1
ካህናተይ ኪዀኑኒ ኽትቅድሶም ከሎኻ እትገብረሎም ነገር እዚ እዩ፥ ሓደ ዝራብዕን ጐደሎ ዜብሎም ክልተ ድዑልን ውሰድ፡
2
ዘይበዅዔ እንጌራን ብዘይቲ እተቘምጥዔ ቕጫታትን፡ ዘይቲ እተለኽየ ረቂቕ ቅጫታትን ድማ ውሰድ ካብ ድኹም ሓርጭ ስርናይ ግበሮ።
3
ኣብ ሓደ መሶብ ኣንብሮ፡ በቲ መሶብ ጌርካ ምስቲ ዝራብዕን ምስቶም ክልተ ድዑልን ጌርካ ኣቕርቦ።
4
ንኣሮንን ንደቁን ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ኣቕርቦም፡ ብማይ ድማ ሕጸቦም።
5
ነቲ ኣልባሳት ወሲድካ ድማ፡ ንኣሮን ቀምሽ ታሕትን ናይ ኤፎድ ቀምሽ ላዕልን፡ ኤፎድ ሳንቃ ኣፍ ልብን ክደኖ። በቲ ብብልሓት እተገበረ ቅናት ኤፎድ ጌርካ ኸኣ ኣዕጥቆ።
6
ኣብ ርእሱ ድማ መጠምተምያ ግበረሉ፡ ነቲ ቅዱስ ኣኽሊል ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ መጠምጠምያ ግበሮ።
7
ዚቕባእ ዘይቲ ወሲድካ ድማ ናብ ርእሱ ዅዒኻ ቅብኣዮ።
8
ንደቁ ኸኣ ኣቕርቦም እሞ፡ ቀመውሽ ታሕቲ ኽደኖም።
9
ንኣሮንን ንደቁን ድማ ብቕናት ኣዕጥቆም፡ መጠምጠምያውን ግበረሎም። እቲ ኽህነት ከኣ ንኣታቶም ናይ ዘለኣለም ሕጊ ይኹን። ንኣሮንን ንደቁን ከኣ ትቕድሶም።
10
ነቲ ዝራብዕ ድማ ናብ ቅድሚ ድንኳን ምርኻብ ኣቕርቦ፡ ኣሮንን ደቁን ከኣ ኣእዳዎም ኣብ ርእሲ እቲ ዝራብዕ የንብሩ።
11
ነቲ ዝራብዕ ከኣ ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሕረዶ።
12
ካብ ደም እቲ ዝራብዕ ወሲድካ ድማ በጻብዕካ ነቲ ኣቕርንቲ መሰውኢ ልኸዮ፡ ንኵሉ እቲ ደም ከኣ ኣብ እግሪ እቲ መሰውኢ ኽዐዎ።
13
ነቲ ናውቲ ኸብዲ ዜጐልብብ ቋንጡጥን ኣብ ልዕሊ ኸብዲ ዘሎ ስብሕን ንኽልቲኡ ዅሊትን ኣብ ልዕሉኡ ዘሎ ስብሕን፡ ንዅሉ ወሲድካ ኣብ መሰውኢ ኣሕርሮ።
14
ናይቲ ዝራብዕ ስጋን ቈርበትን ፈርስን ግና፡ መስዋእቲ ሓጢያት እዩ እሞ፡ ኣብ ወጻኢ ሰፈር ብሓዊ ኣንድዶ።
15
ነቲ ሓደ ድዑል ወሲድካ ድማ፡ ኣሮንን ደቁን ኣእዳዎም ኣብ ርእሲ እቲ ድዑል የንብሩ።
16
ነቲ ድዑል ከኣ ሕረዶ፡ ነቲ ደሙውን ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ኣብ ዙርያኡ ንጸጎ።
17
ነቲ ድዑል ድማ በብብልዕቱ ቘራርጾ፡ ነቲ ናውቲ ኸብድን ኣእጋሩን ከኣ ሓጺብካ ኣብ ልዕሊ እቲ እተቘራረጸ ስጋኡን ርእሱን ኣንብሮ።
18
ነቲ ድዑል ድማ ብዘሎ ኣብ መሰውኢ ኣሕርሮ። ንሱ ንእግዚኣብሄር ዚሓርር መስዋእቲ እዩ፡ ንሱ ንእግዚኣብሄር ጥዑም ጨና፡ መስዋእቲ ሓዊ እዩ።
19
ነቲ ኻልኣይ ድዑል ወሲድካ ድማ፡ ኣሮንን ደቁን ኣእዳዎም ኣብ ርእሲ እቲ ድዑል የንብሩ።
20
ነቲ ድዑል ከኣ ሕረዶ፡ ካብ ደሙ ወስዲካ ድማ ኣብ ወሰን የማነይቲ እዝኒ ኣሮንን ኣብ ወሰን የማኖት ኣእዛን ደቁን ኣብ የማኖት ዓበይቶ ኣእዳዎምን የማኖት ዓበይቶ ኣእጋሮምን ልኸ። ነቲ ደም ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰውኢ ኣብ ዙርያኡ ንጸጎ።
21
ካብቲ ኣብ መሰውኢ ዘሎ ደምን ካብቲ ዘይቲ መቕብእን ወሲድካ ድማ ኣብ ኣሮንን ኣብ ኣልባሱን፡ ኣብ ደቁን ኣብ ኣልባስ ደቁን ከኣ ምስኡ ንጸጎ። እሞ ንሱን ኣልባሱን ምስኡ ኸኣ ደቁን ኣልባስ ደቁን ይቕደሱ።
22
ድዑል ምቕዳስ እዩ እሞ፡ ናይቲ ድዑል ስብሒ፡ ኰልኰልን እቲ ንናውቲ ኸብዲ ዚጕልብብ ቋንጡጥን ስብሒ ኸብድን ክልቲኡ ኵሊትን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ስብሕን የማናይ እግርን ውሰድ።
23
ካብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዘሎ ዘይበዅዔ እንጌራ ዘለዎ መሶብ ከኣ ሓደ ሕብስትን ሓደ ቕጫ እንጌራ ዘይትን ሓደ ረቂቕ ቅጫን ውሰድ።
24
እዚ ዅሉ ድማ ኣብ ኣእዳው ኣሮንን ኣብ ኣእዳው ደቁን ኣንብሮ እሞ፡ ከም ዚውዝወዝ መስዋእቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ወዝውዞ።
25
ካብ ኣእዳዎም ወሲድካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንጥዑም ጨና ኣብ መሰውኢ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዚሓርር መስዋእቲ ኣሕርሮ። እዚ ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ሓዊ እዩ።
26
ሓኸለ እቲ ድዑል ምቕዳስ ኣሮን ውሰድ እሞ ከም ዚውዝወዝ መስዋእቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ወዝውዞ። ንሱ ኸኣ ግዴኻ ይኹን።
27
እቲ ንኣሮንን ንደቁን ዚግባእ፡ ነቲ ሓኸለ ዚውዝወዝ መስዋእቲ ነቲ ዚለዐል መስዋእቲ እግርን ናይቲ ድዑል ምቕዳስ፡ ዚውዝወዝን ዚለዐልን፡ ቀድስ።
28
እዚ ዚለዐል መስዋእቲ እዩ እሞ፡ ካብ ደቂ እስራኤል ንኣሮንን ንደቁን ሕጊ ዘለኣለም ይኹን። እዚ ኻብቲ ደቂ እስራኤል ካብ ናይ ምስጋና መስዋእቶም ዚለዐል መስዋእቲ፡ ንእግዚኣብሄር ዚለዐል መስዋእቶም ይኹን።
29
እቲ ቅዱስ ኣልባስ ኣሮን ከኣ፡ ንሳቶም ብእኡ ኪቕብኡ ብእኡ ድማ ኪቕደሱ ብድሕሪኡ ንደቁ ይኹን።
30
ካብ ደቁ እቲ ኣብ ስፍራኡ ኻህን ዚኸውን፡ እቲ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ኬግልግል ናብ መቕደስ ዚኣቱ፡ ሾብዓተ መዓልቲ ይልበሶ።
31
ነቲ ድዑል ምቕዳስ ወሲድካ ድማ ስጋኡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣብስሎ።
32
ኣሮንን ደቁን ድማ ንስጋ እቲ ድዑልን ነቲ ኣብ መሶብ ዘሎ እንጌራን፡ ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ኰይኖም፡ ይብልዕዎ።
33
እዚ ብእኡ ምምላእ ኢዶምን ምቕዳሶምን ንመተዓረቒ እተገበረ ይብልዕዎ። ንሱ ቅዱስ እዩ እሞ፡ ካብኡ ጓና ኣይብላዕ።
34
ካብቲ ስጋ ምቕዳስ ወይ ካብቲ እንጌራ ገለ ኽሳዕ ንጽብሒቱ እንተ ተረፈ፡ ነቲ ተረፍ ብሓዊ ኣንድዶ፡ ቅዱስ እዩ እሞ፡ ኣይበላዕ።
35
ንኣሮንን ንደቁን ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ እዚ ዅሉ ግበረሎም። ሾብዓተ መዓልቲ ትቕድሶም።
36
ኣብ ጸጽባሕ ከኣ ንመተዓረቒ ዚኸውን ንመስዋእቲ ሓጢያት ሓደ ዝራብዕ ኣቕርብ። ነቲ መሰውኢ ኸኣ በቲ እትዕረቐሉ ኣጽርዮ፡ ክትቅድሶውን ልኸዮ።
37
ነቲ መሰውኢ ሾብዓተ መዓልቲ ኣተዐርቆን ቀድሶን። እቲ መሰውኢ ቅዱስ ቅዱሳን ይኸውን፡ ነቲ መስውኢ ዝተንከዮ ዅሉ ኪቕደስ እዩ።
38
እቲ ኣብ መስውኢ እተቕርቦ ኸኣ እዚ እዩ፡ ወርትግ ኣብ ጸጽባሕ ክልተ ገንሸል ዓመት።
39
እቲ ሐደ ገንሸል ብጊሓት ኣቕርቦ፡ እቲ ኻልኣይ ገንሸል ከኣ ምሸት ኣቕርቦ።
40
ምስቲ ሓደ ገንሸል ብራብዓይ ክፍሊ ሂን ጕዱእ ዘይቲ ኣውልዕ እተለውሰ ዓስራይ ክፍሊ ኤፋ ድኹም ሓርጭ፡ ንመስዋእቲ መስተውን ራብዓይ ክፍሊ ሂን ወይኒ ኣቕርብ።
41
ነቲ ኻልኣይ ገንሸል ድማ ከምቲ ናይ ብጊሓት መስዋእቲ ብልዕን ከምቲ መስዋእቲ መስተን ምስኡ ጌርካ ኣጋ ምሸት ኣቕርቦ። ንጥዑም ጨና፡ መስዋእቲ ሓዊ ንእግዚኣብሄር እዩ።
42
እዚ ኣብቲ ኣነ ኽዛረበካ ምሳኹም ዝራኸበሉ፡ ኣብ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ውሉድ ወለዶኹም ንወርትግ ዚሐርር መስዋእቲ እዩ።
43
ኣብኡ ምስ ደቂ እስራኤል ክራኸብ እየ፡ እቲ ድንኳን ድማ ብኽብረይ ኪቕደስ እዩ።
44
ነቲ ድንኳን ምርኻብን ንመሰውእን ክቕድሶ እየ። ንኣሮንን ንደቁን ከኣ ካህናት ኪዀኑኒ ክቕድሶም እየ።
45
ኣነ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ክነብር፡ ኣምላኾም ድማ ክኸውን እየ።
46
ኣብ ማእከሎም ክነብር ኢለ ኻብ ምድሪ ግብጺ ኸም ዘውጻእክዎም፡ ኣነውን እግዚኣብሄር ኣምላኾም ከም ዝዀንኩ ኺፈልጡ እዮም። ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኾም እየ።

1
"This is the thing that you shall do to them to make them holy, to minister to me in the priest''s office: take one young bull and two rams without blemish,
2
unleavened bread, unleavened cakes mixed with oil, and unleavened wafers anointed with oil: you shall make them of fine wheat flour.
3
You shall put them into one basket, and bring them in the basket, with the bull and the two rams.
4
You shall bring Aaron and his sons to the door of the tent of meeting, and shall wash them with water.
5
You shall take the garments, and put on Aaron the coat, the robe of the ephod, the ephod, and the breastplate, and dress him with the skillfully woven band of the ephod;
6
and you shall set the turban on his head, and put the holy crown on the turban.
7
Then you shall take the anointing oil, and pour it on his head, and anoint him.
8
You shall bring his sons, and put coats on them.
9
You shall dress them with belts, Aaron and his sons, and bind headbands on them: and they shall have the priesthood by a perpetual statute: and you shall consecrate Aaron and his sons.
10
"You shall bring the bull before the tent of meeting: and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the bull.
11
You shall kill the bull before Yahweh, at the door of the tent of meeting.
12
You shall take of the blood of the bull, and put it on the horns of the altar with your finger; and you shall pour out all the blood at the base of the altar.
13
You shall take all the fat that covers the innards, the cover of the liver, the two kidneys, and the fat that is on them, and burn them on the altar.
14
But the flesh of the bull, and its skin, and its dung, you shall burn with fire outside of the camp: it is a sin offering.
15
"You shall also take the one ram; and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the ram.
16
You shall kill the ram, and you shall take its blood, and sprinkle it around on the altar.
17
You shall cut the ram into its pieces, and wash its innards, and its legs, and put them with its pieces, and with its head.
18
You shall burn the whole ram on the altar: it is a burnt offering to Yahweh; it is a sweet savor, an offering made by fire to Yahweh.
19
"You shall take the other ram; and Aaron and his sons shall lay their hands on the head of the ram.
20
Then you shall kill the ram, and take some of its blood, and put it on the tip of the right ear of Aaron, and on the tip of the right ear of his sons, and on the thumb of their right hand, and on the big toe of their right foot, and sprinkle the blood on the altar round about.
21
You shall take of the blood that is on the altar, and of the anointing oil, and sprinkle it on Aaron, and on his garments, and on his sons, and on the garments of his sons with him: and he shall be made holy, and his garments, and his sons, and his sons'' garments with him.
22
Also you shall take some of the ram''s fat, the fat tail, the fat that covers the innards, the cover of the liver, the two kidneys, the fat that is on them, and the right thigh (for it is a ram of consecration),
23
and one loaf of bread, one cake of oiled bread, and one wafer out of the basket of unleavened bread that is before Yahweh.
24
You shall put all of this in Aaron''s hands, and in his sons'' hands, and shall wave them for a wave offering before Yahweh.
25
You shall take them from their hands, and burn them on the altar on the burnt offering, for a sweet savor before Yahweh: it is an offering made by fire to Yahweh.
26
"You shall take the breast of Aaron''s ram of consecration, and wave it for a wave offering before Yahweh: and it shall be your portion.
27
You shall sanctify the breast of the wave offering, and the thigh of the wave offering, which is waved, and which is heaved up, of the ram of consecration, even of that which is for Aaron, and of that which is for his sons:
28
and it shall be for Aaron and his sons as their portion forever from the children of Israel; for it is a wave offering: and it shall be a wave offering from the children of Israel of the sacrifices of their peace offerings, even their wave offering to Yahweh.
29
"The holy garments of Aaron shall be for his sons after him, to be anointed in them, and to be consecrated in them.
30
Seven days shall the son who is priest in his place put them on, when he comes into the tent of meeting to minister in the holy place.
31
"You shall take the ram of consecration, and boil its flesh in a holy place.
32
Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is in the basket, at the door of the tent of meeting.
33
They shall eat those things with which atonement was made, to consecrate and sanctify them: but a stranger shall not eat of it, because they are holy.
34
If anything of the flesh of the consecration, or of the bread, remains to the morning, then you shall burn the remainder with fire: it shall not be eaten, because it is holy.
35
"Thus shall you do to Aaron, and to his sons, according to all that I have commanded you. Seven days shall you consecrate them.
36
Every day shall you offer the bull of sin offering for atonement: and you shall cleanse the altar, when you make atonement for it; and you shall anoint it, to sanctify it.
37
Seven days you shall make atonement for the altar, and sanctify it: and the altar shall be most holy; whatever touches the altar shall be holy.
38
"Now this is that which you shall offer on the altar: two lambs a year old day by day continually.
39
The one lamb you shall offer in the morning; and the other lamb you shall offer at evening:
40
and with the one lamb a tenth part of an ephah of fine flour mixed with the fourth part of a hin of beaten oil, and the fourth part of a hin of wine for a drink offering.
41
The other lamb you shall offer at evening, and shall do to it according to the meal offering of the morning, and according to its drink offering, for a sweet savor, an offering made by fire to Yahweh.
42
It shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tent of meeting before Yahweh, where I will meet with you, to speak there to you.
43
There I will meet with the children of Israel; and the place shall be sanctified by my glory.
44
I will sanctify the tent of meeting and the altar: Aaron also and his sons I will sanctify, to minister to me in the priest''s office.
45
I will dwell among the children of Israel, and will be their God.
46
They shall know that I am Yahweh their God, who brought them forth out of the land of Egypt, that I might dwell among them: I am Yahweh their God.