1
እቶም ዚሐትሙ ኸአ እዚኣቶም እዮም፡ ነህምያ፡ እቲ ቲርሻታ ወዲ ሓካልያን ጺድቂያን፡
2
ሰራያ፡ ዓዛርያ፡ ኤርምያ፡
3
ጳሽሑር፡ ኣምርያ ማልኪያ፡
4
ሓጡሽ፡ ሸባንያ፡ ማሉክ፡
5
ሓሪም፡ መሬሞት፡ ዖባድያ፡
6
ዳኒኤል፡ ጊንቶን፡ ባሩክ፡
7
መሹላም፡ ኣቢያ፡ ሚያሚን፡
8
መዓዝያ፡ ቢልጋይ፡ ሸማዕያ፡ እዚኣቶም ካህናት እዮም።
9
ሌዋውያን ከአ፡ እያሱ ወዲ ኣዛንያ ቢኑይ ካብ ደቂ ሔናዳድ፡ ቃድሚኤል፡
10
ኣሕዋቶም ድማ ሸባንያ፡ ሆድያ፡ ቀሊጣ፡ ጰላያ፡ ሓናን፡
11
ሚካ፡ ሬሖብ፡ ሓሽብያ፡
12
ዛኩር፡ ሸረብያ፡ ሸባንያ፡
13
ሆዲያ፡ ባኒ፡ በኒኑ።
14
ሓላቑ እቲ ህዝቢ፡ ጳርዖሽ፡ ጳሓት-ሞኣብ፡ ዔላም፡ ዘቱ፡ ባኒ፡
15
ቡኒ፡ ዓዝጋድ፡ ቤባይ፡
16
ኣዶንያ፡ ቢግዋይ ዓዲን
17
ኣጤር፡ ሕዝቂያ፡ ዓዙር፡
18
ሆዲያ፡ ሓሹም፡ ቤጻይ፡
19
ሓሪፍ፡ ዓናቶት፡ ኔባይ፡
20
ማግጲዓሽ፡ መሹላም፡ ሔዚር፡
21
መሸዛብኤል፡ ጻዶቅ፡ ያዱዓ፡
22
ጳላጥያ፡ ሓናን፡ ዓናያ፡
23
ሆሺዓ፡ ሓናንያ፡ ሓሹብ፡
24
ሃሎሔሽ፡ ጺልሓ፡ ሸቤቅ፡
25
ሬሑም፡ ሓሻብና፡ ማዓሰያ፡
26
ድማ ኣሒያ፡ ሓናን፡ ዓናን፡
27
ማሉክ ሓሪም ባዓና።
28
እቶም ዝተረፉ ህዝብን ካህናትን ሌዋውያንን ሐለውቲ ኣፍ ደገን ዘመርትን ነቲኒምን ሕጊ ኣምላኽ ንምግባር ነፍሶም ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ዝፈለዩ ኹላቶምን፡ ኣንስቶምን ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ኩሎም ፍልጠትን ምስትውዓልን ዝነበሮም፡
29-30
እዚኣቶም ምስቶም ከበርተ ኣሕዋቶም ሓቢሮም በቲ ብኢድ ሙሴ ባርያ ኣምላኽ እተዋህበ፡ ብሕጊ ኣምላኽ ንምኻድ ድማ፡ ናይ ጐይታና እግዚኣብሄር ትእዛኣትን ፍርድታቱን ሕጋጋቱን ኩሉ ኽሕልውን ኪገብርዎን፡ ንህዝብታት እታ ሃገር ድማ፡ ኣዋልድና ኣይንህብ፡ ነወዳትና ኸአ ኣዋልዶም ኣይንውሰድ፡ ኢሎም ማሕላን መርገምን ገበሩ።
31
እቶም ህዝብታት እታ ሃገር በብዓይነቱ ሸቕጥን እኽልን፡ ብመዓልቲ ሰነብት ኪሸጥዎ ኢሎም ዘምጽእዎ፡ በመዓልቲ ሰንበትን ብቅዱስ መዓልትን ካባታቶም ኣይንሻየጥ በብሳብዐይቲ ዓመት ከአ እታ ምድሪ ትዕረፍ ንሕደጋ፡ ነቶም ሰብ ዕዳውን ንሕደገሎም፡ በልና፡፡
32-33
ንኣገልግሎት ቤት ኣምላኽና፡ ንእንጌራ ምርኣይን ነቲ ናይ ወርትግ መስዋእቲ ብልዕን ነቲ ወርትግ ዚሐርር መስዋእትን ናይ ስናብትን ናይ ስርቂ ወርሕን ናይ ምዱባት በዓላትን ናይ ቅዱስ ነገርን ንመተዓረቒ እስራኤል ዚኸውን መስዋእቲ ሓጢኣትን ንኹሉ ዕዮ ቤት ኣምላኽናን ዚኸውን በብዓመት ሲሶ ሚትቃል ክንህብ፡ ኣብ ርእስና ትእዛዝ ጸዐንና።
34
ብዛዕባ እቲ ምውፋይ ዕጨይቲ ኸምቲ ኣብ ሕጊ ተጽሒፉ ዘሎ፡ ኣብ መሰውኢ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኺነድድሲ፡ በብማይ ቤት ኣቦታትና ዓመት ንዓመት በብእዋኑ ንቤት ኣምላኽና ዕጨይቲ ንምምጻእ ንኻህናትን ንሌዋውያንን ንህዝብን ዕጭ ኣውደቕናሎም።
35
በኹራት ፍረ ምድርናን በኹራት ኩሉ ፍረ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣግራብናን በብዓመት ናብ ቤት እግዚኣብሄር ከነምጽእ፡
36
ከምቲ ኣብ ሕጊ ተጽሒፉ ዘሎ ድማ፡ በኹሪ ደቅናን እንስሳናን በኹሪ ኣሓናን ኣባጊዕናን ናብቶም ቤት ኣምላኽና ነምጽእ።
37
ቀዳማይ ብሑቕናን ዚለዐል ሞባእናን ፍረ ኹሉ ዓይነት ኣግራብን ናይ ወይንን ናይ ዘይትን ንኻህናት ናብ ክፍልታት ቤት ኣምላኽና ነምጽእ። ናይ ምድርና ዕሽር ከአ ንሌዋውያን ነምጽእ፡ ንሳቶም ሌዋውያን፡ ካብ ኩሉ ሕርሻ እተን ከተማታትና ዕሽር ይውሰዱ።
38
ሌዋውያን ዕሽር ኪወስዱ ኸለው ድማ፡ ብሓደ ኻህን ወዲ ኣሮን፡ ምስቶም ሌዋውያን ይኹን። እቶም ሌዋውያን ድማ ናይቲ ዕሽር ዓስራዩ የልዕሉ እሞ ናብ ቤት ኣምላኽና፡ ናብቲ ኽፍልታት ቤት መዛግብቲ የእትው።
39
እቶም ደቂ እስራኤልን ደቂ ሌዊን ከአ ናይ እኽልን ናይ ወይንን ናይ ዘይትን ዚልዐል መስዋእቲ ናብቲ ኽፍልታት እዮም ዜምጽእዎ፡ ኣብኡ ኸአ እቲ ኣቓሑ መቕደስን እቶም ዜገልግሉ ኻህናትን ሓለውቲ ደጌታትን ዘመርትን እዮም ዘለው። እምበአርሲ ቤት ኣምላኽና ከቶ ኣይንሕደግ።

1
Now those who sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,
2
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
3
Pashhur, Amariah, Malchijah,
4
Hattush, Shebaniah, Malluch,
5
Harim, Meremoth, Obadiah,
6
Daniel, Ginnethon, Baruch,
7
Meshullam, Abijah, Mijamin,
8
Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these were the priests.
9
The Levites: namely, Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
10
and their brothers, Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
11
Mica, Rehob, Hashabiah,
12
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
13
Hodiah, Bani, Beninu.
14
The chiefs of the people: Parosh, Pahathmoab, Elam, Zattu, Bani,
15
Bunni, Azgad, Bebai,
16
Adonijah, Bigvai, Adin,
17
Ater, Hezekiah, Azzur,
18
Hodiah, Hashum, Bezai,
19
Hariph, Anathoth, Nobai,
20
Magpiash, Meshullam, Hezir,
21
Meshezabel, Zadok, Jaddua,
22
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
23
Hoshea, Hananiah, Hasshub,
24
Hallohesh, Pilha, Shobek,
25
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
26
and Ahiah, Hanan, Anan,
27
Malluch, Harim, Baanah.
28
The rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinim, and all those who had separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone who had knowledge, and understanding;
29
They joined with their brothers, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God''s law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of Yahweh our Lord, and his ordinances and his statutes;
30
and that we would not give our daughters to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons;
31
and if the peoples of the land bring wares or any grain on the Sabbath day to sell, that we would not buy of them on the Sabbath, or on a holy day; and that we would forego the seventh year, and the exaction of every debt.
32
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
33
for the show bread, and for the continual meal offering, and for the continual burnt offering, for the Sabbaths, for the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
34
We cast lots, the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers'' houses, at times appointed, year by year, to burn on the altar of Yahweh our God, as it is written in the law;
35
and to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all fruit of all manner of trees, year by year, to the house of Yahweh;
36
also the firstborn of our sons, and of our livestock, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God;
37
and that we should bring the first fruits of our dough, and our wave offerings, and the fruit of all manner of trees, the new wine and the oil, to the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground to the Levites; for they, the Levites, take the tithes in all the cities of our tillage.
38
The priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
39
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the wave offering of the grain, of the new wine, and of the oil, to the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests who minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.