1
ኣብ ኣደባባይ የሩሳሌም ዙሩ እሞ ርኣዩን ተመልከቱን፡ ኣብ ዕዳጋታታ ኸኣ ድለዩ፡ ሓደ እኳ፡ ሓደ በይኑ ፍትሒ ዚገብር ሓቂ ኸኣ ዚደሊ እንተ ረኸብኩም፡ ኣነውን ይቕረ ኽብለላ እየ።
2
ህያው እግዚኣብሄር እዩ፡ እኳ እንተ በሉ፡ብሓሶት እዮም ዚምሕሉ ዘለው።
3
ዎ እግዚኣብሄር፡ ኣዒንትኻዶ ሓቂ ኣይኰናን ዚደልያ፡ ወቓዕካዮም፡ ግናኸ ኣየሕመሞምን። ኣኰትካዮም፡ ግናኸ ኣይተቐጽዑን። ገጾም ካብ ከውሒ ዚተርር ገበሩ እሞ ምምላስ ኣበዩ።
4
ኣነ ኸኣ፡ እዚኣቶም መገዲ እግዚኣብሄርን ፍትሒ ኣምላኾምን ዘይፈልጡ እዮም እሞ፡ ድኻታትን ዓያሱን እዮም፡
5
እምበኣርሲ ናብቶም ዓበይቲ ደኣ ክኸይድ፡ ንሳቶም መገዲ እግዚኣብሄርን ፍትሒ ኣምላኾምን ዚፈልጡ እዮም እሞ፡ ክነግሮም፡ በልኩ። ግናኸ እዚኣቶም ድማ ሐቢሮም ኣርዑት ሰበሩ መእሰሪታትውን በጠሱ።
6
ኣበሳኦም ታእላው የብሉን፡ ጥልመቶም ከኣ እናወሰኸ እዩ ዚኸይድ ዘሎ እሞ፡ ስለዚ ኣንበሳ ኻብ ዱር ወጺኡ ይሰብሮም፡ ተዂላ መሮር ድማ የጥፍኦም፡ ነብሪ ኣብ ከተማታቶም ይቃጾ፡ ውጽእ ንዝበለውን ይምንጥሎ።
7
ከመይ ኢለ ይቅረ ኽብለልኪ? ደቅኺ ጠለሙኒ፡ ኣማልኽቲ ብዘይ ኰኑ ኸኣ ይምሕሉ ኣለው። ኣጽገብክዎም፡ ንሳቶም ድማ ዘመው፡ ኣብ ቤት ኣመንዝራውን ተኣኻኸቡ።
8
ከምቶም ጽቡቕ እተመጨኑ ውዑያት ኣፍራስ እዮም፡ ነፍሲ ወከፎም ደድሕሪ ሰበይቲ ብጻዩ ይሕምሕም።
9
በዚ ነገር እዚዶ ኣይክቐጸዖምን እየ? ነዚ ኸምዚ ዘመሰለ ህዝብስ ነፍሰይዶ ሕነ ኣይክትፈድዮን እያ? ይብል እግዚኣብሄር።
10-11
ቤት እስራኤልን ቤት ይሁዳን ጠሊሞምኒ እዮም እሞ፡ ኣብ ቀጽርታታ ደዪብኩም ኣፍርሱ፡ ግናኸ ብጥራስ ኣይተጥፍእዋ። ጨናፍራ ናይ እግዚኣብሄር ኣይኰነን እሞ፡ ኣርሕቕዎም፡ ይብል እግዚኣብሄር።
12-13
እዚኣቶም ከኣ፡ እግዚኣብሄር የሎን፡ ክፋእ ኣይኪወርደናን እዩ ሰይፍን ጥሜትን ኣይክንርእን ኢና፡ ነብያት ንፋስ ኪዀኑ እዮም፡ ብኣታቶም ዚዛረብ ከኣ የልቦን፡ ከምኡ ንርእሶም ይኹን፡ ኢሎም ንእግዚኣብሄር ኸሐዱ።
14
ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እዚ ቓል እዚ ስለ እተዛረብኩም፡ እንሆ፡ ነቲ ቓላተይ ኣብ ኣፍካ ኸም ሓዊ፡ ነዚ ህዝቢ ድማ ከም ዕጨይቲ ኽገብሮ እየ እሞ ኪልቚምጾም እዩ።
15
ኣቱም ቤት እስራኤል፡ እንሆ፡ ህዝቢ ኻብ ርሑቕ ከም ጽኣልኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር፡ ሓያል ህዝቢ፡ ጥንታዊ ህዝቢ፡ ቋንቋኦም ዘይትፈልጦ፡ ዘረባኦም ድማ ዘይተስተውዕሎ ህዝቢ እዮም።
16
ጒልድባኦም ክፋት መቓብር እዩ፡ ኲላቶም ከኣ ጀጋኑ እዮም።
17
ንሳቶም ነቲ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ኪበልዕዎ ዚግባእ ቀውዕኻን እንጌራኻን ኪበልዑ፡ ወይንኻን በለስካን ኪበልዑ እዮም። ነተን እትእመነን ጽኑዓት ከተማታትካ ብሰይፊ ኼፍርስወን እዮም።
18
ግናኸ በተን መዓልትታት እቲኣተን ከኣ ብጥራስ ኣይከጥፍኣኩምን እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
19
ንስኻትኩም ድማ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስለምንታይ እዩ እዚ ዂሉ ዝገበረና? እንተ በልኩም፡ ሽዑ ንስኻ፡ ከምቲ ንስኻትኩም ዝሐደግኩምኒ፡ ኣብ ሃገርኩም ንጓኖት ኣማልኽቲ እተገዛእኩም፡ ከምኡውን ኣብ ዘይሃገርኩም ንጓኖት ክትግዝኡ ኢኹም፡ ኢልካ ምለሰሎም።
20
እዚ ኣብ ቤት ይእቆብ ኣውርዩ፡ ኣብ ይሁዳ ኸኣ ንገሩ እሞ በሉ፡
21
ኣታ ልቢ ዜብሉ፡ ዓይኒ ኸለዎ ዘይርኢ፡ እዝኒ ኸለዎ ድማ ዘይሰምዕ ዓሻ ህዝቢ፡ እዚ ስማዕ፡
22
ንኣይሲ ኣይምፈራህኩምንንዶ? ብዘለኣለማዊ ትእዛዝ ገይረ ኸይሐልፎ ድበት ንደረት ባሕሪ ዝገበርኩኸ፡ ኣብ ቅድመይዶ ራዕራዕ ኣይምበልኩምን? ማዕበሉ እኳ እንተ በርትዔ፡ ኣይኽእሎን፡ ይሃጽፍ፡ ግናኸ ከቶ ኣይሳገሮን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
23
እዚ ህዝቢ እዚ ግና እምቢተኛን ዓላውን ልቢ ኣለዎ፡ ንድሕሪት ይምለሱ እሞ ጸው ይብሉ።
24
ብልቦም ከኣ፡ ነቲ በብጊዜኡ ዝናም ጽድያን ቀውዕን ዚህበና፡ ምዱባት ሳምንትታት ቀውዒውን ዝሰርዓልና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንፍርሃዮ፡ ኣይበሉን።
25
ኣበሳኹም ነዚ ኸልከለ፡ ሓጢኣትኩም ከኣ ነዚ ጸጽቡቕ ኣኽልኣኩም።
26
ኣብቶም ህዝበይሲ ረሲኣን ሰባት ይርከቡ፡ ከምቶም ኣዕዋፍ ዜፈንጥሩ ይቃጸው፡ መፈንጠራ ዘርጊሖም ከኣ ሰብ የፈንጥሩ ኣለው።
27
ከምታ በዕዋፍ ዝመልኤ እንዳ ዑፍ፡ ከምኡ ድማ ቤቶም ብምጥባር ምሉእ እዩ። ዝለዚ ዓበይትን ሃብታማትን ኰኑ።
28
ስቡሓትን ዜባርቑን ኰኑ፡ ንእከዮም ወሰን የብሉን። ፍትሒ ንዘኽታም፡ ነገሩ ዜቕንዓሉ ፍትሒ፡ ኣየውጽኣሉን፡ ንድኻውን መሰሉ ኣይብይኑሉን።
29
በዚ ነገር እዚዶ ኣይክቐጽዖምን እየ? ነዚ ኸምዚ ዘመሰለ ህዝብስ ነፍሰይዶ ሕነ ኣይክትፈድዮን እያ? ይብል እግዚኣብሄር።
30
ኣብታ ሃገር እቲኣ ጒድን ዜሰክሕን እዩ ዚግበር ዘሎ፡
31
ነብያት ብሓሶት ይንበዩ፡ ካህናት ከኣ ብኢዶም ይገዝኡ ኣለው፡ ህዝበይውን ባህ ኢልዎ ይሰምሮ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኡ ደኣኸ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም?

1
Run you back and forth through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad places of it, if you can find a man, if there are any who does justly, who seeks truth; and I will pardon her.
2
Though they say, As Yahweh lives; surely they swear falsely.
3
O Yahweh, don''t your eyes look on truth? you have stricken them, but they were not grieved; you have consumed them, but they have refused to receive correction: they have made their faces harder than a rock; they have refused to return.
4
Then I said, Surely these are poor; they are foolish; for they don''t know the way of Yahweh, nor the law of their God:
5
I will get me to the great men, and will speak to them; for they know the way of Yahweh, and the law of their God. But these with one accord have broken the yoke, and burst the bonds.
6
Therefore a lion out of the forest shall kill them, a wolf of the evenings shall destroy them, a leopard shall watch against their cities; everyone who goes out there shall be torn in pieces; because their transgressions are many, [and] their backsliding is increased.
7
How can I pardon you? your children have forsaken me, and sworn by them that are no gods: when I had fed them to the full, they committed adultery, and assembled themselves in troops at the prostitutes'' houses.
8
They were as fed horses roaming at large; everyone neighed after his neighbor''s wife.
9
Shall I not visit for these things? says Yahweh; and shall not my soul be avenged on such a nation as this?
10
Go up on her walls, and destroy; but don''t make a full end: take away her branches; for they are not Yahweh''s.
11
For the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against me, says Yahweh.
12
They have denied Yahweh, and said, It is not he; neither shall evil come on us; neither shall we see sword nor famine:
13
and the prophets shall become wind, and the word is not in them: thus shall it be done to them.
14
Therefore thus says Yahweh, the God of Armies, Because you speak this word, behold, I will make my words in your mouth fire, and this people wood, and it shall devour them.
15
Behold, I will bring a nation on you from far, house of Israel, says Yahweh: it is a mighty nation, it is an ancient nation, a nation whose language you don''t know, neither understand what they say.
16
Their quiver is an open tomb, they are all mighty men.
17
They shall eat up your harvest, and your bread, [which] your sons and your daughters should eat; they shall eat up your flocks and your herds; they shall eat up your vines and your fig trees; they shall beat down your fortified cities, in which you trust, with the sword.
18
But even in those days, says Yahweh, I will not make a full end with you.
19
It shall happen, when you shall say, Why has Yahweh our God done all these things to us? then shall you say to them, Like as you have forsaken me, and served foreign gods in your land, so shall you serve strangers in a land that is not yours.
20
Declare you this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying,
21
Hear now this, foolish people, and without understanding; who have eyes, and don''t see; who have ears, and don''t hear:
22
Don''t you fear me? says Yahweh: won''t you tremble at my presence, who have placed the sand for the bound of the sea, by a perpetual decree, that it can''t pass it? and though the waves of it toss themselves, yet they can''t prevail; though they roar, yet they can''t pass over it.
23
But this people has a revolting and a rebellious heart; they are revolted and gone.
24
Neither say they in their heart, Let us now fear Yahweh our God, who gives rain, both the former and the latter, in its season; who preserves to us the appointed weeks of the harvest.
25
Your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld good from you.
26
For among my people are found wicked men: they watch, as fowlers lie in wait; they set a trap, they catch men.
27
As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit: therefore they are become great, and grew rich.
28
They are grew fat, they shine: yes, they overpass in deeds of wickedness; they don''t plead the cause, the cause of the fatherless, that they may prosper; and the right of the needy they don''t judge.
29
Shall I not visit for these things? says Yahweh; shall not my soul be avenged on such a nation as this?
30
A wonderful and horrible thing is happen in the land:
31
the prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means; and my people love to have it so: and what will you do in the end of it?