1
ኣሒቶፌል ድማ ንኣቤሴሎም በሎ፡ በጃኻ፡ ዓሰርተው ክልተ ሽህ ሰብአይ ሐርየስ ተንሲኤ ሎሚ ለይቲ ደድሕሪ ዳዊት ክግስግስ።
2
ሽዑ ደኺሙን ኣእዳዉ ዘርጋሕጋሕ ኢለን ከለዋን፡ ሓደጋ ወዲቐ ኸሰምብዶ። እቲ ምስኡ ዘሎ ህዝቢውን ይሀድም፡ ንንጉስ በይኑ ኸኣ እቐትሎ፡
3
ንዂሉ ህዝቢ ድማ ናባኻ እመልሶ፡ እቲ ንስኻ እትደልዮ ዘሎኻ ሰብአይሲ ዂሎም ከም እተመልሱ እዩ፡ ሽዑ ንዅሉ ህዝቢ ሰላም ይኸውን።
4
እዚ ዘረባ እዚ ንኣቤሴሎምን ንዂሎም ዓበይቲ እስራኤልን ባህ ኣበሎም።
5
ኣቤሴሎም ግና፡ እስኪ ንሑሻይ ብዓል ኣርኪ ኸኣ ጸውዕዎ፡ ንሱ ዚብሎ ድማ ክንሰምዕ፡ በለ።
6
ሑሻይ ናብ ኣቤሴሎም ምስ መጸ ኸኣ፡ ኣቤሴሎም፡ ኣሒቶፌል ከምዚ ዝበለ ነገር ተዛሪቡ ኣሎ፡ ነቲ ዘረባኡስ ንግበሮዶ፡ እንተ ዘይኰነስ ንስኻ ተዛረብ፡ በሎ።
7
ሑሻይ ከኣ ንኣቤሴሎም፡ ኣሒቶፌል በዚ ጊዜ እዚ ዝመኽሮ ምኽሪ ጽቡቕ ኣይኰነን፡ በሎ።
8
ሑሻይ ድማ መሊሱ በሎ፡ ኣቦኻን እቶም ሰቡን ከኣ ጀጋኑን ኣብ መሮር ኰራኲራ ኸም ዘግደፍዋ ዝብኢ መረርቲ ነፍስን ከም ዚዀኑ፡ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣቦኻ ድማ ተዋጋኢ ሰብአይ እዩ፡ ምስ ህዝቢ ኸኣ ኣይሐድርን።
9
እንሆ ሕጂ እኳ ኣብ ሓደ ጒድጓድ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ተሐቢኡ ኣሎ። ኪኸውን ድማ እዩ፡ ብመጀመርታ ኻባታቶም ገለ እንተ ወደቑ፡ እቲ ዝሰምዔ ዘበለ፡ እቲ ደድሕሪ ኣቤሴሎም ዝሰዐበ ህዝቢ ተሳዒሩ እዩ፡ ኺብል እዩ።
10
ኣቦኻ ጅግና ኸም ዝዀነ፡ እቶም ምስኡ ዘለዉ ኸኣ ሓያላት ምዃኖም ብዘሎ እስራኤል ይፈልጥ እዩ እሞ፡ ሽዑ እቲ ኸም ልቢ ኣንበሳ ዝልቡ ጅግና እኳ ፈጺሙ ኺመክኽ እዩ።
11
ስለዚ ኸም ሑጻ ባሕሪ ምእንቲ ኺበዝሕ፡ ብዘሎ እስራኢል ካብ ዳን ክሳዕ ብኤር-ሸባኦ ናባኻ ኪኸትት፡ ባዕልኻውን ናብቲ ውግእ ክትከይድ፡ እመክር ኣሎኹ።
12
ሽዑ ኣውሊ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኸም ዚወድቕ፡ ኣብ ሓንቲ ዚርከበላ ቦታ ንውደቆ። ካብኡን ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ሰባትን ከኣ ሓደ እኳ ኣይነትርፍን።
13
ናብ ሓንቲ ኸተማ እንተ አተወ ድማ፡ ሽዑ ብዘሎ እስራኤል ነታ ኸተማ እቲኣ በግማድ ይኸባ፡ ንእሽቶ እምኒ እኳ ኽሳዕ ዘይርከባ ድማ፡ ናብ ርባ ኽንስሕባ ኢና።
14
ሽዑ ኣቤሴሎምን ብዘለዉ ሰብ እስራኤልን፡ ካብ ምኽሪ ኣሒቶፌልሲ ምኽሪ ሑሻይ ብዓል ኣርኪ ይበልጽ፡ በሉ። እግዚኣብሄር ንኣቤሴሎም ክፉእ ምእንቲ ኼምጽአሉስ፡ እግዚኣብሄር ነቲ ጽቡቕ ምኽሪ ኣሒቶፌል ኪዝርዝር ኣዚዙ ነበረ።
15
ሽዑ ሑሻይ ነቶም ካህናት፡ ንጻዶቅን ንኣቧታርም’ ኣሒቶፌል ንኣቤሴሎምን ነቶም ዓበይቲ እስራኤልን ከምዝን ከምዝን ኢለ መኸርኩ።
16
እምበኣር ሕጂ፡ ንጉስን እቲ ምስኡ ዘሎ ዅሉ ህዝብን ምእንቲ ኸይወሐጡስ፡ ብዝዀነ ተሳገር እምበር፡ በዛ ለይቲ እዚኣ ኣብቲ መሳገሪታት በረኻ ኣይትሕደር፡ ኢሎም ንዳዊት ኪነግርዎ፡ ቀልጢፍኩም ልአኹሉ፡ በሎም።
17
ዮናታንን ኣሒማዓጽን ድማ ኣብ ዔን-ሮጌል ደው ኢሎም ነበሩ፡ ናብ ከተማ ኣትዮም ኪረአዩ ኣይከአሉን እሞ፡ ሓንቲ ገረድ ከይዳ ነገረቶም፡ ንሳቶም ድማ ናብ ንጉስ ዳዊት ከይዶም ነገርዎ።
18
ግናከ ሓደ መንእሰይ ረአዮም እሞ፡ ንኣቤሴሎም ነገሮ። ሽዑ ኽልቲኦም ቀልጢፎም ከዱ፡ ኣብ ባሑሪም ኣብ ቤት ሓደ ሰብአይ ኣተዉ፡ ኣብ ደምቤኡ ድማ ዔላ ነበረቶ፡ ናብአ ኸአ ወረዱ።
19
እታ ሰበይቱ ድማ፡ ሰብ ምእንቲ ኽይርእዮምሲ፡ ማእሲ ወሲዳ ኣብ ኣብ እታ ዔላ ዘርግሔት፡ ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ ጒዱእ ስገም ሰጥሔት እሞ፡ ገለ ነገር ኣይተፈልጠን።
20
ገላዉ ኣቤሴሎም ናብታ ቤት ናብታ ሰበይቲ መጺኦም ከኣ፡ ኣሒማዓጽን ዮናታንን ኣበይ ኣለዉ፡ በልዋ። እታ ሰበይቲ ድማ፡ ርባ ማይ ተሳጊሮም፡ በለቶም። ንሳቶም ከኣ ደለይዎም፡ ምስ ሰአንዎም ድማ ናብ የሩሳሌም ተመልሱ።
21
ኰነ ኸኣ፡ ንሳቶም ምስ ከዱ፡ እቲኣቶም ድማ ካብቲ ዔላ ወጺኦም ከይዶም ንንጉስ ዳዊት ነገርዎ። ንዳዊት ድማ፡ ኣሒቶፌል ከምዝን ከምዝን ኢሉ መኺሩልኩም እዩ እሞ፡ ተንሲእኩም ቀልጢፍኩም ነቲ ማይ ተሳገሩ፡ በልዎ።
22
ሽዑ ዳዊትን እቲ ምስኡ ዝነበረ ዂሉ ህዝብን ተንሲኦም ዮርዳኖስ ተሳገሩ። ክሳዕ ብርሃን ወጋሕታ ድማ፡ ዮርዳኖስ ዘይተሳገረ ሓደ እኳ ኣይተረፈን።
23
ኣሒቶፌል ከኣ ነቲ ምኽሩ ኸም ዘይተገብረ ምስ ረአየ፡ ኣድጉ ጽዒኑ፡ ተንሲኡ፡ ንኸተማኡ ናብ ቤቱ ኸደ። ቤቱ ኣስተናቢሩ ድማ ተሐኒቑ ሞተ። ኣብ መቓብር ኣቦኡ ኸኣ ተቐብረ።
24
ዳዊት ድማ ናብ ማሓናይም መጸ። ኣቤሴሎም ከኣ፡ ንሱን ኲሎም ሰብ እስራኤልን ምስኡ ዮርዳኖስ ተሳገሩ።
25
ኣቤሴሎም ከኣ ኣብ ክንዲ ዮኣብ ንዓማሳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሸሞ። ዓማሳ ድማ ወዲ ዪትራ ዝስሙ እስራኤላዊ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ኸኣ ንኣቢጋል ጓል ናሓሽ፡ ሓብቲ ጽሩያ ኣደ ዮአብ፡ ኣትይዋ ነበረ።
26
እስራኤልን ኣቤሴሎምን ድማ ኣብ ምድሪ ጊልዓድ ሰፈሩ።
27
ኰነ ኸአ፡ ዳዊት ናብ ማሓናይም ምስ ኣተወ፡ ሾቢ ወዲ ናሓሽ ካብ ራባ ናይ ደቂ ዓሞን፡ ማኪር ወዲ ዓሚኤል ድማ ካብ ሎ-ድባር፡ ባርዚላይ ጊልዓዳዊ ኸኣ ካብ ሮግሊም፡
28-29
ንሳቶም፡ እቲ ህዝቢ ኣብ በረኻ ጠምዮን ደኺሙን ጸሚኡን እዩ ዘሎ፡ ኢሎም ነበሩ እሞ፡ ዓራውትን ጭሔሎታትን ኣቕሓ መሬትን ስርናይን ስገምን ሓርጭን ጥቡስ ሰዊትን ባልደንጓን ብርስንን ቈሎ ዓተርን መዓርን ርግኦን ኣባጊዕን ኣጅቦ ኣሓን ንዳዊትን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ዚብላዕ ኣምጽኡሎም።

1
Moreover Ahithophel said to Absalom, Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night:
2
and I will come on him while he is weary and exhausted, and will make him afraid; and all the people who are with him shall flee; and I will strike the king only;
3
and I will bring back all the people to you: the man whom you seek is as if all returned: [so] all the people shall be in peace.
4
The saying pleased Absalom well, and all the elders of Israel.
5
Then said Absalom, Call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he says.
6
When Hushai was come to Absalom, Absalom spoke to him, saying, Ahithophel has spoken after this manner: shall we do [after] his saying? if not, speak up.
7
Hushai said to Absalom, The counsel that Ahithophel has given this time is not good.
8
Hushai said moreover, You know your father and his men, that they are mighty men, and they are fierce in their minds, as a bear robbed of her cubs in the field; and your father is a man of war, and will not lodge with the people.
9
Behold, he is hid now in some pit, or in some [other] place: and it will happen, when some of them are fallen at the first, that whoever hears it will say, There is a slaughter among the people who follow Absalom.
10
Even he who is valiant, whose heart is as the heart of a lion, will utterly melt; for all Israel knows that your father is a mighty man, and those who are with him are valiant men.
11
But I counsel that all Israel be gathered together to you, from Dan even to Beersheba, as the sand that is by the sea for multitude; and that you go to battle in your own person.
12
So shall we come on him in some place where he shall be found, and we will light on him as the dew falls on the ground; and of him and of all the men who are with him we will not leave so much as one.
13
Moreover, if he be gotten into a city, then shall all Israel bring ropes to that city, and we will draw it into the river, until there not be one small stone found there.
14
Absalom and all the men of Israel said, The counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel. For Yahweh had ordained to defeat the good counsel of Ahithophel, to the intent that Yahweh might bring evil on Absalom.
15
Then said Hushai to Zadok and to Abiathar the priests, Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counseled.
16
Now therefore send quickly, and tell David, saying, Don''t lodge this night at the fords of the wilderness, but by all means pass over; lest the king be swallowed up, and all the people who are with him.
17
Now Jonathan and Ahimaaz were staying by En Rogel; and a female servant used to go and tell them; and they went and told king David: for they might not be seen to come into the city.
18
But a boy saw them, and told Absalom: and they went both of them away quickly, and came to the house of a man in Bahurim, who had a well in his court; and they went down there.
19
The woman took and spread the covering over the well''s mouth, and strewed bruised grain thereon; and nothing was known.
20
Absalom''s servants came to the woman to the house; and they said, Where are Ahimaaz and Jonathan? The woman said to them, They have gone over the brook of water. When they had sought and could not find them, they returned to Jerusalem.
21
It happened, after they had departed, that they came up out of the well, and went and told king David; and they said to David, Arise you, and pass quickly over the water; for thus has Ahithophel counseled against you.
22
Then David arose, and all the people who were with him, and they passed over the Jordan: by the morning light there lacked not one of them who had not gone over the Jordan.
23
When Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his donkey, and arose, and got him home, to his city, and set his house in order, and hanged himself; and he died, and was buried in the tomb of his father.
24
Then David came to Mahanaim. Absalom passed over the Jordan, he and all the men of Israel with him.
25
Absalom set Amasa over the army instead of Joab. Now Amasa was the son of a man, whose name was Ithra the Israelite, who went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah, Joab''s mother.
26
Israel and Absalom encamped in the land of Gilead.
27
It happened, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lodebar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim,
28
brought beds, and basins, and earthen vessels, and wheat, and barley, and meal, and parched [grain], and beans, and lentils, and parched [pulse],
29
and honey, and butter, and sheep, and cheese of the herd, for David, and for the people who were with him, to eat: for they said, The people are hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness.