1
ኰነ ኸኣ፡ ኣብ ራብዐይቲ ዓመቱ ንዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ከምዚ ዚብል ቃል ካብ እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ፡
2
ዚጥቕለል መጽሓፍ ውሰድ እሞ እቲ ብዛዕባ እስራኤልን ብዛዕባ ይሁዳን ብዛዕባ ዂላቶም ህዝብታትን ካብቲ እተዛረብኩኻ መዓልቲ፡ ካብ ዘመን ዮስያስ ጀሚረ ኽሳዕ ሎሚ ዝነገርኩኻ ዂሉ ቓላት ኣብኡ ጽሐፎ።
3
ምናልባሽ ቤት ይሁዳ ነቲ ናባታቶም ከውርዶ ሐሲበዮ ዘሎኹ ዂሉ ኽፉእ ምስ ሰምዑ፡ ነፍሲ ወከፎም ካብቲ ኽፉእ መገዱ እንተ ተመልሰ፡ ኣነ ኸኣ ኣበሳኦምን ሓጢኣቶምን ይቕረ ኽብለሎም እየ።
4
ሽዑ ኤርምያስ ንባሩኽ ወዲ ኔርያ ጸውዔ፡ ባሩኽ ድማ ነቲ ብኣፍ ኤርምያስ እተነግረሉ ዂሉ ቓል እግዚኣብሄር ኣብቲ ዚጥቕለል መጽሓፍ ጸሐፎ።
5
ኤርምያስ ድማ ንባሩኽ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ፡ ኣነ ናብ ቤት እግዚኣብሄር ከይኸይድ ተኸልኪለ ኣሎኹ፡
6
ስለዚ ንስኻ ናብኣ ኺድ እሞ ነቲ ኻብ ኣፈይ ናብታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ዝጸሐፍካዮ ቓል እግዚኣብሄር በታ መዓልቲ ጾም ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ኣብ እዝኒ እቶም ህዝቢ ኣንብቦ። ኣብ እዝኒ እቶም ካብ ከከተማኦም ዝመጹ ዂላቶም ይሁዳ ኣንብበሎም።
7
እቲ እግዚኣብሄር ነዚ ህዝቢ እዚ ተዛሪብዎ ዘሎ ዂራን ቊጥዓን ዓብዪ እዩ እሞ፡ ምናልባሽ ናብ እግዚኣብሄር ይምህለሉ፡ ነፍሲ ወከፍ ከኣ ካብ እኩይ መገዱ ይምለስ ይኸውን።
8
ባሩኽ ወዲ ኔርያ ድማ ከምቲ ነብዪ ኤርምያስ ዝኣዘዞ ዂሉ ገበረ፡ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ካብቲ መጽሓፍ ነቲ ቓል እግዚኣብሄር ኣንበቦ።
9
ኰነ ኸኣ ኣብታ ሓምሰይቲ ዓመቱ ንዮኣቂም፡ ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ፡ ኣብታ ታስዐይቲ ወርሒ ንዂሉ እቲ ህዝቢ የሩሳሌምን ንዂሉ እቲ ኻብ ከተማታት ይሁዳ ናብ የሩሳሌም መጺኡ ዝነበረ ህዝብን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጾም ኪጾሙ ተኣወጀ።
10
ባሩኽ ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር፡ ኣብቲ ኽፍሊ ቤት ገማርያ፡ ወዲ ሻፋን እቲ ጸሓፊ፡ ኣብቲ ላዕላይ ኣጸድ በቲ ኣፍ ሓድሽ ደገ ናይ ቤት እግዚኣብሄር ኰይኑ፡ ነቲ ቓላት ኤርምያስ ካብቲ መጽሓፍ ኣብ እዝኒ ዂሉ ህዝቢ ኣንበቦ።
11
ሚካያ፡ ወዲ ገማርያ ወዲ ሻፋን፡ ካብቲ መጽሓፍ ኲሉ እቲ ቓል እግዚኣብሄር ምስ ሰምዔ፡
12
ናብቲ ኽፍሊ ቤት ጸሓፊ ኣብቲ ኣዳራሽ ንጉስ ወረደ። እንሆ ኸኣ፡ ኵሎም እቶም መሳፍንቲ ኤሊሻማዕ እቲ ጸሓፍን ደላያ ወዲ ሸማዕያን ኤልናታን ወዲ ኣክቦርን ገማርያ ወዲ ሻፋንን ጼድቅያስ ወዲ ሃናንያን ኲላቶም መሳፍንትን ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ።
13
ሚካያ ኸኣ ነቲ፡ ባሩኽ ካብቲ መጽሓፍ ኣብ እዝኒ ዂሉ ህዝቢ ኼንብቦ ኸሎ፡ ዝሰምዖ ዂሉ ቓላት ንኣታቶም ነገሮም።
14
ኲሎም እቶም መሳፍንቲ ኸኣ ንይሁዲ ወዲ ንታንያ፡ ወዲ ሸልምያ፡ ወዲ ኩሺ፡ ናብ ባሩኽ፡ ነታ ኣብ እዝኒ ህዝቢ ዘንበብካያ እትጥቕለል መጽሓፍ ብኢድካ ሒዝካያ ምጻእ፡ ኢሎም ለኣኹሉ። ባሩኽ ወዲ ኔርያ ድማ ነታ እትጥቕለል መጽሓፍ ብኢዱ ሒዙ ናባታቶም መጸ።
15
ንሳቶም ድማ፡ ተቐመጥ እሞ ኣብ እዝንና ኣንብበልና፡ በልዎ። ባሩኽውን ኣብ እዝኖም ኣንበበሎም።
16
ኰነ ድማ፡ ኲሉ እቲ ቓላት ምስ ሰምዑ፡ ሰምቢዶም ንሓድሕዶም ቊሊሕ ቊሊሕ ተባሃሂሎም ንባሩኽ፡ ኲሉ እዚ ዘረባ እዚ ንንጉስ ክንነግሮ ይግባእ እዩ፡ በልዎ።
17
ንባሩኽ ከኣ፡ እስኪ ንገረና፡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ዂሉ እዚ ቓላት እዚ ኻብ ኣፉ ዝጸሐፍካዮ? ኢሎም ሐተትዎ።
18
ባሩኽ ከኣ፡ እዚ ዂሉ ቓላት እዚ ብኣፉ ነገረኒ፡ ኣነውን ብቐለም ኣብ መጽሓፍ ጸሐፍክዎ፡ ኢሉ ነገሮም።
19
ሽዑ እቶም መሳፍንቲ ንባሩኽ፡ ኪድ ንስኻ ምስ ኤርምያስ ተሐባእ፡ ኣበይ ከም ዘሎኹም ድማ ሓደ እኳ ኣይፍለጥ፡ በልዎ።
20
ነታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ኣብ ክፍሊ ቤት ኤሊሻማዕ እቲ ጸሓፊ ኣንቢሮም፡ ናብ ንጉስ ኣብቲ ገበላ ኣተዉ እሞ ኲለን እተን ቃላት እቲኤን ኣብ እዝኒ ንጉስ ተዛረብወን።
21
እቲ ንጉስ ከኣ ነታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ኬምጽእ፡ ንይሁዲ ለኣኾ። ንሱውን ካብቲ ኽፍሊ ቤት ኤሊሻማዕ እቲ ጸሓፊ ወሰዳ። ይሁዲ ኸኣ ኣብ እዝኒ ንጉስን ኣብ እዝኒ ዂሎም እቶም ኣብ ዙርያ ንጉስ ቈይሞም ዝነበሩ መሳፍንትን ኣንበባ።
22
ታስዓይ ወርሒ ዀይኑ፡ እቲ ንጉስ ኣብቲ ኣዳራሽ ክረምቲ ተቐሚጡ ነበረ፡ ኣብ ቅድሚኡ ኸኣ እቲ ምድጃ ሓዊ ተኣጒድዎ ነበረ።
23
ኰነ ኸኣ፡ ይሁዲ ሰለስተ ወይስ ኣርባዕተ ዓንዲ ምስ ኣንበባ፡ ብኻራ ጽሓፊ እናቐደደ፡ ኣብቲ ኣብ ምድጃ ዘሎ ሓዊ ደርበዮ፡ እታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ድማ ብዘላ ኣብቲ ምድጃ ሓዊ ሞዂ በለት።
24
እቶም ንዂለን እዘን ቃላት እዚኤን ዝሰምዑ ንጉስን ባሮቱን ኣይሰምበዱን ክዳውንቶምውን ኣይቀደዱን።
25
ምንም እኳ ኤልናታንን ደላያን ገማርያን ንንጉስ ነታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ከየንድዳ ሊሚኖምዎ ኽነሶም፡ ኣይሰምዖምን።
26
እቲ ንጉስ ድማ ንባሩኽ እቲ ጸሓፍን ንኤርምያስ እቲ ነብይን ኪሕዙስ ንይርሕሚኤል ወዲ ንጉስን ንሰራያ ወዲ ዓዝርኤልን ንሸልምያ ወዲ ዓብድኤልን ኣዘዞም፡ ግናኸ እግዚኣብሄር ሰወሮም።
27
እቲ ንጉስ ነታ ጥቕልልቲ መጽሓፍን ነተን ባሩኽ ካብ ኣፍ ኤርምያስ ዝጸሐፈን ቃላትን ናብ ሓዊ ምስ ኣንደደን፡ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤርምያስ መጸ፡
28
ከም ብሓድሽ ካልእ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ውሰድ እሞ ነተን ኣብታ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳ ዘንደዳ ቐዳመይቲ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ዝነበረ ዂለን ቀደም ቃላት ኣብኣ ጽሐፈን።
29
ብዛዕባ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ክትብል ኢኻ፡ ንስኻ፡ እቲ ንጉስ ባቢሎን ብርግጽ ኪመጽእ፡ ነዛ ሃገር እዚኣ ኸኣ ኬጥፍኣ፡ ካብኣውን ሰብን እንስሳን ኬጽንት እዩ፡ ኢልካ ዝጸሐፍካስ ስለምንታይ ኢኻ? እናበልካ ነታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ብሓዊ ኣንደድካያ።
30
ስለዚ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ካብ ዘርኡ ሓደ እኳ ኣብ ዝፋን ዳዊት ዚቕመጥ ኣይኪረክብን እዩ። ሬሳኡ ድማ መዓልቲ ኣብ ሃሩር፡ ለይቲ ኣብ ቊሪ ኺድርበ እዩ።
31
ንእኡን ንዘርኡን ንባሮቱን ብሰሪ ኣበሳኦም ክቐጽዖም እዩ። ምስማዕ ኣብዮም እዮም እሞ፡ ኣባታቶምን ኣብቶም ኣብ የሩሳሌም ዚነብሩ ዘለዉን ኣብ ሰብ ይሁዳን ኲሉ እቲ እተዛረብኩሎም መዓት ከውርደሎም እየ።
32
ሽዑ ኤርምያስ ካልእ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ወሲዱ ንባሩኽ፡ ወዲ ኔርያ እቲ ጸሓፊ፡ ሀቦ። ንሱውን ነተን ዮኣቂም ንጉስ ይሁዳ ኣብ ሓዊ ዘንደደን ኲላተን ቃላት እታ መጽሓፍ ካብ ኣፍ ኤርምያስ ኣብኣ ጸሐፈን። ካልእውን ንእኤን ዚመስል ብዙሕ ቃላት ተወሰኾ።

1
It happened in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, that this word came to Jeremiah from Yahweh, saying,
2
Take a scroll of a book, and write therein all the words that I have spoken to you against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day I spoke to you, from the days of Josiah, even to this day.
3
It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do to them; that they may return every man from his evil way; that I may forgive their iniquity and their sin.
4
Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah; and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of Yahweh, which he had spoken to him, on a scroll of a book.
5
Jeremiah commanded Baruch, saying, I am shut up; I can''t go into the house of Yahweh:
6
therefore go you, and read in the scroll, which you have written from my mouth, the words of Yahweh in the ears of the people in Yahweh''s house on the fast day; and also you shall read them in the ears of all Judah who come out of their cities.
7
It may be they will present their supplication before Yahweh, and will return everyone from his evil way; for great is the anger and the wrath that Yahweh has pronounced against this people.
8
Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet commanded him, reading in the book the words of Yahweh in Yahweh''s house.
9
Now it happened in the fifth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, in the ninth month, that all the people in Jerusalem, and all the people who came from the cities of Judah to Jerusalem, proclaimed a fast before Yahweh.
10
Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of Yahweh, in the chamber of Gemariah the son of Shaphan, the scribe, in the upper court, at the entry of the new gate of Yahweh''s house, in the ears of all the people.
11
When Micaiah the son of Gemariah, the son of Shaphan, had heard out of the book all the words of Yahweh,
12
he went down into the king''s house, into the scribe''s chamber: and behold, all the princes were sitting there, [to wit], Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes.
13
Then Micaiah declared to them all the words that he had heard, when Baruch read the book in the ears of the people.
14
Therefore all the princes sent Jehudi the son of Nethaniah, the son of Shelemiah, the son of Cushi, to Baruch, saying, Take in your hand the scroll in which you have read in the ears of the people, and come. So Baruch the son of Neriah took the scroll in his hand, and came to them.
15
They said to him, Sit down now, and read it in our ears. So Baruch read it in their ears.
16
Now it happened, when they had heard all the words, they turned in fear one toward another, and said to Baruch, We will surely tell the king of all these words.
17
They asked Baruch, saying, Tell us now, How did you write all these words at his mouth?
18
Then Baruch answered them, He pronounced all these words to me with his mouth, and I wrote them with ink in the book.
19
Then said the princes to Baruch, Go, hide you, you and Jeremiah; and let no man know where you are.
20
They went in to the king into the court; but they had laid up the scroll in the chamber of Elishama the scribe; and they told all the words in the ears of the king.
21
So the king sent Jehudi to get the scroll; and he took it out of the chamber of Elishama the scribe. Jehudi read it in the ears of the king, and in the ears of all the princes who stood beside the king.
22
Now the king was sitting in the winter house in the ninth month: and [there was a fire in] the brazier burning before him.
23
It happened, when Jehudi had read three or four leaves, that [the king] cut it with the penknife, and cast it into the fire that was in the brazier, until all the scroll was consumed in the fire that was in the brazier.
24
They were not afraid, nor tore their garments, neither the king, nor any of his servants who heard all these words.
25
Moreover Elnathan and Delaiah and Gemariah had made intercession to the king that he would not burn the scroll; but he would not hear them.
26
The king commanded Jerahmeel the king''s son, and Seraiah the son of Azriel, and Shelemiah the son of Abdeel, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet; but Yahweh hid them.
27
Then the word of Yahweh came to Jeremiah, after that the king had burned the scroll, and the words which Baruch wrote at the mouth of Jeremiah, saying,
28
Take again another scroll, and write in it all the former words that were in the first scroll, which Jehoiakim the king of Judah has burned.
29
Concerning Jehoiakim king of Judah you shall say, Thus says Yahweh: You have burned this scroll, saying, Why have you written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from there man and animal?
30
Therefore thus says Yahweh concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit on the throne of David; and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.
31
I will punish him and his seed and his servants for their iniquity; and I will bring on them, and on the inhabitants of Jerusalem, and on the men of Judah, all the evil that I have pronounced against them, but they didn''t listen.
32
Then took Jeremiah another scroll, and gave it to Baruch the scribe, the son of Neriah, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim king of Judah had burned in the fire; and there were added besides to them many like words.