1
ሽዑ እግዚኣብሄር ንእዮብ ካብ ህቦብላ ንፋስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፡
2
ብዘይ ፍልጠት ብምዝራቡ ንምኽረይ ዜጸልምቶ መን እዩ?
3
ከም ሰብኣይ ኴንካ ሕቜኻ ተዐጠቕ፡ ኣነ ኽጥይቐካ እየ፡ ንስኻውን ምለሰለይ።
4
ኣነ ንምድሪ ኽስርታ ኸሎኹስ፡ ኣበይ ነበርካ? ኣእምሮ እንተ ኣልዩካስ፡ ንገረኒ።
5
ነቲ ልክዓ ዝወሰነ መን እዩ?ዒራ ትፈልጦ ኢኻ፡ገመድ መለክዒ ኣብ ልዕሊኣ ዝዘርግሔኸ መን እዩ?
6-7
ከዋኽብቲ ጽባሕ ሐቢሮም ኬመስግኑ፡ ኲሎም ደቅ ኣምላክ እልል ኪብሉ ኸለው፡ መሰረታ ኣብ ምንታይ ተሰረተ? ወይ እምኒ መኣዝና ዘቘመ መን ኰን ይኸውን?
8
ከም ካብ ከርሲ ወላዲቱ ጥሒሱ ምስ ወጸ፡ ንባሕርስ ደጌታቱ ዝዐጸወኸ መን እዩ?
9
ደበና ልብሱ ኪኸውን፡ ድቕድቕ ጸልማት ድማ መጠቕለሊኡ ኪኸውን ምስ ገበርኩ፡
10
ዶብ ምስ ኣቘምኩሉ፡ መሽጐርን መዓጹን ምስ ገበርኩሉ፡
11
ክሳዕ ናብዚ ኽትመጽእ፡ ካብኡ ንንየው ኣይኰነን፡ እቲ ብርቱዕ ትዕቢት ማዕበላትካ ኻብዚ ኣይኪሐልፍን እዩ፡ በልኩ።
12-13
ንወሰናት ምድሪ ኺሕዞ እሞ፡ እቶም ረሲኣን ተደርብዮም ምእንቲ ኺወጹ፡ ካብ እትውለድ ጀሚርካስ፡ ንንግሆ ኣዚዝካዮ፡ ወይስ ንወጋሕታ ሰፍራኡ ሐቢርካሉዶ ትፈልጥ ኢኻ?
14
ንሳ ኸም ጭቃ ኣብ ትሕቲ ማሕተም ትልወጥ፡ ኲሉ ነገርውን ከም ልብሲ ይቐውም፡
15
ሽዑ ንረሲኣን ብርሃኖም የግድፎም፡ እቲ ልዕል ዝበለ ቕልጽምውን ይስበር።
16
ክሳዕ ምንጭታት ባሕሪዶ በጺሕካ? ኣብ ውሽጢ መዓሙቚከ ተመላሊስካዶ ትፈልጥ?
17
ደጌታት ሞትከ ተቐሊዑልካዶ? ኤረ ንደጌታት ድነ ሞትዶ ርኢኻ?
18
ንግፍሒ ምድሪኸ ኣስተብሂልካዮዶ? እዚ ዂሉ እትፈልጥ እንተ ዄንካስ፡ ተዛረብ።
19-20
ናብ ወሰኑ ኸተብጽሖ፡ ናብ ቤቱ እትወስድ መገዲውን ክትፈልጥሲ፡ እታ ናብ ማሕደር ብርሃን እትወስድ መገዲ ኣበይ ኣላ? ጸልማትከ ቦታኡ ኣበይ ኣሎ?
21
ሽዑ ይኣ ተወሊድካ ኔርካ ኢኻ፡ ኤረ ቚጽሪ መዓልትታትካ ብዙሕ እዩ እሞ፡ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ።
22-23
ናብቲ ንጊዜ ጸበባ ንመዓልቲ ሰልፍን ውግእን ኪኸውን ኢለ ዝዐቘርክዎ መዝገብ ውርጪዶ ኣቲኻ? ወይስ ነቲ መዝገብ በረድከ ርኢኻዮዶ?
24
ኣብ ልዕሊ ምድሪ እታ ብርሃን ዚምቀለላ፡ ንፋስ ምብራቕ ዚዝርግሓላ መገድስ ኣየነይቲ እያ?
25-27
ነታ ሰብ ዘይነብረላ ሃገር፡ ነቲ ሰብ ዜብሉ በረኻ ምእንቲ ኼዝንመሉስ፡ ነቲ ምድሪ ኣጻምእን በረኻን ኬርውዮ፡ ለምለም ሳዕሪ ምእንቲ ኼብቊል፡ ንፋሳሲ ዝናምሲ መትረብ ዘቃንዓሉ፡ ንበርቂ ነጐዳውን መገዲ ዝህቦ መን እዩ?
28
ንዝናምዶ ኣቦ ኣልይዎ? ንነጠብጣብ ኣውሊ ዝወለዶኸ መን እዩ?
29
በረድ ካብ ከርሲ መን እዩ ዚወጽእ? ንኣስሓይታ ሰማይከ ዝወለዶ መን እዩ?
30
ማያት ከም እምኒ ዀይኑ ይስወር፡ ዝባን እቲ ዓሚቚውን ይረግእ።
31
ንማእሰር እቶም ሾብዓተ ኸዋኽብቲ ኽትልቅሞ፡ ንኦሪዮን ካብ ማእሰሩ ኽትፈትሖዶ ይከኣለካ እዩ?
32
ንናይ ማዛሮት ምልክት በብጊዜኡ ኸተውጽኦ፡ ወይስ ንድቢ ምስቶም ደቃ ክትመርሓዶ ይከኣለካ እዩ?
33
ንሕጋጋት ሰማይ ትፈልጦ ዲኻ? ንምልኩ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እትምድቦኸ ንስኻ ዲኻ?
34
ብዝሒ ማይ ምእንቲ ኪኸድነካ፡ ንድምጽኻ ኽሳዕ ደበና ኸተልዕሎዶ ይከኣለካ እዩ?
35
እኔና ኢሎምኻ ኪኽዱስ፡ ንበርቅታት ክትልእኮምዶ ይከኣለካ እዩ?
36
ንጥበብ ናብ ውሽጢ ዘንበራ መን እዩ? ወይስ ንልቢ ምስትውዓል ዝሀቦ መን እዩ?
37-38
ሓመድ ተበጽቢጹ ምስ ዚረግእ፡ ደናኲል ብሓደ ምስ ዚጣበቑ፡ ንደበናታት ብጥበብ ዚቘጽሮም መን እዩ፡ ነሕርብቲ ሰማይ ዜፍስሶምከ መን እዩ?
39-40
ንዋዕሮዶ ሃድን ተምጽኣላ፡ ነቶም ኣብ በዓትታት ለጥ ኢሎም፡ ኣብ ዱርውን ኣድብዮም ዚጸንሑ ኰራዂር ኣንበሳኸ፡ ንጥሜቶምዶ ተጽግቦ ኢኻ?
41
ኳዂ፡ ጨጫውቱ ዚብላዕ ስኢኖም እናተመላለሱ፡ ናብ ኣምላኽ እንተ ተማህለሉ፡ ዚምግቦኸ መን እዩ?

1
Then Yahweh answered Job out of the whirlwind,
2
"Who is this who darkens counsel by words without knowledge?
3
Brace yourself like a man, for I will question you, then you answer me!
4
"Where were you when I laid the foundations of the earth? Declare, if you have understanding.
5
Who determined the measures of it, if you know? Or who stretched the line on it?
6
Whereupon were the foundations of it fastened? Or who laid its cornerstone,
7
when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
8
"Or who shut up the sea with doors, when it broke forth from the womb,
9
when I made clouds its garment, and wrapped it in thick darkness,
10
marked out for it my bound, set bars and doors,
11
and said, ''Here you may come, but no further. Here shall your proud waves be stayed?''
12
"Have you commanded the morning in your days, and caused the dawn to know its place;
13
that it might take hold of the ends of the earth, and shake the wicked out of it?
14
It is changed as clay under the seal, and stands forth as a garment.
15
From the wicked, their light is withheld. The high arm is broken.
16
"Have you entered into the springs of the sea? Or have you walked in the recesses of the deep?
17
Have the gates of death been revealed to you? Or have you seen the gates of the shadow of death?
18
Have you comprehended the earth in its breadth? Declare, if you know it all.
19
"What is the way to the dwelling of light? As for darkness, where is its place,
20
that you should take it to its bound, that you should discern the paths to its house?
21
Surely you know, for you were born then, and the number of your days is great!
22
Have you entered the treasuries of the snow, or have you seen the treasures of the hail,
23
which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
24
By what way is the lightning distributed, or the east wind scattered on the earth?
25
Who has cut a channel for the flood water, or the path for the thunderstorm;
26
To cause it to rain on a land where no man is; on the wilderness, in which there is no man;
27
to satisfy the waste and desolate ground, to cause the tender grass to spring forth?
28
Does the rain have a father? Or who fathers the drops of dew?
29
Out of whose womb came the ice? The gray frost of the sky, who has given birth to it?
30
The waters become hard like stone, when the surface of the deep is frozen.
31
"Can you bind the cluster of the Pleiades, or loosen the cords of Orion?
32
Can you lead forth the constellations in their season? Or can you guide the Bear with her cubs?
33
Do you know the laws of the heavens? Can you establish the dominion of it over the earth?
34
"Can you lift up your voice to the clouds, That abundance of waters may cover you?
35
Can you send forth lightnings, that they may go? Do they report to you, ''Here we are?''
36
Who has put wisdom in the inward parts? Or who has given understanding to the mind?
37
Who can number the clouds by wisdom? Or who can pour out the bottles of the sky,
38
when the dust runs into a mass, and the clods of earth stick together?
39
"Can you hunt the prey for the lioness, or satisfy the appetite of the young lions,
40
when they crouch in their dens, and lie in wait in the thicket?
41
Who provides for the raven his prey, when his young ones cry to God, and wander for lack of food?