1
ያእቆብ ድማ ዓይኑ ቛሕ ኣበለ፡ እንሆ ኸኣ፡ ኤሳው፡ ምስኡ ድማ ኣርባዕተ ሚእቲ ሰብ፡ ኪመጽእ ረኣየ። ሽዑ ነቶም ደቂ ኣብ ልያን ኣብ ራሄልን ኣብ ክልቲኤን እተን ግዙኣትን መቓቐሎም።
2
ነተን ግዙኣትን ንደቀንን ቅድሚት፡ ልያን ደቃን ድማ ደድሕሪኤን፡ ራሄልን ዮሴፍን ከኣ ድሕሪት ገበሮም።
3
ንሱ ድማ ቅድሚኦም ሐሊፉ፡ ናብ ሓዉ ኽሳዕ ዚበጽሕ ሾብዓተ ሳዕ ናብ ምድሪ ሰገደ።
4
ኤሳው ከኣ ኪቕበሎ ጐየየ፡ ሐቘፎ፡ ኣብ ክሳዱ ወዲቑ ኸኣ ሰዐሞ፡ በኸዩ ድማ።
5
ዓይኑ ቛሕ ኣቢሉ ኣንስትን ቈልዑን ርእዩ ኸኣ፡ እዞም ምሳኻ ዘለዉ ደኣ እንታዎት እዮም፧ በለ። ንሱ ድማ፥ እዚኣቶም እግዚኣብሄር ንግልያኻ ዝጸገዎ ደቂ እዮም፡ በለ።
6
ሽዑ እተን ግዙኣት ምስ ደቀን ቀሪበን ሰገዳ።
7
ልያን ደቃን ከኣ ቀሪቦም ሰገዱ።ድሕሪት ድማ ዮሴፍን ራሄልን ሰገዱ።
8
እዚ ዅሉ እተጓነፍክዎ ጭፍራኸ እንታይ ሐሲብካ ኢኻ፧ ድማ በሎ። ኣብ ቅድሚ ጐይታይ ሞገስ ክረክብ ኢለ፡ በለ።
9
ኤሳው ከኣ፡ ሓወየ፡ ዝኣኽለኒ አሎኒ፡ ናትካስ ንኣኻ ደኣ ይኹን፡ በለ።
10
ያእቆብ ድማ፡ ኣይፋልካን፡ ካብ ኣሐጐስካንስ፡ ንገጽካ ኸኣ ገጽ ኣምላኽ ከም ዝርኢ ርእየያ እየ እሞ፡ ኣብ ቅድሜካ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ፡ በጃኻ፡ ገጽ በረኸተይ ካብ ኢደይ ተቐበል።
11
ኣምላኽ ጸግዩኒ፡ ኵሉ መሊኡኒ ኣሎ እሞ፡ እቲ ዝሰደድኩልካ ገጽ በረኸተይ ውሰዶ ደኣ፡ ኢሉ ግዲ በሎ። ንሱ ኸኣ ወሰዶ።
12
ኤሳው ድማ፡ ንንቀል እሞ ንኺድ፡ ኣነ ድማ ቀቅድሜኻ ክኸይድ እየ፡ በለ።
13
ንሱ ግና፥ እዞም ቈልዑ ዕሸላት ከም ዝዀኑ፡ ዜጥብዋ ጤለበጊዕን ኣሓን ከኣ ከም ዘለዋኒ፡ ጐይታይ ይፈልጥ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ እምብዛ እንተ ሀወኽወን ኵለን መጓሰ ይሞታ።
14
ጐይታይሲ፡ ቀቅድሚ ግልያኡ ደኣ ይሕለፍ፡ ኣነ ድማ ናብ ጐይታይ ኣብ ሰዒር ክሳዕ ዝበጽሕ፡ ከም ስጕምቲ እተን ቀቅድመይ ዘለዋ ማልን ከም ስጕምቲ እቶም ቈልዑን ገይረ ቐስ እናበልኩ እመጽእ፡ በሎ።
15
ኤሳው ከኣ፡ እምበኣርስኸ ካብዚ ምሳይ ዘሎ ህዝቢ ኽሐድገልካ፡ በሎ። ንሱ ግና፡ እዚኸ ስለምንታይ እዩ፧ ኣብ ቅድሚ ጐይታይ ደኣ ሞገስ እርከብ፡ በለ።
16
ኤሳው በታ መዓልቲ እቲኣ መገዱ ናብ ስዒር ኣቢሉ ተመልሰ።
17
ያእቆብ ድማ ናብ ሱኮት ተጓዕዘ፡ ንእኡ ኸኣ ቤት ሰርሔ፡ ንማሉውን ዳሳት ገበረ። ብዛዕባዚ ስም እታ ቦታ ሱኮት ተባህለ።
18
ያእቆብ ድማ ካብ ጳዳን-ኣራም ምስ መጸ፡ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ናብ ዘላ ኸተማ ሴኬም ብደሓን አተወ። ኣብ መንጽር እታ ኸተማ ኸኣ ሰፈረ።
19
እታ ድንኳኑ ተኺሉላ ዝነበረ ኽፍሊ ግራት ድማ ኣብ ኢድ ደቂ ሓሞር፡ ኣቦ ሴኬም፡ ብሚእቲ ቀሲጣ ዐደጋ።
20
ኣብኣ መሰውኢ ኣቝሙ ኸኣ፡ ኤል-ኤሎሄ-እስራኤል ኣውጽኣሉ።

1
Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau was coming, and with him four hundred men. He divided the children between Leah, Rachel, and the two handmaids.
2
He put the handmaids and their children in front, Leah and her children after, and Rachel and Joseph at the rear.
3
He himself passed over in front of them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.
4
Esau ran to meet him, embraced him, fell on his neck, kissed him, and they wept.
5
He lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, "Who are these with you?" He said, "The children whom God has graciously given your servant."
6
Then the handmaids came near with their children, and they bowed themselves.
7
Leah also and her children came near, and bowed themselves. After them, Joseph came near with Rachel, and they bowed themselves.
8
Esau said, "What do you mean by all this company which I met?" Jacob said, "To find favor in the sight of my lord."
9
Esau said, "I have enough, my brother; let that which you have be yours."
10
Jacob said, "Please, no, if I have now found favor in your sight, then receive my present at my hand, because I have seen your face, as one sees the face of God, and you were pleased with me.
11
Please take the gift that I brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough." He urged him, and he took it.
12
Esau said, "Let us take our journey, and let us go, and I will go before you."
13
Jacob said to him, "My lord knows that the children are tender, and that the flocks and herds with me have their young, and if they overdrive them one day, all the flocks will die.
14
Please let my lord pass over before his servant, and I will lead on gently, according to the pace of the livestock that are before me and according to the pace of the children, until I come to my lord to Seir."
15
Esau said, "Let me now leave with you some of the folk who are with me." He said, "Why? Let me find favor in the sight of my lord."
16
So Esau returned that day on his way to Seir.
17
Jacob traveled to Succoth, built himself a house, and made shelters for his livestock. Therefore the name of the place is called Succoth.
18
Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan Aram; and encamped before the city.
19
He bought the parcel of ground where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem''s father, for one hundred pieces of money.
20
He erected an altar there, and called it El Elohe Israel.