1
ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ከኣ መጸኒ፣
2-3
ኣታ ወዲ ሰብ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኢልካ ተነበ በልውን፣ መዓልቲ ቐሪባ፣ እወ፣ መዓልቲ እግዚኣብሄር ቀሪባ ኣላ፣ መዓልቲ ደበና፣ ጊዜ ኣህዛብ ኪኸውን እዩ እሞ፣ ኣየ፣ ተካሊት መዓልቲ፣ ኢልኩም ዋይዋይ በሉ።
4
ሰይፊ ኣብ ግብጺ ኺመጽእ እዩ፣ እቶም ውጉኣት ኣብ ግብጺ ምስ ወደቑ፣ ሃብታ ምስ ተወስደ፣ መሰረታውን ምስ ፈረሰ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ፍርሃት ኪኸውን እዩ።
5
ኢትዮጵያን ፉጥን ሉድን ኵሎም ሕውስዋስ ህዝብን፣ ኩብን ደቂ እታ ኺዳን ዝኣተወት ሃገርን ምሳታቶም ብሰይፊ ኺወድቁ እዮም።
6
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እቶም ንግብጺ ዚድግፉ ኺወድቁ እዮም፣ እቲ ዕቡይ ሓይላ ኸኣ ኪዋረድ እዩ። ካብ ሚግዶል ጀሚሩ ኽሳዕ ሴኔ ኣብኣ ብሰይፊ ኺወድቁ እዮም፣ ይብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ፣
7
ኣብ ማእከል እተን ዝባደማ ሃገራት ከኣ ኪባድሙ እዮም፣ ኸተማታቶም ድማ ኣብ ማእከል እተን ዝፈረሳ ከተማታት ኪዀና እየን።
8
ኣብ ግብጺ ሓዊ ምስ ኣጐድኩ፣ ደገፍታ ዘበሉ ዅሎም ከኣ ምስ ተሰባበሩ፣ ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምዃነይ ኪፈልጡ እዮም።
9
በታ መዓልቲ እቲኣ፣ ነታ ደሓን ኣሎኹ እትብል ኢትዮጵያን ኼሰምብድዋስ፣ ልኡኻት ብመርከብ ካብ ቅድሚ ገጸይ ኪወጹ እዮም። እንሆ፣ ይመጽእ ኣሎ እሞ፣ ከምቲ ንመዓልቲ ግብጺ ዝዀነ ፍርሃት ኪዀኖም እዩ።
10
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብኢድ ነቡካድነጾር ንጉስ ባቢሎን ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ግብጺ ኸጥፍኦ እየ።
11
ንሱን ህዝቡ ኸኣ ምስኡን፣ ካብቶም ህዝብታት ኣዝዮም ዚጭክኑ፣ ነታ ሃገር ኬጥፍእዋ ኺወጹ እዮም። ሰይፎም ንግብጺ ኺመልሑላ፣ ነታ ሃገርውን ብቕቱላት ኪመልእዋ እዮም።
12
ነቲ ርባታት ከንጽፎ፣ ነታ ሃገር ድማ ናብ ኢድ ሕሱማት ሰብ ክሸጣ እየ። ነታ ሃገርን ኣብኣ ዘሎ ዅሉን ብኢድ ጓኖት ገይረ ኸባድማ እየ። ኣነ እግዚኣብሄር እየ እተዛረብኩ።
13
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንጣኦታት ከጥፍኦም፣ ንጣኦታት ከንቱ ኻብ ኖፍ ክጥርሶም እየ። ድሕርዚ ኻብ ሃገር ግብጺ መስፍን ኣይኪኸውንን እዩ፣ ናብ ሃገር ግብጺ ኸኣ ፍርሃት ከምጽእ እየ።
14
ንጳጥሮስ ከባድማ፣ ኣብ ጾዓን ሓዊ ኽኣጉድ፣ ኣብ ኖ ኸኣ ፍርዲ ኽገብር እየ።
15
ነድረይ ከኣ ናብ ሲና፣ እታ ዕርዲ ግብጺ፣ ክኽዑ፣ ንህዝቢ ኖ ድማ ከጽንቶ እየ።
16
ኣብ ግብጺ ሓዊ ኽኣጕድ እየ፣ ሲን ክትጭነቕ እያ፣ ኖ ኽትጠፍእ እያ፣ ንኖፍ ከኣ ጸላእቲ ብመዓልቲ ኽሕዝዋ እዮም።
17
ኣጕባዝ ኣቤንን ፊ-ቤሴትን ብሰይፊ ኺወድቁ እዮም፣ ንሳተን ከኣ ኪማረኻ እየን።
18
ኣርዑት ግብጺ ኣብኣ ምስ ሰበርኩ፣ ሓበን ሓይላውን ምስ ተጠረሰ፣ ኣብ ታህፋኔስ መዓልቲ ኽትጽልምት እያ። ደበና ኼጐልብባ እዩ፣ ኣዋልዳ ድማ ኪማረኻ እየን።
19
ከምዚ ገይረ ኣብ ግብጺ ፍርዲ ኸፈርድ እየ፣ ንሳቶምውን እግዚኣብሄር ምዃነይ ኪፈልጡ እዮም።
20
ኣብ መበል ዓሰርተው ሓደ ዓመት፣ ኣብታ ቐዳማይቲ ወርሒ፣ ካብታ ወርሒውን ኣብ ሳብዐይቲ መዓልቲ ኸምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር መጸኒ፣
21
ኣታ ወዲ ሰብ፣ ንቕልጽም ፈርኦን ንጉስ ግብጺ ሰበርክዋ፣ እንሆ ድማ፣ ሰይፊ ንምሓዝ ምእንቲ ኽትድልድል፣ ዚሰፋ፣ ፈውሲ ገይረ ኸኣ ብዓለባ ዚዝንና የልቦን።
22
ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንፈርኦን ንጉስ ግብጺ ኣብ ርእሱ ኣሎኹ፣ ነተን ቀላጽሙ፣ ነታ ብርትዕትን ነታ ስብርትን፣ ክሰብረን፣ ነቲ ሰይፊ ኸኣ ካብ ኢዱ ኸውድቖ እየ።
23
ነቶም ግብጻውያን ኣብ ማእከል ህዝብታት ክዘርዎም፣ ኣብ ኵለን ሃገራት ከኣ ፋሕ ከብሎም እየ።
24
ንቐላጽም ንጉስ ባቢሎን ከበርትዔን፣ ሰይፈይ ድማ ኣብ ኢዱ ኸትሕዞ እየ፣ ንቐላጽም ፈርኦን ግና ክሰብረን እየ፣ ንሱ ድማ ከምቲ ንሞት እተወግኤ ሰብኣይ ዚቝንዞ፣ ኣብ ቅድሚኡ ኪቝንዞ እዩ።
25
ንቐላጽም ንጉስ ባቢሎን ከበርትዔን እየ፣ ቀላጽም ፈርኦን ግና ዘርጋሕ ኢለን ኪወድቃ እየን። ንሰይፈይ ኣብ ኢድ ንጉስ ባቢሎን ምስ ኣትሐዝክዎ፣ ንሱውን ኣብ ሃገር ግብጺ ማሕማሕ ምስ ኣበሎ፣ ኣነ እግዚኣብሄር ምዃነይ ኪፈልጡ እዮም።
26
ነቶም ግብጻውያን ኣብ ማእከል ህዝብታት ክዘርዎም፣ ኣብ ኵለን ሃገራት ከኣ ፋሕ ከብሎም እየ፣ ኣነ እግዚኣብሄር ምዃነይ ከኣ ኪፈልጡ እዮም።

1
The word of Yahweh came again to me, saying,
2
Son of man, prophesy, and say, Thus says the Lord Yahweh: Wail, Alas for the day!
3
For the day is near, even the day of Yahweh is near; it shall be a day of clouds, a time of the nations.
4
A sword shall come on Egypt, and anguish shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt; and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down.
5
Ethiopia, and Put, and Lud, and all the mixed people, and Cub, and the children of the land that is in league, shall fall with them by the sword.
6
Thus says Yahweh: They also who uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Seveneh shall they fall in it by the sword, says the Lord Yahweh.
7
They shall be desolate in the midst of the countries that are desolate; and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.
8
They shall know that I am Yahweh, when I have set a fire in Egypt, and all her helpers are destroyed.
9
In that day shall messengers go forth from before me in ships to make the careless Ethiopians afraid; and there shall be anguish on them, as in the day of Egypt; for, behold, it comes.
10
Thus says the Lord Yahweh: I will also make the multitude of Egypt to cease, by the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon.
11
He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought in to destroy the land; and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain.
12
I will make the rivers dry, and will sell the land into the hand of evil men; and I will make the land desolate, and all that is therein, by the hand of strangers: I, Yahweh, have spoken it.
13
Thus says the Lord Yahweh: I will also destroy the idols, and I will cause the images to cease from Memphis; and there shall be no more a prince from the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.
14
I will make Pathros desolate, and will set a fire in Zoan, and will execute judgments on No.
15
I will pour my wrath on Sin, the stronghold of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
16
I will set a fire in Egypt: Sin shall be in great anguish, and No shall be broken up; and Memphis [shall have] adversaries in the daytime.
17
The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword; and these [cities] shall go into captivity.
18
At Tehaphnehes also the day shall withdraw itself, when I shall break there the yokes of Egypt, and the pride of her power shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity.
19
Thus will I execute judgments on Egypt; and they shall know that I am Yahweh.
20
It happened in the eleventh year, in the first [month], in the seventh [day] of the month, that the word of Yahweh came to me, saying,
21
Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and behold, it has not been bound up, to apply [healing] medicines, to put a bandage to bind it, that it be strong to hold the sword.
22
Therefore thus says the Lord Yahweh: Behold, I am against Pharaoh king of Egypt, and will break his arms, the strong [arm], and that which was broken; and I will cause the sword to fall out of his hand.
23
I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
24
I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break the arms of Pharaoh, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.
25
I will hold up the arms of the king of Babylon; and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am Yahweh, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out on the land of Egypt.
26
I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them through the countries; and they shall know that I am Yahweh.