1
ያእቆብ ድማ ኣብ ግብጺ እኽሊ ኸም ዘሎ ረአየ እሞ፡ ያእቆብ ንደቁ፡ ስለምንታይ ንሓድሕድኩም ትርኣኣዩ፧ በሎም።
2
እንሆ፡ እኽሊ ኣብ ግብጺ ኸም ዚርከብ ሰሚዔ፡ ክንድሕንን ከይንመውትን ከኣ ናብኣ ወሪድኩም፡ ካባኣ ሸምቱልና፡ በሎም።
3
እቶም ዓሰርተ እሕዋት ዮሴፍ ከኣ እኽሊ ኪሽምቱ፡ ናብ ግብጺ ወረዱ።
4
ንብንያም ሓው ዮሴፍ ግና፡ ገለ ድንገት ከይረኽቦ ኢሉ፡ ያእቆብ ምስ ኣሕዋቱ ኣይሰደዶን።
5
ኣብ ምድሪ ኸነኣን ጥሜት ነበረ እሞ፡ ደቂ እስራኤል ኣብ መንጎ እቶም ዝመጹ ዀይኖም እኽሊ ኺሽምቱ መጹ።
6
ነታ ሃገር ዚእዝዛ ድማ ዮሴፍ ነበረ፡ ንዅሉ ህዝቢ እታ ሃገር እኽሊ ዚሽምት ከኣ ንሱ ነበረ። ኣሕዋት ዮሴፍ ድማ መጹ፡ ኣብ ቅድሚኡ ብገጾም ኣብ ምድሪ ተደፍኡ።
7
ዮሴፍ ከኣ ኣሕዋቱ ርእዩ ኣለለዮም፡ ንርእሱ ግና ጓና ኣምሰለሎም፡ ኣበርቲዑ ድማ ተዛረቦም፡ ካበይ ዝመጻእኩም ኢኹም፧ ድማ በሎም። ካብ ምድሪ ኸነኣን እኽሊ ኽንሽምት፡ በሉ።
8
ዮሴፍ ከኣ ነሕዋቱ ኣለለዮም፡ ንሳቶም ግና ኣየለለይዎን።
9
ዮሴፍ ድማ ነቲ ብዛዕብኦም ሐሊምዎ ዝነበረ ሕልምታት ዘከረ፡ ንስኻትኩም፡ እዛ ሃገር ቃልዕ ምዃና ኽትርእዩ ዝመጻእኩም፡ ሰለይቲ ኢኹም፡ ከኣ በሎም።
10
ንሳቶም መለሱሉ፡ ኣይፋልናን ጐይታይ፡ ገላውኻስ ቀለብ ኪሽምቱ ደኣ መጹ፡ ድማ በልዎ።
11
ንሕና ዅልና ደቂ ሓደ ሰብኣይ ኢና፡ ንሕና ቕኑዓት ኢና፡ ገላዉኻ ሰለይቲ ኣይኰኑን።
12
ንሱ ድማ፡ ኣይፋልኩምን፡ እዛ ሃገር ቃልዕ ምዃና ኽትርእዩ ዝመጻእኩም ኢኹም፡ በሎም።
13
ንሳቶም ከኣ፡ ንሕና ገላዉኻ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ዓሰርተው ክልተ ኣሕዋት፡ ደቂ ሓደ ሰብኣይ ኢና። እንሆ ድማ፡ እቲ ንእሽቶ ሎሚ ምስ ኣቦና አሎ፡ እቲ ሓደ ኸኣ የሎን፡ በሉ።
14
ዮሴፍ ድማ በሎም፡ እቲ ሰለይቲ ኢኹም ኢለ ዝበልኩኹም ንሱ እዩ።
15
በዚ ኽትፍተኑ ኢኹም፡ እቲ ንእሽቶ ሓውኩም ናብዚ ኸይመጸ፡ ካብዚ ኸይትወጹ፡ ህይወት ፈርኦን እዩ።
16
ሓደ ኻባኻትኩም ንሓውኩም ዜምጽእ ስደዱ፡ ንስኻትኩም ድማ ሓቂ እንተሎኩም፡ ዘረባኹም ኪፍተን፡ ክትእሰሩ ኢኹም። እንተዘይኰነስ፡ ብህይወት ፈርኦን፡ ሰለይቲ ኢኹም።
17
ብሓደ ገይሩ፡ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሐለዎም።
18
ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ዮሴፍ በሎም፡ ኣነ ኣምላኽ እፈርህ እየ እሞ፡እዚ ግበሩ ትነብሩ ድማ።
19
ቅኑዓት እንተዄንኩምሲ፡ ሓደ ሓውኩም ኣብታ ተኣሲርኩምላ ዝነበርኩም ቤት ይተኣሰር። ንስኻትኩም ድማ ኬድኩም፡ እቲ ንጥሜት ኣባይትኹም ዚኸውን እኽሊ ኣብጽሑ።
20
እቲ ንእሽቶ ሓውኩም ድማ ናባይ ኣምጽእዎ፡ እቲ ቓልኩም ከኣ ሓቂ ምዃኑ ይእመን፡ ኣይትሞቱን ድማ። ከምኡውን ገበሩ።
21
ንሓድሕዶም ከኣ፡ ብሓቂ ኣብ ሓውና በደልና፡ እቲ ምሕረት ኪልምነና ኸሎ፡ ጸበባ ነፍሱ እናርኤና ኣይሰማዕናዮን፡ ብሰርዚ እዚ መከራዚ በጽሓና፡ ተባሃሀሉ።
22
ሮቤል ከኣ፡ ኣብዚ ቘልዓ ኣይትበድሉ፡ ኢለዶ ኣይበልኩኹምን፧ ንስኻትኩም ግና ኣይሰማዕኩምንን። ስለዚ ድማ እንሆ፡ ደሙ ይድለ አሎ፡ ኢሉ መለሰሎም።
23
ኣስተርጓሚ ኣብ መንጎኦም ነበረ እሞ፡ ንሳቶም፡ ዮሴፍ ከም ዚሰምዖም ኣይፈለጡን ነበሩ።
24
ካባታቶም ኣግሊሱ ኸኣ በኸየ፡ ናባታቶም ተመሊሱ ድማ ተዛረቦም፡ ንስምኦን ከኣ ካባታቶም ወሲዱ ኣብ ቅድሚኦም አሰሮ።
25
ዮሴፍ ድማ ነቲ ዓያብቶም እኽሊ ኺመልኣሎም እቲ ገንዘቦም ከኣ ኣብ ዐዓይበቶም ኪመልሱሎም፡ ንመገዲውን ሲቂ ኪህብዎም አዘዘ። ከምኡ ኸኣ ገበሩሎም።
26
እቲ እኽሊ ኣብ ኣእዱጎም ጽዒኖም ከኣ ካብኡ ኸዱ።
27
ኣብ መሕደሪ ድማ ሓደ ኻባታቶም ንኣድጉ ድርቋ ኺህብ፡ ዓይበቱ ኸፈተ፡ እንሆ፡ እቲ ገንዘቡ ኣብ ኣፍ ዓይበቱ ረኣየ።
28
ነሕዋቱ ኸኣ፡ እቲ ገንዘበይ ተመሊሱ፡ እንሆ ኣብ ዓይበተይ፡ በሎም። ልቦም መሊቝዎም ራዕራዕ እናበሉ፡ ንሓድሕዶም፡ እዚ ኣምላኽ ገይሩና ዘሎ እንታይ እዩ፧ ተባሃሀሉ።
29
ናብ ኣቦኦም ያእቆብ ድማ ናብ ምድሪ ኸነኣን መጹ፡ ዝበጽሖም ኵሉ ኸኣ ከምዚ ኢሎም ነገርዎ፡
30
እቲ ሰብኣይ፡ ጐይታ እታ ሃገር፡ ኣበርቲዑ ተዛረበና፡ ከም ሰለይቲ እታ ሃገር ከኣ ገበረና።
31
ንሕና ሰለይቲ ኣይኰንናን፡ ቅኑዓት ሰብ ኢና፡
32
ንሕና ዓሰርተው ክልተ ኣሕዋት ደቂ ኣቦና ኢና፡ እቲ ሓደ የሎን፡ እቲ ንእሽቶ ድማ ሎሚ ምስ ኣቦና ኣብ ምድሪ ኸነኣን ኣሎ፡ በልናዮ።
33
እቲ ሰብኣይ፡ ጐይታ እታ ሃገር ከኣ፥ ንስኻትኩም ቅኑዓት እንተ ዄንኩም፡ በዚ ኽፈልጥ እየ፡ ሓደ ሓውኩም ምሳይ ሕደጉ፡ እቲ ንጥሜት ኣባይትኹም ዚኸውን እኽሊ ሒዝኩም ድማ ኪዱ።
34
ነቲ ንእሽቶ ሓውኩም ከኣ ናባይ ኣምጽእዎ። ሽዑ ንስኻትኩም ቅኑዓት እምበር፡ ሰለይቲ ኸም ዘይኰንኩም እፈልጥ፡ ሓውኩም ድማ ክህበኩም እየ፡ ኣብዛ ሃገርውን ትነግዱ፡ በለና።
35
ኰነ ኸኣ፡ ዓያብቶም ምስ ኣዕረቑ፡ እንሆ፡ ንነፍሲ ወከፍ እቲ ጥቕላል ገንዘቡ ኣብ ዐይበቱ ነበረ። ንሳቶምን ኣቦኦምን ነቲ ጥቕሉል ገንዘቦም ምስ ረኣዩ፡ ሰምበዱ።
36
ኣቦኦም ያእቆብ ድማ፡ ውሉድ ዜልቦ ገበርኩምኒ። ዮሴፍ የሎን፡ ስምኦን ከኣ የሎን፡ ንብንያምዶ ድማ ኽትወስድዎ ኢኹም፧ እዚ ዅሉ ኣባይ ኰይኑ አሎ፡ በሎም።
37
ሮቤል ከኣ ነቦኡ፥ ኣብ ኢደይ ሕድሪ ሀበኒ፡ ኣነ ድማ ናባኻ ኽመልሶ፡ ናባኻ እንተ ዘየምጻእክዎ፡ ንኽልቲኦም ደቀይ ቅተል፡ ኢሉ ተዛረቦ።
38
ንሱ ኸኣ፡ ሓዉ ሞይቱ፡ ንሱ ድማ በይኑ ተሪፉ እዩ እሞ፡ ወደይሲ ምሳኻትኩም ኣይወርድን። ኣብቲ እትኸድዎ መገዲ ገለ ጕድኣት እንተ ረኸቦ፡ ሽዑ ንሽበተይ ብሓዘን ናብ ሽኦል ተውርድዎ፡ በለ።

1
Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said to his sons, "Why do you look at one another?"
2
He said, "Behold, I have heard that there is grain in Egypt. Go down there, and buy for us from there, so that we may live, and not die."
3
Joseph''s ten brothers went down to buy grain from Egypt.
4
But Jacob didn''t send Benjamin, Joseph''s brother, with his brothers; for he said, "Lest perhaps harm happen to him."
5
The sons of Israel came to buy among those who came, for the famine was in the land of Canaan.
6
Joseph was the governor over the land. It was he who sold to all the people of the land. Joseph''s brothers came, and bowed themselves down to him with their faces to the earth.
7
Joseph saw his brothers, and he recognized them, but acted like a stranger to them, and spoke roughly with them. He said to them, "Where did you come from?" They said, "From the land of Canaan to buy food."
8
Joseph recognized his brothers, but they didn''t recognize him.
9
Joseph remembered the dreams which he dreamed about them, and said to them, "You are spies! You have come to see the nakedness of the land."
10
They said to him, "No, my lord, but your servants have come to buy food.
11
We are all one man''s sons; we are honest men. Your servants are not spies."
12
He said to them, "No, but you have come to see the nakedness of the land."
13
They said, "We, your servants, are twelve brothers, the sons of one man in the land of Canaan; and behold, the youngest is this day with our father, and one is no more."
14
Joseph said to them, "It is like I told you, saying, ''You are spies.''
15
By this you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not go forth from here, unless your youngest brother comes here.
16
Send one of you, and let him get your brother, and you shall be bound, that your words may be tested, whether there is truth in you, or else by the life of Pharaoh surely you are spies."
17
He put them all together into custody for three days.
18
Joseph said to them the third day, "Do this, and live, for I fear God.
19
If you are honest men, then let one of your brothers be bound in your prison; but you go, carry grain for the famine of your houses.
20
Bring your youngest brother to me; so will your words be verified, and you won''t die." They did so.
21
They said one to another, "We are certainly guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul, when he begged us, and we wouldn''t listen. Therefore this distress has come upon us."
22
Reuben answered them, saying, "Didn''t I tell you, saying, ''Don''t sin against the child,'' and you wouldn''t listen? Therefore also, behold, his blood is required."
23
They didn''t know that Joseph understood them; for there was an interpreter between them.
24
He turned himself away from them, and wept. Then he returned to them, and spoke to them, and took Simeon from among them, and bound him before their eyes.
25
Then Joseph gave a command to fill their bags with grain, and to restore every man''s money into his sack, and to give them food for the way. So it was done to them.
26
They loaded their donkeys with their grain, and departed from there.
27
As one of them opened his sack to give his donkey food in the lodging place, he saw his money. Behold, it was in the mouth of his sack.
28
He said to his brothers, "My money is restored! Behold, it is in my sack!" Their hearts failed them, and they turned trembling one to another, saying, "What is this that God has done to us?"
29
They came to Jacob their father, to the land of Canaan, and told him all that had happened to them, saying,
30
"The man, the lord of the land, spoke roughly with us, and took us for spies of the country.
31
We said to him, ''We are honest men. We are no spies.
32
We are twelve brothers, sons of our father; one is no more, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.''
33
The man, the lord of the land, said to us, ''By this I will know that you are honest men: leave one of your brothers with me, and take grain for the famine of your houses, and go your way.
34
Bring your youngest brother to me. Then I will know that you are not spies, but that you are honest men. So I will deliver your brother to you, and you shall trade in the land.''"
35
It happened as they emptied their sacks, that behold, every man''s bundle of money was in his sack. When they and their father saw their bundles of money, they were afraid.
36
Jacob, their father, said to them, "You have bereaved me of my children! Joseph is no more, Simeon is no more, and you want to take Benjamin away. All these things are against me."
37
Reuben spoke to his father, saying, "Kill my two sons, if I don''t bring him to you. Entrust him to my care, and I will bring him to you again."
38
He said, "My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he only is left. If harm happens to him along the way in which you go, then you will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol."