1
እቲ ስልጡን ኣምላኽ፣ እግዚኣብሄር፣ ተዛረበ፣ ካብ ምብራቕ ጸሓይ ክሳዕ ምዕራባ ንምድሪ ጸውዓ።
2
ካብ ጽዮን፣ እታ ፍጻሜ መልክዕ፣ ኣምላኽ ደመቐ።
3
ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን፣ ኣብ ቅድሚኡ ዚባላዕ ሓዊ ኣሎ፣ ህቦብላ ንፋስውን ይኸቦ።
4-5
ንሱ ንህዝቡ ምእንቲ ኺፈርድሲ፣ ነቶም ብመስዋእቲ ገይሮም ምሳይ ኪዳን ዝአተዉ ቅዱሳነይ አክቡለይ፣ ኢሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ንምድርን ይጽውዕ ኣሎ።
6
ኣምላኽሲ ፈራዲ እዩ እሞ፣ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ።
7
ኣታ ህዝበይ፣ ኣነ ኽዛረብሲ ስማዕ፣ ኣታ እስራኤል፣ ኣነ ኽምስክር እየ፣ ኣነ ኣምላኽሲ፣ ኣምላኽካ እየ።
8
ብዛዕባ መስዋእትታትካ ኣይወቕሰካን፣ መስዋእትታት ምሕራርካ ኸኣ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ።
9-11
ኵሎም እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሻሕ ኣኽራን ዘለዋ ኸብትን ናተይ እየን፣ ንዅለን ኣዕዋፍ ኣኽራን እፈልጠን፣ ኣብ ምድሪ ዚዋሳወስ ከኣ ምሳይ እዩ ዘሎ እሞ፣ ኣነ ኻብ ገዛኻ ዝራብዓት፣ ካብ ደምቤኻውን ዲቤላታት ኣይወስድን።
12
ምድርን ምልኣታን ናተይ እያ እሞ፣ እንተ ዝጠሚ እኳ ኣይምነገርኩኻን።
13
ኣነዶ ስጋ ዝራብዓት እበልዕ፧ ደም ዲቤላታትሲ እሰቲ እየ፧
14
መስዋእቲ ምስጋና ንአምላኽ ሰውኣሉ፣ መብጽዓኻውን ንልዑል ሀቦ።
15
ብመዓልቲ ጸበባ ድማ ጸውዓኒ፣ ኣነ ኸናግፈካ እየ፣ ንስኻውን ከተኽብረኒ ኢኻ።
16-17
ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ፣ ኣታ ተግሳጸይ እትጸልእ፣ ቃላተይውን ንድሕሬኻ እትድርብስ፣ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር፧ ንኺዳነይውን ብአፍካ እተውስኦ፣
18
ሰራቒ ምስ ርኤኻ፣ ምስኡ ሐበርካ፣ ክፍልኻውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ።
19
ኣፍካ ንኽፉእ ፈኖኻዮ፣ መልሓስካውን ጥበራ ትፍሕስ።
20
ተቐሚጥካ ንሓውካ ትሐምዮ፣ ንወዲ እኖኻውን ተነውሮ አሎኻ።
21
እዚ እናገበርካስ፣ ኣነ ስቕ በልኩልካ፣ እህ፣ ከማኻ ዝዀንኩ መሲሉካ ኢኻ፣ ግናኸ ኣነ ኽግስጸካ፣ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ከቚም እየ።
22
ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ፣ ኣነ ኸይሰላልዓኩም እሞ፣ ዜናግፈኩም ከይትስእኑስ፣ ነዚ ኣስተብህልዎ።
23
መስዋእቲ ምስጋና ዚስውአለይ የኽብረኒ፣ ነቲ ብመገዱ ዚጥንቀቕ ከኣ ምድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ።

1
<> The Mighty One, God, Yahweh, speaks, and calls the earth from sunrise to sunset.
2
Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth.
3
Our God comes, and does not keep silent. A fire devours before him. It is very stormy around him.
4
He calls to the heavens above, to the earth, that he may judge his people:
5
"Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice."
6
The heavens shall declare his righteousness, for God himself is judge. Selah.
7
"Hear, my people, and I will speak; Israel, and I will testify against you. I am God, your God.
8
I don''t rebuke you for your sacrifices. Your burnt offerings are continually before me.
9
I have no need for a bull from your stall, nor male goats from your pens.
10
For every animal of the forest is mine, and the livestock on a thousand hills.
11
I know all the birds of the mountains. The wild animals of the field are mine.
12
If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it.
13
Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?
14
Offer to God the sacrifice of thanksgiving. Pay your vows to the Most High.
15
Call on me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me."
16
But to the wicked God says, "What right do you have to declare my statutes, that you have taken my covenant on your lips,
17
seeing you hate instruction, and throw my words behind you?
18
When you saw a thief, you consented with him, and have participated with adulterers.
19
"You give your mouth to evil. Your tongue frames deceit.
20
You sit and speak against your brother. You slander your own mother''s son.
21
You have done these things, and I kept silent. You thought that the I was just like you. I will rebuke you, and accuse you in front of your eyes.
22
"Now consider this, you who forget God, lest I tear you into pieces, and there be none to deliver.
23
Whoever offers the sacrifice of thanksgiving glorifies me, and prepares his way so that I will show God''s salvation to him."