1
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ በሎ፡ ናብ ፈርኦን ኣቲኻ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እብራውያን ከምዚ ይብል፡ ኢልካ ተዛረቦ፡ ንህዝበይ ኬገልግሉኒ ይኺዱ ሕደጎም።
2
ንስኻ ግና ምሕዳጎም ኣቤኻ፡ ገና እንተ ሐዝካዮም፡
3
እንሆ፡ ኢድ እግዚኣብሄር መሮር ኣብ ዘለዋ ማልካ፡ ኣብ ኣፍራስ፡ ኣብ ኣእዱግ፡ ኣብ ኣግማል፡ ኣብ ኣሓን ኣብ ኣባጊዕን ብኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ክትከውን እያ።
4
እግዚኣብሄር ድማ ኣብ መንጎ ማል እስራኤልን ኣብ መንጎ ማል ግብጻውያንን ምፍልላይ ኪገብር እዩ፡ ካብ ኵለን ናይ ደቂ እስራኤል ገለኳ ኣይትመውትን።
5
እግዚኣብሄር ድማ ከምዚ ኢሉ ግዜ ቆረጸ፡ እግዚኣብሄር ጽባሕ ኣብዛ ሃገር እዚኣ እዚ ነገርዚ ኺገብር እዩ።
6
ንጽብሒቱ ኸኣ እግዚኣብሄር እዚ ነገርዚ ገበረ። ኵለን ማል ግብጺ ድማ ሞታ፡ ካብ ማል እስራኤል ግና ሓንቲ እኳ ኣይሞተትን።
7
ፈርኦን ከኣ ለኣኸ፡ እንሆ፡ ካብ ማል እስራኤል ሓንቲ እኳ ኣይሞተትን። ልቢ ፈርኦን ግና ተረረ፡ ነቲ ህዝበይውን ኣይሐደጎን።
8
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን፡ ሓመዅስቲ እቶን ኣእዳውኩም መሊእኩም ውሰዱ፡ ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ናብ ሰማይ ኣቢሉ ፋሕ የብሎ።
9
ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብጺ ኸኣ ተጐጓ ኪኸውን እዩ። ኣብ ኵላ ምድሪ ግብጺ ድማ ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ፎቕፎቕ ዚብል ሕበጥ ኪኸውን እዩ፡ በሎም።
10
ሽዑ ሓመዅስቲ እቶን ወሲዶም ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ደው በሉ። ሙሴ ኸኣ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ፋሕ ኣበሎ። ኣብ ሰብን ኣብ ማልን ድማ ፎቕፎቕ ዝበለ ሕበጥ ኰነ።
11
ኣብቶም ጠንቈልትን ኣብ ኵሎም ግብጻውያንን ሕበጥ ኰነ እሞ፡ እቶም ጠንቈልቲ ኸኣ በቲ ሕበጥ ምኽንያት ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ኪብሉ ኣይከኣሉን።
12
ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝበሎ ድማ፡ እግዚኣብሄር ንልቢ ፈርኦን ኣትረሮ፡ እሞ ኣይሰምዖምን።
13
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ በሎ፡ ጽባሕ ኣንጊህካ ተንስእ፡ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ከኣ ደው በል እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እብራውያን ከምዚ ይብል በሎ፡ ንህዝበይ ኬገልግለኒ፡ ይኺድ ሕደጎም።
14
ኣብ ኵላ ምድሪ ኸማይ ዝበለ ኸም ዜልቦ ምእንቲ ኽትፈልጥ፡ በዛ ጊዜ እዚኣ ድማ ኵሉ መዓተይ ናብ ልብኻን ናብ ገላዉኻን ናብ ህዝብኻን ክሰድድ እየ።
15
ሕጂ ኸኣ ንስኻን ህዝብኻን ካብ ምድሪ ኽትጸንቱስ፡ ኢደይ ዘርጊሔ ብፌራ ምወቓዕኩኻ ነይረ።
16
ግናኸ ሓይለይ ከርእየካ፡ ስመይ ድማ ኣብ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ኺውረ፡ ብእኡ ምኽንያት ኣንበርኩኻ።
17
ከይትሐድጎዶ ገና ኣብ ህዝበይ ትዕበ ኣሎኻ፧
18
እንሆ፡ ካብ እትስረት መዓልቲ ኽሳዕ ሕጂ ኸምኡ ዝበለ ኣብ ግብጺ ዘይኰነ፡ ጽባሕ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ኣዝዩ ብርቱዕ በረድ ከውርድ እየ።
19
ኣብ መሮር ኣብ እተረኽበን ናብ ቤት ኣብ ዘይኣተወን ኵሉ ሰብን እንስሳን በረድ ኪወርድ እዩ፡ ኪሞቱ ኸኣ እዮም። ስለዚ ሕጂ ልኢኽካ ማልካን ኣብ መሮር ዘሎካ ኵሉን ኣክብ።
20
ካብ ገላዉ ፈርኦን እቲ ንቓል እግዚኣብሄር ዝፈርሄ ዘበለ፡ ሰቡን ማሉን ናብ ኣባይቲ ኣህደመ።
21
እቲ ልቡ ናብ ቃል እግዚኣብሄር ዘየቕለበ ድማ፡ ሰቡን ማሉን ኣብ መሮር ሐደገ።
22
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ሰማይ ኣቢልካ ዘርግሕ እሞ፡ ናብ ኵላ ምድሪ ግብጺ፡ ናብ ልዕሊ ሰብን ናብ ልዕሊ ማልን ናብ ልዕሊ ዅሉ ብቝሊ ግራሁ ኣብ ምድሪ ግብጽን በረድ ኪወርድ እዩ፡ በሎ።
23
ሙሴ ኸኣ በትሩ ናብ ሰማይ ዘርግሔ፡ እግዚኣብሄር ድማ ነጕድን በረድን ሰደደ፡ ሓዊ ኸኣ ናብ ምድሪ ወረደ። እግዚኣብሄር ድማ ናብ ምድሪ ግብጺ በረድ ኣዝነመ።
24
በረድ ከኣ ዀነ፡ ኣብ ማእከል እቲ በረድ ድማ ሓዊ ይዋናጨፍ ነበረ። ሰብ ካብ ዚቕመጣ ኣብ ኵላ ምድሪ ግብጺ ኸምዚ ዝበለ ዘይኰነ ኣዝዩ ብርቱዕ ነበረ።
25
እቲ በረድ ከኣ ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብጺ ኣብ መሮር ንዘሎ ዅሉ፡ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ወቕዔ እቲ በረድ ድማ ንዅሉ ብቝሊ ግራት ወቕዔ፡ ንዅሉ ኣእዋም መሮርውን ሰባበሮ።
26
ኣብታ ደቂ እስራኤል ዝነበርዋ ምድሪ ጎሼን ጥራይ በረድ ኣይነበረን።
27
ፈርኦን ከኣ ልኢኹ ንሙሴን ንኣሮንን ጸዊዑ፡ ሕጂ ሓጣእኩ። እግዚኣብሄር ጻድቕ እዩ። ኣነን ህዝበይን ከኣ በደልቲ ኢና።
28
ነጕዲ ኣምላኽን በረድን ኪኣክልሲ፡ ንእግዚኣብሄር ለምኑ፡ ሽዑ ኽሐድገኩም እየ፡ ደጊም ድማ ኣብዚ ኣይትቘሙን፡ በሎም።
29
ሙሴ ኸኣ፡ ካብ ከተማ ምስ ወጻእኩ፡ ኣእዳወይ ናብ እግዚኣብሄር ክዝርግሕ እየ። ምድሪ ናይ እግዚኣብሄር ምዃና ምእንቲ ኽትፈልጥ፡ ነጕዲ ይሐድግ፡ ደጊም ከኣ በረድ ኣይከውንን።
30
ንስኻን ገላዉኻን ግዳ ገና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ከም ዝይፈራህኩም እፈልጥ ኣሎኹ፡ በሎ።
31
ስገም ሰዊቱ፡ እንጣጢዕ ከኣ ጕዕ ነበረ እሞ፡ እቲ ስገምን እንጣጢዕን ተወቕዔ።
32
ስርናይን ስጴልትን ግና፡ ድሑር ዘርኢ እዩ እሞ፡ ኣይተወቕዔን።
33
ሙሴ ድማ ካብ ፈርኦንን ካብ እታ ኸተማን ወጸ፡ ኣእዳዉ ኸኣ ናብ እግዚኣብሄር ዘርግሔ፡ ነጕድን በረድን ድማ ሐደገ፡ ዝናምውን ናብ ምድሪ ኣይዘነመን።
34
ፈርኦን ከኣ ዝናምን በረድን ነጕድን ከም ዝሐደገ ምስ ረኣየ፡ ሓጢያት ወሰኸ፡ ንሱን ገላዉኡን ድማ፡ ልቡ ኣትረረ።
35
እሞ ኸምቲ እግዚኣብሄር ብሙሴ ዝበሎ፡ ልቢ ፈርኦን ተረረ፡ ንደቂ እስራኤል ከኣ ኣይሐደጎምን።

1
Then Yahweh said to Moses, "Go in to Pharaoh, and tell him, ''This is what Yahweh, the God of the Hebrews, says: "Let my people go, that they may serve me.
2
For if you refuse to let them go, and hold them still,
3
behold, the hand of Yahweh is on your livestock which are in the field, on the horses, on the donkeys, on the camels, on the herds, and on the flocks with a very grievous pestilence.
4
Yahweh will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt; and there shall nothing die of all that belongs to the children of Israel."''"
5
Yahweh appointed a set time, saying, "Tomorrow Yahweh shall do this thing in the land."
6
Yahweh did that thing on the next day; and all the livestock of Egypt died, but of the livestock of the children of Israel, not one died.
7
Pharaoh sent, and, behold, there was not so much as one of the livestock of the Israelites dead. But the heart of Pharaoh was stubborn, and he didn''t let the people go.
8
Yahweh said to Moses and to Aaron, "Take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it toward the sky in the sight of Pharaoh.
9
It shall become small dust over all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with boils on man and on animal, throughout all the land of Egypt."
10
They took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward the sky; and it became a boil breaking forth with boils on man and on animal.
11
The magicians couldn''t stand before Moses because of the boils; for the boils were on the magicians, and on all the Egyptians.
12
Yahweh hardened the heart of Pharaoh, and he didn''t listen to them, as Yahweh had spoken to Moses.
13
Yahweh said to Moses, "Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and tell him, ''This is what Yahweh, the God of the Hebrews, says: "Let my people go, that they may serve me.
14
For this time I will send all my plagues against your heart, against your officials, and against your people; that you may know that there is none like me in all the earth.
15
For now I would have put forth my hand, and struck you and your people with pestilence, and you would have been cut off from the earth;
16
but indeed for this cause I have made you stand: to show you my power, and that my name may be declared throughout all the earth;
17
as you still exalt yourself against my people, that you won''t let them go.
18
Behold, tomorrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as has not been in Egypt since the day it was founded even until now.
19
Now therefore command that all of your livestock and all that you have in the field be brought into shelter. Every man and animal that is found in the field, and isn''t brought home, the hail shall come down on them, and they shall die."''"
20
Those who feared the word of Yahweh among the servants of Pharaoh made their servants and their livestock flee into the houses.
21
Whoever didn''t regard the word of Yahweh left his servants and his livestock in the field.
22
Yahweh said to Moses, "Stretch forth your hand toward the sky, that there may be hail in all the land of Egypt, on man, and on animal, and on every herb of the field, throughout the land of Egypt."
23
Moses stretched forth his rod toward the heavens, and Yahweh sent thunder, hail, and lightning flashed down to the earth. Yahweh rained hail on the land of Egypt.
24
So there was very severe hail, and lightning mixed with the hail, such as had not been in all the land of Egypt since it became a nation.
25
The hail struck throughout all the land of Egypt all that was in the field, both man and animal; and the hail struck every herb of the field, and broke every tree of the field.
26
Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, there was no hail.
27
Pharaoh sent, and called for Moses and Aaron, and said to them, "I have sinned this time. Yahweh is righteous, and I and my people are wicked.
28
Pray to Yahweh; for there has been enough of mighty thunderings and hail. I will let you go, and you shall stay no longer."
29
Moses said to him, "As soon as I have gone out of the city, I will spread abroad my hands to Yahweh. The thunders shall cease, neither shall there be any more hail; that you may know that the earth is Yahweh''s.
30
But as for you and your servants, I know that you don''t yet fear Yahweh God."
31
The flax and the barley were struck, for the barley was in the ear, and the flax was in bloom.
32
But the wheat and the spelt were not struck, for they had not grown up.
33
Moses went out of the city from Pharaoh, and spread abroad his hands to Yahweh; and the thunders and hail ceased, and the rain was not poured on the earth.
34
When Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants.
35
The heart of Pharaoh was hardened, and he didn''t let the children of Israel go, just as Yahweh had spoken through Moses.