1
ብዛዕባ ደቂ ዓሞን። እስራኤልዶ ውሉድ የብሉን እዩ? ወይስ ወራሲዶ የብሉን እዩ? ስለምንታይ ደኣ እቲ ንጉሶም ንጋድ ዚርስተያ፡ ህዝቡ ኸኣ ኣብ ከተማታት ዚሰፍር? ይብል እግዚኣብሄር።
2
ስለዚ እንሆ፡ እተን ጭድርታ ውግእ ኣብ ልዕሊ ራባህ ናይ ደቂ ዓሞን ዘስምዓለን መዓልትታት ኪመጻ እየን፡ ይብል እግዚኣብሄር። ንሳ ዂምራ ድብነት ክትከውን፡ እተን ኣዋልዳ ኸኣ ብሓዊ ሞዂ ኪብላ እየን። ሽዑ ኸኣ እስራኤል ነቶም ወሪሶምዋ ዝነበሩ ኽትወርሶም እያ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
3
ኣቲ ሔስቦን፡ ዓይ ፈሪሳ እያ እሞ፡ ኣእውዪ። ኣትን ኣዋልድ ራባህ፡ ከሊ ተዐጠቓ፡ ዋይዋይ በላ። ንጉሶም ምስ ካህናቱን መሳፍንቱን ሐቢሩ ኺማረኽ እዩ እሞ፡ ኣብቲ መካበብያ እናዘርክን ኣልቅሳ።
4
ኣቲ፡ መን እዩ ዚመጸኒ? ኢልኪ ብመዝገብኪ ተኣሚንኪ ዘሎኺ ጠላሚት ጓል፡ ስለምንታይ በተን ለሴታትኪ እትሕበኒ? እቲ ለሴኺ ኺድምሰስ እዩ።
5
እንሆ፡ ካብ ኲሉ ኸባቢኺ ፍርሃት ከምጽኣልኪ እየ፡ ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ኲሉ ወገን ክትሰጐጉ ኢኹም፡ ነቶም ህዱማት ከኣ ዚኣኻኽቦም የልቦን፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
6
ድሕርዚ ግና ንደቂ ዓሞን ካብ ምርኮ ኽመልሶም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
7
ብዛዕባ ኤዶም። እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ጥበብዶ ኣብ ቴማን የልቦን? ምኽሪዶ ኻብቶም ሰብ ኣእምሮ ጠፍኤት? ጥበቦምዶ ኸንቱ ዀነት?
8
ኣቱም ኣብ ዴዳን እትነብሩ፡ በታ ጊዜ ቕጽዓቱ መዓት ኤሳው ናብኡ ኸውርዶ እየ እሞ፡ ህደሙ፡ ተመለሱ፡ ኣዕሚቚኩም ተሐብኡ።
9
በተኽቲ ዘቢብ እንተ ዚመጹኻ፡ ዘለላ ዘቢብዶ ኣይምሐደጉልካን? ሰረቕቲ ብለይቲ እንተ መጹ፡ ክሳዕ ዝደለዩ ይጽይቑ።
10
ኣነ ግና ንኤሳው ቀሊዔዮ፡ መሕብኢኡ ድማ ገሊጸዮ እየ፡ ኪሕባእ ከኣ ኣይኰነሉን። ዘርኡን ኣሕዋቱን ጐረባብቱን ኪጸንቱ እዮም፡ ንሱውን ድሕርዚ ኣይኪህሉን እዩ።
11
ንዘኽታማትካ ሕደጎም፡ ኣነ ብህይወት ከንብሮም እየ፡ መበላሉኻ ኸኣ ኣባይ ይወከሉ።
12
እምበኣርሲ እንሆ፡ እቶም ነታ ጽዋእ ኪሰትዩ ዘይተመዘዙ ኺሰትይዋ እዮም። ንስኻስ ካንዶ ኸይተቐጻዕካ ኽትተርፍ ኢኻ? ብርግጽ ክትሰትያ ኢኻ እምበር፡ ከይተቐጻዕካስ ኣይክትተርፍን ኢኻ? ይብል እግዚኣብሄር።
13
ቦጽራ ኸኣ ድብነትን መጻረፍን በረኻን መራገምን ከም እትኸውን፡ ኲለን ከተማታት ድማ ንሓዋሩ በረኻ ኸም ዚዀና፡ ብርእሰይ እምሕል ኣሎኹ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
14-15
ካብ እግዚኣብሄር ኣዋጅ ሰማዕኩ፡ ከምዚ ዚብል ልኡኽ ከኣ ኣብ ማእከል ህዝብታት ተላእከ፡ እንሆ፡ ኣብ ማእከል ህዝብታት ኣንኢሰካ፡ ኣብ ማእከል ሰብ ከኣ ኣንዒቐኻ እየ እሞ፡ ተኣከቡ፡ ተንስእዋን ንውግእ ተዐጠቑን።
16
ኣቲ ኣብ ምንቃዕ ኣጻድፍ እትነብሪ፡ ርእሲ ዂድዂዶ እትሕዚ፡ ድፍረትክን ኲርዓት ልብኽን ጠበረኪ። ከም ንስሪ እኳ ቤትኪ ኣብ በሪኽ እንተ ሰራሕኪ፡ ኣነ ኻብኡ ኸጽድፈኪ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
17
ኤዶም ንመሰክሒ ኽትከውን እያ። ነፍሲ ወከፍ ብእኣ ዚሐልፍ ድማ በቲ ዂሉ ስቓያ ኺስክሓላን ኪፋጽየላን እዩ።
18
ከምቲ ሶዶምን ጎሞራን ኣብ ጥቓኤን ዝነበራ ኸተማታትን እተገልበጣ፡ ከምኡ ኣብኣ ሰብ ኣይኪነብርን፡ ኣብኣውን ውሉድ ሰብ ሓደ እኳ ኣይኪሰፍርን እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
19
እንሆ፡ ንሱ ኻብ ትዕቢት ዮርዳኖስ ናብቲ ጽኑዕ መሳፍሮ ኸም ኣንበሳ ይድይብ ኣሎ፡ ብኡ ብኡ ኸኣ ካብኣ ኽሰጎ እየ፡ ነቲ እተሐርየ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ኽሸሞ እየ። ዚመዓራረየኒ መን እዩ? ቈጸራ ዚገብረለይከ መን እዩ? እቲ ኣብ ቅድመይ ዚቐውም ጓሳስ መን እዩ?
20
ስለዚ እግዚኣብሄር ንኤዶም ዝመደበላ ምኽርን፡ ነቶም ኣብ ቴማን ዚነብሩ ሰባት ዝሐሰባ ሓሳብን ስምዑ፡ ብርግጽ ነቶም ናይ መጓሰ ናእሽቱ እኳ ኸይተረፈ ኺጓትትዎም እዮም፡ ብርግጽ ሰፈሮም ኪፈርስ እዩ።
21
በቲ ህው ዝበል ደሃይ አወዳድቓኣ ምድሪ ተንቀጥቅጥ፡ ጭራሕምራሖም ድማ ክሳዕ ባሕሪ ኤርትራ ይስማዕ ኣሎ።
22
እንሆ፡ ከም ንስሪ ኺድይብ፡ ኪነፍር፡ ኣኽናፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ቦጽራ ኺዝርግሕ እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ልቢ እቶም ጀጋኑ ኤዶም ከም ልቢ ቅልውላው ዝሓዛ ሰበይቲ ኪኸውን እዩ።
23
ብዛዕባ ደማስቆ። ሃማትን ኣርጳድን ሐፈራ፡ ክፉእ ወረ ሰሚዔን እየን እሞ፡ መኸኻ። ኣብ ባሕሪ ምሽባር ኰነ፡ ኪሀድኣውን ኣይተኻእሎን።
24
ደማስቆ ዛሕተለት፡ ክትሀድም ኢላ ግልብጥ በለት፡ ራዕራዕውን በለት፡ ከም እትወልድ ሰበይቲ ጭንቅን ጻዕርን ሐዛ።
25
እታ ንእድቲ ኸተማ፡ እታ ኸተማ ሓጐሰይ፡ ከመይ ኢላ እያ ዘይተሐድገት?
26
ስለዚ እቶም ኣባጽሓ ኣብ ኣደባባያታ ኺወድቁ፡ ኲሎም እቶም ተዋጋእቲ ሰብኡታ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ኺጠፍኡ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
27
ኣብቲ መካበብያ ደማስቆ ሓዊ ኸንድድ እየ፡ ንሱውን ነቲ ኣዳራሽ ቤት - ሃዳድ ሞዂ ኬብሎ እዩ።
28
ብዛዕባ ቄዳርን ብዛዕባ እቶም ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ዝሰዐሮም መንግስትታት ሃጾርን። እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ተለዐሉ፡ ናብ ቄዳር ደይቡ፡ ነቶም ደቂ ምብራቕ ኣጥፍኡ።
29
ድንኳናቶምን መጓሴታቶምን ኪወስዱ፡ ምንጻፋቶምን ኲሉ ኣቓሑኦምን ኣግማሎምን ኪዘምቱ እዮም። ኣብ ኲሉ ወገን ምሽባር ኣሎ፡ እናበሉ ኪጭድሩሎም እዮም።
30
ኣቱም ኣብ ሃጾር እትነብሩ፡ ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን ምኽሪ መዲቡልኩም፡ ህቃነ ሀቂኑልኩም ኣሎ እሞ፡ ህደሙ፡ ቀልጢፍኩም ርሐቑ፡ ኣዕሚቚኩም ተሐብኡ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
31
ነቲ ጥዒምዎም ሀዲኡን ዚነብር፡ መዓጹን መሸጐርን ዜብሉ፡ ብሒቱ ዚነብር ህዝቢ ተልዐልዎን ደይብዎን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
32
ኣግማሎም ዘመተ ኪዀና፡ ብዝሒ ኸብቶም ከኣ ምርኮ ኪኸውን እዩ። ንዂሎም እቶም ወሰነወሰን ጭሕሞም ዚላጽዩ ኣብ ኲለን ንፋሳት ክብትኖም፡ ካብ ኲሉ ወገኖም ድማ መዓት ከምጽኣሎም እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
33
ሃጾር መሳፍሮ ወኻሩ ኽትከውን፡ ንሓዋሩ ኽትባድም እያ፡ ኣብኣ ሰብ ኣይኪነብርን፡ ኣብኣውን ውሉድ ሰብ ሓደ እኳ ኣይኪሰፍርን እዩ።
34
እቲ ኣብቲ መጀመርታ መንግስቲ ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ብዛዕባ ዔላም ናብ ነብዪ ኤርምያስ ዝመጸ ቓል እግዚኣብሄር እዚ እዩ፡
35
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ ነቲ ኣውራ ሓይሉ ዝዀነ ቐስቲ ዔላም ክሰብሮ እየ።
36
ንዔላም ካብ ኣርባዕተ ወሰን ሰማይ ኣርባዕተ ንፋሳት ከውርደላ እየ፡ ናብ ኲለን እዘን ንፋሳት ክዘርዎም እየ። ህዱማት ዔላም ዘይኣትውዎ ህዝቢ ኣይኪህሉን እዩ።
37
ንዔላም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶምን ኣብ ቅድሚ እቶም ነፍሶም ዚደልዩን ከርዕዶም፡ መዓት እቲ ጓህሪ ቚጥዓይ ከውርደሎም፡ ክሳዕ ዘጥፍኦም ከኣ ደድሕሪኦም ሰይፊ ኽሰድድ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
38
ዝፋነይ ከኣ ኣብ ዔላም ክተክል፡ ንጉስን መሳፍንትን ድማ ካብአ ኸጥፍእ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር
39
ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ግና ኪኸውን እዩ፡ ንምርኮ ዔላም ክመልሶ እየ። ይብል እግዚኣብሄር።

1
Of the children of Ammon. Thus says Yahweh: Has Israel no sons? has he no heir? why then does Malcam possess Gad, and his people well in the cities of it?
2
Therefore, behold, the days come, says Yahweh, that I will cause an alarm of war to be heard against Rabbah of the children of Ammon; and it shall become a desolate heap, and her daughters shall be burned with fire: then shall Israel possess those who did possess him, says Yahweh.
3
Wail, Heshbon, for Ai is laid waste; cry, you daughters of Rabbah, gird you with sackcloth: lament, and run back and forth among the fences; for Malcam shall go into captivity, his priests and his princes together.
4
Why glory you in the valleys, your flowing valley, backsliding daughter? who trusted in her treasures, [saying], Who shall come to me?
5
Behold, I will bring a fear on you, says the Lord, Yahweh of Armies, from all who are round about you; and you shall be driven out every man right forth, and there shall be none to gather together the fugitives.
6
But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, says Yahweh.
7
Of Edom. Thus says Yahweh of Armies: Is wisdom no more in Teman? is counsel perished from the prudent? is their wisdom vanished?
8
Flee you, turn back, dwell in the depths, inhabitants of Dedan; for I will bring the calamity of Esau on him, the time that I shall visit him.
9
If grape gatherers came to you, would they not leave some gleaning grapes? if thieves by night, wouldn''t they destroy until they had enough?
10
But I have made Esau bare, I have uncovered his secret places, and he shall not be able to hide himself: his seed is destroyed, and his brothers, and his neighbors; and he is no more.
11
Leave your fatherless children, I will preserve them alive; and let your widows trust in me.
12
For thus says Yahweh: Behold, they to whom it didn''t pertain to drink of the cup shall certainly drink; and are you he who shall altogether go unpunished? you shall not go unpunished, but you shall surely drink.
13
For I have sworn by myself, says Yahweh, that Bozrah shall become an astonishment, a reproach, a waste, and a curse; and all the cities of it shall be perpetual wastes.
14
I have heard news from Yahweh, and an ambassador is sent among the nations, [saying], Gather yourselves together, and come against her, and rise up to the battle.
15
For, behold, I have made you small among the nations, and despised among men.
16
As for your terror, the pride of your heart has deceived you, O you who dwell in the clefts of the rock, who hold the height of the hill: though you should make your nest as high as the eagle, I will bring you down from there, says Yahweh.
17
Edom shall become an astonishment: everyone who passes by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues of it.
18
As in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbor cities of it, says Yahweh, no man shall dwell there, neither shall any son of man sojourn therein.
19
Behold, he shall come up like a lion from the pride of the Jordan against the strong habitation: for I will suddenly make them run away from it; and whoever is chosen, him will I appoint over it: for who is like me? and who will appoint me a time? and who is the shepherd who will stand before me?
20
Therefore hear the counsel of Yahweh, that he has taken against Edom; and his purposes, that he has purposed against the inhabitants of Teman: Surely they shall drag them away, [even] the little ones of the flock; surely he shall make their habitation desolate over them.
21
The earth trembles at the noise of their fall; there is a cry, the noise which is heard in the Red Sea .
22
Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread out his wings against Bozrah: and the heart of the mighty men of Edom at that day shall be as the heart of a woman in her pangs.
23
Of Damascus. Hamath is confounded, and Arpad; for they have heard evil news, they are melted away: there is sorrow on the sea; it can''t be quiet.
24
Damascus has grown feeble, she turns herself to flee, and trembling has seized on her: anguish and sorrows have taken hold of her, as of a woman in travail.
25
How is the city of praise not forsaken, the city of my joy?
26
Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be brought to silence in that day, says Yahweh of Armies.
27
I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall devour the palaces of Ben Hadad.
28
Of Kedar, and of the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon struck. Thus says Yahweh: Arise you, go up to Kedar, and destroy the children of the east.
29
Their tents and their flocks shall they take; they shall carry away for themselves their curtains, and all their vessels, and their camels; and they shall cry to them, Terror on every side!
30
Flee you, wander far off, dwell in the depths, you inhabitants of Hazor, says Yahweh; for Nebuchadnezzar king of Babylon has taken counsel against you, and has conceived a purpose against you.
31
Arise, go up to a nation that is at ease, that dwells without care, says Yahweh; that have neither gates nor bars, that dwell alone.
32
Their camels shall be a booty, and the multitude of their livestock a spoil: and I will scatter to all winds those who have the corners [of their hair] cut off; and I will bring their calamity from every side of them, says Yahweh.
33
Hazor shall be a dwelling place of jackals, a desolation forever: no man shall dwell there, neither shall any son of man sojourn therein.
34
The word of Yahweh that came to Jeremiah the prophet concerning Elam, in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying,
35
Thus says Yahweh of Armies: Behold, I will break the bow of Elam, the chief of their might.
36
On Elam will I bring the four winds from the four quarters of the sky, and will scatter them toward all those winds; and there shall be no nation where the outcasts of Elam shall not come.
37
I will cause Elam to be dismayed before their enemies, and before those who seek their life; and I will bring evil on them, even my fierce anger, says Yahweh; and I will send the sword after them, until I have consumed them;
38
and I will set my throne in Elam, and will destroy from there king and princes, says Yahweh.
39
But it shall happen in the latter days, that I will bring back the captivity of Elam, says Yahweh.