1
ድሕርዚ እዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፡
2
ነቲ ሓይሊ ዜብሉ ኸመይ ዝበለ ሓገዝ ሐገዝካዮ፡ ነቲ ጽንዓት ዝሰኣነ ቕልጽምውን ኣድሓንካዮ።
3
ነቲ ጥበብ ዝሰኣነ ኸመይ ዝበለ ምኽሪ ሀብካዮ። ክንደይ ፍልጠትከ ዘይገለጽካሉ።
4
ንመን ኢኻ ዘረባ እተዛረብካዮ? እቲ ኻባኻ ዚወጽእ መንፈስከ ናይ መን እዩ?
5
ምውታትሲ ኣብ ትሕቲ ማያትን ኣብ ትሕቲ እቶም ኣብኡ ዚነብሩን የንቀጥቅጡ ኣለው፡
6
ሲኦል ኣብ ቅድሚኡ ዕሩቕ፡ መዓሙቚውን ቅሉዕ እዩ።
7
ንሰሜን ኣብ ባዶ ይዝርግሖ፡ ንምድሪ ኣብ ገለ ዜብሉ የንጠልጥላ።
8
ንማያት ኣብ ደበናኡ ይቘጽሮ፡ እቲ ደበናውን ብትሕቲኡ ኣይቕደድን።
9
ደበናታቱ እናዘርግሓሉ፡ ንገጹ ዝፋኑ ይስውሮ።
10
ብርሃንን ጸልማትን ክሳዕ ዚፋላለ፡ ንማይ ብኽቢ ወሰኖ።
11
ኣዕኑድ ሰማይ የንቀጥቅጡ፡ ብተግሳጹውን ይሽበሩ።
12
ብሓይሉ ንባሕሪ የናውጻ፡ ብጥበቡ ኸኣ ንትዕቢት ይወቕዖ።
13
ብመንፈሱ ሰማያት ይጸሪ፡ ኢዱ ነቲ በራሪ ገበል ወግኣቶ።
14
ከብቲ መገዱስ እንሆ፡ እዚ ሓደ ጫፍ ጥራይ እዩ፡ እቲ ብዛዕባኡ እንሰምዖ ሕሽዂሽዂስ ክንደይ ቅሩብ እዩ፡ ነቲ ነጒዲ ስልጣኑኸ መን እዩ ኼስተውዕሎ ዚኽእል?

1
Then Job answered,
2
"How have you helped him who is without power! How have you saved the arm that has no strength!
3
How have you counseled him who has no wisdom, and plentifully declared sound knowledge!
4
To whom have you uttered words? Whose spirit came forth from you?
5
"Those who are deceased tremble, those beneath the waters and all that live in them.
6
Sheol is naked before God, and Abaddon{Abaddon means Destroyer.} has no covering.
7
He stretches out the north over empty space, and hangs the earth on nothing.
8
He binds up the waters in his thick clouds, and the cloud is not burst under them.
9
He encloses the face of his throne, and spreads his cloud on it.
10
He has described a boundary on the surface of the waters, and to the confines of light and darkness.
11
The pillars of heaven tremble and are astonished at his rebuke.
12
He stirs up the sea with his power, and by his understanding he strikes through Rahab.
13
By his Spirit the heavens are garnished. His hand has pierced the swift serpent.
14
Behold, these are but the outskirts of his ways. How small a whisper do we hear of him! But the thunder of his power who can understand?"