1
እቲ ኻብ እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ ዝመጸ ቓል ከምዚ ዚብል እዩ፡
2
እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል፡ ነዘን ዝነገርኩኻ ቓላት ኲለን ኣብ መጽሓፍ ጽሐፈን፡ ይብል ኣሎ።
3
እንሆ፡ እተን ንህዝበይ እስራኤልን ይሁዳን ካብ ምርኮ ዝመልሰለን መዓልትታት ኪመጻ እየን፡ ይብል እግዚኣብሄር። ናብታ ነቦታቶም ዝሀብክዋ ሃገር ከኣ ክመልሶም እየ፡ ንሳቶምውን ኪርስተይዋ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር።
4
እተን እግዚኣብሄር ብዛዕባ እስራኤልን ብዛዕባ ይሁዳን እተዛረበን ቃላት እዚኣተን እየን፡
5
ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር፡ ናይ ደሓን ዘይኰነስ ድምጺ ረዓድን ስምባድን ሰማዕና እሞ፡
6
ተባዕታይ ዚወልድ እንተ ዀነስ፡ ጠይቑን ተምልከቱን። ስለምንታይ ደኣ እየ ዂሎም እቶም ሰብኡት፡ ከምታ ንምውላድ እትጽዕር ሰበይቲ ዀይኖም፡ ኣእዳዎም ኣብ ሕቚኦም ገይሮም ኲሉ ገጽውን ተዳሂሉ ዝርኢ ዘለኹ።
7
ወዮ፡ እታ መዓልቲ እቲኣ ዓባይ እያ እሞ፡ ዚመዓራረያ የልቦን። ንያእቆብ ጊዜ ጸበባኡ እዩ፡ ግናኸ ካብኡ ኺድሕን እዩ።
8-9
በታ መዓልቲ እቲኣ ኪኸውን እዩ፡ ኣርዑቱ ኻብ ክሳድካ ኽሰብር፡ መእሰሪታትካ ድማ ክበትኽ እየ፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኾምን ነቲ ኣነ ዘተንስኣሎም ዳዊት ንጉሶምን ኪግዝኡ እዮም እምበር፡ ድሕሪ እዝስ ጓኖት ኣይኪገዝእዎን እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
10
እምበኣርሲ እንሆ፡ ኣነ ንኣኻ ኻብ ርሑቕ፡ ንዘርእኻ ድማ ካብቲ እተማረኹሉ ሃገር ከድሕን እየ። ያእቆብ ኪምለስ እዩ። ብዕረፍትን ህድኣትን ኪትነብር እዩ፡ ዜፍርሆ ኸኣ የልቦን እሞ፡ ኣታ ያእቆብ ባርያይ፡ ኣይትፍራህ፡ ንስኻ እስራኤልውን ኣይትሰምብድ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
11
ምእንቲ ኸድሕነካስ ኣነ ምሳኻ እየ፡ ነቶም ናባታቶም ፋሕ ዘበልኩኻ ዂላቶም ህዝብታት ብጥራስ ከጥፍኦም እየ፡ ንኣኻ ግና ብጥራስ ኣይከጥፍኣካን፡ ብልክዕ ደኣ እየ ዝግስጸካ እምበር፡ ከይቀጻዕኩስ ምንም ኣይሐድገካን እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
12
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ መውቃዕትኺ ዘይሐዊ፡ ቊስልኺ ድማ ብርቱዕ እዩ።
13
ክትስፈፊ ኢሉ፡ ነገርኪ ዚጣበቐልኪ የልቦን፡ ዜሕዊ ፈውሲ ከኣ የብልክን።
14
ብሰሪ ዕቤት ኣበሳኺ፡ ሓጢኣትኪ እናወሰኸ ስለ ዝኸደ፡ ብናይ ጸላኢ መውቃዕቲ፡ ብናይ ጨካን መቕጻዕቲ ገይረ ወቒዔኪ እየ እሞ፡ ኲሎም ፈተውትኺ ረሲዖምኺ፡ ግድኺ እኳ የብሎምን።
15
ስለምንታይ ኢኺ ብሰሪ መውቃዕትኺ ኡይ እትብሊ ዘሎኺ? ቃንዛኽስ ዘይሐዊ እዩ። ብሰሪ ዕቤት ኣበሳኺ፡ ሓጢኣትኪ እናወሰኸ ስለ ዝኸደ፡ እዚ ገበርኩኺ።
16
እቶም ዚበልዑኺውን ኪብልዑ፡ ተጻረርትኺ ዘበሉ ዂላቶም ኪማረኹ፡ ኲሎም ገፈፍትኺ ኺግፈፉ እዮም፡ ንዂሎም ዘማቶኺ ድማ ንዘመተ ኽምጥዎም እየ።
17
እታ ድርብይቲ ሓደ እኳ ግዳ ዘይገብር ጽዮን፡ ኢሎም ሰምዮምኺ እዮም እሞ፡ ኣነ ኸጥዕየኪ ንቚስልኺውን ከሕውዮ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
18
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ ንድንኳናት ያእቆብ ካብ ምርኮ ኽመልስ፡ ነቲ ዚነብረሉ ስፍራታት ከኣ ክድንግጸሉ እየ። እታ ከተማ ድማ ኣብቲ ዂርባታታ ኽትስራሕ እያ፡ እቲ ኣዳራሽ ከኣ ከምቲ ስርዓቱ መሳፍሮ ኪኸውን እዩ።
19
ካብኦም ድማ ምስጋናን ድምጺ ሕጉሳትን ኪወጽእ እዩ። ከብዝሖም እየ እሞ ኣይኪውሕዱን፡ ከኽብሮም እየ እሞ ኣይኪዋረዱን እዮም።
20
ደቆም ከም ቀደም ኪዀኑ እዮም፡ ማሕበሮም ድማ ኣብ ቅድመይ ክትቀውም እያ። ኣነውን ንዂሎም ጠቓዕቶም ክቐጽዖም እየ።
21
መስፍኖም ካባታቶም ኪኸውን፡ ገዛኢኦም ከኣ ካብ ማእከሎም ኪወጽእ እዩ፡ መን እሞ እዩ ናባይ ኪቐርብ ኢሉስ ንልቡ ትሕጃ ዝህብ፡ ኣነ ደኣ እየ ዘቕርቦ፡ ንሱውን ኪቐርበኒ እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
22
ንስኻትኩም ህዝቢ ክትኰኑኒ ኢኹም፡ ኣነ ኸኣ ኣምላኽ ክዀነኩም እየ።
23
እንሆ፡ ናይ እግዚኣብሄር ህቦብላ ነድሩ ይወጽእ፡ እቲ ህቦብላ ኣብ ርእሲ ረሲኣን ተወንጪፉ ይወርድ።
24
እቲ ርሱን ቊጥዓ እግዚኣብሄር፡ ነቲ ሓሳባት ልቡ ኸይገበረን ከይፈጸመን ኣይኪምለስን እዩ። ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ከተስተውዕልዎ ኢኹም።

1
The word that came to Jeremiah from Yahweh, saying,
2
Thus speaks Yahweh, the God of Israel, saying, Write you all the words that I have spoken to you in a book.
3
For, behold, the days come, says Yahweh, that I will turn again the captivity of my people Israel and Judah, says Yahweh; and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.
4
These are the words that Yahweh spoke concerning Israel and concerning Judah.
5
For thus says Yahweh: We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
6
Ask now, and see whether a man does travail with child: why do I see every man with his hands on his waist, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?
7
Alas! for that day is great, so that none is like it: it is even the time of Jacob''s trouble; but he shall be saved out of it.
8
It shall come to pass in that day, says Yahweh of Armies, that I will break his yoke from off your neck, and will burst your bonds; and strangers shall no more make him their bondservant;
9
but they shall serve Yahweh their God, and David their king, whom I will raise up to them.
10
Therefore don''t you be afraid, O Jacob my servant, says Yahweh; neither be dismayed, Israel: for, behold, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be quiet and at ease, and none shall make him afraid.
11
For I am with you, says Yahweh, to save you: for I will make a full end of all the nations where I have scattered you, but I will not make a full end of you; but I will correct you in measure, and will in no way leave you unpunished.
12
For thus says Yahweh, Your hurt is incurable, and your wound grievous.
13
There is none to plead your cause, that you may be bound up: you have no healing medicines.
14
All your lovers have forgotten you; they don''t seek you: for I have wounded you with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the greatness of your iniquity, because your sins were increased.
15
Why cry you for your hurt? your pain is incurable: for the greatness of your iniquity, because your sins were increased, I have done these things to you.
16
Therefore all those who devour you shall be devoured; and all your adversaries, everyone of them, shall go into captivity; and those who despoil you shall be a spoil, and all who prey on you will I give for a prey.
17
For I will restore health to you, and I will heal you of your wounds, says Yahweh; because they have called you an outcast, [saying], It is Zion, whom no man seeks after.
18
Thus says Yahweh: Behold, I will turn again the captivity of Jacob''s tents, and have compassion on his dwelling places; and the city shall be built on its own hill, and the palace shall be inhabited after its own manner.
19
Out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them, and they shall not be small.
20
Their children also shall be as before, and their congregation shall be established before me; and I will punish all who oppress them.
21
Their prince shall be of themselves, and their ruler shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach to me: for who is he who has had boldness to approach to me? says Yahweh.
22
You shall be my people, and I will be your God.
23
Behold, the storm of Yahweh, [even his] wrath, is gone forth, a sweeping storm: it shall burst on the head of the wicked.
24
The fierce anger of Yahweh shall not return, until he has executed, and until he have performed the intents of his heart: in the latter days you shall understand it.