1
ወፋጥያ ወዲ መታንን ገዳልያ ወዲ ጳሽሑርን ዩካል ወዲ ሸልማያን ጳሽሑር ወዲ መልክያን ነቲ ኤርምያስ፡ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ኢሉ ንዂሉ ህዝቢ እተዛረቦ ቓላት ሰምዑ፡
2
ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ዚቕመጥ ብሰይፍን ብጥሜትን ብፌራን ኪመውት እዩ፡ ናብ ከለዳውያን ዚኣቱ ግና ብህይወት ኪነብር፡ ነፍሱ ድማ ዘመታኡ ኽትኰነሉ እያ፡ ብህይወት ከኣ ኪነብር እዩ፡
3
እዛ ኸተማ እዚኣ ብርግጽ ኣብ ኢድ ሰራዊት ንጉስ ባቢሎን ክትውፈ እያ፡ ንሱውን ኪሕዛ እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
4
እቶም መሳፍንቲ ኸኣ ነቲ ንጉስ፡ እዚ ሰብኣይ እዚ ጒድኣት እዚ ህዝቢ እዚ እምበር፡ ደሓኑ ዘይደሊ ስለ ዝዀነ፡ ከምዚ ዘመሰለ ቓላት እናተዛረቦም፡ ኣእዳው እቶም ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ተሪፎም ዘለዉ ተዋጋእትን፡ ኣእዳው ኲሉ ህዝብን የድክም ኣሎ እሞ፡ ነዚ ሰብኣይ እዚ ኣቕትሎ ደኣ፡ በሉ።
5
ንጉስ ጼድቅያስ ከኣ፡ ንጉስ ኪገጥመልኩም ኣይክኣሎን እዩ እሞ፡ እንሆ፡ ንሱ ኣብ ኢድኩም እዩ፡ በለ።
6
ሽዑ ንኤርምያስ ወሲዶም፡ ናብታ ኣብ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረት ዔላ ናይ መልክያ ወዲ ሃሜሌክ ደርበይዎ፡ ንኤርምያስ በግማድ ገይሮም ኣውረድዎ። ኣብቲ ዔላውን ጭቃ እምበር፡ ማይ ኣይነበረን እሞ ኤርምያስ ኣብቲ ጭቃ ተዋሕጠ።
7
እቲ ኣብ ቤት ንጉስ ዝነበረ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ዔብድ - ሜሌክ ንኤርምያስ ናብታ ዔላ ኸም ዘእተውዎ ሰምዔ፡ - ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብታ ደገ ብንያም ተቐሚጡ ነበረ፡
8-9
ዔብድ - ሜሌክ ከኣ ካብ ቤት ንጉስ ወጺኡ፡ ንንጉስ፡ ኣታ ጐይታይ ንጉስ፡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ናብ ዔላ ዝደርበይዎ ነብዪ ኤርምያስ ዝገበርዎ ዂሉስ እከይ ገይሮም ኣለዉ፡ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ እንጌራ የልቦን እሞ፡ ንሱ ኣብታ ዘለዋ ብጥሜት ኪመውት እዩ፡ ኢሉ ነገሮ።
10
እቲ ንጉስ ድማ ነቲ ኢትዮጵያዊ ዔብድ - ሜሌክ፡ ካብዚ ሰላሳ ሰብኣይ ተማላእ እሞ ንነብዪ ኤርምያስ ከይሞተ ኻብታ ዔላ ኣውጽኣዮ፡ ኢሉ ኣዘዞ።
11
ዔብድ - ሜሌክ ከኣ ነቶም ሰብኡት ተማሊኡ፡ ናብ ኣዳራሽ ንጉስ ኣብ ትሕቲ እቲ ቤት መዝገብ ኣትዩ፡ ካብኣ ቕዳድ ኣጭርቕትን ብላይ ክዳውንትን ወሰደ እሞ ብገመድ ገይሩ ናብታ ዔላ ናብ ኤርምያስ ኣውረዶ።
12
እቲ ኢትዮጵያዊ ዔብድ - ሜሌክ ድማ ንኤርምያስ፡ እዚ ቕዳድ ኣጭርቕትን ብላይ ክዳውንትን ኣብ ትሕቲ ትሽትሽካ ኣብ ትሕቲ ኣግማድ ግበሮ፡ በሎ። ኤርምያስ ከኣ ከምኡ ገበረ።
13
ንሳቶም ድማ ንኤርምያስ በግማድ ስሒቦም ካብቲ ዔላ ኣውጽእዎ። ኤርምያስ ከኣ ኣብቲ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ተቐመጠ።
14
ሽዑ ንጉስ ጼድቅያስ ናብ ነብዪ ኤርምያስ ለኣኸ፡ ናብታ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ዘላ ሳልሰይቲ ኣፍ ደገ ኸኣ ናብኡ ኣምጽኦ። እቲ ንጉስውን ንኤርምያስ፡ ሓንቲ ነገር ዝሐተካ ኣላትኒ እሞ፡ ሓንቲ እኳ ኣይትሕብኣለይ፡ በሎ።
15
ኤርምያስ ድማ ንጼድቅያስ፡ እንተ ነገርኩኻ፡ ብርግጽዶ ኣይትቐትለንን ኢኻ? እንተ መኸርኩኻ ኸኣ፡ ኣይክትሰምዓንን ኢኻ፡ በሎ።
16
ሽዑ ንጉስ ጼድቅያስ ንኤርምያስ፡ ከይቀትለካን ኣብ ኢድ እዞም ነፍስኻ ዚደልዩ ዘለዉ ኣሕሊፈ ኸይህበካን፡ እዛ ነፍሲ እዚኣ ዝገበረልና እግዚኣብሄር ህያው እዩ፡ ኢሉ ብሕቡእ መሐለሉ።
17-18
ሽዑ ኤርምያስ ንጼድቅያስ፡ ወጺእካ ናብቶም መሳፍንቲ ንጉስ ባቢሎን እንተ ኸድካ፡ ነፍስኻ ብህይወት ክትነብር እያ፡ እዛ ኸተማ እዚኣ ድማ ብሓዊ ኣይክትነድድን እያ፡ ንስኻን ቤትካን ከኣ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም። ግናኸ ወጺእካ ናብ መሳፍንቲ ንጉስ ባቢሎን እንተ ዘይከድካ፡ እዛ ኸተማ እዚኣ ናብ ኢድ ከለዳውያን ክትውፈ፡ ንሳቶም ከኣ ብሓዊ ኼንድድዋ እዮም፡ ንስኻውን ካብ ኢዶም ኣይከተምልጥን ኢኻ፡ ይብል እግዚኣብሄር፡ ኣምላኽ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል፡ ኢሉ ነገሮ።
19
ንጉስ ጼድቅያስ ድማ ንኤርምያስ፡ ኣብ ኢድ እቶም ናብ ከለዳውያን ዝኣተዉ ኣይሁድ ኣሕሊፎም ከይህብኒ እሞ ከየላግጹለይ እፈርህ ኣሎኹ፡ በሎ።
20
ኤርምያስ ከኣ፡ ኣሕሊፎም ኣይኪህቡኻን እዮም፡ በለ። ኪቐንዓካ ነፍስኻውን ብህይወት ክትነብርሲ፡ ኣብዛ ኣነ ዝብለካ ዘሎኹ ቓል ንድምጺ እግዚኣብሄር ደኣ ስማዕ።
21
ኣይወጽእን ኢልካ እንተ ኣቤኻ ግና፡ እቲ እግዚኣብሄር ዘርኣየኒ ነገር እዚ እዩ፡
22
እንሆ፡ ኲለን እተን ኣብ ቤት ንጉስ ይሁዳ ተሪፈን ዘለዋ ኣንስቲ ናብቶም መሳፍንቲ ንጉስ ባቢሎን ኬውጽእወን እዮም እሞ፡ ፈተውትኻ ጠበሩኻን ኣስድዑኻን፡ ኣእጋርካ ኣብ ተኺላ ተሸርባ፡ ንሳቶም ከኣ ኣድሐርሐሩ፡ ኪብላ እየን።
23
ኲለን ኣንስትኻን ደቅኻን ናብ ከለዳውያን ኬውጽእዎም እዮም፡ ንስኻውን ብኢድ ንጉስ ባቢሎን ክትትሐዝ ኢኻ እምበር፡ ካብ ኢዶም ኣይከተምልጥን ኢኻ፡ እዛ ኸተማ እዚኣ ድማ ብሰርኻ ብሓዊ ኽትነድድ እያ፡ በለ።
24
ሽዑ ጼድቅያስ ንኤርምያስ፡ ከይትመውትሲ፡ ነዘን ቃላት እዚኤን ሓደ እኳ ኣይፍለጠን፡ በሎ።
25
እቶም መሳፍንቲ ምሳኻ ኸም እተዛረብኩ እንተ ሰምዑ፡ ናባኻ መጺኦም ድማ፡ ንንጉስ እንታይ ከም ዝበልካዮ፡ እቲ ንጉስ ድማ እንታይ ከም ዝበለካ ኸይሐባእካ ንገረና እሞ ኣይክንቀትለካን ኢና። እንተ በሉኻ፡
26
ንስኻ ድማ፡ ኣብኣ ኸይመውትሲ ናብ ቤት ዮናታን ከም ብሓድሽ ኣይትምለሰኒ፡ ኢለ እየ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዝለመንኩ፡ በሎም።
27
ኲሎም እቶም መሳፍንቲ ናብ ኤርምያስ መጺኦም ሐተትዎ። ንሱ ኸኣ ከምተን እቲ ንጉስ ዝኣዘዘን ኲለን ቃላት ገይሩ ተዛረቦም። እቲ ነገር ኣይተሰምዔን ነበረ እሞ፡ ትም ኢሎም ከዱሉ።
28
ኤርምያስ ድማ ክሳዕ እታ የሩሳሌም እተታሕዘትላ መዓልቲ ኣብ መካበብያ ቤት ማእሰርቲ ተቐሚጡ ነበረ። የሩሳሌም ክትትሐዝ ከላ ኸኣ ኣብኣ ነበረ።

1
Shephatiah the son of Mattan, and Gedaliah the son of Pashhur, and Jucal the son of Shelemiah, and Pashhur the son of Malchijah, heard the words that Jeremiah spoke to all the people, saying,
2
Thus says Yahweh, He who remains in this city shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence; but he who goes forth to the Chaldeans shall live, and his life shall be to him for a prey, and he shall live.
3
Thus says Yahweh, This city shall surely be given into the hand of the army of the king of Babylon, and he shall take it.
4
Then the princes said to the king, Let this man, we pray you, be put to death; because he weakens the hands of the men of war who remain in this city, and the hands of all the people, in speaking such words to them: for this man doesn''t seek the welfare of this people, but the hurt.
5
Zedekiah the king said, Behold, he is in your hand; for the king is not he who can do anything against you.
6
Then took they Jeremiah, and cast him into the dungeon of Malchijah the king''s son, that was in the court of the guard: and they let down Jeremiah with cords. In the dungeon there was no water, but mire; and Jeremiah sank in the mire.
7
Now when Ebedmelech the Ethiopian, a eunuch, who was in the king''s house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon (the king then sitting in the gate of Benjamin),
8
Ebedmelech went forth out of the king''s house, and spoke to the king, saying,
9
My lord the king, these men have done evil in all that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into the dungeon; and he is likely to die in the place where he is, because of the famine; for there is no more bread in the city.
10
Then the king commanded Ebedmelech the Ethiopian, saying, Take from hence thirty men with you, and take up Jeremiah the prophet out of the dungeon, before he dies.
11
So Ebedmelech took the men with him, and went into the house of the king under the treasury, and took there rags and worn-out garments, and let them down by cords into the dungeon to Jeremiah.
12
Ebedmelech the Ethiopian said to Jeremiah, Put now these rags and worn-out garments under your armholes under the cords. Jeremiah did so.
13
So they drew up Jeremiah with the cords, and took him up out of the dungeon: and Jeremiah remained in the court of the guard.
14
Then Zedekiah the king sent, and took Jeremiah the prophet to him into the third entry that is in the house of Yahweh: and the king said to Jeremiah, I will ask you a thing; hide nothing from me.
15
Then Jeremiah said to Zedekiah, If I declare it to you, will you not surely put me to death? and if I give you counsel, you will not listen to me.
16
So Zedekiah the king swore secretly to Jeremiah, saying, As Yahweh lives, who made us this soul, I will not put you to death, neither will I give you into the hand of these men who seek your life.
17
Then said Jeremiah to Zedekiah, Thus says Yahweh, the God of Armies, the God of Israel: If you will go forth to the king of Babylon''s princes, then your soul shall live, and this city shall not be burned with fire; and you shall live, and your house.
18
But if you will not go forth to the king of Babylon''s princes, then shall this city be given into the hand of the Chaldeans, and they shall burn it with fire, and you shall not escape out of their hand.
19
Zedekiah the king said to Jeremiah, I am afraid of the Jews who are fallen away to the Chaldeans, lest they deliver me into their hand, and they mock me.
20
But Jeremiah said, They shall not deliver you. Obey, I beg you, the voice of Yahweh, in that which I speak to you: so it shall be well with you, and your soul shall live.
21
But if you refuse to go forth, this is the word that Yahweh has shown me:
22
behold, all the women who are left in the king of Judah''s house shall be brought forth to the king of Babylon''s princes, and those women shall say, Your familiar friends have set you on, and have prevailed over you: [now that] your feet are sunk in the mire, they are turned away back.
23
They shall bring out all your wives and your children to the Chaldeans; and you shall not escape out of their hand, but shall be taken by the hand of the king of Babylon: and you shall cause this city to be burned with fire.
24
Then said Zedekiah to Jeremiah, Let no man know of these words, and you shall not die.
25
But if the princes hear that I have talked with you, and they come to you, and tell you, Declare to us now what you have said to the king; don''t hide it from us, and we will not put you to death; also what the king said to you:
26
then you shall tell them, I presented my supplication before the king, that he would not cause me to return to Jonathan''s house, to die there.
27
Then came all the princes to Jeremiah, and asked him; and he told them according to all these words that the king had commanded. So they left off speaking with him; for the matter was not perceived.
28
So Jeremiah abode in the court of the guard until the day that Jerusalem was taken.