1
ኤርምያስ ገና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተአሲሩ ኸሎ፡ ካልኣይ ሳዕ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብኡ መጸ፡
2
እቲ ዚገብሮ ዘሎ እግዚኣብሄር ኬጽንዕ ዜዳሉ እግዚኣብሄር፡ እግዚኣብሄር ከኣ ዝስሙ ኸምዚ ይብል ኣሎ።
3
ጸውዓኒ እሞ ክመልሰልካ፡ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስውርን ነገር ከኣ ክነግረካ እየ።
4
እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ብመፍረስ ዕርድን ብሰይፍን ዚፈርስ ዘሎ ኣባይቲ እዛ ኸተማ እዚኣን ኣባይቲ ነገስታት ይሁዳን ከምዚ ይብል ኣሎ፡
5
ምስ ከለዳውያን ኪዋግኡ መጺኦም፡ ነታ ብሰሪ ዂሉ እከዮም ገጸይ ዝኸወልኩላ ኸተማ ብሬሳታት እቶም ኣነ ብቚጥዓይን ብነድረይን ዝወቓዕክዎም ሰብ ኪመልእዋ እዮም።
6
እንሆ፡ ኣነ ኽሰፍፋን ክፍውሳን እየ። ኣነ ኸሕውዮም፡ ብዝሒ ሰላምን ሓቅን ድማ ክገልጸሎም እየ።
7
ንምርኮ ይሁዳን ንምርኮ እስራኤልን ክመልስ እየ፡ ከም ቀደሞም ከኣ ክሀንጾም እየ።
8
ኣነ ኻብ ኲሉ እቲ ዝበደሉኒ ኣበሳኦም ከጽርዮም እየ፡ ነቲ ዝበደሉንን ብኡኡ ኸኣ ካባይ ዝዐለዉሉን ኣበሳኦም ይቕረ ኽብለሎም እየ።
9
ንሳ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እቶም ነቲ ዝገብረሎም ዘሎኹ ዂሉ ሰናይ ዚሰምዑ ዂላቶም ህዝብታት ምድሪ ንስም ደስታን ንምስጋናን ንኽብርን ክትኰኑኒ እያ። ብምኽንያት እቲ ኣነ ዝህባ ዂሉ ሰናይን ኲሉ ሰላምን ድማ ኪፈርሁን ራዕራዕ ኪብሉን እዮም።
10-11
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ምርኮ እታ ሃገር መሊሰ ኸም ቀደማ ኽገብራ እየ እሞ፡ ኣብዚ ንስኻትኩም፡ ሰብን እንስሳን ዜብሉ ምድረ በዳ እትብልዎ ዘሎኹም ስፍራን ኣብዘን ሰብን ኣብኤን ዚነብርን እንስሳን ዜብለን ዝባደማ ኸተማታት ይሁዳን ኣደባባያት የሩሳሌምን ከም ብሓድሽ ድምጺ ሓጐስን ድምጺ እልልታን ድምጺ መርዓውን ድምጺ መርዓትን ድምጺ እቶም መስዋእቲ ምስጋና ናብ ቤት እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት አመስግንዎ፡ ዚብሉ ኺስማዕ እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
12
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኣብዛ ሰብን እንስሳን ዜብላ ዝባደመት ስፍራን ኣብ ኲለን ከተማታትን ከም ብሓድሽ መሕደሪ እቶም መጓሴታቶም ዜስፍሩ ጓሶት ኪኸውን እዩ።
13
ኣብ ዓድታት ኣኽራንን ኣብ ከተማታት ጐልጐልን ኣብ ከተማታት ደቡብን ኣብ ምድሪ ብንያምን ኣብ ከባቢ የሩሳሌምን ኣኣብ ከተማታት ይሁዳን እተን መጓሴታት ከም ብሓድሽ ብትሕቲ ኢድ እቲ ቘጻሪኤን ኪሐልፋ እየን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
14
እንሆ፡ እቲ ብዛዕባ ቤት እስራኤልን ብዛዕባ ቤት ይሁዳን እተዛረብክዎ ጽቡቕ ቃል ዝፍጽመለን መዓልትታት ኪመጻ እየን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
15
በተን መዓልትታት እትኤንን በቲ ዘመን እትን ንዳዊት ጨንፈር ጽድቂ ኸጠጥዓሉ እየ። ንሱውን ኣብ ምድሪ ፍትሕን ጽድቅን ኪገብር እዩ።
16
በተን መዖኣልትታት እቲኤን ይሁዳ ኺድሕን እዩ፡ የሩሳሌም ከኣ ብደሓን ክትነብር እያ። እግዚኣብሄር ጽድቅና እዩ፡ ተባሂላ ኸኣ ክትስመ እያ።
17
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ካብ ዳዊት ኣብ ዝፋን ቤት እስራኤል ዚቕመጥ ሰብኣይ ከቶ ኣይኪስአንን እዩ።
18
ካብ ሌዋውያን ካህናት ኲሉ መዓልቲ መስዋእቲ ምሕራር ዚስውእን መስዋእቲ ብልዒ ዜትክኽን መስዋእቲ ሕሩድ ዜቕርብን ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ከቶ ኣይኪስአንን እዩ።
19
ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጾ።
20
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ንኺዳነይ ምስ መዓልትን ንኺዳነይ ምስ ለይትን፡ ለይትን መዓልትን በብጊዚኡ ኸይከውን፡ ከተፍርሱ እንተ ደኣ ተኻኢሉኩምሲ፡
21
ሽዑ ኸኣ ኣብ ዝፋን ዚቕመጥ ውሉድ ከይርከብ፡ እቲ ምስ ዳዊት ባርያይ ዝአቶኽዎ ኺዳን ኪፈርስ እዩ፡ ከምኡውን ምስ ኣገልገልተይ ሌዋውያን ካህናት።
22
ከምቲ ሰራዊት ሰማይ ኪፍቀድ፡ ሑጻ ባሕሪ ኸኣ ኪስፈር ዘይከኣል፡ ከምኡ ድማ ንዘርኢ ዳዊት ባርያይን ዜገልግሉኒ ሌዋውያንን ከብዝሖም እየ።
23
ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ፡
24
እዞም ህዝቢ እዚኦም፡ እግዚኣብሄር ነዞም ዝሓረዮም ክልተ ነገድ ደርብይዎም እዩ፡ እናበሉ ዚዝዛረብዎ ዘለዉስ ኣይትርእዮን ዲኻ፡ ኣብ ቅድሚኦም ድሕርዚ ህዝቢ ኸም ዘይኰኑ ገይሮም ይንዕቆም አለዉ።
25
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኪዳነይ ምስ መዓልትን ለይትን እንተ ዘይንጸዔ፡ ንሰማይን ንምድርን ስርዓት እንተ ዘይሐገግኩ፡ ሽዑ ኸኣ ኣነ፡ ድሕርዚ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያእቆብን ዚገዝኡ ኻብ ዘርኡ ኸየተንስእስ፡ ንዘርኢ ያእቆብን ባርያይ ዳዊትን ክድርብዮ እየ። ንምርኮኦም ክመልሶ እየ እሞ፡ ክምሕሮምውን እየ።
26
ሽዑ ኸኣ ኣነ፡ ድሕርዚ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ዘርኢ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያእቆብን ዚገዝኡ ኻብ ዘርኡ ኸየተንስእስ፡ ንዘርኢ ያእቆብን ባርያይ ዳዊትን ክድርብዮ እየ። ንምርኮኦም ክመልሶ እየ እሞ፡ ክምሕሮምውን እየ።

1
Moreover the word of Yahweh came to Jeremiah the second time, while he was yet shut up in the court of the guard, saying,
2
Thus says Yahweh who does it, Yahweh who forms it to establish it; Yahweh is his name:
3
Call to me, and I will answer you, and will show you great things, and difficult, which you don''t know.
4
For thus says Yahweh, the God of Israel, concerning the houses of this city, and concerning the houses of the kings of Judah, which are broken down [to make a defense] against the mounds and against the sword;
5
while [men] come to fight with the Chaldeans, and to fill them with the dead bodies of men, whom I have killed in my anger and in my wrath, and for all whose wickedness I have hid my face from this city:
6
Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them; and I will reveal to them abundance of peace and truth.
7
I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them, as at the first.
8
I will cleanse them from all their iniquity, by which they have sinned against me; and I will pardon all their iniquities, by which they have sinned against me, and by which they have transgressed against me.
9
[This city] shall be to me for a name of joy, for a praise and for a glory, before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do to them, and shall fear and tremble for all the good and for all the peace that I procure to it.
10
Thus says Yahweh: Yet again there shall be heard in this place, about which you say, It is waste, without man and without animal, even in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, that are desolate, without man and without inhabitant and without animal,
11
the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voice of those who say, Give thanks to Yahweh of Armies, for Yahweh is good, for his loving kindness endures forever; [and of them] who bring [sacrifices of] thanksgiving into the house of Yahweh. For I will cause the captivity of the land to return as at the first, says Yahweh.
12
Thus says Yahweh of Armies: Yet again shall there be in this place, which is waste, without man and without animal, and in all the cities of it, a habitation of shepherds causing their flocks to lie down.
13
In the cities of the hill country, in the cities of the lowland, and in the cities of the South, and in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, shall the flocks again pass under the hands of him who numbers them, says Yahweh.
14
Behold, the days come, says Yahweh, that I will perform that good word which I have spoken concerning the house of Israel and concerning the house of Judah.
15
In those days, and at that time, will I cause a Branch of righteousness to grow up to David; and he shall execute justice and righteousness in the land.
16
In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely; and this is [the name] by which she shall be called: Yahweh our righteousness.
17
For thus says Yahweh: David shall never want a man to sit on the throne of the house of Israel;
18
neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt offerings, and to burn meal offerings, and to do sacrifice continually.
19
The word of Yahweh came to Jeremiah, saying,
20
Thus says Yahweh: If you can break my covenant of the day, and my covenant of the night, so that there shall not be day and night in their season;
21
then may also my covenant be broken with David my servant, that he shall not have a son to reign on his throne; and with the Levites the priests, my ministers.
22
As the army of the sky can''t be numbered, neither the sand of the sea measured; so will I multiply the seed of David my servant, and the Levites who minister to me.
23
The word of Yahweh came to Jeremiah, saying,
24
Don''t you consider what this people has spoken, saying, The two families which Yahweh did choose, he has cast them off? thus do they despise my people, that they should be no more a nation before them.
25
Thus says Yahweh: If my covenant of day and night fails, if I have not appointed the ordinances of heaven and earth;
26
then will I also cast away the seed of Jacob, and of David my servant, so that I will not take of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob: for I will cause their captivity to return, and will have mercy on them.