1
ዎ እግዚኣብሄር፣ ጐይታና፣ ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ፣ ስምካስ ኰን ኣብ ኵላ ምድሪ ኽንደይ ግሩም እዩ።
2
ምእንቲ ተቓወምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይ ሕነን ስቕ ከተብሎ፣ ካብ ኣፍ ቈልዑን ዚጠብውን ሓይሊ ኣዳሎኻ።
3
ንሰማያትካ፣ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ፣ ንስኻ ዘቘምካዮም፣ ወርሕን ከዋኽብትን እንተ ጠመትኩ፣
4
እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ፣ እቲ እትሐልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ፧
5
ካብ መላእኽቲ ቕሩብ ኣንኣስካዮ፣ ብኽብርን ጌጽን ከኣ ኸለልካዮ።
6
ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣእዳውካ ሸምካዮ፣ ንዅሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ጌርካዮ፣
7
ንብዘለዋ ዅላተን ኣባጊዕን ኣሓን፣ ንእንስሳታት በረኻውን
8
ነዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመገድታት ባሕሪ ዚሐልፍ ዘበለን።
9
ዎ እግዚኣብሄር ጐይታና፣ ስምካስ ኰን ኣብ ኵላ ምድሪ ኽንደይ ግሩም እዩ።

1
<> Yahweh, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who has set your glory above the heavens!
2
From the lips of babes and infants you have established strength, because of your adversaries, that you might silence the enemy and the avenger.
3
When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained;
4
what is man, that you think of him? What is the son of man, that you care for him?
5
For you have made him a little lower than God, and crowned him with glory and honor.
6
You make him ruler over the works of your hands. You have put all things under his feet:
7
All sheep and oxen, yes, and the animals of the field,
8
The birds of the sky, the fish of the sea, and whatever passes through the paths of the seas.
9
Yahweh, our Lord, how majestic is your name in all the earth!