1
ኣነ ብሸቦጥ ቊጥዓኡ ሽጋር ዝርኤኹ ሰብኣይ እየ።
2
ንሱ መርሓኒ፡ ብብርሃን ዘይኰነስ ብጸልማት ወሰደኒ።
3
ብሓቂ መመሊሱ መዓልቲ ብመልኣ ኢዱ ኣባይ ይመልስ ኣሎ።
4
ንስጋይን ቈርበተይን ኣእረጎ፡ ንዓጻጽምተይ ሰበሮ።
5
ኣብ ከባብየይ ቀጽሪ ሰርሔ፡ ብመርዝን ድኻምን ከኣ ሓጸረኒ።
6
ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኣብ ጸልማት ኣንበረኒ።
7
ከይወጽእሲ ብመንደቕ ከበበኒ፡ ንሰንሰለተይ ኣኽበዶ።
8
እንተ ጠራዕኩን ኣእዌኹን እኳ፡ ንጸሎተይ መሕለፊ ዐጸወሉ።
9
ብቕሩጽ እምኒ ንጐደናታተይ ዐጸዎ፡ ንመገድታተይ ጥውጥዋይ ገበሮ።
10
ከም ዘድበየ ድቢ፡ ተሐቢኡ ኸም ዚቃጾ ኣንበሳ ዀነኒ።
11
ንመገደይ ኣዘምበሎ፡ ሰባበረኒ ኣዕነወኒውን።
12
ቀስቱ ገተረ፡ ንፍላጻ ኸኣ ዕላማ ገይሩ ኣቘመኒ።
13
ብፍላጻታት ጒልድባኡ ዀላሊተይ ወግኤ።
14
መላገጺ ዂሉ ህዝበይ፡ መዓልቲ ብመልኣ መድረፊኦም ኰንኩ።
15
ብመሪር ኣጽገበኒ፡ ዕረ ኣስተየኒ።
16
ኣስናነይ ብጸጸር ሰበረ፡ ብሓመዂስቲ ኣጐልበበኒ።
17
ነፍሰይ ካብ ሰላም ኣርሐቕካ፡ ነቲ ጽቡቕ ረሳዕክዎ።
18
ኣነ ኸኣ፡ ሓይለይን ብእግዚኣብሄር ተስፋይን ህልም በለ፡ በልኩ።
19
ሽጋረይን ኰብለል ምባለይን፡ እቲ ዕረን መርዝን ዘክር።
20
ነፍሰይ ከየባተኸት ትዝክሮ፡ ኣብ ውሽጠይ ከኣ ደኒና ኣላ።
21
እዚ ኣብ ልበይ ኤንብር፡ ስለዚ ድማ ተስፋ እገብር።
22
ምሕረቱ ኣይተወድኤን እዩ እሞ፡ ጥራስ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚኣብሄር እዩ።
23
ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ እዩ፡ እሙን ምዃንካ ዓብዪ እዩ።
24
ነፍሰይሲ፡ ግደይ እግዚኣብሄር እዩ፡ ስለዚ ብእኡኡ ተስፋ እገብር፡ ትብል ኣላ።
25
እግዚኣብሄር ነቶም ዚጽበይዎ፡ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ።
26
ንምድሓን እግዚኣብሄር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ።
27
ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ምጻር ሰናይ እዩ።
28
ኣሰኪምዎ እዩ እሞ፡ ትም ኢሉ በይኑ ይቀመጥ።
29
ምናልባሽ ተስፋ ይህልዎ እዩ፡ ኣፉ ደኣ ኣብ ሓመድ የድንን፡
30
ንዚወቕዖ መልትሑ ይምለሰሉ ብጸርፊውን ይጽገብ።
31
እግዚኣብሄርሲ ንዘለኣለም ኣይውግድን እዩ እሞ፡
32
እንተ ኣጒህየ እኳ፡ ከምቲ ብዝሒ ጸጋኡ ይርሕርሕ እዩ።
33
ንደቂ ኣዳም ዜዋርዶምን ዜጒህዮምንሲ ብፍታው ልቡ ኣይኰነን።
34
ንዂሎም እሱራት ምድሪ ኣብ ትሕቲ እግሪ ምርጋጾም፡
35
ኣብ ቅድሚ ገጽ እቲ ልዑል መሰል ሰብኣይ ምቕናኖም፡
36
ንሰብ ብነገሩ ዓጋቢ ምግባርሲ፡ ነዚዶ እግዚኣብሄር ኣይርእዮን እዩ?
37
እግዚኣብሄር ዘይኣዘዞስ፡ እተዛረበ እሞ ዝዀነሉ መን እዩ?
38
ክፉእን ጽቡቕን ካብ ኣፍ እቲ ልዑልዶ ኣይወጽእን እዩ?
39
ስለምንታይ እቲ ህያው ሰብ የጒረምርም? ነፍሲ ወከፍ ብሓጢኣቱ ደኣ የጒረምርም።
40
መገድና ንተዐዘብን ንመርምርን እሞ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ።
41
ልብና ምስናይ ኣእዳውና ናብ እግዚኣብሄር ኣብ ሰማይ ነልዕል።
42
ንሕና በደልናን ዐሎናን፡ ንስኻውን ይቕረ ኣይበልካን።
43
ብዂራ ተጐልበብካን ሰጐጒካናን፡ ብዘይ ምሕረት ቀተልካ።
44
ጸሎት ከይሐልፍሲ፡ ደበና ተጐልበብካ።
45
ኣብ ማእከል ህዝብታት ጐሓፍን ፍንፋንን ገበርካና።
46
ኲሎም ጸላእትና ኣፎም ሃህ ኣበሉልና።
47
ፍርሃትን ጕድጓድን ምፍራስን ጥፍኣትን በጽሓና።
48
ብናይ ምጭፍላቕ ጓል ህዝበይ ካብ ዓይነይ ውሒዝ ማይ ይውሕዝ ኣሎ።
49-50
እግዚኣብሄር ኣንቈልቊሉ ኽሳዕ ዚርእን፡ ካብ ሰማይ ክሳዕ ዚጥምትንሲ፡ ዓይነይ ከይዐረፈን ከየቛረጸን ዘርባሕባሕ ይብል ኣሎ።
51
ብምኽንያት ኲለን ኣዋልድ ከተማይ ዓይነይ ንነፍሰይ የሕዝና ኣሎ።
52
እቶም ብዘይ ምኽንያት ዚጸልኡኒ ኸም ዑፍ ሀደኑኒ።
53
ህይወተይ ኣብ ጒድጓድ ኣጥፍኡ፡ ኣብ ልዕለይ ከኣ እምኒ ደርበዩ።
54
ማይ ኣብ ልዕሊ ርእሰይ ወሐዘ፡ ጥራስ ጠፍእኩ፡ በልኩ።
55
ካብ መዓሙቚ ጒድጋድ፡ ዎ እግዚኣብሄር፡ ስምካ ጸዋዕኩ።
56
ድምጸይ ሰሚዕካ፡ ካብ እህህታይን ጭርሓይን እዝንኻ ኣይትሕብኣዮ።
57
በታ ዝጸዋዕኩኻ መዓልቲ ቐረብካ፡ ኣይትፍራህ፡ በልካ።
58
ዎ ጐይታይ፡ ንነገር ነፍሰይ ተጠበቕካ፡ ንህይወተይ ተበጆኻ።
59
ዎ ጐይታይ፡ ነቲ ዝወረደኒ ግፍዒ ርኤኻ፡ ፍትሒ ኣውጽኣለይ።
60
ኲሉ እቲ ቒሞም፡ ኣባይ ዝጠለፍዎ ዂሉ ውዲቶም ርኤኻ።
61-62
ዎ ጐይታይ፡ ኲሉ ጸርፎም፡ ኲሉ ኣባይ ዝጠለፍዎ ውዲቶም፡ ከናፍር እቶም ተቓወምተይ፡ ምሉእ መዓልቲ እኩይ ዚመኽሩለይ ሰማዕካ።
63
ኣብ ምቕማጦምን ምትንሳኦምን እሞ ጠምት፡ ኣነስ መድረፊኦም ኰይነ ኣሎኹ።
64
ዎ እግዚኣብሄር፡ ከም ግብሪ ኣእዳዎም ሕነ ፍደዮም።
65
ድርቅና ልቢ ሃቦም፡ መርገምካ ኣውርደሎን።
66
ብቚጥዓ ስጐጎም፡ ካብ ትሕቲ ሰማይ እግዚኣብሄር ኣጽንቶም።

1
I am the man that has seen affliction by the rod of his wrath.
2
He has led me and caused me to walk in darkness, and not in light.
3
Surely against me he turns his hand again and again all the day.
4
My flesh and my skin has he made old; he has broken my bones.
5
He has built against me, and compassed me with gall and travail.
6
He has made me to dwell in dark places, as those that have been long dead.
7
He has walled me about, that I can''t go forth; he has made my chain heavy.
8
Yes, when I cry, and call for help, he shuts out my prayer.
9
He has walled up my ways with hewn stone; he has made my paths crooked.
10
He is to me as a bear lying in wait, as a lion in secret places.
11
He has turned aside my ways, and pulled me in pieces; he has made me desolate.
12
He has bent his bow, and set me as a mark for the arrow.
13
He has caused the shafts of his quiver to enter into my kidneys.
14
I am become a derision to all my people, and their song all the day.
15
He has filled me with bitterness, he has sated me with wormwood.
16
He has also broken my teeth with gravel stones; he has covered me with ashes.
17
You have removed my soul far off from peace; I forgot prosperity.
18
I said, My strength is perished, and my expectation from Yahweh.
19
Remember my affliction and my misery, the wormwood and the gall.
20
My soul still remembers them, and is bowed down within me.
21
This I recall to my mind; therefore have I hope.
22
[It is of] Yahweh''s loving kindnesses that we are not consumed, because his compassion doesn''t fail.
23
They are new every morning; great is your faithfulness.
24
Yahweh is my portion, says my soul; therefore will I hope in him.
25
Yahweh is good to those who wait for him, to the soul that seeks him.
26
It is good that a man should hope and quietly wait for the salvation of Yahweh.
27
It is good for a man that he bear the yoke in his youth.
28
Let him sit alone and keep silence, because he has laid it on him.
29
Let him put his mouth in the dust, if so be there may be hope.
30
Let him give his cheek to him who strikes him; let him be filled full with reproach.
31
For the Lord will not cast off forever.
32
For though he cause grief, yet he will have compassion according to the multitude of his loving kindnesses.
33
For he does not afflict willingly, nor grieve the children of men.
34
To crush under foot all the prisoners of the earth,
35
To turn aside the right of a man before the face of the Most High,
36
To subvert a man in his cause, the Lord doesn''t approve.
37
Who is he who says, and it comes to pass, when the Lord doesn''t command it?
38
Doesn''t evil and good come out of the mouth of the Most High?
39
Why does a living man complain, a man for the punishment of his sins?
40
Let us search and try our ways, and turn again to Yahweh.
41
Let us lift up our heart with our hands to God in the heavens.
42
We have transgressed and have rebelled; you have not pardoned.
43
You have covered with anger and pursued us; you have killed, you have not pitied.
44
You have covered yourself with a cloud, so that no prayer can pass through.
45
You have made us an off-scouring and refuse in the midst of the peoples.
46
All our enemies have opened their mouth wide against us.
47
Fear and the pit are come on us, devastation and destruction.
48
My eye runs down with streams of water, for the destruction of the daughter of my people.
49
My eye pours down, and doesn''t cease, without any intermission,
50
Until Yahweh look down, and see from heaven.
51
My eye affects my soul, because of all the daughters of my city.
52
They have chased me sore like a bird, those who are my enemies without cause.
53
They have cut off my life in the dungeon, and have cast a stone on me.
54
Waters flowed over my head; I said, I am cut off.
55
I called on your name, Yahweh, out of the lowest dungeon.
56
You heard my voice; don''t hide your ear at my breathing, at my cry.
57
You drew near in the day that I called on you; you said, Don''t be afraid.
58
Lord, you have pleaded the causes of my soul; you have redeemed my life.
59
Yahweh, you have seen my wrong; judge you my cause.
60
You have seen all their vengeance and all their devices against me.
61
You have heard their reproach, Yahweh, and all their devices against me,
62
The lips of those that rose up against me, and their device against me all the day.
63
See you their sitting down, and their rising up; I am their song.
64
You will render to them a recompense, Yahweh, according to the work of their hands.
65
You will give them hardness of heart, your curse to them.
66
You will pursue them in anger, and destroy them from under the heavens of Yahweh.