1
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ ኣነ ንባቢሎንን ነቶም ኣብ ማእከል ጸላእተይ ዚነብሩን ዜጥፍእ ንፋስ ከተንስእ እየ።
2
ንባቢሎን ዚምስእይዋ፡ ንሃገራ ኸኣ ዜባድምዋ ጓኖት ክሰደላ እየ። በታ መዓልቲ መዓት ከኣ ብዂሉ ወገን ኪወርዋ እዮም።
3
እቲ ወርዋሪ ነቲ ቐስቲ ዚግትርን ነቲ ብድርዒ ዜጓብብን ቀስቱ ይገትረሎም። ነቶም ኣጒባዛ ድማ ኣይትንሓፍዎም፡ ንዂሉ ጭፍራኣ ኣጥፍእዎ።
4
ኣብ ሃገር ከለዳውያን ከኣ ቅቱላት፡ ኣብ ኣደባባያታ ድማ ውጉኣት ኪወድቁ እዮም።
5
ምንም እኳ ሃገሮም በቲ ንናይ እስራኤል ቅዱስ ዝበደልዎ በደል እንተ መልኤት፡ እስራኤል ወይስ ይሁዳ ብእግዚኣብሄር፡ ብጐይታ ሰራዊት ኣምላኾም፡ መበለት ኣይኰኑን።
6
ብሰሪ ዓመጻኣ ኸይትጠፍኡስ፡ ካብ ባቢሎን ህደሙ፡ ነፍሲ ወከፍ ነፍሱ የድሕን። እዚ እቲ ጊዜ ምፍዳይ ሕነ እግዚኣብሄር እዩ እሞ፡ ንሱ ነቲ ዝገበረቶ ኺፈድያ እዩ።
7
ባቢሎን ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ንብዘላ ምድሪ እተስክር ጽዋእ ወርቂ ነበረት፡ ህዝብታት ካብ ወይና ሰተዩ፡ ስለዚ ኸኣ ኣህዛብ ዐበዱ።
8
ባቢሎን ብድንገት ወዲቓ ተሰባበረት። ብኸዩላ፡ ምናልባሽ እንተ ሐወየት ከኣ፡ ነቲ ቓንዛኣ ፈውሲ ኣምጽኡላ።
9
ፍርዲ ኽሳዕ ሰማይ በጽሑ፡ ክሳዕ ደበናውን ደዪቡ እዩ እሞ፡ ንባቢሎን ክነሕውያ ደሌና፡ ግናኸ ኣይሐወየትን። ሕደግዋ፡ ንዑናይ ነፍሲ ወከፍ ነናብ ሃገርና ንኺድ።
10
እግዚኣብሄር ንጽድቅና ኣውጺኡልና እዩ፡ ንዑናይ ንግብሪ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ ጽዮን ነውርዩ።
11
እግዚኣብሄር ሓሳቡ ንባቢሎን ኬጥፍእ ስለ ዝዀነ፡ ንመንፈስ ነገስታት ሜዶን ኣለዓዐሎ። እዚውን ምፍዳይ ሕነ እግዚኣብሄር፡ ሕነ መቕደሱ እዩ እሞ፡ ፍላጻታት ኣብልሑ፡ ዋላቱ ሐዙ።
12
እግዚኣብሄር ነቲ ብዛዕባ እቶም ኣብ ባቢሎን ዚነብሩ እተናገሮ ኸምቲ ዝሐሰቦ ይፍጽሞ ኣሎ እሞ፡ ኣብቲ መካበብያ ባቢሎን ሰንደቕ ዕላማ ትኸሉ፡ ዘብዔኛታት ኣበርትዑ፡ ሓለውቲ ኣቑሙ፡ ኣድቢኹም ተዳለዉ።
13
ኣቲ ብመዛግባት ዝማዕበልኪ፡ ኣብ ገምገም ዓበይቲ ማያት እትነብሪ ዘሎኺ፡ መወዳእታኺ፡ እቲ መስፈር ስስዔኺ በጺሑ እዩ።
14
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ድማ፡ ብርግጽ ከም ብኣንበጣ ብሰብ ክመልኣኪ እየ፡ ንሳቶም ከኣ ኪጭድሩልኪ እዮም፡ ኢሉ ብርእሱ መሐለ።
15
ንሱ ብሓይሉ ምድሪ ፈጠረ፡ ብጥበቡ ኸኣ ንዓለም ኣቘማ፡ በእምሮኡ ድማ ንሰማያት ዘርግሔ።
16
ድምጺ ምስ ዜስምዕ፡ ኣብ ሰማይ ማያት ይሀምም፡ ንግመ ኻብ ወሰን ምድሪ የልዕሎ፡ ንመባርቕ ኣብ ዝናም ይገብሮ፡ ንንፋስውን ካብ መዛግቡ የውጽኦ።
17
ነፍሲ ወከፍ ኣእምሮኡ ጠፊእዎ ይዕነድ። እቲ ዝፈሰሰ ምስሉ ሓሶት እዩ፡ ትንፋስ ከኣ የብሉን እዩ እሞ፡ ኣንጠረኛ ዘበለ በቲ ዝገበሮ ምስሊ ይሐንኽ።
18
ከንቱነት፡ ናይ ምጥባር ዕዮ እዮም፡ ብጊዜ ቕጽዓቶም ኪጠፍኡ እዮም።
19
ግደ ያእቆብሲ ኸምዚኣቶም ኣይኰነን። ንዂሉ ዝፈጠረ ንሱ እዩ፡ እስራኤል ድማ ነገድ ርስቱ እዩ እሞ፡ ስሙ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት እዩ።
20
ንስኺ ሞደሻይን ኣጻዋር ውግኤይን ኢኺ። ብኣኺ ህዝብታት ክጭፍልቕ፡ ብኣኺ መንግስትታት ከጥፍእ እየ።
21
ብኣኺ ፈረስን ፈረሰኛን ክጭፍልቕ፡ ብኣኺ ሰረገላን ኣብኣ ዚቕመጥን ክጭፍልቕ እየ።
22
ብኣኺ ሰብኣይን ሰበይትን ክጭፍልቕ፡ ብኣኺ ኣረጊትን ቈልዓን ክጭፍልቕ፡ ብኣኺ ጐበዝን ጐርዞን ክጭፍልቕ እየ።
23
ብኣኺ ጓሳን መጓሲኡን ክጭፍልቕ፡ ብኣኺ ሓረስታይን ጽምዲ ኣብዑሩን ክጭፍልቕ፡ ብኣኺ ምስለኔታትን መኳንንትን ክጭፍልቕ እየ።
24
ኣነ ኸኣ ንባቢሎንን ንዂሎም እቶም ኣብ ሃገር ከለዳውያን ዚነብሩን ኲሉ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ንጽዮን ዝገበርዋ እከይ ክፈድዮም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
25
ኣታ ንዂላ ምድሪ እተጥፍእ ከረን ጥፍኣት፡ እንሆ፡ ናባኻ እየ፡ ኢደይ ናባኻ ኽዝርግሕ እየ እሞ ካብቲ ኣኻውሕ ከንከራርወካ። ዝሐረረ ኸረንውን ክገብረካ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
26
ንሓዋሩ በረኻ ኽትከውን ኢኻ እምበር፡ ካባኻስ እምኒ መኣዝን ወይስ እምኒ መሰረት ዚወስድ የልቦን፡ ይብል እግዚኣብሄር።
27
ሰንደቕ ዕላማ ኣብታ ሃገር ትኸሉ፡ ኣብ ማእከል ህዝብታት መለኸት ንፍሑ፡ ህዝብታት ንውግእ ኣዳልዉላ፡ መንግስትታት ኣራራትን ሚናን ኣሽከናዝን ኣኽትቱላ፡ መኳንንቲ ሽሙላ፡ ጸጓራት ኣንበጣ ዚመስሉ ኣፍራስ ኣደይቡላ።
28
ህዝብታትን ነገስታት ሜዶንን ምስለኔታትን ኲላቶም መኳንንታን ኲላ እታ ሃገር ግዝኣታን ንውግእ ኣዳልዉላ።
29
እቲ፡ እግዚኣብሄር ንሃገር ባቢሎን ሓደ እኳ ዚነብረላ ዜብላ በረኻ ኺገብራ ኢሉ፡ ንባቢሎን ዝኣመመላ ሓሳብ ይፍጸም ኣሎ እሞ፡ ምድሪ ተንቀጥቅጥን ራዕራዕ ትብልን ኣላ።
30
ጀጋኑ ባቢሎን ምውጋእ ሐዲጎም፡ ኣብ ዕርድታቶም ይቕመጡ ኣለዉ፡ ሓይሎም ጠፊኡ ኸም ኣንስቲ ዀኑ። ኣባይታ ብሓዊ ነደደ፡ መሸጐሪኣ ተሰብረ።
31
ንንጉስ ባቢሎን ከተማኡ ብዂሉ ወገን ከም እተታሕዘት ኬውርየሉስ፡ እቲ ሓደ ጐያዪ ነቲ ሓደ የዃልሞ፡ እቲ ሓደ ልኡኽ ከኣ ነቲ ሓደ ልኡኽ የዃልሞ ኣሎ።
32
መሳጋገሪታት ተታሒዙ፡ ሻምብቖ ኸኣ ነዲዱ፡ እቶም ተዋጋእቲውን ሰምቢዶም ኣለዉ።
33
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ኣምላኽ እስራኤል፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እታ ጓል ባቢሎን ከም ኣብቲ ወርሓት ዜኺዱሉ ዓውዲ እያ፡ ቅሩብ ጸኒሑ ኸኣ ጊዜ ቐውዒ ኺመጻ እዩ።
34
ነቡካድነጻር ንጉስ ባቢሎን በልዓኒ፡ ጨፍለቐኒ ባዶ ኣቕሓ ገበረኒ፡ ከም ገበል ወሐጠኒ፡ በቲ ጠጥዑመይ ከብዱ መልኤ ሰጐጐኒውን።
35
እታ ኣብ ጽዮን እትነብር ዘላ፡ ንኣይን ንስጋይን እተገብረ ግፍዒ ናብ ባቢሎን ይውረድ፡ ትበል። የሩሳሌም ከኣ፡ ደመይ ናብቶም ኣብ ሃገር ከለዳውያን ዚነብሩ ዘለዉ ይውረድ፡ ትበል።
36
ስለዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ ኣነ ኽጣበቐልኪ፡ ሕኔኺ ድማ ክፈድየልኪ እየ። ንባሕሪ ኸንጽፎ፡ ንዔላታት ኸኣ ከንቅጾ እየ።
37
ባቢሎን ድማ ኲምራ እምንን መሳፍሮ ወኻሩን፡ ሓደ እኳ ዚነብረላ ዜብላ መሰክሕን መላገጽን ክትከውን እያ።
38
ሐቢሮም ከም ኣናብስ ኪጓዝሙ፡ ከም ኰራኲር ኣናብስ ከኣ ሕኒን ኪብሉ እዮም።
39
ምስ ተራሰኑ፡ መስተ ከቕርበሎም እየ፡ ኪሕጐሱን ንሓዋሩ ድቃስ ኪድቅሱን ከቶውን ከይነቕሑንሲ፡ ከስክሮም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር።
40
ከም ዕያውትን ከም ደዓውልን ድቤላታትን ናብ ማሕረዲ ኸውርዶም እየ።
41
ሼሻኽ ከመይ ኢላ ተታሕዘት፡ እዛ ውዳሰ ዂሉ ምድሪ ኸመይ ኢላ ተታሕዘት፡ እዛ ውዳሰ ዂሉ ምድሪ ኸመይ ኢላ ተሳዕረት፡ ባቢሎን ከመይ ኢላ ኣብ ማእከል ህዝብታት መስደመሚ ዀነት።
42
ባሕሪ ናብ ልዕሊ ባቢሎን ደየበ፡ ንሳ ብምብርታዕ ማዕበሉ ተኸድነት።
43
ከተማታታ ኸኣ ምድሪ በዳን ንቑጽ ምድርን በረኻን፡ ሓደ እኳ ዘይነብረላ፡ ወሉድ ሰብውን ብእኣ ዘይሐልፍ ሃገርን ኰነት።
44
ኣነ ንቤል ኣብ ባቢሎን ክቐጽዖ፡ ነቲ ዝወሐጦ ድማ ካብ ኣፉ ኸውጽኦ እየ። ድሕርዚ ድማ ህዝብታት ኣብኣ ኣቢሎም ኣይኪውሕዙን እዮም። ቀጽሪ ባቢሎንውን ይወድቕ።
45
ኣቱም ህዝበይ፡ ካብ ማእከላ ወጹ። ካብቲ ጒሁር ቊጥዓ እግዚኣብሄር ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ነፍሱ የድሕን።
46
በዚ ዓመት እዚ ሓደ ወረ ኺውረ፡ በቲ ዳሕራይ ዓመት ድማ ካልእ ወረ ኺውረ፡ ኣብ ሃገር ከኣ ዓመጻ ኺስልጥን፡ ገዛኢውን ኣብ ገዛኢ ኺለዐል እዩ እሞ፡ ልብኹም ኣይምለቚ፡ በቲ ኣብታ ሃገር ዚስማዕ ወረ ኸኣ ኣይትፍርሁ።
47
ስለዚ፡ እንሆ፡ ነቲ ቕሩጽ ምስልታት ባቢሎን ዝቐጽዓለን መዓልትታት ኪመጻ እየን፡ ኲሉ ሃገራ ኸኣ ኪሐፍር እዩ፡ ኲላቶም ቅቱላቱውን ኣብ ማእከል ኺወድቁ እዮም።
48
እቶም መጥፋእቲ ካብ ሰሜን ኪመጽዋ እዮም እሞ፡ ሰማይን ምድርን ኣብኦም ዘሎ ዂሉን ብዛዕባ ባቢሎን እልል ኪብሉ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር።
49
ከምዚ ባቢሎን ንቕቱላት እስራኤል ዘውደቐቶም፡ ከምኡውን ቅቱላት ኲላ ምድሪ ኣብ ባቢሎን ኪወድቁ እዮም።
50
ኣቱም ካብ ሰይፊ ዘምለጥኩም ኪዱ፡ ጠጠው ኣይትበሉ፡ ካብ ርሑቕ ንእግዚኣብሄር ዘክሩ፡ ንየሩሳሌምውን ኣብ ልብኹም ሕሰቡ።
51
ጸርፊ ሰማዕና እሞ፡ ሐነኽና፡ ጓኖት ኣብቲ ቅዱስ ስፍራታት ቤት እግዚኣብሄር መጺኦም እዮም እሞ፡ ነውሪ ንገጽና ኣጐልበቦ።
52
ስለዚ እንሆ፡ ኣነ ነተን ቅሩጽ ምስልታታ ዝቐጽዓለን መዓልትታት ኪመጻ እየን፡ እቶም ንሞት ዜዋልኡ ውጉኣት ከኣ ኣብ ኲሉ ሃገራ ኺበኽዩ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር።
53
ባቢሎን ክሳዕ ሰማይ እኳ እንተ ደየበት፡ ሓይላ ኸኣ ኣብ ላዕሊ እኳ እንተ ኣጽንዔት፡ መጥፋእቲ ኻባይ ኪመጽዋ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር።
54
ጭድርታ ኻብ ባቢሎን፡ ዓብዪ ምፍራስ ካብ ሃገር ከለዳውያን ይስማዕ ኣሎ።
55
እግዚኣብሄር ንባቢሎን የዕንዋ፡ ነቲ ብርቱዕ ደሃይ ድማ ካብኣ የጥፍኦ ኣሎ እሞ፡ ማዕበሎም ከም ብዙሕ ማያት ይሀምም፡ ጭራሕምራሖም ከኣ ይስማዕ ኣሎ።
56
እግዚኣብሄር፡ ንሱ ኣምላኽ ምፍዳይ፡ ብርግጽ መስጣ ዚህብ እዩ እሞ፡ ኣብአ ናብ ባቢሎን መጥፍኢ መጺኡ፡ ጀጋኑኣ ተታሒዞም፡ ቀስትታቶም ተሰባቢሩ እዩ።
57
ኣነ ኸኣ ንመሳፍንታን ንጠቢባናን፡ ንምስለኔታታን ንመኳንንታን ንጀጋኑኣንሲ ንሓዋሩ ድቃስ ኪድቅሱን ከቶውን ከይነቕሑን ከስክሮም እየ፡ ይብል እቲ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ዝስሙ ንጉስ።
58
እቲ ገፊሕ ቀጽርታት ባቢሎን ጥራስ ኪፈርስ፡ እቲ ነዊሕ ልዳውታ ኸኣ ብሓዊ ኺነድድ እዩ። ህዝብታት ንኸንቱ ኺዐዩ፡ ኣህዛብ ከኣ ንሓዊ ኺደኽሙ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
59
እቲ፡ ነብዪ ኤርምያስ ንሰራያ ወዲ ኔርያ ወዲ ማህሰያ፡ ምስ ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ኣብታ ራብዐይቲ ዓመት መንግስቱ ናብ ባቢሎን ምስ ከደ ዝኣዘዞ ቓል እዚ እዩ። ሰራያ ኸኣ ሓለቓ ዝፋን ቤት ነበረ።
60
ኤርምያስ ከኣ ንዂሉ እቲ ኣብ ባቢሎን ዚወርድ መዓት፡ ማለት ኲለን እተን ብዛዕባ ባቢሎን እተጻሕፋ ቓላት ኣብ ሓደ መጽሓፍ ጸሐፈን።
61
ኤርምያስ ድማ ንሰራያ በሎ፡ ኣብ ባቢሎን ምስ ኣቶኻ፡ ኲለን እዘን ቃላት ከተንብበን መዝኻ እዩ፡
62
በልውን፡ ዎ እግዚኣብሄር፡ ንስኻ ብዛዕባ እዛ ቦታ እዚኣ፡ ሰብ ወይስ እንስሳ፡ ሓደ እኳ ኸም ዘይነብረላ ጌርካ ኸም እተጥፍኣ፡ ንሓዋሩውን ምድረ በዳ ኸም እትኸውን ኢልካ ተዛረብካ።
63
ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣንቢብካ ምስ ወዳእካያ፡ እምኒ እሰረላ፡ ኣብ ማእከል ኤፍራጥስ ደርብያ እሞ፡
64
ከምዚ ዀይና ባቢሎን በቲ ኣነ ዘውርደላ መዓት ክትሰጥም፡ መሊሳውን ኣይክትትንስእን እያ፡ ኪደኽሙ ድማ እዮም፡ ኢልካ ተዛረብ። ክሳዕ እዚ ቓላት ኤርምያስ እዩ።

1
Thus says Yahweh: Behold, I will raise up against Babylon, and against those who dwell in Lebkamai, a destroying wind.
2
I will send to Babylon strangers, who shall winnow her; and they shall empty her land: for in the day of trouble they shall be against her round about.
3
Against [him who] bends let the archer bend his bow, and against [him who] lifts himself up in his coat of mail: and don''t you spare her young men; destroy you utterly all her army.
4
They shall fall down slain in the land of the Chaldeans, and thrust through in her streets.
5
For Israel is not forsaken, nor Judah, of his God, of Yahweh of Armies; though their land is full of guilt against the Holy One of Israel.
6
Flee out of the midst of Babylon, and save every man his life; don''t be cut off in her iniquity: for it is the time of Yahweh''s vengeance; he will render to her a recompense.
7
Babylon has been a golden cup in Yahweh''s hand, who made all the earth drunken: the nations have drunk of her wine; therefore the nations are mad.
8
Babylon is suddenly fallen and destroyed: wail for her; take balm for her pain, if so be she may be healed.
9
We would have healed Babylon, but she is not healed: forsake her, and let us go everyone into his own country; for her judgment reaches to heaven, and is lifted up even to the skies.
10
Yahweh has brought forth our righteousness: come, and let us declare in Zion the work of Yahweh our God.
11
Make sharp the arrows; hold firm the shields: Yahweh has stirred up the spirit of the kings of the Medes; because his purpose is against Babylon, to destroy it: for it is the vengeance of Yahweh, the vengeance of his temple.
12
Set up a standard against the walls of Babylon, make the watch strong, set the watchmen, prepare the ambushes; for Yahweh has both purposed and done that which he spoke concerning the inhabitants of Babylon.
13
You who dwell on many waters, abundant in treasures, your end is come, the measure of your covetousness.
14
Yahweh of Armies has sworn by himself, [saying], Surely I will fill you with men, as with the canker worm; and they shall lift up a shout against you.
15
He has made the earth by his power, he has established the world by his wisdom, and by his understanding has he stretched out the heavens:
16
when he utters his voice, there is a tumult of waters in the heavens, and he causes the vapors to ascend from the ends of the earth; he makes lightning for the rain, and brings forth the wind out of his treasuries.
17
Every man is become brutish [and is] without knowledge; every goldsmith is disappointed by his image; for his molten image is falsehood, and there is no breath in them.
18
They are vanity, a work of delusion: in the time of their visitation they shall perish.
19
The portion of Jacob is not like these; for he is the former of all things; and [Israel] is the tribe of his inheritance: Yahweh of Armies is his name.
20
You are my battle axe and weapons of war: and with you will I break in pieces the nations; and with you will I destroy kingdoms;
21
and with you will I break in pieces the horse and his rider;
22
and with you will I break in pieces the chariot and him who rides therein; and with you will I break in pieces man and woman; and with you will I break in pieces the old man and the youth; and with you will I break in pieces the young man and the virgin;
23
and with you will I break in pieces the shepherd and his flock; and with you will I break in pieces the farmer and his yoke [of oxen]; and with you will I break in pieces governors and deputies.
24
I will render to Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, says Yahweh.
25
Behold, I am against you, destroying mountain, says Yahweh, which destroys all the earth; and I will stretch out my hand on you, and roll you down from the rocks, and will make you a burnt mountain.
26
They shall not take of you a stone for a corner, nor a stone for foundations; but you shall be desolate for ever, says Yahweh.
27
Set up a standard in the land, blow the trumpet among the nations, prepare the nations against her, call together against her the kingdoms of Ararat, Minni, and Ashkenaz: appoint a marshal against her; cause the horses to come up as the rough canker worm.
28
Prepare against her the nations, the kings of the Medes, the governors of it, and all the deputies of it, and all the land of their dominion.
29
The land trembles and is in pain; for the purposes of Yahweh against Babylon do stand, to make the land of Babylon a desolation, without inhabitant.
30
The mighty men of Babylon have forborne to fight, they remain in their strongholds; their might has failed; they are become as women: her dwelling places are set on fire; her bars are broken.
31
One runner will run to meet another, and one messenger to meet another, to show the king of Babylon that his city is taken on every quarter:
32
and the passages are seized, and the reeds they have burned with fire, and the men of war are frightened.
33
For thus says Yahweh of Armies, the God of Israel: The daughter of Babylon is like a threshing floor at the time when it is trodden; yet a little while, and the time of harvest shall come for her.
34
Nebuchadnezzar the king of Babylon has devoured me, he has crushed me, he has made me an empty vessel, he has, like a monster, swallowed me up, he has filled his maw with my delicacies; he has cast me out.
35
The violence done to me and to my flesh be on Babylon, shall the inhabitant of Zion say; and, My blood be on the inhabitants of Chaldea, shall Jerusalem say.
36
Therefore thus says Yahweh: Behold, I will plead your cause, and take vengeance for you; and I will dry up her sea, and make her fountain dry.
37
Babylon shall become heaps, a dwelling place for jackals, an astonishment, and a hissing, without inhabitant.
38
They shall roar together like young lions; they shall growl as lions'' cubs.
39
When they are heated, I will make their feast, and I will make them drunken, that they may rejoice, and sleep a perpetual sleep, and not wake, says Yahweh.
40
I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with male goats.
41
How is Sheshach taken! and the praise of the whole earth seized! how is Babylon become a desolation among the nations!
42
The sea is come up on Babylon; she is covered with the multitude of the waves of it.
43
Her cities are become a desolation, a dry land, and a desert, a land in which no man dwells, neither does any son of man pass thereby.
44
I will execute judgment on Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he has swallowed up; and the nations shall not flow any more to him: yes, the wall of Babylon shall fall.
45
My people, go you out of the midst of her, and save yourselves every man from the fierce anger of Yahweh.
46
Don''t let your heart faint, neither fear for the news that shall be heard in the land; for news shall come one year, and after that in another year [shall come] news, and violence in the land, ruler against ruler.
47
Therefore, behold, the days come, that I will execute judgment on the engraved images of Babylon; and her whole land shall be confounded; and all her slain shall fall in the midst of her.
48
Then the heavens and the earth, and all that is therein, shall sing for joy over Babylon; for the destroyers shall come to her from the north, says Yahweh.
49
As Babylon has caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of all the land.
50
You who have escaped the sword, go you, don''t stand still; remember Yahweh from afar, and let Jerusalem come into your mind.
51
We are confounded, because we have heard reproach; confusion has covered our faces: for strangers are come into the sanctuaries of Yahweh''s house.
52
Therefore, behold, the days come, says Yahweh, that I will execute judgment on her engraved images; and through all her land the wounded shall groan.
53
Though Babylon should mount up to the sky, and though she should fortify the height of her strength, yet from me shall destroyers come to her, says Yahweh.
54
The sound of a cry from Babylon, and of great destruction from the land of the Chaldeans!
55
For Yahweh lays Babylon waste, and destroys out of her the great voice; and their waves roar like many waters; the noise of their voice is uttered:
56
for the destroyer is come on her, even on Babylon, and her mighty men are taken, their bows are broken in pieces; for Yahweh is a God of recompenses, he will surely requite.
57
I will make drunk her princes and her wise men, her governors and her deputies, and her mighty men; and they shall sleep a perpetual sleep, and not wake up, says the King, whose name is Yahweh of Armies.
58
Thus says Yahweh of Armies: The broad walls of Babylon shall be utterly overthrown, and her high gates shall be burned with fire; and the peoples shall labor for vanity, and the nations for the fire; and they shall be weary.
59
The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah the son of Neriah, the son of Mahseiah, when he went with Zedekiah the king of Judah to Babylon in the fourth year of his reign. Now Seraiah was chief quartermaster.
60
Jeremiah wrote in a book all the evil that should come on Babylon, even all these words that are written concerning Babylon.
61
Jeremiah said to Seraiah, When you come to Babylon, then see that you read all these words,
62
and say, Yahweh, you have spoken concerning this place, to cut it off, that none shall dwell therein, neither man nor animal, but that it shall be desolate forever.
63
It shall be, when you have made an end of reading this book, that you shall bind a stone to it, and cast it into the midst of the Euphrates:
64
and you shall say, Thus shall Babylon sink, and shall not rise again because of the evil that I will bring on her; and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah.