1
ንኣዛዝ ቤቱ ድማ፡ ንዓያብቲ እዞም ሰባት ኪወስድዎ ኸም ዚኽእሉ ጌርካ እኽሊ ምልኣሎም። ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣብ ኣፍ ዐዓይበቱ ኣንብር።
2
ነታ ጽዋኤይ ድማ፡ እታ ጽዋእ ብሩር፡ ምስቲ ገንዘብ እኽሉ ጌርካ ናብ ኣፍ ዓይበት እቲ ንእሽቶ ግበራ፡ ኢሉ አዘዞ። ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ቓል ከኣ ገበረ።
3
ንግሆ ምስ በርሄ፡ ነቶም ሰባት ምስ ኣእዱጎም ይኺዱ ሐደግዎም።
4
ንሳቶም ካብ ከተማ ወጺኦም፡ ገናኸይረሐቑ፡ ዮሴፍ ንኣዛዝ ቤቱ በሎ፥ ተንስእ፡ ደድሕሪ እዞም ሰባት ስዐብ እሞ፡ ምስ ኣርከብካዮም፡ ከመይ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ክፉእ ፈዴኹም፧
5
እታ ጐይታይ ዚሰትየላን ብእኣ ድማ ምስጢር ዚፈልጠላን ጽዋእ እዚኣዶ ኣይኰነትን፧ እዚ ምግባርኩም ክፉእ ጌርኩም፡ በሎም።
6
ንሱ ኸኣ ኣርከቦም፡ እዚ ነገርዚ ድማ ተዛረቦም።
7
ንሳቶም ከኣ፥ ጐይታይ፡ ስለምንታይ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ፥ ከምዚ ዝበለ ነገር ምግባርሲ ኻብ ገላዉኻ የርሕቆ፡
8
እቲ ኣብ ኣፍ ዓያብትና ዝረኸብናዮ ገንዘብ እኳ፡ እንሆ፡ ካብ ምድሪ ኸንኣን መሊስናልካ። ካብ ቤት ጐይታኻ ግዳ ኸመይ ጌርና ብሩር ኰነ ወይ ወርቂ ኽንሰርቕ፧
9
ካብ ገላዉኻ እቲ እተረኽበቶ ይሙት፡ ንሕና ኸኣ ባሮት ጐይታይ ንኹን፡ በልዎ።
10
ንሱ ኸኣ፥ ሕጂ ኸም ዝበልኩሞ ይኹን። እቲ እተረኽበቶ፡ ንሱ ባርያይ ይኹን፡ ንስኻትኩም ግና ንጹሃት ኢኹም፡ በለ።
11
ቀልጢፎም ከኣ ነፍሲ ወከፍ ዐዓይበቶም ናብ ምድሪ ኣውረዱ፡ ነፍሲ ወከፍ ድማ ዓይበቱ ኸፈተ።
12
ንሱ ኸኣ በቲ ዓብዪ ጀሚሩ በቲ ንእሽቶ ኽሳዕ ዚውድእ ጐርጐሮም። እታ ጽዋእ ድማ ኣብ ዓይበት ብንያም ተረኽበት።
13
ሽዑ ኽዳውንቶም ቀደዱ፡ ነፍሲ ወከፍ ኣድጉ ጽዒኑ ድማ ናብ ከተማ ተመልሱ።
14
ይሁዳን ኣሕዋቱን ከኣ ናብ ቤት ዮሴፍ ኣተዉ። ንሱ ገና ኣብኣ ነበረ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ናብ ምድሪ ተደፍኡ።
15
ዮሴፍ ከኣ፡ እዚ ዝገበርኩምዎ እንታይ ግብሩ እዩ፧ ከማይ ዝበለ ሰብ ፈላጢ ኸም ዝዀነስ ኣይትፈልጡንዶ፧ በሎም።
16
ይሁዳ ድማ፥ ንጐይታይ እሞ እንታይ ክንብል ኢና፡ እንታይስ ክንዛረብ፧ ከመይ ጌርናኸ ርእስና ኸነጽድቕ፧ ኣምላኽ በደል ባሮትካ ረኸበ፡ እኔና ንሕናን እቲ ኣብ ኢዱ ጽዋእ እተረኽበቶን ባሮት ጐይታይ ኢና፡ በለ።
17
ንሱ ግና፥ ከምዚ ዝበለ ምግባርሲ ኻባይ ይርሐቕ፡ እቲ ኣብ ኢዱ ጽዋእ እተረኽበቶ ሰብኣይ፡ ንሱ ባርያይ ይኹን፡ ንስኻትኩም ግና ናብ ኣቦኹም ብሰላም ደይቡ፡ በለ።
18
ሽዑ ይሁዳ ናብኡ ቐሪቡ በለ፡ በል ጐይታይ፡ ጊልያካ ሓንቲ ቓል ኣብ እዝኒ ጐይታይ ክዛረብ እልምነካ ኣሎኹ፡ ንስኻ ከም ፈርኦን ኢኻ እሞ፡ ኵራኻ ኣብ ጊልያኻ ኣይንደድ።
19
ጐይታይ ንገላውኡ፡ ኣቦ ወይ ሓውከ ኣሎኩምዶ፧ ኢሉ ሐተቶም።
20
ንሕና ኸኣ ንጐይታይ፡ ኣረጊት ኣቦ ኣሎና፡ ኣብ እርግናኡ ዝወለዶ ንእሽቶ ቘልዓ ድማ፡ ሓዉ ኸኣ ሞይቱ፡ እዚ ድማ ካብ ደቂ ኣዲኡ በይኑ ተሪፉ፡ ኣቦኡ ኸኣ ይፈትዎ እዩ፡ በልናካ።
21
ሽዑ ንስኻ ንገላውኻ፡ ዓይነይ ክርእዮ ናባይ ኣውርድዎ፡ በልካና።
22
ንሕና ድማ ንጐይታይ፡ እቲ ወዲ ኣቦኡ ኽሐድጎ ኣይክእልን፡ ነቦኡ እንተ ሐደጎስ፡ ኣቦኡ ኺመውት እዩ፡ በልናዮ።
23
ንገላዉኻ ድማ፡ እቲ ንእሽቶ ሓውኩም ምሳኻትኩም እንተ ዘይወረደ፡ ደጊም ገጸይ ኣይትርእዩንን ኢኹም፡ በልካና።
24
ኰነ ኸኣ፡ ንሕና ናብ ጊልያኻ ኣቦይ ምስ ደየብና፡ ዘረባ ጐይታይ ነገርናዮ።
25
ኣቦና ድማ፡ ተመሊስኩም ሒደት እኽሊ ሸምቱልና፡ በለ።
26
ንሕና ኸኣ፡ ክንወርድ ኣይንኽእልን። እዚ ንእሽቶ ሓውና ምሳና እንተ ዘየሎ፡ ገጽ እቲ ሰብኣይ እቲ ኽንርኢ ኣይንኽእልን ኢና እሞ፡ እዚ ንእሽቶ ሓውና ምሳና እንተሎ ግና፡ ንወርድ፡ በልና።
27
ኣቦይ ጊልያኻ ድማ፡ ሰበይተይ ክልተ ወዲ ኸም ዝወለደትለይ፡ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም።
28
እቲ ሓደ ኻባይ ወጸ፡ ኣነ ኸኣ፡ ብሓቂ ተበሊዑ እዩ፡ በልኩ። ክሳዕ ሕጂ ድማ ኣይርኤኽዎን።
29
ነዚ ኸኣ ካብ ቅድመይ እንተወሰድክምዎ እሞ ድንገት እንተ ረኸቦ፡ ንሽበተይ ብጓሂ ናብ ሽኦል ከተውርድዎ ኢኹም፡ በለና።
30
ሕጂ ኸኣ ኣነ ናብ ኣቦይ ጊልያኻ እንተ መጻእኩ እሞ፡ እዚ ወዲ ምሳና እንተ ዘየሎ፡ ነፍሱ ምስ ነፍሲ ወዱ ስለ እተጣበቐት፡
31
ኪኸውን ድማ እዩ፡ እዚ ወዲ ኸም ዘየሎ እንተ ረአየ፡ ኪመውት እዩ። ገላውኻ ኸኣ ንሽበት ኣቦና ጊልያኻ ብጓሂ ናብ ሽኦል የውርዱ።
32
ጊልያኻ ነዚ ወዲ ኣብ ቅድሚ ኣቦይ፡ ናባኻ እንተ ዘየምጻእክዎ፡ ብዅሉ ዘበን ነቦይ ሓጢኣት ከም ዝገበርኩ እኸውን፡ ኢሉ ተዋሒስዎ እዩ።
33
ሕጂ ድማ፡ጊልያኻ ኣብ ክንዲ እዚ ወዲ ንጐይታይ ባርያ ዀይኑ ኪቕመጥ፡ እልምነካ ኣሎኹ። እዚ ወዲ ኸኣ ምስ ኣሕዋቱ ይደይብ።
34
እዚ ወዲ ምሳይ ካብ ዘይህሉስ፡ ከመይ ኢለ ደኣ ናብ ኣቦይ ክድይብ እየ፧ እቲ ነቦይ ዚረኽቦ ኽፉእሲ ኣየርእየኒ።

1
He commanded the steward of his house, saying, "Fill the men''s sacks with food, as much as they can carry, and put every man''s money in his sack''s mouth.
2
Put my cup, the silver cup, in the sack''s mouth of the youngest, with his grain money." He did according to the word that Joseph had spoken.
3
As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their donkeys.
4
When they had gone out of the city, and were not yet far off, Joseph said to his steward, "Up, follow after the men. When you overtake them, ask them, ''Why have you rewarded evil for good?
5
Isn''t this that from which my lord drinks, and by which he indeed divines? You have done evil in so doing.''"
6
He overtook them, and he spoke these words to them.
7
They said to him, "Why does my lord speak such words as these? Far be it from your servants that they should do such a thing!
8
Behold, the money, which we found in our sacks'' mouths, we brought again to you out of the land of Canaan. How then should we steal silver or gold out of your lord''s house?
9
With whoever of your servants it be found, let him die, and we also will be my lord''s bondservants."
10
He said, "Now also let it be according to your words: he with whom it is found will be my bondservant; and you will be blameless."
11
Then they hurried, and every man took his sack down to the ground, and every man opened his sack.
12
He searched, beginning with the eldest, and ending at the youngest. The cup was found in Benjamin''s sack.
13
Then they tore their clothes, and every man loaded his donkey, and returned to the city.
14
Judah and his brothers came to Joseph''s house, and he was still there. They fell on the ground before him.
15
Joseph said to them, "What deed is this that you have done? Don''t you know that such a man as I can indeed divine?"
16
Judah said, "What will we tell my lord? What will we speak? Or how will we clear ourselves? God has found out the iniquity of your servants. Behold, we are my lord''s bondservants, both we, and he also in whose hand the cup is found."
17
He said, "Far be it from me that I should do so. The man in whose hand the cup is found, he will be my bondservant; but as for you, go up in peace to your father."
18
Then Judah came near to him, and said, "Oh, my lord, please let your servant speak a word in my lord''s ears, and don''t let your anger burn against your servant; for you are even as Pharaoh.
19
My lord asked his servants, saying, ''Have you a father, or a brother?''
20
We said to my lord, ''We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loves him.''
21
You said to your servants, ''Bring him down to me, that I may set my eyes on him.''
22
We said to my lord, ''The boy can''t leave his father: for if he should leave his father, his father would die.''
23
You said to your servants, ''Unless your youngest brother comes down with you, you will see my face no more.''
24
It happened when we came up to your servant my father, we told him the words of my lord.
25
Our father said, ''Go again, buy us a little food.''
26
We said, ''We can''t go down. If our youngest brother is with us, then we will go down: for we may not see the man''s face, unless our youngest brother is with us.''
27
Your servant, my father, said to us, ''You know that my wife bore me two sons:
28
and the one went out from me, and I said, "Surely he is torn in pieces;" and I haven''t seen him since.
29
If you take this one also from me, and harm happens to him, you will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.''
30
Now therefore when I come to your servant my father, and the boy is not with us; seeing that his life is bound up in the boy''s life;
31
it will happen, when he sees that the boy is no more, that he will die. Your servants will bring down the gray hairs of your servant, our father, with sorrow to Sheol.
32
For your servant became collateral for the boy to my father, saying, ''If I don''t bring him to you, then I will bear the blame to my father forever.''
33
Now therefore, please let your servant stay instead of the boy, a bondservant to my lord; and let the boy go up with his brothers.
34
For how will I go up to my father, if the boy isn''t with me?-- lest I see the evil that will come on my father."