1
ኣብ መጀመርታ መንግስቲ ዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ እዚ ኸምዚ ዚብል ቃል ካብ እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ፡
2
እግዚኣብሄር ከምዚ በለኒ፡ መእሰርን ኣርዑትን ንኣኻ ግበር እሞ ኣብ ክሳድካ ኣእትዎ።
3
ንእኡ ኸኣ ናብ ንጉስ ኤዶምን ናብ ንጉስ ሞኣብን ናብ ንጉስ ደቂ ዓሞንን ናብ ንጉስ ጢሮስን ናብ ንጉስ ሲዶንን በቶም ናብ ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ናብ የሩሳሌም ዝመጹ ልኡኻት ጌርካ ስደዶ።
4
እግዚኣብሄር፡ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኢሎም ንጐይተቶም ኪነግርዎም ኣዝዞም፡ ንጐይተትኩም ከምዚ በልዎም፡
5
ኣነ እየ፡ በቲ ዓብዪ ስልጣነይን በታ ዝርግሕቲ ቕልጽመይን ገይረ፡ ንምድርን ነቶም ኣብ ዝባን ምድሪ ዚነብሩ ሰብን እንስሳን ዝገበርኩ፡ ቅኑዕ ኰይኑ ንዝተራእየኒ ድማ እየ ዝህባ።
6
እምበኣርሲ ዂለን እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ኢድ ግዙኤይ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ሂበየን፡ እንስሳ መሮርውን ኪግዝእዎ ሂበዮ እየ።
7
ኲሎም ህዝብታት ከኣ ንእኡን ንወዱን ንወዲ ወዱን ኪግዝእዎ እዮም። እዚ ድማ፡ ጊዜ ሃገሩ ኽሳዕ ዚበጽሕ እዩ። ሽዑ ብዙሓት ህዝብታትን ዓበይቲ ነገስታትን ግዙእ ኪገብርዎ እዮም።
8
ኪኸውን ድማ እዩ። እቲ ንነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ዘይግዛእ፡ ክሳዱ ኸኣ ትሕቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ለጠቕ ዘየብል ህዝብን መንግስትን፡ ነቲ ህዝቢ እቲ ኣነ ብኢዱ ገይረ ኽሳዕ ዘጥፍኦ፡ ብሰይፍን ብጥሜትን ብፌራን ክቐጽዖ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
9-10
ምእንቲ ኣነ ኽሰጐኩምን ክትጠፍኡንሲ፡ ካብ ሃገርኩም ኬርሕቑኹም ኢሎም እዮም ሓሶት ዚንበዩልኩም ዘለዉ እሞ፡ ንስኻትኩም ነቶም፡ ንንጉስ ባቢሎን ኣይክትግዝኡን ኢኹም፡ ዚብሉኹም ነብያትኩምን ዚፈልጡልኩምን ሰብ ኣስማትኩምን ኣይትስምዕዎም።
11
ነቲ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ክሳዱ ለጠቕ ዜብልን ዚግዚኦን ህዝቢ ግና ኣብ ሃገሩ ኽሐድጎ እየ፡ ኪሐርሳን ኣብኣ ኺነብርን እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
12
ንጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ድማ ከም ኲለን እዘን ቃላት እዚኣተን ገይረ፡ ክሳውድኹም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ንጉስ ባቢሎን ለጠቕ ኣብሉ፡ ንእኡን ንህዝቡን ከኣ ተገዝኡ እሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም፡ ኢለ ነገርክዎ።
13
ስለምንታይ ኢኹም፡ ንስኻን ህዝብኻን፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ብዛዕባ እቲ ንንጉስ ባቢሎን ዘይተገዝኤ ህዝቢ እተዛረቦ ዄንኩም፡ ብሰይፍን ብጥሜትን ብፌራን እትሞቱ?
14
እቶም ንንጉስ ባቢሎን ኣይክትግዝኡን ኢኹም፡ ዚብሉኹም ነብያትሲ:ሓሶት እዮም ዚንበይልኩም ዘለዉ እሞ፡ ቃላቶም ኣይትስምዑ።
15
ኣነ ምእንቲ ኽሰጐኩም፡ ንስኻትኩምን እቶም ዚንበዩልኩም ነብያትን ድማ ክትጠፍኡስ፡ ብስመይ ሓሶት እዮም ዚንበዩልኩም ዘለዉ እምበር፡ ኣነ ኣይለአኽክዎምን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
16
ንኻህናትን ንዂሉ እዚ ህዝቢ እዝን፡ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኢለ ኸኣ ተዛረብኩ፡ እንሆ፡ እቲ ኣቓሑ ቤት እግዚኣብሄር ሕጂ ብቕልጡፍ ካብ ባቢሎን ኪምለስ እዩ፡ ኢሎም ዚንበዩልኩም ዘለዉ ነብያትኩምሲ፡ ሓሶት እዩ ዚንበዩልኩም ዘለዉ እሞ፡ ቃላቶም ኣይትስምዑ።
17
ኣይትስምዕዎም። ብህይወት ክትነብሩስ፡ ንንጉስ ባቢሎን ደኣ ተገዝኡ። ስለምንታይ እዛ ኸተማ እዚኣ ትዖኑ፡
18
ነብያት እንተ ዀይኖም፡ ቃል እግዚኣብሄር ከኣ እንተ ደኣ ኣልይዎምሲ፡ እዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሄርን ኣብ ቤት ንጉስ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌምን ተሪፉ ዘሎ ኣቓሑ ናብ ባቢሎን ከይውሰድ ንእግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ይለምኑ።
19-20
ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ንኢኮንያ፡ ወዲ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳን ንዂላቶም ጭዋታት ይሁዳን የሩሳሌምን ካብ የሩሳሌም ናብ ባቢሎን ኪማርኾም ከሎ፡ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ባቢሎን ዘይወስዶ ኣዕኑድን ባሕርን መናብርን ብዛዕባ እቲ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ተሪፉ ዘሎ ዂሉ ኣቓሑን እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡
21
እምበኣርሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሄርን ኣብ ቤት ንጉስ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌምን ተሪፉ ዘሎ ኣቓሑስ እግዚኣብሄር፡ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፡
22
ናብ ባቢሎን ኪውሰድ፡ ክሳዕ ኣነ ዝዝክሮ መዓልቲ ከኣ ኣብኡ ኽጸንሕ እዩ፡ ናብዚ ስፍራ እዚውን ከውጽኦን ክመልሶን እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።

1
In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, came this word to Jeremiah from Yahweh, saying,
2
Thus says Yahweh to me: Make you bonds and bars, and put them on your neck;
3
and send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the children of Ammon, and to the king of Tyre, and to the king of Sidon, by the hand of the messengers who come to Jerusalem to Zedekiah king of Judah;
4
and give them a charge to their masters, saying, Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel, Thus shall you tell your masters:
5
I have made the earth, the men and the animals that are on the surface of the earth, by my great power and by my outstretched arm; and I give it to whom it seems right to me.
6
Now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant; and the animals of the field also have I given him to serve him.
7
All the nations shall serve him, and his son, and his son''s son, until the time of his own land come: and then many nations and great kings shall make him their bondservant.
8
It shall happen, that the nation and the kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish, says Yahweh, with the sword, and with the famine, and with the pestilence, until I have consumed them by his hand.
9
But as for you, don''t you listen to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreams, nor to your soothsayers, nor to your sorcerers, who speak to you, saying, You shall not serve the king of Babylon:
10
for they prophesy a lie to you, to remove you far from your land, and that I should drive you out, and you should perish.
11
But the nation that shall bring their neck under the yoke of the king of Babylon, and serve him, that [nation] will I let remain in their own land, says Yahweh; and they shall till it, and dwell therein.
12
I spoke to Zedekiah king of Judah according to all these words, saying, Bring your necks under the yoke of the king of Babylon, and serve him and his people, and live.
13
Why will you die, you and your people, by the sword, by the famine, and by the pestilence, as Yahweh has spoken concerning the nation that will not serve the king of Babylon?
14
Don''t listen to the words of the prophets who speak to you, saying, You shall not serve the king of Babylon; for they prophesy a lie to you.
15
For I have not sent them, says Yahweh, but they prophesy falsely in my name; that I may drive you out, and that you may perish, you, and the prophets who prophesy to you.
16
Also I spoke to the priests and to all this people, saying, Thus says Yahweh: Don''t listen to the words of your prophets who prophesy to you, saying, Behold, the vessels of Yahweh''s house shall now shortly be brought again from Babylon; for they prophesy a lie to you.
17
Don''t listen to them; serve the king of Babylon, and live: why should this city become a desolation?
18
But if they be prophets, and if the word of Yahweh be with them, let them now make intercession to Yahweh of Armies, that the vessels which are left in the house of Yahweh, and in the house of the king of Judah, and at Jerusalem, don''t go to Babylon.
19
For thus says Yahweh of Armies concerning the pillars, and concerning the sea, and concerning the bases, and concerning the residue of the vessels that are left in this city,
20
which Nebuchadnezzar king of Babylon didn''t take, when he carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem;
21
yes, thus says Yahweh of Armies, the God of Israel, concerning the vessels that are left in the house of Yahweh, and in the house of the king of Judah, and at Jerusalem:
22
They shall be carried to Babylon, and there shall they be, until the day that I visit them, says Yahweh; then will I bring them up, and restore them to this place.