1
ዎ እግዚኣብሄር ሓይለይ፣ አፍቅረካ እየ።
2
እግዚኣብሄርሲ ኸውሔይ፣ ዕርደይ፣ መናገፍየይ፣ ኣምላኸይ፣ ዝሀድመሉ ጸግዔይ፣ ዋልታይ፣ ቀርኒ ምድሓነይ፣ ልዕል ዝበለ ኸውለይ እዩ።
3
ናብቲ ሞሳ ዚግብኦ እግዚኣብሄር ተማህለልኩ እሞ፣ ካብ ጸላእተይ ደሐንኩ።
4
መአሰር ሞት ከቢቡኒ፣ ወሓይዝ ብልያል ከኣ ሸቢሩኒ፣
5
መአሰር ሲኦል ከቢቡኒ፣ መፈንጠራታት ሞት በጺሑኒ ነይሩ።
6
ብጸበባይ ናብ እግዚኣብሄር ተማህለልኩ፣ ናብ ኣምላኸይ ኣእዌኹ፣ ንድምጸይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ፣ ኣውያተይውን ናብ ቅድሚኡ ኣብ ኣእዛኑ በጽሔ።
7
ሽዑ ምድሪ ተናወጸት ራዕራዕ ድማ በለት፣ መሰረታት ኣኽራን ከኣ ኣንደቕደቑ፣ ንሱ ነዲሩ እዩ እሞ፣ ኣንቀጥቀጡ።
8
ካብ ኣፍንጫኡ ትኪ ፈለል በለ፣ ካብ ኣፉ ኸኣ ሞዅ ዜብል ሓዊ ወጸ፣ ጓህሪ ኻብኡ መጸ።
9
ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ብርቱዕ ጣቓ ነበረ እሞ፣ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ።
10
ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ፣ ቀልጢፉ ብኣኽናፍ ንፋስ ሸበበ።
11
ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ፣ ጸልማት ማያትን ብርቱዕ ደበናታትን ከኣ ንድንኳኑ ኣብ ዙርያኡ ገበሮ።
12
ብነጸብራቕ ገጹ ደበናታቱን በረድን ጓህሪ ሓውን ሐለፈ።
13
እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ሰማያት ኣንጐድጐደ። እቲ ልዑል ብበረድን ብጓህሪ ሓውን ድምጹ ኣስምዔ።
14
ፍላጻታቱ ወርዊሩ ፋሕ ኣበሎም፣ መባርቅ ኣብዚሑ ኣህደሞም።
15
ብተግሳጽካ፣ ዎ እግዚኣብሄር፣ ብእስትንፋስ ኣፍንጫኻ መዓሙቚ ማያት ተራእዩ እሞ፣ መሰረታት ዓለም ተቐልዔ።
16
ካብ ላዕሊ ልኢኹ ሐዘኒ፣ ስሒቡ ኻብ ብርቱዕ ማያት ኣውጽኣኒ።
17
እቲ ብርቱዕ ጸላእየይን እቶም ዚጸልኡንን፣ ሐይሎሙኒ ነበሩ እሞ፣ ካብኦም ኣናገፈኒ።
18
ብመዓልቲ መከራይ ሐደጋ ወደቑኒ፣ እግዚኣብሄር ግና ደጋፍየይ ኰነ።
19
ንሱ ናብ ገፊሕ ቦታ ኣውጽአኒ፣ ብሂጉኒ እዩ እሞ፣ ኣናገፈኒ።
20-22
ንመገድታት እግዚኣብሄር ሐሊወየን፣ ብረሲእነት ካብ ኣምላኸይ ኣይረሐቕኩን፣ ንዅሉ ሕጋጋቱ ኣብ ቅድመይ ሒዘዮ እየ፣ ንስርዓታቱ ድማ ካባይ ኣይፈሌኽዎን እሞ፣ እግዚኣብሄር ብመጠን ጽድቀይ ክሒሱኒ፣ ከም መጠን ንጽህና ኣእዳወይ ፈድዩኒ እዩ።
23
ምስኡ ኸኣ ፍጹም ነይረ፣ ካብ ሓጢኣተይውን ተሐልየ።
24
ስለዚ እግዚኣብሄር ብመጠን ጽድቀይ፣ ብመጠን እቲ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ዝዀነ ንጽህና ኣእዳወይ ፈደየኒ።
25-27
ንስኻ ነቲ ዚስቀ ሰብ ተድሕኖ፣ ንዕቡያት ኣዒንቲ ግና ለጠቕ ተብለን ኢኻ እሞ፣ ምስቲ ሄርሲ ሄር፣ ምስቲ ቕኑዕውን ቅኑዕ ኢኻ፣ ምስቲ ንጹህሲ ንጹህ፣ ምስቲ ጠዋይ ድማ ጠዋይ ኢኻ።
28
ንመብራህተይ ተድምቖ ኢኻ እሞ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ንጸልማተይ የብርሆ እዩ።
29
ብኣኻ ንሰራዊት እጥሕሶ እየ እሞ፣ ብኣምላኸይውን ንቐጽሪ እዘሎ።
30
መገዲ ኣምላኽሲ ፍጽምቲ እያ፣ ቃል እግዚኣብሄር እተዀልዔ እዩ፣ ነቶም ብእኡ ዚውከሉ ዘበሉ ዋልታኦም እዩ።
31
ብዘይ እግዚኣብሄር እሞ መን እዩ ኣምላኽ፧ ብዘይ ኣምላኽናኸ መን እዩ ኸውሒ፧
32
እቲ ሓይሊ ዜዕጥቐኒ፣ ንመገደይ ከኣ ዜቕንዓ ኣምላኽ፣
33
ንሱ ነእጋረይ ከም ናይ እራብ ዚገብረን፣ ኣብቲ በሪኽ ቦታይ ዜቚመኒ፣
34
ንሱ ነእዳወይ ውግእ፣ ንቐላጽመይ ድማ ምግታእ ቀስቲ ኣስራዚ ዘልመደን እዩ።
35
ዋልታ ምድሓንካ ድማ ሂብካኒ፣ የማነይቲ ኢድካውን ደጊፋትኒ፣ ሕያውነትካ ድማ ዓብዪ ገይሩኒ።
36
ኣእጋረይ ከይሰናኸላስ፣ ንመገደይ ኣብ ትሕቲ ስጕምተይ ተርሕባ ኢኻ።
37
ንጸላእተይ ሰጒጐዮምን ኣርኪበዮምን፣ ከየጥፋእክዎም ከኣ ኣይተመለስኩን።
38
ወቒዔዮምሲ ኺትንስኡ ኣይተኻእሎምን፣ ኣብ ትሕቲ ኣእጋረይ ወዲቖም።
39
ንውግእሲ ሓይሊ ኣዕጢቕካኒ፣ ንተቓወምተይ ኣብ ትሕተይ ኣድኒንካዮም።
40
ዝባን ጸላእተይ ከኣ ሂብካኒ፣ ንዚጸልኡኒውን ኣጥፊኤዮም።
41
ኣእውዮምሲ ዜድሕኖም ኣይነበረን፣ ናብ እግዚኣብሄር ኣእውዮም፣ ኣይመለሰሎምን።
42
ከምቲ ንንፋስ ዚውፈ ሓመድ ደቚሰዮም፣ ከምቲ ጭቃ መገዲ ዀስቲረዮም።
43
ካብ ክርክር ህዝቢ ኣናጊፍካኒ፣ ርእሲ ኣህዛብ ጌርካኒ፣ ዘይፈለጥክዎ ህዝቢ ተገዚኡኒ፣
44
ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ተአዚዞምኒ፣ ደቂ መጻእተኛታት ወስሊቶምለይ።
45
ደቂ መጻእተኛታት ጸምልዮም፣ እናንቀጥቀጡ ኻብ ከውሎም ወጺኦም።
46
እግዚኣብሄር ህያው እዩ፣ ከውሔይ ብሩኽ ይኹን፣ ኣምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል።
47
እቲ ሕነ ዚፈድየለይ፣ ነህዛብውን ዜግዝአለይ፣
48
ካብ ጸላእተይ ዜውዕለንስ ኣምላኽ እዩ። እወ፣ ኣብ ልዕሊ ተጻረርተይ ልዕል እተብለኒ፣ ካብቲ ዓመጸኛ ሰብ እትበልሃኒ ንስኻ ኢኻ።
49
ስለዚ፣ ዎ እግዚኣብሄር፣ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ከመስግነካ፣ ንስምካውን ክዝምረሉ እየ።
50
ዓብዪ ድሕንነት ንንጉስ ይገብረሉ፣ ንቕቡኡ፣ ንዳዊት፣ ንዘርኡ ኸኣ ንዘለኣለም ምሕረት ይገብረሎም።

1
<> I love you, Yahweh, my strength.
2
Yahweh is my rock, my fortress, and my deliverer; my God, my rock, in whom I take refuge; my shield, and the horn of my salvation, my high tower.
3
I call on Yahweh, who is worthy to be praised; and I am saved from my enemies.
4
The cords of death surrounded me. The floods of ungodliness made me afraid.
5
The cords of Sheol were around me. The snares of death came on me.
6
In my distress I called on Yahweh, and cried to my God. He heard my voice out of his temple. My cry before him came into his ears.
7
Then the earth shook and trembled. The foundations also of the mountains quaked and were shaken, because he was angry.
8
Smoke went out of his nostrils. Consuming fire came out of his mouth. Coals were kindled by it.
9
He bowed the heavens also, and came down. Thick darkness was under his feet.
10
He rode on a cherub, and flew. Yes, he soared on the wings of the wind.
11
He made darkness his hiding place, his pavilion around him, darkness of waters, thick clouds of the skies.
12
At the brightness before him his thick clouds passed, hailstones and coals of fire.
13
Yahweh also thundered in the sky. The Most High uttered his voice: hailstones and coals of fire.
14
He sent out his arrows, and scattered them; Yes, great lightning bolts, and routed them.
15
Then the channels of waters appeared. The foundations of the world were laid bare at your rebuke, Yahweh, at the blast of the breath of your nostrils.
16
He sent from on high. He took me. He drew me out of many waters.
17
He delivered me from my strong enemy, from those who hated me; for they were too mighty for me.
18
They came on me in the day of my calamity, but Yahweh was my support.
19
He brought me forth also into a large place. He delivered me, because he delighted in me.
20
Yahweh has rewarded me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands has he recompensed me.
21
For I have kept the ways of Yahweh, and have not wickedly departed from my God.
22
For all his ordinances were before me. I didn''t put away his statutes from me.
23
I was also blameless with him. I kept myself from my iniquity.
24
Therefore Yahweh has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.
25
With the merciful you will show yourself merciful. With the perfect man, you will show yourself perfect.
26
With the pure, you will show yourself pure. With the crooked you will show yourself shrewd.
27
For you will save the afflicted people, but the haughty eyes you will bring down.
28
For you will light my lamp, Yahweh. My God will light up my darkness.
29
For by you, I advance through a troop. By my God, I leap over a wall.
30
As for God, his way is perfect. The word of Yahweh is tried. He is a shield to all those who take refuge in him.
31
For who is God, except Yahweh? Who is a rock, besides our God,
32
the God who arms me with strength, and makes my way perfect?
33
He makes my feet like deer''s feet, and sets me on my high places.
34
He teaches my hands to war, so that my arms bend a bow of bronze.
35
You have also given me the shield of your salvation. Your right hand sustains me. Your gentleness has made me great.
36
You have enlarged my steps under me, My feet have not slipped.
37
I will pursue my enemies, and overtake them. Neither will I turn again until they are consumed.
38
I will strike them through, so that they will not be able to rise. They shall fall under my feet.
39
For you have girded me with strength to the battle. You have subdued under me those who rose up against me.
40
You have also made my enemies turn their backs to me, that I might cut off those who hate me.
41
They cried, but there was none to save; even to Yahweh, but he didn''t answer them.
42
Then I beat them small as the dust before the wind. I cast them out as the mire of the streets.
43
You have delivered me from the strivings of the people. You have made me the head of the nations. A people whom I have not known shall serve me.
44
As soon as they hear of me they shall obey me. The foreigners shall submit themselves to me.
45
The foreigners shall fade away, and shall come trembling out of their close places.
46
Yahweh lives; and blessed be my rock. Exalted be the God of my salvation,
47
even the God who executes vengeance for me, and subdues peoples under me.
48
He rescues me from my enemies. Yes, you lift me up above those who rise up against me. You deliver me from the violent man.
49
Therefore I will give thanks to you, Yahweh, among the nations, and will sing praises to your name.
50
He gives great deliverance to his king, and shows loving kindness to his anointed, to David and to his seed, forevermore.