1-2
ኣብ ራብዐይቲ ዓመቱ ንዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ንነብካዱነጻር ንጉስ ባቢሎን ከኣ ቀዳመይቲ ዓመቱ፡ ብዛዕባ ዂሎም ህዝቢ ይሁዳ ናብ ኤርምያስ ዝመጸ፡ ነብዪ ኤርምያስ ድማ ንዂሉ ህዝቢ ይሁዳን ንዂላቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩን ከምዚ ኢሉ ዝኣወጆ ቓል እዚ እዩ፡
3
ካብ መበል ዓሰርተው ሰለስተ ዓመቱ ንዮስያስ፡ ወዲ ኣሞን ንጉስ ይሁዳ፡ ክሳዕ ሎሚ፡ በዘን ዕስራን ሰለስተን ዓመት ቃል እግዚኣብሄር ናባይ መጸ፡ ኣነውን ነገርኩኹም፡ ኣንገንጊሄ ነገርኩኹም፡ ንስኻትኩም ግና ኣይሰማዕኩምን።
4
እግዚኣብሄር ከኣ ንዂሎም እቶም ግዙኣቱ ነብያት ለኣኾም፡ ኣንገንጊሁ ለኣኾም፡ ንስኻትኩም ግና ኣይሰማዕኩምን፡ ክትሰምዑ ኢልኩምውን ኣእዛንኩም ኣይጸሎኹምን።
5
ንሳቶም ከኣ በሉ፡ ኣብታ እግዚኣብሄር ንኣኻትኩምን ነቦታትኩምን ንዘለኣለም ኣለም ዝሀባ ምድሪ ኽትነብሩስ፡ ነፍሲ ወከፍኩም ካብ እኩይ መገድኹምን ካብ እከይ ግብርኹምን ተመለሱ።
6
ከተምልኽዎምን ክትሰግዱሎምን ኢልኩም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስዐቡ፡ ብግብሪ ኣእዳውኩም ኣይተዀርዩኒ፡ ኣነውን ክፉእ ኣይክገብረኩምን እየ።
7
ግናኸ ንጒድኣትኩም ደኣ ብግብሪ ኣእዳውኩም ኣኰሬኹምኒ እምበር ኣይሰማዕኩምንን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
8
ስለዚ ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ንቓላተይ ስለ ዘይሰማዕኩም፡
9
እንሆ ንዂሎም ዓሌታት ሰሜንን ንነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ግዙኤይን ኪነቕሉ ኽልእከሎም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር፡ ናብ እዛ ሃገር እዚኣን ናብቶም ዚነብርዋን ናብቶም ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ዂላቶም ዚነብርዋን ናብቶም ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ዂላቶም ህዝብታትን ከምጽኦም እየ። ብጥራስ ከጥፍኦም እየ፡ ንመሰክሕን መላገጽን ንናይ ዘለኣለም ምድረ በዳን ከኣ ክገብሮም እየ።
10
ካባታቶም ድማ ድምጺ ሓጐስን ድምጺ እልልታን ድምጺ መርዓውን ድምጺ መርዓትን ሓጐጒ ምባል መጥሓንን ብርሃን ቀንዴልን ከጥፍእ እየ።
11
ኲላ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ክትባድምን ክትዖኑን እያ፡ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ከኣ ሰብዓ ዓመት ንንጉስ ባቢሎም ክግዝኡ እዮም።
12
እተን ሰብዓ ዓመት ምስ መልኣ ድማ፡ ንንጉስ ባቢሎንን ነቲ ህዝቢ እትን ክቐጽዖም እየ፡ ንሃገር ከለዳውያን ከኣ ብሰሪ ኣበሳኦም ንሓዋሩ ኸባድማ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
13
ነቲ ብዛዕባ እዛ ሃገር እዚኣ እተዛረብክዎ ዂሉ ቓላትን፡ ነቲ ኣብ እዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ዂሉ፡ ኤርምያስ ከኣ ኣብ ኲሎም እቶም ህዝብታት እተነበዮን ኣብዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ ኸምጽኦ እየ።
14
ንኣታቶም ድማ ብዙሓት ህዝብን ዓበይቲ ነገስታትን ኪገዝእዎም እዮም፡ ኣነውን ከም ተግባሮምን ከም ግብሪ ኢዶምን ክፈድዮም እየ።
15
እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል፡ እንካ እዛ ጽዋእ ናይ ቊጥዓ ወይኒ ኻብ ኢደይ ውሰዳ እሞ ነቶም ኣነ ናብኦም ዝልእከካ ህዝብታት ኲሎም ኣስትዮም፡
16
ኪሰትዩን ሰንከልከል ኪብሉን፡ ብሰሪ እቲ ኣነ ዝሰደሎም ሰይፊ ኸኣ ኪዐብዱን እዮም፡ በለኒ።
17
ኣነ ድማ ነታ ጽዋእ ካብ ኢድ እግዚኣብሄር ወሰድክዋ እሞ ነቶም እግዚኣብሄር ናብኦም ዝለኣኸኒ ህዝብታት ኲሎም ኣስቴኽዎም፡
18
ከምቲ ሎሚ ዀይንዎ ዘሎ፡ ንምድረበዳን ንመሰክሕን ንመላገጽን ንመርገምን ምእንቲ ክዀኑ፡ ንየሩሳሌምን ንኸተማታት ይሁዳን ንነገስታታን መሳፍንታን፡
19
ንፈርኦን ንጉስ ግብጽን ንገላውኡን ንመሳፍንቱን ንዂሉ ህዝቡን፡
20
ንዂሎም ሕውስዋስ ህዝብን ንዂሎም ነገስታት ሃገር ፍልስጥኤምን ንኣስቃሎንን ንጋዛን ንዔቅሮንን ንተረፍ ኣሽዶድን፡
21
ንኤዶምን ንሞኣብን ንደቂ ዓሞንን፡
22
ንዂሎም ነገስታት ጢሮስን ንዂሎም ነገስታት ደሴታትን፡
23
ንዴዳንን ንቴማን ንቡዝን ነቶም ጸጒሮም ወሰነ ወሰን ዚላጽዩ ዂሎምን፡
24
ንዂሎም ነገስታት ዓረብን ንዂሎም ነገስታት እቶም ኣብ ምድረ በዳ ዚነብሩ ህውስዋስ ህዝብታትን፡
25
ንዂሎም ነገስታት ዚምርን ንዂሎም ነገስታት ዓረብን ንዂሎም ነገስታት ዔላምን ንዂሎም ነገስታት ሜዶንን፡
26
ንዂሎም ነገስታት ሰሜንን፡ ንዝረሐቑን ንዝቐረቡን፡ ነዝን ነትን፡ ንዂሎም ኣብ ዝባን ምድሪ ዘለዉ መንግስታት ዓለምን ኣስቴኽዎም፡ ንጉስ ሺወኽ ድማ ድሕሪኦም ኪሰቲ እዩ።
27
ንስኻ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ስተዩ፡ ስኸሩ፡ ትፍኡ፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣነ ዝሰደልኩም ሰይፊ ኸኣ ውደቑ እሞ መሊስኩም ኣይትተንስኡ፡ ይብል ኣሎ፡ ክትብሎም ኢኻ።
28
ከይሰተዩ ድማ ነታ ጽዋእ ካብ ኢድካ ምቕባል እንተ ኣበዩ፡ እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት፡ ምስታይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፡ ይብል ኣሎ፡ ክትብሎም ኢኻ።
29
እንሆ፡ በታ ስመይ እተሰምየት ከተማ ምቕጻዕ እጅምር ኣሎኹ፡ እሞኸ ንስኻትኩምዶ ኸይተቐጻዕኩም ክትተርፉ ኢኹም። ኣብ ምድሪ ንዚነብሩ ዂላቶም ሰይፊ ኽጽውዓሎም እየ እሞ፡ ከይተቐጻዕኩምሲ ኣይክትተርፉን ኢኹም፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
30
ስለዚ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር ካብ ላዕሊ ኺጭድር፡ ካብቲ ቅዱስ ስፍራኡ ኸኣ ድምጹ ኼስምዕ፡ ንመጓሲኡ ኣበርቲዑ ኺጭድረሉ፡ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዂላቶም ድማ ከም ጭድርታ ረገጽቲ ወይኒ ይጭድረሎም ኣሎ፡ ኢልካ ዂሉ እዚ ቓላት እዚ ተነበየሎም።
31
እግዚኣብሄር ምስ ህዝብታት ነገር ገይሩ ስጋ ንዝለበሰ ዂሉ ኸኣ ኪፈርድ እዩ እሞ፡ እቲ ህማም ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኺበጽሕ እዩ። ነቶም ረሲኣን ድማ ንኣደዳ ሰይፊ ኺምጥዎም እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
32
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ መዓት ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ኺሐልፍ፡ ብርቱዕ ህቦብላ ኸኣ ካብ ወሰን ምድሪ ኺለዐል እዩ።
33
በታ መዓልቲ እቲኣ እቶም ቅቱላት እግዚኣብሄር ካብ ወሰን ምድሪ ኽሳዕ ወሰን ምድሪ ለም ኪብሉ እዮም። ኣብ ዝባን ምድሪ ንድዂዒ ኪዀኑ እዮም እምበር፡ ኣይኪብከዮምን እዩ፡ ኣይኪእከቡን ኣይኪቕበሩን ድማ እዮም።
34
እተን እትሕረዱለን መዓልታት በጺሔን እየን፡ ኣነ ኽሰባብረኩም እየ፡ ከም ክብርቲ ኣቕሓውን ክትወድቁ ኢኹም እሞ፡ ኣቱም ጓሶት፡ ዋይዋይ በሉን ጨርሑን፡ ኣቱም መራሕቲ መጓሰ፡ ኣብ ሓመድ ጠንቀላዕላዕ በሉ።
35
እቶም ጓሶት ምህዳም ኪስእኑ፡ እቶም መራሕቲ መጓሰ ድማ ኣይኬምልጡን እዮም።
36
እግዚኣብሄር ነቲ ዚጓሰዩሉ ምድሪ የጥፍኦ ኣሎ እሞ፡ ናይ ጓሶት ዋይዋይ ምባልን ናይቶም መራሕቲ መጓሰ ኣውያትን ይስማዕ ኣሎ።
37
ካብ ነድሪ ቚጥዓ እግዚኣብሄር እተላዕለ እታ ማሕደር ሰላም ትጽሙ።
38
ካብ ጭከና ሰይፍን ካብ ነድሪ ቚጥዓኡን እተላዕለ ሃገሮም ባዲማ እያ እሞ፡ ከም ኣንበሳ ነታ መሕብኢኡ ሐደጋ።

1
The word that came to Jeremiah concerning all the people of Judah, in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah (the same was the first year of Nebuchadnezzar king of Babylon),
2
which Jeremiah the prophet spoke to all the people of Judah, and to all the inhabitants of Jerusalem, saying:
3
From the thirteenth year of Josiah the son of Amon, king of Judah, even to this day, these twenty-three years, the word of Yahweh has come to me, and I have spoken to you, rising up early and speaking; but you have not listened.
4
Yahweh has sent to you all his servants the prophets, rising up early and sending them, (but you have not listened, nor inclined your ear to hear),
5
saying, Return you now everyone from his evil way, and from the evil of your doings, and dwell in the land that Yahweh has given to you and to your fathers, from of old and even forevermore;
6
and don''t go after other gods to serve them or worship them, and don''t provoke me to anger with the work of your hands; and I will do you no harm.
7
Yet you have not listened to me, says Yahweh; that you may provoke me to anger with the work of your hands to your own hurt.
8
Therefore thus says Yahweh of Armies: Because you have not heard my words,
9
behold, I will send and take all the families of the north, says Yahweh, and [I will send] to Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants of it, and against all these nations round about; and I will utterly destroy them, and make them an astonishment, and a hissing, and perpetual desolations.
10
Moreover I will take from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light of the lamp.
11
This whole land shall be a desolation, and an astonishment; and these nations shall serve the king of Babylon seventy years.
12
It shall happen, when seventy years are accomplished, that I will punish the king of Babylon, and that nation, says Yahweh, for their iniquity, and the land of the Chaldeans; and I will make it desolate forever.
13
I will bring on that land all my words which I have pronounced against it, even all that is written in this book, which Jeremiah has prophesied against all the nations.
14
For many nations and great kings shall make bondservants of them, even of them; and I will recompense them according to their deeds, and according to the work of their hands.
15
For thus says Yahweh, the God of Israel, to me: take this cup of the wine of wrath at my hand, and cause all the nations, to whom I send you, to drink it.
16
They shall drink, and reel back and forth, and be mad, because of the sword that I will send among them.
17
Then took I the cup at Yahweh''s hand, and made all the nations to drink, to whom Yahweh had sent me:
18
[to wit], Jerusalem, and the cities of Judah, and the kings of it, and the princes of it, to make them a desolation, an astonishment, a hissing, and a curse, as it is this day;
19
Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;
20
and all the mixed people, and all the kings of the land of the Uz, and all the kings of the Philistines, and Ashkelon, and Gaza, and Ekron, and the remnant of Ashdod;
21
Edom, and Moab, and the children of Ammon;
22
and all the kings of Tyre, and all the kings of Sidon, and the kings of the isle which is beyond the sea;
23
Dedan, and Tema, and Buz, and all who have the corners [of their hair] cut off;
24
and all the kings of Arabia, and all the kings of the mixed people who dwell in the wilderness;
25
and all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes;
26
and all the kings of the north, far and near, one with another; and all the kingdoms of the world, which are on the surface of the earth: and the king of Sheshach shall drink after them.
27
You shall tell them, Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: Drink you, and be drunken, and spew, and fall, and rise no more, because of the sword which I will send among you.
28
It shall be, if they refuse to take the cup at your hand to drink, then shall you tell them, Thus says Yahweh of Armies: You shall surely drink.
29
For, behold, I begin to work evil at the city which is called by my name; and should you be utterly unpunished? You shall not be unpunished; for I will call for a sword on all the inhabitants of the earth, says Yahweh of Armies.
30
Therefore prophesy you against them all these words, and tell them, Yahweh will roar from on high, and utter his voice from his holy habitation; he will mightily roar against his fold; he will give a shout, as those who tread [the grapes], against all the inhabitants of the earth.
31
A noise shall come even to the end of the earth; for Yahweh has a controversy with the nations; he will enter into judgment with all flesh: as for the wicked, he will give them to the sword, says Yahweh.
32
Thus says Yahweh of Armies, Behold, evil shall go forth from nation to nation, and a great storm shall be raised up from the uttermost parts of the earth.
33
The slain of Yahweh shall be at that day from one end of the earth even to the other end of the earth: they shall not be lamented, neither gathered, nor buried; they shall be dung on the surface of the ground.
34
Wail, you shepherds, and cry; and wallow [in ashes], you principal of the flock; for the days of your slaughter and of your dispersions are fully come, and you shall fall like a goodly vessel.
35
The shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.
36
A voice of the cry of the shepherds, and the wailing of the principal of the flock! for Yahweh lays waste their pasture.
37
The peaceable folds are brought to silence because of the fierce anger of Yahweh.
38
He has left his covert, as the lion; for their land is become an astonishment because of the fierceness of the oppressing [sword], and because of his fierce anger.