1
ድሕርዚ እዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፡
2
ኤረ ኸምኡ ምዃኑስ ኣርጊጸ እፈልጥ እየ፡ ከመይ ኢሉ ደኣኸ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምጸደቐ?
3
ምስኡ ኺማጐት እንተ ዚደሊ፡ ካብ ሽሕስ ሓንቲ እኳ ኺመልሰሉ ኣይምኸኣለን ነይሩ።
4
ንሱ ብምስትውዓል ጠቢብ፡ ብሓይሊውን ብርቱዕ እዩ፡ ተቓዊምዎስ ዝሰለጦ መን እዩ?
5
ንሱ ነኽራን ከይፈለጢ ኸለው የግዕዞም፡ ንቚጥዓኡውን ይገማጥሎም።
6
ንሱ ንምድሪ ኻብ ቦታኣ የናውጻ፡ ኣዕኑዳውን የንቀጥቅጡ፡
7
ንሱ ንጸሓይ ይእዝዛ እሞ ኣይትበርቕን። ንኸዋኽብቲውን ይሐትሞም።
8
ንሱ ንሰማያት ይዝርግሖ፡ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ባሕሪ ኸኣ ይኸይድ።
9
ንድቢ፡ ንኦርዮን፡ ንኰዀብ ሾብዓተ፡ ንናይ ደቡብ ማሕደር ዝፈጠሮም ንሱ እዩ።
10
ንሱ ዓበይትን ዘይምርመርን ነገር፡ ቊጽሪ ዜብሉ ተኣምራትውን ይገብር።
11
እንሆ፡ ኣብ ጥቓይ ይሐልፍ እሞ፡ ኣነ ኣይርእዮን፡ መሊሱውን ይሐልፍ እሞ፡ ኣይፍለጠንን እዩ።
12
እንሆ፡ ንሱ እንተ መንጠለ፡ መን ይኽልክሎ፡ መንከ፡ እንታይ እዩ እትገብሮ ዘሎኻ፡ ክብሎ ይኽእል።፧
13
ኣምላኽ ንቚጥዓኡ ኣይገትኦን፡ ኣብ ትሕቲኡስ እቶም ረዳእቲ ረሃብ እኳ ይትሐቱ፡
14
ኣነ ደኣ ግዳ ኸመይ ገይረ ኽመልሰሉ? ንእኡ ዝዛረቦ ቓልከ ኸመይ ገይረ ኽመርጽ?
15
ጻድቕ እንተ ዝኸውን እኳ፡ ንፈራድየይ ደኣ ምሕረት ምለመንክዎ እምበር፡ ኣይምመለስኩሉን።
16-17
ንሱ ብህቦብላ ወቒዑኒ፡ ብዘይ ምኽንያት ከኣ ንቚስለይ የብዝሖ ኣሎ እሞ፡ ጸዊዔዮስ እንተ ዚመልሰለይ እኳ፡ ንድምጸይ ጽን ከም ዝበሎ፡ ኣይምኣመንኩን።
18
ንሱ ኸስተንፍስ ኣይሐድገንን፡ ምረት ደኣ የጽግበኒ ኣሎ።
19
ብሓይሊ እንተ ዀይኑ፡ ንሱ፡ እኔኹ፡ ይብል፡ ብፍርዲ እንተ ዀይኑ ኸኣ፡ መን እዩ ቘጸራ ዚህበኒ?
20
ኣነ ጻድቕ እንተ ዝኸውን እኳ፡ ኣፈይ፡ በደለኛ ኢኻ፡ ኢሉ ምፈረደኒ፡ ፍጹም እንተ ዝኸውን ከኣ፡ ሕሱም ምገበረኒ ነይሩ።
21
ኣነስ ፍጹም እየ፡ ንነፍሰይ እኳ ግዳ የብለይን፡ ንህይወተይውን እንዕቃ እየ።
22
ኲላዂሉ ሓደ እዩ፡ ስለዚ፡ ነቲ ፍጹምን ንረሲእን ብሓደ የጥፍኦም፡ እብል ኣሎኹ።
23
ብድንገት ዚቐትል መዓት እንተ ወረደ፡ ንሱ ብፈተና እቶም ንጹሃት የላግጽ።
24
ምድሪ ኣብ ኢድ እቶም ረሲኣን ተውሂባ እያ፡ ንገጽ መኳንንታ ይሽፍኖ። ንሱ እንተ ዘይኰይኑ ደኣ፡ መን እዩ?
25
መዓልትታተይ ካብ ጐያዪ ይቕልጥፋ፡ ጽቡቕ ነገር ከይረኣያ ይሀድማ ኣለዋ።
26
ኤረ ኸም ጃልባ ሻምብቆ፡ ኪምንጥል ከም ዚሸብብ ንስሪ ይሐልፋ።
27
ኣነ፡ ሓዘነይ ረሲዔ፡ ገጸይ ኣብሪሄስ፡ ክሕጐስ ደኣ፡ እንተ በልኩ፡
28
ብስቓየይ እስክሕ፡ ከም ዘይተማጻርየኒ ፈሊጠ ኣሎኹ።
29
ኣነስ ከም በደለኛ ክዅነን እየ፡ ስለምንታይ ደኣ ንኸንቱ ዝጽዕር?
30
ብማይ በረድ እንተ ዝሕጸብ፡ ኣእዳወይውን ኣጸቢቐ እንተ ዘጽሪ፡
31
ንስኻ ኣብ ዓዘቕቲ ምኣለኽካኒ ክዳውንተይ እኳ ምፈንፈናኒ።
32
ከይመልሰሉ፡ ሐቢርናውን ከይንበያየንሲ፡ ከማይ ሰብ ኣይኰነን፡
33
ኣብ ክልቴና ኢዱ ዚዝርግሕ እሞ፡ ኣብ መንጎና ዳኛ ዚኸውን የልቦን።
34
በትሩ ግዳ ኻባይ የግልሰለይ፡ ፍርሃቱውን ኣየናውጻኑ፡
35
ሽዑ ምተዛረብኩ ኣይምፈራህክዎን ከኣ፡ ኣነ ግና ከምኡ ኣይኰንኩን።

1
Then Job answered,
2
"Truly I know that it is so, but how can man be just with God?
3
If he is pleased to contend with him, he can''t answer him one time in a thousand.
4
God who is wise in heart, and mighty in strength: who has hardened himself against him, and prospered?
5
He removes the mountains, and they don''t know it, when he overturns them in his anger.
6
He shakes the earth out of its place. Its pillars tremble.
7
He commands the sun, and it doesn''t rise, and seals up the stars.
8
He alone stretches out the heavens, and treads on the waves of the sea.
9
He makes the Bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the south.
10
He does great things past finding out; yes, marvelous things without number.
11
Behold, he goes by me, and I don''t see him. He passes on also, but I don''t perceive him.
12
Behold, he snatches away. Who can hinder him? Who will ask him, ''What are you doing?''
13
"God will not withdraw his anger. The helpers of Rahab stoop under him.
14
How much less shall I answer him, And choose my words to argue with him?
15
Though I were righteous, yet I wouldn''t answer him. I would make supplication to my judge.
16
If I had called, and he had answered me, yet I wouldn''t believe that he listened to my voice.
17
For he breaks me with a storm, and multiplies my wounds without cause.
18
He will not allow me to catch my breath, but fills me with bitterness.
19
If it is a matter of strength, behold, he is mighty! If of justice, ''Who,'' says he, ''will summon me?''
20
Though I am righteous, my own mouth shall condemn me. Though I am blameless, it shall prove me perverse.
21
I am blameless. I don''t regard myself. I despise my life.
22
"It is all the same. Therefore I say he destroys the blameless and the wicked.
23
If the scourge kills suddenly, he will mock at the trial of the innocent.
24
The earth is given into the hand of the wicked. He covers the faces of the judges of it. If not he, then who is it?
25
"Now my days are swifter than a runner. They flee away, they see no good,
26
They have passed away as the swift ships, as the eagle that swoops on the prey.
27
If I say, ''I will forget my complaint, I will put off my sad face, and cheer up;''
28
I am afraid of all my sorrows, I know that you will not hold me innocent.
29
I shall be condemned. Why then do I labor in vain?
30
If I wash myself with snow, and cleanse my hands with lye,
31
yet you will plunge me in the ditch. My own clothes shall abhor me.
32
For he is not a man, as I am, that I should answer him, that we should come together in judgment.
33
There is no umpire between us, that might lay his hand on us both.
34
Let him take his rod away from me. Let his terror not make me afraid;
35
then I would speak, and not fear him, for I am not so in myself.