1
እቲ ጥሜት ከኣ ኣብታ ሃገር በርትዔ።
2
ኰነ ድማ፡ እቲ ኻብ ግብጺ ዘምጽእዎ እኽሊ በሊዖም ምስ ወድኡ፡ ኣቦኦም፡ ተመሊስኩም ሒደት እኽሊ ሸምቱልና፡ በሎም።
3
ይሁዳ ኸኣ፡ እቲ ሰብኣይ ኣሕሚሙ፡ ሓውኩም ምሳኻትኩም እንተ ዘየሎ፡ ገጸይ ኣይትርእዩን ኢኹም፡ በለና።
4
ንሓውና ምሳና ትሰዶ እንተ ዄንካ፡ ወሪድና እኽሊ ኽንሽምተልካ ኢና።
5
ዘይትሰዶ እንተ ዄንካ ግና፡ እቲ ሰብኣይ፡ ሓውኩም ምሳኻትኩም እንተ ዘየሎ፡ ገጸይ ኣይትርእዩን ኢኹም፡ ኢሉና እዩ እሞ፡ ኣይንወርድን ኢና፡ በሎ።
6
እስራኤል ከኣ፥ ስለምንታይ ነቲ ሰብኣይ ገና ሓደ ሓው ኣሎና ኢልኩም ብምንጋርኩም ኣኽፋእኩምለይ፧ በለ።
7
ንሳቶም ድማ፡ እቲ ሰብኣይ ብዛዕባናን ብዛዕባ ወለዶናን፡ ኣቦኹም ገናዶ ብህይወቱ አሎ፧ ካልእ ሓውከ አሎኩምዶ፧ ኢሉ ኣጸቢቑ ሓተተና። ንሕና ኸኣ ከምቲ ዘረባኡ ነገርናዮ። ንሓውኩም ኣውርድዎ ኸምዚብለናዶ ፈሊጥና ኔርና፧ በሉ።
8
ይሁዳ ድማ ነቦኡ እስራኤል፡ ንሕናን ንስኻን ሕጻናትናን ክንነብር እምበር፡ ከይንመውት፡ ተንሲእና ኽንከይድሲ፡ ነዚ መንእሰይ ምሳይ ስደዶ።
9
ኣነ እውሐሶ፡ ካብ ኢደይ ድለዮ። ናባኻ ኣምጺኤ ኣብ ቅድሜኻ ደው እንተ ዘየበልክዎ፡ ብዅሉ ዘበን ንኣኻ ሓጢኣት ከም ዝገበርኩ እኹን።
10
ክሳዕ ሕጂ እንተ ዘይንድንጕስ፡ ኤረ ኻልኣይ እዋን እኳ ተመሊስና ምሀሎና ኔርና፡ በሎ።
11
ሽዑ ኣቦኦም እስራኤል፥ እዚ እንተ ደኣ ዀይኑስ፡ ከምዚ ግበሩ፡ ካብ ፍረ እዛ ምድሪ ጸጽቡቑ ኣብ ዓያብትኹም ውሰዱ፡ ነቲ ሰብኣይ ዚኸውን ገጽ በረኸት፡ ሒደት ቀመም፡ ሒደት መዓር፡ ሽቱን ከርበን ካዕካዕን ለውዝን ተማልኡሉ።
12
ገንዘብ ድማ ካዕበት ጌርኩም ኣብ ኢድኩም ውሰዱ፡ እቲ ኣብ ኣፍ ዓያብትኹም እተመልሰ ገንዘብ ከኣ፡ ምናልባሽ ናይ ጌጋ ኸይከውን፡ ብኢድኩም ምለስዎ።
13
ንሓውኩምውን ውሰድዎ፡ ተንሲእኩም ከኣ ናብቲ ሰብኣይ ተመለሱ።
14
ነቲ ሓደ ሓውኩምን ንብንያምን ምሳኻትኩም ምእንቲ ኺሰዶም፡ እቲ ዅሉ ዚኽእል ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰብኣይ ምሕረት ይሀብኩም። ኣነ ውሉድ እንተ ሰኣንኩ፡ ውሉድ እስኣን፡ በሎም።
15
እቶም ሰብ ድማ ነዚ ገጽ በረኸት እዚ ወሰዱ፡ ዕጽፊ ገንዘብ ከኣ ኣብ ኢዶም፡ ንብንያምውን ሒዞም ተንስኡ፡ ናብ ግብጺ ወሪዶም ድማ ኣብ ቅድሚ ዮሴፍ ደው በሉ።
16
ዮሴፍ ከኣ ንብንያም ምሳታቶም ምስ ረአዮ፡ ንኣዛዝ ቤቱ፥ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀትሪ ምሳይ ኪምስሑ እዮም እሞ፡ ነዞም ሰባት ናብ ቤተይ ኣእትዎም፡ ሕሩድ ሐሪድካውን ኣዳሉ፡ በሎ።
17
እቲ ሰብኣይ ድማ ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ገበረ፡ እቲ ሰብኣይ ከኣ ነቶም ሰባት ናብ ቤት ዮሴፍ ኣእተዎም።
18
እቶም ሰባት ድማ፡ ናብ ቤት ዮሴፍ ስለ ዘእተዎም፡ ፈርሁ፡ ብዛዕባ እቲ በታ ቐዳመይቲ ጊዜ ኣብ ዓያብትና እተመልሰ ገንዘብ እዩ ንኣና ናብዚ ዘእተወና፡ ጐይዩ ሓደጋ ኺወድቀና እሞ፡ ባሮት ክንከውን፡ ንኣናን ነእዱግናን ኪወስድ እዩ፡ ከኣ በሉ።
19
ናብቲ ሰብኣይ፡ ኣዛዝ ቤት ዮሴፍ፡ ቀሪቦም ድማ፡ ኣብ ደገ ቤት ምስኡ ተዛረቡ፡
20
በል ጐይታይ፡ ብቐዳማይ እኽሊ ኽንሽምት ወሪድና ነበርና።
21
ኰነ ኸኣ፡ ኣብ መሕደሪ ምስ በጻሕና፡ ዓያብትና ኸፈትና፡ እንሆ ኸኣ፡ ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ ከም ሚዛኑ ኣብ ኣፍ ዐዓይበቱ ነበረ፡ ኣብ ኢድና ኸኣ መሊስናዮ ኣሎና።
22
እቲ ገንዘብ ድማ ናብ ዓያብትና መን ከም ዘእተዎ ኣይንፈልጥን፡ ካልእ ገንዘብውን መሸመት እኽሊ ዚኸውን ኣብ ኢድና ኣምጺእና ኣሎና፡ በሉ።
23
ንሱ ድማ፡ ኣጆኹም ኣይትፍርሁ። ኣብ ዓያብትኹም መዝገብ ዝሀበኩም ኣምላኽኩምን ኣምላኽ ኣቦኹም እዩ፡ ገንዘብኩምሲ ኣትዩኒ እዩ፡ በለ። ንስምኦን ከኣ ናባታቶም ኣውጽኦ።
24
እቲ ሰብኣይ ነቶም ሰባት ናብ ቤት ዮሴፍ ኣእቲዩ ኣእጋሮም ኪሕጸቡ ማይ ሀቦም፡ ነእዱጎም ድማ ድርቋ ሀበን።
25
ኣብኡ ኸም ዚምስሑ ሰሚዕም ነበሩ እሞ ዮሴፍ ቀትሪ ኽሳዕ ዚመጽእ ነቲ ገጽ በረኸት ኣዳለዉዎ።
26
ዮሴፍ ናብ ቤት ምስ መጸ፡ እቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ገጽ በረኸት ናብ ቤት ኣምጽኡሉ፡ ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ከኣ ሰገዱሉ።
27
ንሱ ድማ ብዛዕባ ጥዕናኦም ሐተቶም፡ እቲ ብዛዕብኡ እተዛረብኩምኒ ኣረጊት ኣቦኹምከ ደሓንዶ ኣሎ፧ ገናዶ ብህይወቱ ኣሎ፧ ከኣ በሎም።
28
ንሳቶም ድማ፥ ኣቦና ጊልያኻ ደሓን እዩ፡ ብህይወቱ አሎ፡ በሉ፡ ድንን ኢሎም ድማ ሰገዱሉ።
29
ዓይኑ ቛሕ ኣቢሉ ንብንያም ሓዉ ወዲ ኣዲኡ ርእዩ ድማ፥ እዝስ እቲ ብዛዕባኡ እተዛረብኩምኒ ንእሽቶ ሓውኩም ድዩ፧ በለ። ወደይ፡ እግዚኣብሄር ሞገስ ይሀብካ፡ ከኣ በሎ።
30
ዮሴፍ ድማ ብዛዕባ ሓዉ ኣምዑቱ ትዅስኵስ ኢልዎ ተሀወኸ፡ ዚበኽየሉ ስፍራ ደልዩ ናብ ሕልፍኝኡ አተወ፡ ኣብኡ ኸኣ በኸየ።
31
ገጹ ተሐጺቡ ወጸ፡ ልቡ ቐጥ ኣቢሉ ኸኣ፡ እንጌራ ኣቕርቡ፡ በለ።
32
ሽዑ ንእኡ ንበይኑ፡ ንኣታቶም ድማ ንበይኖም፡ ነቶም ምስኡ ዚበልዑ ግብጻውያን ከኣ ንበይኖም ኣቕረቡሎም። ንግብጻውያን ምስ እብራውያን እንጌራ ምብላዕ ነውሪ እዩ እሞ፡ ስለዚ ግብጻውያን ምስኦም ኪበልዑ ኣይኽእሉን እዮም።
33
እቲ በዅሪ ኸም ብዅርናኡ፡ እቲ ንእሽቶ ኸኣ ከም ምንኣሱ ኣብ ቅድሚኡ ተቐመጡ። እቶም ሰባት ድማ ንሓድሕዶም ተደነቑ።
34
ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መብልዕ ከኣ ግዲኦም ኣቕረበሎም። ንብንያም ድማ ሓለፋ ግደ ዅሎም ሓሙሽተ ኢድ ኣቕረበሉ። ሰትዮም ድማ ምስኡ ተሐጐሱ።

1
The famine was severe in the land.
2
It happened, when they had eaten up the grain which they had brought out of Egypt, their father said to them, "Go again, buy us a little more food."
3
Judah spoke to him, saying, "The man solemnly warned us, saying, ''You shall not see my face, unless your brother is with you.''
4
If you''ll send our brother with us, we''ll go down and buy you food,
5
but if you''ll not send him, we''ll not go down, for the man said to us, ''You shall not see my face, unless your brother is with you.''"
6
Israel said, "Why did you treat me so badly, telling the man that you had another brother?"
7
They said, "The man asked directly concerning ourselves, and concerning our relatives, saying, ''Is your father still alive? Have you another brother?'' We just answered his questions. Is there any way we could know that he would say, ''Bring your brother down?''"
8
Judah said to Israel, his father, "Send the boy with me, and we''ll get up and go, so that we may live, and not die, both we, and you, and also our little ones.
9
I''ll be collateral for him. From my hand will you require him. If I don''t bring him to you, and set him before you, then let me bear the blame forever,
10
for if we hadn''t delayed, surely we would have returned a second time by now."
11
Their father, Israel, said to them, "If it must be so, then do this. Take from the choice fruits of the land in your bags, and carry down a present for the man, a little balm, a little honey, spices and myrrh, nuts, and almonds;
12
and take double money in your hand, and take back the money that was returned in the mouth of your sacks. Perhaps it was an oversight.
13
Take your brother also, get up, and return to the man.
14
May God Almighty give you mercy before the man, that he may release to you your other brother and Benjamin. If I am bereaved of my children, I am bereaved."
15
The men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and got up, went down to Egypt, and stood before Joseph.
16
When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, "Bring the men into the house, and butcher an animal, and make ready; for the men will dine with me at noon."
17
The man did as Joseph commanded, and the man brought the men to Joseph''s house.
18
The men were afraid, because they were brought to Joseph''s house; and they said, "Because of the money that was returned in our sacks at the first time, we''re brought in; that he may seek occasion against us, attack us, and seize us as slaves, along with our donkeys."
19
They came near to the steward of Joseph''s house, and they spoke to him at the door of the house,
20
and said, "Oh, my lord, we indeed came down the first time to buy food.
21
When we came to the lodging place, we opened our sacks, and behold, every man''s money was in the mouth of his sack, our money in full weight. We have brought it back in our hand.
22
We have brought down other money in our hand to buy food. We don''t know who put our money in our sacks."
23
He said, "Peace be to you. Don''t be afraid. Your God, and the God of your father, has given you treasure in your sacks. I received your money." He brought Simeon out to them.
24
The man brought the men into Joseph''s house, and gave them water, and they washed their feet. He gave their donkeys fodder.
25
They made ready the present for Joseph''s coming at noon, for they heard that they should eat bread there.
26
When Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves down to him to the earth.
27
He asked them of their welfare, and said, "Is your father well, the old man of whom you spoke? Is he yet alive?"
28
They said, "Your servant, our father, is well. He is still alive." They bowed the head, and did homage.
29
He lifted up his eyes, and saw Benjamin, his brother, his mother''s son, and said, "Is this your youngest brother, of whom you spoke to me?" He said, "God be gracious to you, my son."
30
Joseph hurried, for his heart yearned over his brother; and he sought a place to weep. He entered into his room, and wept there.
31
He washed his face, and came out. He controlled himself, and said, "Serve the meal."
32
They served him by himself, and them by themselves, and the Egyptians, that ate with him, by themselves, because the Egyptians don''t eat bread with the Hebrews, for that is an abomination to the Egyptians.
33
They sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth, and the men marveled one with another.
34
He sent portions to them from before him, but Benjamin''s portion was five times as much as any of theirs. They drank, and were merry with him.