1
ዎ እዮብ፡ ሕጂ ግና ንዘረባይ ስማዕ፡ ንዂሉ ቓለይ ከኣ ጽን በሎ።
2
እንሆ፡ ኣፈይ እኸፍት ኣሎኹ፡ መልሓሰይውን ኣብ ትንሓገይ ትዛረብ ኣላ።
3
ዘረባይሲ ቕንዕና ልበይ እዩ ከናፍረይ ከኣ ነቲ ዚፈልጣኦ ብቕንዕና ኺነግራ እየን።
4
መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝፈጠረኒ፡ እስትንፋስ እቲ ዂሉ ዚኽእል እዩ ህይወት ዝሀበኒ።
5
እንተ ኽኢልካስ ምለሰለይ፡ ተዳሊኻ ኣብ ቅድመይ ቁም።
6
እንሆ፡ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከማኻ እየ፡ ኣነ ድማ ካብ መሬት እተገበርኩ እየ።
7
እንሆ፡ ንኣይ ፈሪህካ ኣይክትሽበርን፡ ኢደይውን ኣይክትከብደካን እያ።
8
ብሓቂ ኣብ ኣእዛነይ ተዛረብካ፡ ድምጺ ቓላትካ ሰሚዔ፡
9
ኣነ ብዘይ በደል ጽሩይ እየ፡ ንጹህ እየ፡ ሓጢኣት ከኣ የብለይን።
10
እንሆ፡ ንሱ ምኽንያት ኣባይ ረኺቡ፡ ከም ጸላኢ ይርእየኒ ኣሎ፡
11
ነእጋረይ ኣብ ጒንዲ ኣሲሩወን፡ ንዂለን መገደይ ይቋመተን ኣሎ።
12
እንሆ፡ ኣምላኽ ካብ ሰብ ይበልጽ እዩ እሞ፡ በዝስ ተጋጊኻ ኢለ እመልሰልካ ኣሎኹ።
13
ብነገሩ ምላሽ ኣይህብን እዩ እሞ፡ ስለምንታይ ምስኡ እትካራኸር?
14
ኣምላኽ ሓንሳእ፡ ክልተ ሳዕ ይዘረብ፡ ሰብ ግና ኣየቕልብን እዩ።
15
ብሕልሚ፡ ብናይ ለይቲ ራእይ፡ ንሰብ ከቢድ ድቃስ ምስ ወደቖ፡ ኣብ ዓራቱ ምስ ደቀሰ፡
16-18
ንሰብ ካብ ግብሩ ምእንቲ ኺመልሶ፡ ካብ ትዕቢትውን ኪስውሮ፡ ንነፍሱ ኻብ ዓሚቚ ምእንቲ ኺባልሃ፡ ንህይወቱውን ካብ ሴፍ ኬናግፋስ፡ ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ፡ ንተግሳጹ ይሓትሞ።
19
ሰብ ኣብታ ምድቃሱ ብስቓያት፡ ኣብ ዓጽሙ ዂሉ ጊዜ ብቓንዛ ይቕጻዕ፡
20
ሽዑ ህይወቱ ንእንጌራ፡ ነፍሱውን ንጥዑም ምግቢ ትፍንፍኖ።
21
ዘይርኤ ኽሳዕ ዚኸውን ስጋኡ ይማስን። እቲ ቕድም ዘይተራእየ ኣዕጽምቱ ይቕላዕ።
22
ከምኡ ነፍሱ ናብ መቓብር፡ ህይወቱውን ናብ ቀተልቲ ትቐርብ።
23
ንሰብ እታ ቕንዕቲ መገዲ ዚምህሮ፡ ካብ ኣሽሓትስ ሓደ ማእከላይ ኰይኑ ዚሕልዎ መልኣኽ እንተ ተረኽበ ግና፡
24
ሽዑ ንሱ፡ ካሕሳ ተቐቢለ እየ እሞ፡ ናብ መቓብር ካብ ምውራድ ኣድሕኖ፡ ኢሉ ይርሕርሓሉ።
25
ስጋኡ ኻብ ናይ ሕጻን ይልምልም፡ ናብ መዓልትታት ጒብዝናኡ ይምለስ።
26
ንኣምላኽ ኪልምኖ እሞ፡ ንሱ ጸጋ ኺህቦ እዩ፡ ንገጹውን ብሓጐስ የርእዮ፡ ነቲ ሰብቲ ጽድቁ ይመልሰሉ።
27-28
ሽዑ ንሱ፡ ኣነ በደልኩ ፍትሒውን ደፈንኩ፡ ከም ዚግብኣኒ ኸኣ ኣይተቐጻዕኩን፡ ነፍሰይ ናብ መቓብር ከይትወርድ ተበጅይዋ፡ ህይወተይ ብርሃን ትርኢ ኣላ፡ ኢለ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይዝምር።
29-30
እንሆ፡ ንነፍሱ ኻብ መቓብር ኪመልሳ፡ ብብርሃን ህያዋን ምእንቲ ኽትበርህስ፡ ኣምላኽ ነዚ ዂሉ ኽልተ ሳዕ፡ ሰለስተ ሳዕ ንሰብ ይገብሮ።
31
ኣታ እዮብ፡ ኣስተብሂልካማ ስማዓኒ፡ ክዛረብሲ ስቕ በል።
32
እትብሎ እንተ ኣልዩካ ምለሰለይ፡ ከጽድቐካ እደሊ ኣሎኹ እሞ፡ ተዛረብ።
33
እንተ ክምህረካስ፡ ጽን በል። ጥበብ ክምህረካስ፡ ስቕ በል።

1
"However, Job, Please hear my speech, and listen to all my words.
2
See now, I have opened my mouth. My tongue has spoken in my mouth.
3
My words shall utter the uprightness of my heart. That which my lips know they shall speak sincerely.
4
The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life.
5
If you can, answer me. Set your words in order before me, and stand forth.
6
Behold, I am toward God even as you are. I am also formed out of the clay.
7
Behold, my terror shall not make you afraid, neither shall my pressure be heavy on you.
8
"Surely you have spoken in my hearing, I have heard the voice of your words, saying,
9
''I am clean, without disobedience. I am innocent, neither is there iniquity in me.
10
Behold, he finds occasions against me. He counts me for his enemy.
11
He puts my feet in the stocks. He marks all my paths.''
12
"Behold, I will answer you. In this you are not just, for God is greater than man.
13
Why do you strive against him, because he doesn''t give account of any of his matters?
14
For God speaks once, yes twice, though man pays no attention.
15
In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, in slumbering on the bed;
16
Then he opens the ears of men, and seals their instruction,
17
That he may withdraw man from his purpose, and hide pride from man.
18
He keeps back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.
19
He is chastened also with pain on his bed, with continual strife in his bones;
20
So that his life abhors bread, and his soul dainty food.
21
His flesh is so consumed away, that it can''t be seen. His bones that were not seen stick out.
22
Yes, his soul draws near to the pit, and his life to the destroyers.
23
"If there is beside him an angel, an interpreter, one among a thousand, to show to man what is right for him;
24
then God is gracious to him, and says, ''Deliver him from going down to the pit, I have found a ransom.''
25
His flesh shall be fresher than a child''s. He returns to the days of his youth.
26
He prays to God, and he is favorable to him, so that he sees his face with joy. He restores to man his righteousness.
27
He sings before men, and says, ''I have sinned, and perverted that which was right, and it didn''t profit me.
28
He has redeemed my soul from going into the pit. My life shall see the light.''
29
"Behold, God works all these things, twice, yes three times, with a man,
30
to bring back his soul from the pit, that he may be enlightened with the light of the living.
31
Mark well, Job, and listen to me. Hold your peace, and I will speak.
32
If you have anything to say, answer me. Speak, for I desire to justify you.
33
If not, listen to me. Hold your peace, and I will teach you wisdom."