1
ወይኒ መላገጺ እዩ፡ ዜስክር መስተ ኸኣ ሃዋኺ እዩ፡ በዚ ሰንከልክል ዚብል ዘበለስ ጥበበኛ ኣይከውንን።
2
ንጉስ ከም ምጕዛም ኣንበሳ እዩ ዜሰምብድ፡ እዜዀርዮ ንህይወቱ ይብድላ።
3
ንሰብ ካብ ቈየቛ ምርሓቕ ክብረት እዩ፡ ዓሻ ግና ዘሊሉ ይአትዎ።
4
ሃካይ ብምኽንያት ቍሪ ኣይሐርስን፡ ብጊዜ ቐውዒ ይልምን እሞ፡ ገለ እኳ ኣይረክብን።
5
ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ጥልቂ ማይ እዩ፡ ብዓል ኣእምሮ ግና ይቐድሖ።
6
ርሕራሔኦም ዜውርዩ ብዙሓት እዮም፡ ግናኸ ንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ
7
ብንጽህናኡ ዚመላለስ ጻድቕሲ፡ ብድሕሪኡ ውሉዱ ብሩኻት እዮም።
8
ኣብ ዝፋን ፍርዲ እተቐመጠ ንጉስ እከይ ንዘበለ ዅሉ በዒንቱ ይብትኖ።
9
ንልበይ ኣጽርየዮ፡ ካብ ሓጢኣተይ ነጺሄ፡ ኪብል ዚኽእል መን እዩ∶
10
ክልተ ዓይነት ሚዛን፡ ክልተ ዓይነት መስፈሪ፡ እዚኣተን ክልቲኤን ኣብ እግዚኣብሄር ፍንፉናት እየን።
11
ቈልዓ እኳ ዕዮኡ ቕኑዕን ንጹህን እንተ ዀነ፡ ብግብሩ ይፍለጥ።
12
ነታ ሰማዒት እዝንን፡ ነታ ረኣዪት ዓይንንሲ፡ ንኽልቲኤን እግዚኣብሄር እዩ ዝገበረን።
13
ድኻ ምእንቲ ኸይትኸውን፡ ድቃስ ኣይትፍቶ፡ ነዒንትኻ ቋሕ ኣብለን፡ ሽዑ እንጌራ ኽትጸግብ ኢኻ።
14
ዓዳጊ፡ ሕማቕ እዩ፡ ሕማቕ እዩ፡ ይብል፡ መግዱ ምስ ከደ ግና ይሕበን።
15
ወርቅን ብዙሕ ዕንቍን ኣሎ፡ ፈላጣት ከናፍር ግና ክቡር ኣቕሓ እየን።
16
ነቲ ንጓና እተዋሕሰ ኽዳኑ ወሰደሉ፡ ኣብ ክንዲ እቶም ጓንትሲ ታሕዚ ኻብኡ ውሰድ።
17
እንጌራ ጥበራ ንሰብ ጥዑም እዩ፡ ደሓር ግና ኣፉ ጸጸር ይመልእ።
18
ሃቐና ብምኽሪ ይጸንዕ፡ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ።
19
እቲ እናዞረ ዚሐሚ፡ ምስጢራት ይቐልዕ፡ ስለቲ ምስቲ ኸናፍሩ ዜግፍሕ ሰብ ኣይትተሐወስ።
20
እቲ ነቦኡን ነዲኡን ዚረግም መብራህቱ ኣብ ማእከል ድቕድቕ ጸልማት ኪጠፍእ እዩ።
21
እቲ ብመጀመርታ ቐልጢፉ እተአከበ ርስቲ መወዳእታኡ ኣይኪባረኽን እዩ።
22
እከይ ኪፈዲ ኣይትበል፡ ንእግዚኣብሄር ተጸበዮ እሞ፡ ንሱ ኼድሕነካ እዩ።
23
ክልተ ዓይነት ሚዛን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፍንፉን እዩ፡ ጠባሪ ከኣ ሰናይ ኣይኰነን።
24
ስጉምቲ ሰብ ብእግዚኣብሄር እዩ ዚምራሕ፡ ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ እዩ ንመገዱ ዜስተውዕላ=
25
ብሃንደበት እተቐደሰ እዩ ምባልን ድሕሪ መብጽዓ ምምርማርንሲ፡ ንሰብ መፈንጠራ እዩ።
26
ጥበበኛ ንጉስ ነቶም ረሲኣን የዝርዎም፡ ብመንኰራዅር ድማ ይደርጾም።
27
መብራህቲ እግዚኣብሄር መንፈስ ሰብ እዩ፡ ንሱ ንብዘሎ ውሻጠ ልቢ ይምርምሮ።
28
ምሕረትን ሓቅን ንንጉስ ይሕልዋኦ፡ ንሱ ብምሕረት ንዝፋኑ የጽንዖ።
29
ሓይሊ ንመንእሰይ ክብረቱ እዩ፡ንኣረገውቲ ኸኣ ሽበቶም ስልማቶም እዩ።
30
ሰመርመር ዚብል ስምብራት ካብ ክፍኣት የጽሪ፡ ከምኡውን መውቃዕቲ ንውሻጠ ልቢ የጽርዮ።

1
Wine is a mocker, and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise.
2
The terror of a king is like the roaring of a lion. He who provokes him to anger forfeits his own life.
3
It is an honor for a man to keep aloof from strife; but every fool will be quarreling.
4
The sluggard will not plow by reason of the winter; therefore he shall beg in harvest, and have nothing.
5
Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.
6
Many men claim to be men of unfailing love, but who can find a faithful man?
7
A righteous man walks in integrity. Blessed are his children after him.
8
A king who sits on the throne of judgment scatters away all evil with his eyes.
9
Who can say, "I have made my heart pure. I am clean and without sin?"
10
Differing weights and differing measures, both of them alike are an abomination to Yahweh.
11
Even a child makes himself known by his doings, whether his work is pure, and whether it is right.
12
The hearing ear, and the seeing eye, Yahweh has made even both of them.
13
Don''t love sleep, lest you come to poverty. Open your eyes, and you shall be satisfied with bread.
14
"It''s no good, it''s no good," says the buyer; but when he is gone his way, then he boasts.
15
There is gold and abundance of rubies; but the lips of knowledge are a rare jewel.
16
Take the garment of one who puts up collateral for a stranger; and hold him in pledge for a wayward woman.
17
Fraudulent food is sweet to a man, but afterwards his mouth is filled with gravel.
18
Plans are established by advice; by wise guidance you wage war!
19
He who goes about as a tale-bearer reveals secrets; therefore don''t keep company with him who opens wide his lips.
20
Whoever curses his father or his mother, his lamp shall be put out in blackness of darkness.
21
An inheritance quickly gained at the beginning, won''t be blessed in the end.
22
Don''t say, "I will pay back evil." Wait for Yahweh, and he will save you.
23
Yahweh detests differing weights, and dishonest scales are not pleasing.
24
A man''s steps are from Yahweh; how then can man understand his way?
25
It is a snare to a man to make a rash dedication, then later to consider his vows.
26
A wise king winnows out the wicked, and drives the threshing wheel over them.
27
The spirit of man is Yahweh''s lamp, searching all his innermost parts.
28
Love and faithfulness keep the king safe. His throne is sustained by love.
29
The glory of young men is their strength. The splendor of old men is their gray hair.
30
Wounding blows cleanse away evil, and beatings purge the innermost parts.