1
ምስላታት ሰሎሞን፡ ወዲ ዳዊት ንጉስ እስራኤል፡
2
ጥበብን ተግሳጽን ንምፍላጥ፡ ቃላት ፍልጠት ንምስትውዓል፡
3
ዘለብም ተግሳጽን ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ንምቕባል፡
4
ነቶም ገርህታትሲ ጥበብ፡ ንመንእሰይ ድማ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ እዩ።
5-6
እቲ ጠቢብ ንምሳሌን ትርጓሜን ዘረባ ጠቢባንን ዓሚቝ ሓሳባቶምን ኬስተውዕልሲ፡ ነዚ ይስማዕ ፍልጠቱውን ይወስኽ፡ እቲ ለባም ከኣ ምኽሪ የጥሪ።
7
ፍርሃት እግዚኣብሄር ንጥበብ መጀመርያኣ እዩ፡ ዓያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዎ።
8-9
ወደየ፡ እዚ ንርእስኻ ዘውዲ ጸጋ፡ ንኽሳድካ ኸኣ ስልማት ድሪ እዩ እሞ፡ ንተግሳጽ ኣቦኻ ስምዓዮ፡ ንትምህርቲ ወላዲትካ ድማ ኣይትሕደጎ።
10
ወደየ፡ ሓጥኣን እንተ ሓባበሉኻ፡ ሕራይ ኣይትበሎም።
11
ንሳቶም እንተ በሉ፡ ምሳና ንዓ፡ ደም ከነፍስስሲ ነድቢ፡ ነቲ ንጹህ ብዘይ ምኽንያት መጻወድያ ነጻውደሉ፡
12
ጠሪሶም ናብ ጕድጓድ ከም ዚወርዱ፡ ብህይወውቶም ከለዉ ኸም ሲኦል ኴንና ንውሐጦም።
13
ክቡር ገንዘብ ዘበለ ኽንረክብ፡ ነባይትና በቲ ዝዘመትናዮ ኽንመልኦ ኢና።
14
ዕጫኻ ምሳና ኣውድቕ፡ ናይ ኵልና ማሕፉዳ ብሓደ ይኹን፡ እንተ በሉ፡
15-16
ወደየ፡ ኣእጋሮምሲ ናብ ክፉእ ይጐያ፡ ንምፍሳስ ደም ይቕልጥፋ እየን እሞ፡ መኻይዲ መገዶም ኣይትኹን፡ እግርኻስ ካብ መገዶም ደኣ ኸልክል።
17
መፈንጠራ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ዅለን እንተ ኣኽናፍ ዘለወን ብኸንቱ ይጻወድ።
18
ንሳቶም ግና ንብገዛእ ደሞም የድብዩሉ፡ ንብገዛእ ነፍሶም ከኣ ውዲት ይገብሩሉ።
19
መገዲ ነፍሲ ወከፍ ንህርፋን ረብሓ እተዋህበ ኸምዚ እዩ፡ ንሳ ንነፍሲ ዋናኣ ተጥፍኣ።
20
ጥበብ ኣብ ወጻኢ ትጭድር፡ ኣብ ኣደባባያት ድምጻ ተስምዕ።
21
ጫውጫው ኣብ ዘለዎ ጐደና ትጽውዕ፡ ኣብ ኣፍ ደጌታት፡ ኣብ ከተማ፡ ቃላት ትዛረብ፡
22
ኣቱም ዓያሱ፡ ክሳዕ መኣዝከ ዕሽነት ክትፈትዉ ኢኹም∶ መላገጽቲ ኸኣ ክሳዕ መኣዝከ ላግጺ ባህ ኪብሎም∶ ደናቝርቲውን ፍልጠት ኪጸልኡ እዮም።
23
ናብ ተግሳጸይ ተመለሱ፡ እንሆ፡ መንፈሰይ ከፈልፍለልኩም ቃላተይ ከፍልጠኩም እየ።
24
ጸዊዔስ እምቢ ስለ ዝበልኩም፡ ኢደይ ዘርጊሔውን ዘስተብሀለ ስለ ዜልቦ፡
25
ኤረ ምኽረይ ዘበለ ደኣ ኣቤኹም፡ ተግሳጸይ ከኣ ኣይተቐበልኩምን
26-27
ኣነውን፡ እቲ እትፈርህዎ ኸምጽእ ከሎ፡ እቲ ኣትፈርህዎ ኸም ህቦብላ ኺመጽእ፡ መከራ ኸም ሾምቦባ ዀይኑ ኺበጽሓኩም፡ ጸበባን ጭንቀትን ኪወርደኩም ከሎ፡ ብመከራኹም ክስሕቕ እየ፡ ኣነ ኸባጭወልኩም እየ።
28
ሽዑ ናባይ ኪምህለሉ እዮም፡ ኣነ ግና ኣይክመልሰሎምን እየ፡ ኣንጊሆም ኪደልዩኒ፡ ግናኸ ኣይኪረኽቡንን እዮም።
29
ፍልጠት ስለ ዝጸልኡ፡ ፍርሃት እግዚኣብሄር ስለ ዘይመረጹ፡
30
ምኽረይ ስለ ዘይፈተዉ፡ ንዅሉ ተግሳጸይ ስለ ዝነዐቕዎ፡
31
ፍረ መገዶም ኪበልዑ፡ ካብቲ ምኽሮም ከኣ ኪጸግቡ እዮም።
32
እወ፡ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ኪቐትሎም፡ ነቶም ደናቝርቲ ኸኣ እቲ ሸለል ምባሎም ኬጥፍኦም እዩ።
33
እቲ ዚሰምዓኒ ግና ብደሓን ኪነብር፡ ንኽፉእ ከይፈርሄ ኸኣ ኪሀድእ እዩ።

1
The wise sayings of Solomon, the son of David, king of Israel.
2
To have knowledge of wise teaching; to be clear about the words of reason:
3
To be trained in the ways of wisdom, in righteousness and judging truly and straight behaviour:
4
To make the simple-minded sharp, and to give the young man knowledge, and serious purpose:
5
(The wise man, hearing, will get greater learning, and the acts of the man of good sense will be wisely guided:)
6
To get the sense of wise sayings and secrets, and of the words of the wise and their dark sayings.
7
The fear of the Lord is the start of knowledge: but the foolish have no use for wisdom and teaching.
8
My son, give ear to the training of your father, and do not give up the teaching of your mother:
9
For they will be a crown of grace for your head, and chain-ornaments about your neck.
10
My son, if sinners would take you out of the right way, do not go with them.
11
If they say, Come with us; let us make designs against the good, waiting secretly for the upright, without cause;
12
Let us overcome them living, like the underworld, and in their strength, as those who go down to death;
13
Goods of great price will be ours, our houses will be full of wealth;
14
Take your chance with us, and we will all have one money-bag:
15
My son, do not go with them; keep your feet from their ways:
16
For their feet are running after evil, and they are quick to take a man's life.
17
Truly, to no purpose is the net stretched out before the eyes of the bird:
18
And they are secretly waiting for their blood and making ready destruction for themselves.
19
Such is the fate of everyone who goes in search of profit; it takes away the life of its owners.
20
Wisdom is crying out in the street; her voice is loud in the open places;
21
Her words are sounding in the meeting-places, and in the doorways of the town:
22
How long, you simple ones, will foolish things be dear to you? and pride a delight to the haters of authority? how long will the foolish go on hating knowledge?
23
Be turned again by my sharp words: see, I will send the flow of my spirit on you, and make my words clear to you.
24
Because your ears were shut to my voice; no one gave attention to my out-stretched hand;
25
You were not controlled by my guiding, and would have nothing to do with my sharp words:
26
So in the day of your trouble I will be laughing; I will make sport of your fear;
27
When your fear comes on you like a storm, and your trouble like a rushing wind; when pain and sorrow come on you.
28
Then I will give no answer to their cries; searching for me early, they will not see me:
29
For they were haters of knowledge, and did not give their hearts to the fear of the Lord:
30
They had no desire for my teaching, and my words of protest were as nothing to them.
31
So the fruit of their way will be their food, and with the designs of their hearts they will be made full.
32
For the turning back of the simple from teaching will be the cause of their death, and the peace of the foolish will be their destruction.
33
But whoever gives ear to me will take his rest safely, living in peace without fear of evil.