1
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ኣብ ምድሪ ግብጺ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦም፡
2
እዛ ወርሒ እዚኣ ንኣኻትኩም መጀመርታ ኣዋርሕ ትኹን፡ ንሳ መጀመርታ ኣዋርሕ ዓመት ትኹንኩም።
3
ንዅሉ ኣኼባ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ፡ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብዓስረይቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ንቤት ኣቦ ሓደ ገንሸል፡ ነንቤት ሓደ ገንሸል ይውሰድ።
4
እቶም ስድራ ቤት ንሓደ ገንሸል ዚውሕዱ እንተ ዀኑ፡ ንሱን እቲ ንቤቱ ዝቐረበ ጐረቤቱን ብቝጽሪ ነፍሳት ሓደ ይውሰድ። ነፍሲ ወከፍ ከም ዚበልዕ መጠን ኣብቲ ገንሸል ቍጸሩ።
5
ዓመት ዝገበረ፡ ጐደሎ ዜብሉ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም። ካብ ኣባጊዕ ወይ ካብ ኣጣል ትወስዱ።
6
ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኸኣ ክሳዕ መበል ዓሰርተው ኣርባዕተ መዓልቲ ሐልውዎ። ሽዑ ዅሉ እቲ እኩብ ማሕበር እስራኤል ኪመሲ ኸሎ ይሕረዶ።
7
ኣብታ ዚብልዓ ቤት ድማ፡ ካብቲ ደሙ ወሲዶም፡ ንኽልቲኡ ቐዋሚ ልዳትን ነቲ ላዕላይ ልዳትን ይልከይዎ።
8
ነቲ ስጋኡ ድማ በታ ለይቲ እቲኣ ይብልዕዎ፡ ብሓዊ ጠቢሶም፡ ምስ ቅጫን ምስ መሪር ሓምልን ይብልዕዎ።
9
ምስናይ ርእሱን ኣእጋሩን ናውቲ ኸብዱን ብሓዊ ይጠበስ እምበር፡ ካብቲ ዝሕላ ዀነ፡ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ።
10
ካብኡ ድማ ገለ እኳ ኽሳዕ ንግሆ ኣይተትርፉ። እቲ ኻብኡ ኽሳዕ ንግሆ ዝተረፈ ኸኣ ብሓዊ ኣንድድዎ።
11
ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዕዎ ኢኹም፡ ሓቛቝኹም ተዐጢቕኹም፡ ኣሳእንኩም ኣብ ኣእጋርኩም፡ ኣባትርኩም ከኣ ኣብ ኣእዳውኩም ሒዝኩም፡ ቀልጢፍኩም ብልዕዎ። ንሱ ፋስጋ እግዚኣብሄር እዩ።
12
በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብጺ ኽሐልፍ እየ፡ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ፡ ንዅሉ በዅሪ ሃገር ግብጺ ኽወቅዕ እየ። ኣብ ኵሎም ኣማልኽቲ ግብጺ ኸኣ ፍርድታት ክገብር ኣየ። ኣነ እግዚኣብሄር እየ።
13
ንምድሪ ግብጺ ምስ ዝወቅዕ ድማ፡ ኣብተን ዘሎኹምወን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹንኩም፡ ነቲ ደም ርእየ ኽሐልፈኩም እየ። እቲ ዜጥፍእ መዓትውን ኣባኻትኩም ኣይከውንን።
14
እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ንመዘከርታ ትኹነልኩም፡ ንእግዚኣብሄር ከኣ ተብዕልዋ። ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ንውሉድ ወለዶ ኣብዕልዋ።
15
ሾብዓተ መዓልቲ ቕጫ ትበልዑ። ካብታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ኽሳዕ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ብኹዕ ዝበልዔ ዘበለ፡ እታ ነፍሲ እቲኣ ኻብ እስራኤል ክትቍረጽ እያ እሞ፡ በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ነቲ ማይ ብሑቝ ካብ ኣባይትኹም ኣውጽኡ።
16
በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ቅዱስ ኣኼባ፡ በታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ኣኼባ ይኹነልኩም። ብኣታተን ገለ ዕዮ ኣይገበር። እቲ ንነፍሲ ወከፍ ዚበልዖ፡ ንሱ ጥራይ ይተዐየየልኩም።
17
ነዚ በዓል ቕጫ ሐልውዎ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ንሰራዊትኩም ካብ ምድሪ ግብጺ ኣውጺኤዮ እየ እሞ፡ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንውሉድ ወለዶ ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ሐልውዋ።
18
ኣብታ ቐዳመይቲ ወርሒ፡ ካብታ ወርሒ ድማ ብመበል ዓሰርተው ኣርባዕተ መዓልቲ ምሸት፡ ክሳዕ መበል ዕስራን ሓደን መዓልቲ ምሸት ኣብታ ወርሒ፡ ቅጫ ኽትበልዑ ኢኹም።
19
ወሰንተኛ እንተ ዀነ፡ ወይ ወዲ ዓዲ ብኹዕ ዝበልዔ ዘበለ፡ እታ ነፍሲ እቲኣ ኻብ ኣኼባ እስራኤል ክትቍረጽ እያ እሞ፡ በተን ሾብዓተ መዓልቲ ኣብ ኣባይትኹም ማይ ብሑቝ ኣይረከብ።
20
ገለ እኳ ብኹዕ ኣይትብልዑ፡ ኣብ ኵሉ እትነብርዎ ቕጫ ብልዑ።
21
ሙሴ ድማ ንዅሎም ዓበይቲ እስራኤል ጸዊዑ በሎም፡ ነንማይ ቤትኩም ገንሸል ሐሪኹም ውሰዱ እሞ ፋስጋ ሕረዱ።
22
ዕትርቲ ስምዕዛ ውሰዱ፡ ኣብቲ ኣብ ጭሔሎ ዘሎ ደም ከኣ ጥምዕዎ፡ ነቲ ላዕላይ ልዳትን ንኽልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን በቲ ኣብ ጭሔሎ ዘሎ ደም ልኸይዎ። ክሳዕ ብጊሓት ድማ ካባኻትኩም ሓደ ሰብ እኳ ካብ ኣፍ ቤቱ ኣይውጻእ።
23
እግዚኣብሄር ንግብጻውያን ኪወቅዕ ኪሐልፍ እዩ እሞ፡ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ምስ ረኣየ፡ እግዚኣብሄር ነታ ደገ ኺሐልፋ እዩ፡ ነቲ ዜጥፍእ ድማ ናብ ቤትኩም ኣትዩ ኺወቕዓኩም ኣይሐድጎን።
24
እዚ ነገርዚ ንኣኻን ንደቅኻን ሕጊ ዘለኣለም ጌርኩም ሐልውዎ።
25
ኪኸውን ከኣ እዩ፡ ናብታ እግዚኣብሄር ዚህበኩም ምድሪ ምስ ኣቶኩም፡ ከምቲ እተዛረቦ፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ሓልዉ፡
26
ኪኸውን ድማ እዩ፡ ደቅኹም፡ እዚ ኣገልግሎትኩም እንታይ እዩ፧ ምስ ዚብሉኩም፡
27
ንስኻትኩም ከኣ፡ እዚ ነቲ ንግብጻውያን ኪወቅዕ ከሎ፡ ኣብ ግብጺ ኣባይቲ ደቂ እስራኤል ዝሐለፈ፡ ኣባይትና ድማ ዘድሐነ እግዚኣብሄር መስዋእቲ ፋስጋ እዩ፡ ትብሉ። እቲ ህዝቢ ኸኣ ፍግም ኢሉ ሰገደ።
28
ደቂ እስራኤል ድማ ከይዶም ከምኡ ገበሩ። ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴን ንኣሮንን ዝኣዘዞም ገበሩ።
29
ፍርቂ ለይቲ ምስ ኰነ፡ እግዚኣብሄር ንዅሉ በዅሪ ሃገር ግብጺ፡ ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዚቕመጥ በዅሪ ፈርኦን ክሳዕ በዅሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እሱር፡ ንዅሉ በዅሪ እንስሳ ድማ ቐተለ።
30
ሽዑ ፈርኦን፡ ንሱን ኵሎም ገላዉኡን ኵሎም ግብጻውያንን ብለይቲ ተንስኡ። ምዉት ዜብላ ቤት ኣይነበረትን እሞ፡ ኣብ ግብጺ ብርቱዕ ዋይዋይታ ዀነ፡
31
ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ጸዊዑ ድማ፡ ንስኻትኩምን ደቂ እስራኤልን ተንስኡ እሞ ካብ ማእከል ህዝበይ ውጹ። ከምቲ ዝበልኩምዎ ኺዱ፡ ንእግዚኣብሄር ኣገልግሉ።
32
ከምቲ ዝበልኩምዎ ድማ፡ ኣባጊዕኩምን ኣሓኹምን ውሰዱ። ኪዱ እሞ ንኣይ ከኣ መርቑኒ፡ በለ።
33
እቶም ግብጻውያን ድማ፡ ኵልና ኽንመውት ኢና፡ ኢሎም ነቶም ህዝቢ ኻብታ ሃገር ቀልጢፎም ኬውጽእዎም ሀወኽዋም።
34
እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ብሑቖም ገና ኸይበዅዔ ወሰድዎ፡ ነቲ መልወሲኦም ከኣ ብኽዳውንቶም ጠቕሊሎም ኣብ መንኵቦም ጾርዎ።
35
ደቂ እስራኤል ከኣ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ገበሩ። ካብ ግብጻውያን ኣቓሑ ብሩርን ኣቓሑ ወርቅን ክዳውንትን ለመኑ።
36
እግዚኣብሄር ድማ ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ዅሉ ኺህብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብጺ ሞገስ ሃቦም። ንሰብ ግብጺ ኸኣ ገፈፍዎም።
37
ደቂ እስራኤል ድማ ብዘይ ቈልዑ ሹድሽተ ሚእቲ ሽሕ ዚኣክል ኣጋር ካብ ራዕምሴስ ናብ ሱኮት ተጓዕዙ።
38
ምስኦም ድማ ብዙሕ ሕውስዋስ ህዝብን ኣባጊዕን ኣሓን፡ ኣዝየን ብዙሓት ማል ደየበ።
39
እቲ ኻብ ግብጺ ዘውጽእዎ ብሑቕ ኣይበዅዔን ነበረ እሞ፡ ካብኡ ቅጫታት ሰንከቱ። ካብ ግብጺ ስለ እተሰጉ፡ ኪድንጕዩ ኣይከኣሉን እሞ፡ ስንቆም ኣየዳለዉን ነበሩ።
40
ደቂ እስራኤል ኣብ ግብጺ ተቐሚጦምዎ ዝነበሩ ኣርባዕተ ሚእትን ሰላሳን ዓመት እዩ።
41
ኰነ ኸኣ፡ ኣብ መወዳእታ እተን ኣርባዕተ ሚእትን ሰላሳን ዓመት፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዀነ፡ ኵሎም ሰራዊት እግዚኣብሄር ካብ ምድሪ ግብጺ ወጹ።
42
ኣዛ ለይቲ ኣዚኣ፡ ብእኣ ኻብ ምድሪ ግብጺ ስለ ዘውጽኦም፡ ንእግዚኣብሄር ፍጹም እተሐለወት እያ፡ እዛ ለይቲ እዚኣ ብዅሎም ደቂ እስራኤል ንዉሉድ ወለዶኦም ፍጹም ንእግዚኣብሄር ኣተሐለወት እያ።
43
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን በሎም፡ ሕጊ ፋስጋ እዚ እዩ፡ ጓና ዘበለ ኻብኡ ኣይብላዕ።
44
ብገንዘብ እተዓደገ ባርያ ግና፡ ምስ ገዘርካዮ፡ ካብኡ ይብላዕ።
45
ስደተኛን በዓል ዓስብን ካብኡ ኣይብላዕ።
46
ኣብ ሓንቲ ቤት ይብላዕ። ካብቲ ስጋ ገለ እኳ ኻብ ቤት ንግዳም ኣይተውጽእ፡ ዓጽሚ ድማ ኣይትስበሩ።
47
ኵሉ ኣኼባ እስራኤል ነዚ ይግበሮ።
48
ጓና ምሳኻ እንተ ተቐመጠ እሞ ንእግዚኣብሄር ፋስጋ ኺገብር እንተ ደለየ፡ ምስኡ ዘሎ ተባዕታይ ዘበለ ዅሉ ይገዘር፡ ሽዑ ኺገብር ይቕረብ፡ ከም ወዲ ዓዲ ኸኣ ይኹን። ዘይግዙር ዘበለ ግና ካባኡ ኣይብላዕ።
49
ንወዲ ዓድን ኣብ መንጎኹም ንዚነብር ጓናን ሓደ ሕጊ ይኹን።
50
ኵሎም ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ገበሩ። ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴን ንኣሮንን ዝኣዘዞም፡ ከምኡ ገበሩ።
51
ኰነ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር በታ መዓልቲ እቲኣ ንደቂ እስራኤል በብሰራዊቶም ካብ ምድሪ ግብጺ ኣውጽኤ።

1
Yahweh spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying,
2
"This month shall be to you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you.
3
Speak to all the congregation of Israel, saying, ''On the tenth day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to their fathers'' houses, a lamb for a household;
4
and if the household be too little for a lamb, then he and his neighbor next to his house shall take one according to the number of the souls; according to what everyone can eat you shall make your count for the lamb.
5
Your lamb shall be without blemish, a male a year old. You shall take it from the sheep, or from the goats:
6
and you shall keep it until the fourteenth day of the same month; and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at evening.
7
They shall take some of the blood, and put it on the two doorposts and on the lintel, on the houses in which they shall eat it.
8
They shall eat the flesh in that night, roasted with fire, and unleavened bread. They shall eat it with bitter herbs.
9
Don''t eat it raw, nor boiled at all with water, but roasted with fire; with its head, its legs and its inner parts.
10
You shall let nothing of it remain until the morning; but that which remains of it until the morning you shall burn with fire.
11
This is how you shall eat it: with your waist girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and you shall eat it in haste: it is Yahweh''s Passover.
12
For I will go through the land of Egypt in that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and animal. Against all the gods of Egypt I will execute judgments: I am Yahweh.
13
The blood shall be to you for a token on the houses where you are: and when I see the blood, I will pass over you, and there shall no plague be on you to destroy you, when I strike the land of Egypt.
14
This day shall be to you for a memorial, and you shall keep it a feast to Yahweh: throughout your generations you shall keep it a feast by an ordinance forever.
15
"''Seven days shall you eat unleavened bread; even the first day you shall put away yeast out of your houses, for whoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.
16
In the first day there shall be to you a holy convocation, and in the seventh day a holy convocation; no manner of work shall be done in them, except that which every man must eat, that only may be done by you.
17
You shall observe the feast of unleavened bread; for in this same day have I brought your armies out of the land of Egypt: therefore shall you observe this day throughout your generations by an ordinance forever.
18
In the first month, on the fourteenth day of the month at evening, you shall eat unleavened bread, until the twenty first day of the month at evening.
19
Seven days shall there be no yeast found in your houses, for whoever eats that which is leavened, that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a foreigner, or one who is born in the land.
20
You shall eat nothing leavened. In all your habitations you shall eat unleavened bread.''"
21
Then Moses called for all the elders of Israel, and said to them, "Draw out, and take lambs according to your families, and kill the Passover.
22
You shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin; and none of you shall go out of the door of his house until the morning.
23
For Yahweh will pass through to strike the Egyptians; and when he sees the blood on the lintel, and on the two doorposts, Yahweh will pass over the door, and will not allow the destroyer to come in to your houses to strike you.
24
You shall observe this thing for an ordinance to you and to your sons forever.
25
It shall happen when you have come to the land which Yahweh will give you, according as he has promised, that you shall keep this service.
26
It will happen, when your children ask you, ''What do you mean by this service?''
27
that you shall say, ''It is the sacrifice of Yahweh''s Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he struck the Egyptians, and spared our houses.''" The people bowed their heads and worshiped.
28
The children of Israel went and did so; as Yahweh had commanded Moses and Aaron, so they did.
29
It happened at midnight, that Yahweh struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon; and all the firstborn of livestock.
30
Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead.
31
He called for Moses and Aaron by night, and said, "Rise up, get out from among my people, both you and the children of Israel; and go, serve Yahweh, as you have said!
32
Take both your flocks and your herds, as you have said, and be gone; and bless me also!"
33
The Egyptians were urgent with the people, to send them out of the land in haste, for they said, "We are all dead men."
34
The people took their dough before it was leavened, their kneading troughs being bound up in their clothes on their shoulders.
35
The children of Israel did according to the word of Moses; and they asked of the Egyptians jewels of silver, and jewels of gold, and clothing.
36
Yahweh gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. They despoiled the Egyptians.
37
The children of Israel traveled from Rameses to Succoth, about six hundred thousand on foot who were men, besides children.
38
A mixed multitude went up also with them, with flocks, herds, and even very much livestock.
39
They baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt; for it wasn''t leavened, because they were thrust out of Egypt, and couldn''t wait, neither had they prepared for themselves any food.
40
Now the time that the children of Israel lived in Egypt was four hundred thirty years.
41
It happened at the end of four hundred thirty years, even the same day it happened, that all the armies of Yahweh went out from the land of Egypt.
42
It is a night to be much observed to Yahweh for bringing them out from the land of Egypt. This is that night of Yahweh, to be much observed of all the children of Israel throughout their generations.
43
Yahweh said to Moses and Aaron, "This is the ordinance of the Passover. There shall no foreigner eat of it,
44
but every man''s servant who is bought for money, when you have circumcised him, then shall he eat of it.
45
A foreigner and a hired servant shall not eat of it.
46
In one house shall it be eaten; you shall not carry forth anything of the flesh abroad out of the house; neither shall you break a bone of it.
47
All the congregation of Israel shall keep it.
48
When a stranger shall live as a foreigner with you, and will keep the Passover to Yahweh, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one who is born in the land: but no uncircumcised person shall eat of it.
49
One law shall be to him who is born at home, and to the stranger who lives as a foreigner among you."
50
Thus did all the children of Israel. As Yahweh commanded Moses and Aaron, so they did.
51
It happened the same day, that Yahweh brought the children of Israel out of the land of Egypt by their armies.