1
እታ፡ ልያ ንያእቆብ ዝወለደትሉ ዲና ጓላ ኸኣ፡ ነዋልድ እታ ሃገር ክትርኢ ወጸት።
2
ሴኬም ወዲ ሓሞር፡ እቲ ሓዋዊ ጐይታ እታ ሃገር ድማ ረኣያ፡ ወሲድዋ ኸኣ ምስኣ ደቀሰ፡ ኣነወራውን።
3
ነፍሱ ድማ ምስ ዲና ጓል ያእቆብ ተጣበቐት፡ ነታ ጓል ፈተዋ፡ ነታ ጓልውን ብፍቕሪ ተዛረባ።
4
ሴኬም ድማ ነቦኡ ሓሞር፡ እዛ ጓል እዚኣ ሰበይተይ ክትከውን ኣምጽኣለይ፡ ኢሉ ተዛረቦ።
5
ያእቆብ ድማ ንጓሉ ዲና ኸም ዘርከሳ ሰምዔ፡ ደቁ ኸኣ ምስ ማሉ ኣብ መሮር ነበሩ እሞ፡ ያእቆብ ክሳዕ ዚኣትዉ ስቕ በለ።
6
ሓሞር ኣቦ ሴኬም ከኣ ምስኡ ኺዛረብ ናብ ያእቆብ ወጸ።
7
ደቂ ያእቆብ ድማ እዚ ምስ ሰምዑ፡ ካብ መሮር አተዉ። እቶም ሰባት ከኣ ምስ ጓል ያእቆብ ብምድቃሱ ኺግበር ዘይግባእ ኣብ እስራኤል ነውሪ ስለ ዝገበረ፡ ጕህዮም ኣዝዮም ተናደዱ።
8
ሓሞር ድማ፥ ነፍሲ ወደይ ሴኬም ምስ ጓልኩም ተጣቢቓ እያ እሞ፡ በጃኹም ሰበይቱ ኽትከውን ሀብዎ።
9
ምሳና ተዋሰቡ፡ ኣዋልድኩም ሀቡና፡ ንኣኻትኩምውን ኣዋልድና ውሰዱ፡
10
ምሳና ድማ ንበሩ። እንሃ እዛ ምድሪ ኣብ ቅድሜኹም ኣላ፡ ተቐሚጥኩም ንገዱላን ተረስተይዋን፡ ኢሉ ተዛረቦም።
11
ሴኬም ድማ ነቦኣን ነሕዋታን፥ ኣብ ቅድሚኹም ኰታ ምገስ እርከብ፡ ዝበልኩምኒ ኽህብ እየ።
12
ገዝምን ህያብን ኣዚኹም ኣብዚሕኩም ኣዝዙኒ። እታ ጓል ደኣ ሰበይተይ ክትከውን ሀቡኒ እምበር፡ ከም ዝበልኩምኒ እህብ፡ በሎም።
13
ደቂ ያእቆብ ከኣ፡ ንሓብቶም ዲና ስለ ዘነወራ፡ ንሴኬምን ነቦኡ ሓሞርን መሊሶም ብተንኰል ተዛረብዎም፡
14
በልዎም ድማ፡ ሓብትና ንዘይተገዝረ ሰብኣይ ክንህብ እዚ የነውረና እዩ እሞ፡ እዚ ነገርዚ ኽንገብር ኣይንኽእልን።
15
ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ብምግዛርኩም፡ ከማና እንተ ዀንኩም፡ በዚ ጥራይ ሕራይ ንብለኩም።
16
ሽዑ ኣዋልድና ንህበኩም፡ ኣዋልድኩም ከኣ ንወስድ፡ ምሳኻትኩም ድማ ንነብር፡ ሓደ ህዝቢውን ንኸውን።
17
ክትግዘሩ እንተ ዘይሰማዕኩምና ግና፡ ጓልና ሒዝና ንኸይድ።
18
ንሓሞርን ንሴኬም ወዲ ሓሞርን ከኣ እቲ ዘረባኦም ባህ ኣበሎም።
19
እቲ ጐበዝ ድማ ንጓል ያእቆብ ፈትይዋ ነበረ እሞ፡ እዚ ነገርዚ ንምግባር ኣይደንጐየን። ኣብ ቤት ኣቦኡ ኻብ ዘለዉ ዅሎም ከኣ ንሱ ይኸብር ነበረ።
20
ሓሞርን ወዱ ሴኬምን ናብ ደገ ኸተማኦም ከይዶም፡ ንሰብ እታ ኸተማኦም ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎም፡
21
እዞም ሰባት እዚኦም ምሳና ሰብ ሰላም እዮም፡ እዛ ምድሪ ድማ እንሃ፡ ንኣታቶም እትኣክል ገፋሕ እያ እሞ፡ ኣብዛ ምድሪ ይቀመጡን ይንገዱላን። ኣዋልዶም ንኣና ኣንስቲ ንወስድ፡ ኣዋልድና ድማ ንኣታቶም ንሀቦም።
22
እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ምሳና ኪቕመጡ፡ ምሳና ሓደ ህዝቢ ኪዀኑ ድማ በዚ ጥራይ ሕራይ ይብሉና፡ ንሳቶም ግዙራት ከም ዝዀኑ፡ ኵሉ ተባዕታይና ኺግዘር።
23
ማሎምን ገንዘቦምን፡ ኵሉ እንስሳኦምንከ ናትናዶ ኣይኰነን፧ ሓንትስ ሕራይ ደኣ ንበሎም እምበር፡ ምሳና ኺነብሩ እዮም።
24
እቶም ብደገ ኸተማኡ ዝወጹ ዅላቶም ንሓሞርን ንወዱ ሴኬምን ሰምዕዎም እሞ፡ ብደገ ኸተማኡ ዝመጸ ዘበለ ዅሉ ተባዕታይ ተገዝረ።
25
ኰነ ኸኣ፡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኪቕንዘዉ ኸለዉ፡ ክልተ ደቂ ያእቆብ፡ ስምኦንን ሌውን ኣሕዋት ዲና፡ ሰሴፎም ወሲዶም፡ ነታ ኸተማ ኸይሐሰበት ሓደጋ ወዲቖም፡ ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ቐተሉ።
26
ንሓሞርን ንወዱ ሴኬምን ብስሕለት ሴፍ ቀቲሎም፡ ንዲና ኻብ ቤት ሴኬም ሒዞምዋ ወጹ።
27
ደቂ ያእቆብ፡ ንሓብቶም ስለ ዘርከስዋ፡ ናብቶም ቅቱላት መጺኦም ነታ ኸተማ ዘመትዋ።
28
ኣባጊዖምን ኣሓኦምን ኣእዱጎምን ኣብ ከተማ ዝነበረን ኣብ መሮር ዝነበረን ድማ ወሰዱ።
29
ኵሉ ገንዘቦምን ኵሎም ሕጻውንቶምን ኣንስቶምን ማረኹ፡ ኣብ ቤት ንተረኽበ ዅሉ ድማ ዘመቱ።
30
ያእቆብ ከኣ ንስምኦንን ንሌውን፡ ኣብ መንጎ እዞም ኣብዛ ሃገር ዚነብሩ፡ ኣብ መንጎ ኸነኣናውያንን ፈረዛውያንን ንኽፉእ ጨና ብምግባርኩም ኣጨነቕኩምኒ። ኣነ ብቝጽሪ ሒደት እየ፡ ንሳቶም ከኣ ተኣኪቦም ይቐትሉኒ፡ ኣነን ቤተይን ድማ ንጠፍእ፡ በሎም።
31
ንሳቶም ከኣ፡ ኣብ ሓብትናዶ ደኣ ኸም ኣብ ኣመንዝራ ኺግበር እዩ፧ በሉ።

1
Dinah, the daughter of Leah, whom she bore to Jacob, went out to see the daughters of the land.
2
Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her. He took her, lay with her, and humbled her.
3
His soul joined to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young lady, and spoke kindly to the young lady.
4
Shechem spoke to his father, Hamor, saying, "Get me this young lady as a wife."
5
Now Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter; and his sons were with his livestock in the field. Jacob held his peace until they came.
6
Hamor the father of Shechem went out to Jacob to talk with him.
7
The sons of Jacob came in from the field when they heard it. The men were grieved, and they were very angry, because he had done folly in Israel in lying with Jacob''s daughter; a which thing ought not to be done.
8
Hamor talked with them, saying, "The soul of my son, Shechem, longs for your daughter. Please give her to him as a wife.
9
Make marriages with us. Give your daughters to us, and take our daughters for yourselves.
10
You shall dwell with us, and the land will be before you. Live and trade in it, and get possessions in it."
11
Shechem said to her father and to her brothers, "Let me find favor in your eyes, and whatever you will tell me I will give.
12
Ask me a great amount for a dowry, and I will give whatever you ask of me, but give me the young lady as a wife."
13
The sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with deceit, and spoke, because he had defiled Dinah their sister,
14
and said to them, "We can''t do this thing, to give our sister to one who is uncircumcised; for that is a reproach to us.
15
Only on this condition will we consent to you. If you will be as we are, that every male of you be circumcised;
16
then will we give our daughters to you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
17
But if you will not listen to us, to be circumcised, then we will take our sister, and we will be gone."
18
Their words pleased Hamor and Shechem, Hamor''s son.
19
The young man didn''t wait to do this thing, because he had delight in Jacob''s daughter, and he was honored above all the house of his father.
20
Hamor and Shechem, his son, came to the gate of their city, and talked with the men of their city, saying,
21
"These men are peaceful with us. Therefore let them live in the land and trade in it. For behold, the land is large enough for them. Let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
22
Only on this condition will the men consent to us to live with us, to become one people, if every male among us is circumcised, as they are circumcised.
23
Won''t their livestock and their possessions and all their animals be ours? Only let us give our consent to them, and they will dwell with us."
24
All who went out of the gate of his city listened to Hamor, and to Shechem his son; and every male was circumcised, all who went out of the gate of his city.
25
It happened on the third day, when they were sore, that two of Jacob''s sons, Simeon and Levi, Dinah''s brothers, each took his sword, came upon the unsuspecting city, and killed all the males.
26
They killed Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem''s house, and went away.
27
Jacob''s sons came on the dead, and plundered the city, because they had defiled their sister.
28
They took their flocks, their herds, their donkeys, that which was in the city, that which was in the field,
29
and all their wealth. They took captive all their little ones and their wives, and took as plunder everything that was in the house.
30
Jacob said to Simeon and Levi, "You have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. I am few in number. They will gather themselves together against me and strike me, and I will be destroyed, I and my house."
31
They said, "Should he deal with our sister as with a prostitute?"