያእቆብ ተመሊሶም፡ ናብ ሓውካ ኤሳው በጻሕና፡ ንሱን ምስኡ ድማ ኣርባዕተ ሚእቲ ሰብኣይ ኪቃባበለካ ይመጽእ አሎ፡ በልዎ።
7
ሽዑ ያእቆብ ኣዝዩ ፈርሄ ተጨነቐውን። ምስኡ ንዝነበሩ ሰብን ጤለበጊዕን ኣሓን ኣግማልን ድማ ኣብ ክልተ ጋንታ መቐለ፡
8
ኤሳው ናብዚ ሓደ ጋንታ መጺኡ እንተወቕዖ፡ እቲ ዝተረፈ ጋንታ ይድሕን፡ በለ።
9
ያእቆብ ድማ በለ፡ ዎ ኣምላኽ ኣቦይ ኣብርሃምን ኣምላኽ ኣቦይ ይስሃቅን፡ ዎ እግዚኣብሄር፡ ናብ ሃገርካን ናብ ዓሌትካን ተመለስ እሞ፡ ጽቡቕ ክገብረልካ እየ፡ ዝበልካኒ፡
10
እዚ ንባርያኻ ጌርካዮ ዘሎኻ ዅሉ ለውሃትን ኵሉ እምነትን ዘይግብኣኒ እዩ። እዛ ዮርዳኖስ እዚኣ ብበትረይ እየ እተሳገርክዋ፡ ሕጂ ግና ክልተ ጋንታ ዀይነ አሎኹ።
11
መጺኡ፡ ነደ ምስ ደቂ ኸይወቕዓኒ፡ እፈርሆ አሎኹ እሞ፡ በጃኻ ኻብ ኢድ ሓወይ፡ ካብ ኢድ ኤሳው ኣድሕነኒ።
12
ንስኻ ድማ፡ ብዙሕ ጽቡቕ ክገብረልካ እየ፡ ንዘርእኻውን ካብ ብዝሑ እተላዕለ ኪቝጸር ዘይከአል፡ ከም ሑጻ ባሕሪ ኽገብሮ እየ፡ ኢልካ አሎኻ።
13
በታ ለይቲ እቲኣ ኣብኡ ሐደረ። ኣብ ኢዱ ኻብ ዘሎ ዅሉ ድማ ንኤሳው ሓዉ ገጽ በረኸት ወሰደ፡
14
ክልተ ሚእቲ ጤልን ዕስራ ድቤላን፡ ክልተ ሚእቲ በጊዕን ዕስራ ድዑልን፡
15
ሰላሳ እተጥቡ ገመል መምስ ውላደን፡ ኣርብዓ ላምን ዓሰርተ ኣርሓን፡ ዕስራ ኣድግን ዓስርተ ዒሉን፡
16
እዚኣተን በብመጋርያኤን ከፋፊሉ ኣብ ኢድ ግዙኣቱ ሀቦም። ንግዙኣቱ ኸኣ፡ መጋርያ ንመጋርያ ኣረሓሒቕኩም ቀቅድመይ ሕለፉ፡ በሎም።
17
ነቲ ቐዳማይ፡ ሓወይ ኤሳው ምስ ተጓነፈካ እሞ፡ ናይ መን ኢኻ ናበይከ ትኸይድ አሎኻ፧ እዘን ቀቅድሜኻ ዘለዋኸ ናይ መን እየን፧ ኢሉ እንተ ሐተተካ፡
18
ናይ ግልያኻ ያእቆብ ንጐይታይ ኤሳው ገጽ በረኸት ዝሰደደን እየን፡ ንሱ ድማ እንሆ፡ ብድሕሬና አሎ በሉ፡ ኢሉ ኣዘዞ።
19
ከምኡ ኸኣ ነቲ ኻልኣይን ነቲ ሳልሳይን፡ ነቶም መጓሴታት ዚኽብክቡ ዅሎምን ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም፡ ንኤሳው ምስ ረኸብኩምዎ፡ ከምዚ ዘረባዚ ተዛርብዎ፡
20
ግልያኻ ያእቆብ ድማ፡ በዚ ቐቅድመይ ዚኸይድ ዘሎ ገጽ በረኸት ከዝሕሎ እየ። ድሕሪኡ ኸኣ ገጹ እርኢ፡ ምናልባሽ ብጽቡቕ እንተ ተቐበለኒ ኢሉ፡ እንሆ ደድሕሬና ኣሎ፡ በሉ።
21
በዚ ኸምዚ እቲ ገጽ በረኸት ቀቅድሚኡ ሐለፈ። ንሱ ኸኣ በታ ለይቲ እቲኣ ኣብቲ ሰፈር ሐደረ።
22
በታ ለይቲ እቲኣ ኸኣ ተንሲኡ ኽልቲኤን ኣንስቱን ክልቲኤን ግዙኣቱን ዓሰርተው ሓደ ደቁን ወሲዱ መሳገሪ ያቦቅ ተሳገረ።
23
ወሲዱ ርባ ኣሳገረን፡ ዘለዎ ዘበለ ኸኣ ኣሳገረ።
24
ያእቆብ ግና በይኑ ተረፈ። ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ኽሳዕ ዚወግሕ ተቓለሶ።
25
ንሱ ኸኣ ከም ዘይከአሎ ምስ ረኣየ፡ ምሕኩልቱ ተንከዮ፡ ኪቃለሶ ኸሎ፡ ምሕኩልቲ ያእቆብ ተቘጸ።
26
እቲ ሰብኣይ ድማ፡ ምድሪ ይወግሕ አሎ እሞ፡ ሕደገኒ፡ በለ። ንሱ ኸኣ፡ ከይባረኽካንስ ኣይሓድገካን እየ፡ በለ
27
ሽዑ ንሱ፡ እንታይ እዩ ስምካ፧ በሎ። ያእቆብ፡ በለ።
28
ንሱ ኸኣ፡ ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቓሊስካ ኣሕሚቕካ ኢኻ እሞ፡ ደጊም ስምካ እስራኤል ደኣ እምበር፡ ያእቆብ ኣይብሀልን፡ በሎ።
29
ያእቆብ ድማ፡ በጃኻ ስምካ ንገረኒ፡ ኢሉ ሐተቶ። ንሱ ኸኣ፡ ስለምንታይ ብዛዕባ ስመይ ትሐትት፧ በለ። ኣብኡ ድማ ባረኾ።
30
ያእቆብ ከኣ፡ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ርእየዮ እየ እሞ ነፍሰይውን ድሒና እያ፡ ኢሉ ስም እታ ቦታ እቲኣ ጰኒኤል ኣውጽኣላ።
31
ንጰኒኤል ምስ ሐለፈ፡ ጸሓይ በረቐቶ። ንሱ ግና ምሕኵልቱ ይሕንክስ ነበረ።
32
ንጅማት መፋላልዮ ምሕኵልቲ ያእቆብ ስለ ዝተንከዮ፡ ምእንቲዚ ደቂ እስራኤል ክሳዕ ሎሚ ጅማት መፈላልዮ ምሕኵልቲ ኣይበልዑን እዮም።

1
Jacob went on his way, and the angels of God met him.
2
When he saw them, Jacob said, "This is God''s army." He called the name of that place Mahanaim.
3
Jacob sent messengers in front of him to Esau, his brother, to the land of Seir, the field of Edom.
4
He commanded them, saying, "This is what you shall tell my lord, Esau: ''This is what your servant, Jacob, says. I have lived as a foreigner with Laban, and stayed until now.
5
I have oxen, donkeys, flocks, male servants, and female servants. I have sent to tell my lord, that I may find favor in your sight.''"
6
The messengers returned to Jacob, saying, "We came to your brother Esau. Not only that, but he comes to meet you, and four hundred men with him."
7
Then Jacob was greatly afraid and was distressed. He divided the people who were with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into two companies;
8
and he said, "If Esau comes to the one company, and strikes it, then the company which is left will escape."
9
Jacob said, "God of my father Abraham, and God of my father Isaac, Yahweh, who said to me, ''Return to your country, and to your relatives, and I will do you good,''
10
I am not worthy of the least of all the loving kindnesses, and of all the truth, which you have shown to your servant; for with just my staff I passed over this Jordan; and now I have become two companies.
11
Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he come and strike me, and the mothers with the children.
12
You said, ''I will surely do you good, and make your seed as the sand of the sea, which can''t be numbered because there are so many.''"
13
He lodged there that night, and took from that which he had with him, a present for Esau, his brother:
14
two hundred female goats and twenty male goats, two hundred ewes and twenty rams,
15
thirty milk camels and their colts, forty cows, ten bulls, twenty female donkeys and ten foals.
16
He delivered them into the hands of his servants, every herd by itself, and said to his servants, "Pass over before me, and put a space between herd and herd."
17
He commanded the foremost, saying, "When Esau, my brother, meets you, and asks you, saying, ''Whose are you? Where are you going? Whose are these before you?''
18
Then you shall say, ''They are your servant, Jacob''s. It is a present sent to my lord, Esau. Behold, he also is behind us.''"
19
He commanded also the second, and the third, and all that followed the herds, saying, "This is how you shall speak to Esau, when you find him.
20
You shall say, ''Not only that, but behold, your servant, Jacob, is behind us.''" For, he said, "I will appease him with the present that goes before me, and afterward I will see his face. Perhaps he will accept me."
21
So the present passed over before him, and he himself lodged that night in the camp.
22
He rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven sons, and passed over the ford of the Jabbok.
23
He took them, and sent them over the stream, and sent over that which he had.
24
Jacob was left alone, and wrestled with a man there until the breaking of the day.
25
When he saw that he didn''t prevail against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob''s thigh was strained, as he wrestled.
26
The man said, "Let me go, for the day breaks." Jacob said, "I won''t let you go, unless you bless me."
27
He said to him, "What is your name?" He said, "Jacob."
28
He said, "Your name will no longer be called Jacob, but Israel; for you have fought with God and with men, and have prevailed."
29
Jacob asked him, "Please tell me your name." He said, "Why is it that you ask what my name is?" He blessed him there.
30
Jacob called the name of the place Peniel : for, he said, "I have seen God face to face, and my life is preserved."
31
The sun rose on him as he passed over Peniel, and he limped because of his thigh.
32
Therefore the children of Israel don''t eat the sinew of the hip, which is on the hollow of the thigh, to this day, because he touched the hollow of Jacob''s thigh in the sinew of the hip.