1
ዮሴፍ ድማ ኣትዩ ንፈርኦን፡ ኣቦይን ኣሕዋተይን ምስ ኣባጊዖምን ኣሓኦምን ኲሉ ዘለዎምን ካብ ምድሪ ከንኣን ወጺኦም፡ እንሆ ድማ፡ ኣብ ምድሪ ጎሼን ኣለዉ፡ ኢሉ ነገሮ።
2
ካብቶም ኣሕዋቱ ድማ ሓሙሽተ ሰብኣይ ወሲዱ፡ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ኣብጽሖም።
3
ፈርኦን ከኣ ነሕዋቱ፡ ተግባርኩም እንታይ እዩ፧ በሎም። ንፈርኦን ድማ፤ ገላዉኻ፡ ንሕናን ኣቦታትናን ጓሶት ኣባጊዕ ኢና፡ በልዎ።
4
ንፈርኦን ከኣ፡ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ጥሜት ኣዝዩ በርቲዑ እዩ እሞ፡ ኣባጊዕ ገላዉኻ ዝጓሰያሉ ድማ የልቦን እሞ፡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብስደት መጺእና ኣሎና፡ ሕጂ ኸኣ ገላዉኻ ኣብ ምድሪ ጎሼን ኪቕመጡ ንልምነካ ኣሎና፡ በልዎ።
5
ፈርኦን ድማ ንዮሴፍ፤ ኣቦኻን ኣሕዋትካን መጺኦምኻ።
6
ምድሪ ግብጺ ኣብ ቅድሜኻ እያ። ነቦኻን ኣሕዋትካን ከኣ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝበለጸ ኣቐምጦም፡ ኣብ ምድሪ ጎሼን ይቀመጡ። ካባታቶም ከኣልቲ ሰባት እትፈልጦም እንተሎካ፡ ኣብ ማለይ ዋናታት ግበሮም፡ ኢሉ ተዛረቦ።
7
ዮሴፍ ከኣ ነቡኡ ያእቆብ ኣምጺኡ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ደው ኣበሎ፡ ያእቆብ ድማ ንፈርኦን መረቖ።
8
ፈርኦን ከኣ ንያእቆብ፤ ዘበን ህይወትካ ኽንደይ ዓመታት እዩ፧ በሎ።
9
ያእቆብ ድማ ንፈርኦን፡ ዓመታት ዘበን ስደተይ ሚእትን ሰላሳን ዓመት እየን። ዓመታት ዘበን ህይወተይ ሒደትን ክፉኣትን እየን። ክንዲ እቲ ዓመታት ዘበን ህይወት ኣቦታተይ ብዘበን ስደቶም ኣይኣኽላን፡ በሎ።
10
ያእቆብ ድማ ንፈርኦን መሪቑ ኻብ ቅድሚ ፈርኦን ወጸ።
11
ዮሴፍ ከኣ ነቦኡን ነሕዋቱን ኣስፈሮም፡ ከምቲ ፈርኦን ዝኣዘዞ ኣብ ሃገር ግብጺ ኣብታ ዝበለጸት ምድሪ፡ ኣብ ምድሪ ራዕምሴስ ርስቲ ሀቦም።
12
ዮሴፍ ድማ ነቦኡን ነሕዋቱን ንዂሉ ቤት ኣቦኡን ሐለየ፡ ከከም ብዝሒ ቔልዑኦም እናገበረ ይምግቦም ነበረ።
13
እቲ ጥሜት ኣዝዩ ስለ ዝበርትዔ ድማ፡ ኣብ ኲላ ምድሪ እንጌራ ኣይነበረን። ምድሪ ግብጽን ምድሪ ኸነኣንን ከኣ ብምኽንያት ጥሜት ቃህመማ።
14
ዮሴፍ ድማ በቲ ዝሸመትዎ እኽሊ ኣብ ምድሪ ግብጽን ኣብ ምድሪ ኸነኣንን እተረኽበ ዂሉ ገንዘብ ኣከበ። ዮሴፍ ከኣ ነቲ ገንዘብ ናብ ቤት ፈርኦን ኣእተዎ።
15
ኣብ ምድሪ ግብጽን ኣብ ምድሪ ኸነኣንን ገንዘብ ምስ ተወድኤ ድማ፡ ኲሎም ግብጻውያን ናብ ዮሴፍ መጺኦም፡ ስለምንታይ ኣብ ቅድሜኻ እንመውት፧ ገንዘብ ተወዲኡ እዩ እሞ፡ እንጌራ ሀበና፡ በልዎ።
16
ዮሴፍ ከኣ፡ ገንዘብ እንተ ተወዲኡስ፡ ማልኩም ኣምጽኡ፡ ኣብ ክንዲ ማልኩም ክህበኩም፡ በለ።
17
ማሎም ከኣ ናብ ዮሴፍ ኣምጽኡ። ዮሴፍ ድማ ኣብ ክንዲ ኣፍራስን ኣብ ክንዲ መጓሰ ኣባጊዕን ኣብ ክንዲ መጋርያ ኣሓን ኣብ ክንዲ ኣእዱግን እንጌራ ሀቦም። በታ ዓመት እቲኣ ኣብ ክንዲ ዂለን ማሎም እንጌራ መገቦም።
18
እታ ዓመት እቲኣ ምስ መልኤት ከኣ፡ በታ ኻልአይቲ ዓመት ናብኡ መጺኦም፡ ገንዘብ ከም እተወድኤ፡ ንጐይታ ኣይንሐብኣሉን፡ እተን መጓሴታት ማል ድማ ምስ ጐይታይ ኣለዋ። ብጀካ ነፍስናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ጐይታይ ገለኳ ኣይተረፈን።
19
ከመይ ንሕናን ምድርናን ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ እንመውት፧ ንኣናን ንምድርናን ብእንጌራ ተሻየጠና። ንሕናን ምድርናን ድማ ባሮት ፈርኦን ንኹን። ምእንቲ ኽንነብር እምበር፡ ከይንመውት፡ እታ ሃገር ከኣ ኸይትባድምሲ፡ ዘርኢ ሀበና፡ በልዎ።
20
ግብጻውያን፡ ጥሜት ስለ ዝበርትዖም ከኣ፡ ነፍሲ ወከፎም ገግራቶም ሸጡ እሞ፡ ዮሴፍ ኲላ ምድሪ ግብጺ ንፈርኦን ክትከውን ተሻየጣ፡ እታ ምድሪ ድማ ናይ ፈርኦን ኰነት።
21
ነቲ ህዝቢ ኸኣ፡ ካብታ ሓንቲ ወሰን ዶብ ግብጺ ኽሳዕ እታ ኻልአይቲ ወሰና፡ ናብ ከተማታት ኣግዐዞ።
22
እቶም ካህናት ካብ ፈርኦን ምዱብ ግደ ነበሮም እሞ፡ እቲ ፈርኦን ዝሀቦም ግደ ስለ እተመገቡ፡ ምድሮም ኣይሸጡን፡ ስለዚ ንምድሪ ኻህናት ጥራይ ኣይተሻየጣን።
23
ዮሴፍ ከኣ ንህዝቢ፡ እንሆ፡ ሎሚ ንኣኻትኩምን ንምድርኹምን ንፈርኦን ተሻይጠኩም እየ። እንሆልኩም ከኣ ዘርኢ፡ ነታ ምድሪ ዝርእዋ።
24
ኪኸውን ድማ እዩ፡ ብጊዜ እቶቱ ሕምሻ ንፈርኦን ክትህቡ ኢኹም፡ ኣርባዕተ ኣፍ ከኣ ንኣኻትኩም። ንሱ ንዘርኢ ግራትን ንቐለብኩምን ኣብ ቤትኩም ንዘለዉን ንቐለብ ቈለውዕኩምን ኪኸውን እዩ፡ በሎም።
25
ንሳቶም ድማ፡ ንስኻ ኣድሐንካና፡ ኣብ ቅድሚ ጐይታይ ደኣ ሞገስ ንርከብ እምበር፡ ባሮት ፈርኦን ንኸውን፡ በሉ።
26
ዮሴፍ ከኣ ነዚ፡ ብዛዕባ ምድሪ ግብጺ ሕምሻ ንፈርኦን ኪኸውን፡ ክሳዕ ሎሚ ዘሎ ሕጊ ኣቘመ። ምድሪ ኻህናት በይና ጥራይ ንፈርኦን ኣይኰነትን።
27
እስራኤል ድማ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኣብ ሃገር ጎሼን ተቐመጠ። ኣብኣ ኸኣ ተረስተዩ፡ ፈረዩ፡ ኣዝዮም ድማ በዝሑ።
28
ያእቆብ ድማ ኣብ ምድሪ ግብጺ ዓሰርተው ሾብዓተ ዓመት ገበረ። ዕድመ ያእቆብ፡ ዘበን ህይወቱ ድማ ሚእትን ኣርብዓን ሾብዓተን ዓመት ኰነ።
29
እስራኤል ከኣ ኺመውት መዓልቱ ቐረበት። ንዮሴፍ ወዱ ጸዊዑ ድማ፡ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ፡ ኢድካ ናብ ትሕቲ ሰለፈይ ኣእቱ እሞ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኸይትቐብረኒ፡ በጃኻ ምሕረትን እምነትን ግበረለይ።
30
ምስ ኣቦታተይ ምስ ዝድቅስ ግና፡ ካብ ግብጺ ተሰኪምካ ኣብ መቓብሮም ቅበረኒ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ ኣነ ኸም ዘረባኻ እገብር፡ በለ።
31
ምሐለለይ፡ በለ። መሐለሉ ድማ። እስራኤል ከኣ ኣብ ትርኣስ ዓራቱ ሰገደ።

1
Then Joseph went in and told Pharaoh, and said, "My father and my brothers, with their flocks, their herds, and all that they own, have come out of the land of Canaan; and behold, they are in the land of Goshen."
2
From among his brothers he took five men, and presented them to Pharaoh.
3
Pharaoh said to his brothers, "What is your occupation?" They said to Pharaoh, "Your servants are shepherds, both we, and our fathers."
4
They said to Pharaoh, "We have come to live as foreigners in the land, for there is no pasture for your servants'' flocks. For the famine is severe in the land of Canaan. Now therefore, please let your servants dwell in the land of Goshen."
5
Pharaoh spoke to Joseph, saying, "Your father and your brothers have come to you.
6
The land of Egypt is before you. Make your father and your brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. If you know any able men among them, then put them in charge of my livestock."
7
Joseph brought in Jacob, his father, and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh.
8
Pharaoh said to Jacob, "How many are the days of the years of your life?"
9
Jacob said to Pharaoh, "The days of the years of my pilgrimage are one hundred thirty years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage."
10
Jacob blessed Pharaoh, and went out from the presence of Pharaoh.
11
Joseph placed his father and his brothers, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
12
Joseph nourished his father, his brothers, and all of his father''s household, with bread, according to their families.
13
There was no bread in all the land; for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan fainted by reason of the famine.
14
Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the grain which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh''s house.
15
When the money was all spent in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph, and said, "Give us bread, for why should we die in your presence? For our money fails."
16
Joseph said, "Give me your livestock; and I will give you food for your livestock, if your money is gone."
17
They brought their livestock to Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for the horses, and for the flocks, and for the herds, and for the donkeys: and he fed them with bread in exchange for all their livestock for that year.
18
When that year was ended, they came to him the second year, and said to him, "We will not hide from my lord how our money is all spent, and the herds of livestock are my lord''s. There is nothing left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands.
19
Why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servants to Pharaoh. Give us seed, that we may live, and not die, and that the land won''t be desolate."
20
So Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for the Egyptians sold every man his field, because the famine was severe on them, and the land became Pharaoh''s.
21
As for the people, he moved them to the cities from one end of the border of Egypt even to the other end of it.
22
Only he didn''t buy the land of the priests, for the priests had a portion from Pharaoh, and ate their portion which Pharaoh gave them. That is why they didn''t sell their land.
23
Then Joseph said to the people, "Behold, I have bought you and your land today for Pharaoh. Behold, here is seed for you, and you shall sow the land.
24
It will happen at the harvests, that you shall give a fifth to Pharaoh, and four parts will be your own, for seed of the field, for your food, for them of your households, and for food for your little ones."
25
They said, "You have saved our lives! Let us find favor in the sight of my lord, and we will be Pharaoh''s servants."
26
Joseph made it a statute concerning the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have the fifth. Only the land of the priests alone didn''t become Pharaoh''s.
27
Israel lived in the land of Egypt, in the land of Goshen; and they got themselves possessions therein, and were fruitful, and multiplied exceedingly.
28
Jacob lived in the land of Egypt seventeen years. So the days of Jacob, the years of his life, were one hundred forty-seven years.
29
The time drew near that Israel must die, and he called his son Joseph, and said to him, "If now I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Please don''t bury me in Egypt,
30
but when I sleep with my fathers, you shall carry me out of Egypt, and bury me in their burying place." He said, "I will do as you have said."
31
He said, "Swear to me," and he swore to him. Israel bowed himself on the bed''s head.