1
ንቂሮስ ንጉስ ፋርስ ኣብታ ሳልሰይቲ ዓመቱ ነቲ ቤልጥሻጽር እተሰምየ ዳንኤል ነገር ተገልጸሉ፣ እቲ ነገር ከኣ ሓቂ እዩ፣ ስለ ዓብዪ መከራ ድማ እዩ። ንሱ ነቲ ነገር ኣቕለበሉ፣ ነቲ ራእይውን ኣስተውዐሎ።
2
በቲ ጊዜ እቲ ነቲ ዳንኤል ሰለሰተ ሰሙን ምሉእ ሐዚነ ነበርኩ።
3
እተን ሰለሰተ ሰሙን ክሳዕ ዚፍጸማ፣ ጥዑም መባልዕ ኣይበላዕኩን፣ ስጋን ወይንን ናብ ኣፈይ ኣየእቶኹን፣ ዘይቲውን ኣይተለኼኹን።
4
ኣብታ መጀመርያ ወርሒ ኣብ መበል ዕስራን ኣርባዕተን መዓልቲ ኣብ ወሰን እቲ ዓብዪ ርባ ሂዲቄል ነበርኩ።
5
ኣዒንተይ ቈላሕ ኣበልኩ እሞ ርኤኹ፣እንሆ ኸኣ፣ ካብ ልሕጺ እንጣጢዕ እተገብረ ዓለባ እተኸድነ ኣብ ሕቝኡ ድማ ጽሩይ ወርቂ ኡፋዝ እተቐነተ ሰብኣይ ነበረ።
6
ስጋኡ ኸም በሪሎስ፡ ገጹ ኸም ትርኢት መብረቕ፡ ኣዒንቱ ኸም ዚነድድ ፋና፡ ቀላጽሙን ኣእጋሩን ከም ርሱን ኣስራዚ፡ ድምጺ ቓላቱ ድማ ከም ድምዚ ብዙሕ ህዝቢ ነበረ።
7
ነቲ ራእይ ኣነ ዳንኤል በይነይ እየ ዝርኤኽዎ፣ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ራእይ ኣይረኣይዎን ዓብዪ ስምባድ ግና ወደቖም፣ ኪሕብኡ ኸኣ ሀደሙ።
8
ሽዑ በይነይ ተረፍኩ፣ ነዚ ዓብዪ ራእይ እዚ ኸኣ ርኤኹ፣ ሓይሊ ኣይተረፈንን፣ ሕብሪ ገጸይ ክሳዕ ዚበላሾ ተለወጠኒ፣ ሓይሊውን ኣይተረፈንን።
9
ድምጺ ቓላቱ ሰማዕኩ፣ ድምጺ ቓላቱ ምስ ሰማዕኩ ኸኣ፣ ውኖይ ጠፊኡኒ፣ ብገጸይ ናብ ምድሪ ወደቕኩ።
10
እንሆ ኸኣ፣ ኢድ ተንከየትኒ፣ በብራኸይን ብግናዕ ኣእዳወይን ከኣ ኣተንስኣትኒ።
11
ንሱውን፣ ኣታ ዳንኤል፣ ኣዚኻ እተፈቶኻ ሰብ፣ ኣነ ሕጂ ናባኻ ተላኢኸ እየ እሞ፣ ነቲ ዝነግረካ ቓላት ኣስተውዕሎ፣ ቀጥ ኢልካ ድማ ደው በል፣ በለኒ። እዚ ቓል እዚ ምስ ተዛረበኒ፣ እናንቀጥቀጥኩ ደው በልኩ።
12
በለኒ ድማ፣ ዳንኤለየ፣ ካብታ ልብኻ ናብ ምስትውዓል ዘቕናዕካላ ርእስኻውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ዘትሓትካላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረን ቃላትካ ተሰሚዔን እየን እሞ፣ ኣይትሸበር፣ ምእንቲ እዘን ቃላትካ ኸኣ መጺኤ እኔኹ።
13
እቲ መስፍን መንግስቲ ፋርስ ግና ዕስራን ሓደን መዓልቲ ተቓወመኒ። እንሆ ኸኣ፣ ሚካኤል፣ ካብቶም ኣውራታት መሳፍንትስ ሓደ፣ ንምሕጋዘይ መጸ፣ ኣነውን ኣብኡ ምስቶም ነገስታት ፋርስ ተረፍኩ።
14
እዚ ራእይ ንዳሕራይ ዘመን ዚኸውን እዩ እሞ፣ ኣነ ንህዝብኻ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዚበጽሖም ከፍልጠካ መጺኤ እኔኹ።
15
እዚ ቓላት ዚ ምስ ነገረኒ፣ ገጸይ ናብ ምድሪ ኣድነንኩ ዓባስውን ኰንኩ።
16-17
እንሆ ኸኣ፣ ወዲ ሰብ ዚመስል ከናፍረይ ተንከየኒ፣ ሽዑ ኣፈይ ከፊተ ተዛረብኩ፣ ነቲ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ዝነበረ ድማ፣ ጐይታየ፣ በቲ ዝርኤኽዎ ራእይሲ ሕማመይ ደጊሱኒ፣ ሓይሊ ኣይተረፈንን። ኣነስ ገለ ሓይሊ ኣይተረፈንን፣ ምስትንፋስ እኳ ስኢነ እየ እሞ፣ ባርያ እዚ ጐይታይሲ ከመይ ኢሉ ምስ እዚ ጐይታይ ኪዛረብ ይከኣሎ∶ በልክዎ።
18
ሽዑ እቲ ሰብ ዚመስል ከም ብሓድሽ ተንከየኒ ኣበርትዓኒውን።
19
ንሱ ኸኣ፣ ኣታ ኣዚኻ እተፈቶኻ ሰብ፣ ኣይትሸበር፣ ሰላም ንኣኻ ይኹን፣ በርትዕ፣ ኤረ በርትዕ፣ በለ። ምስ ተዛረበኒ፣ በርታዕኩ፣ ኣነውን፣ ጐይታየ፣ ኣበርቲዕካኒ ኢኻ እሞ፣ ተዛረብ፣ በልኩ።
20
ንሱ ድማ በለ፣ ኣነ ስለምንታይ ኢለ ናባኻ ኸም ዝመጻእኩዶ ፈሊጥካ ኣሎኻ∶ ሕጂ ኸኣ ምስ መስፍን ፋርስ ክዋጋእ ክምለስ እየ። ኣነ ኽወጽእ ከሎኹስ እንሆ፣ እቲ መስፍን ዮናኒ ኺመጽእ እዩ።
21
ግናኸ እቲ ኣብ መጽሓፍ ሓቂ እተጻሕፈ እነግረካ ኣሎኹ፣ ብጀካ ሚካኤል: እቲ መስፍንኩም፣ ሓደ እኳ ዚህግዘኒ የብለይን።

1
In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
2
In those days I, Daniel, was mourning three whole weeks.
3
I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine into my mouth, neither did I anoint myself at all, until three whole weeks were fulfilled.
4
In the four and twentieth day of the first month, as I was by the side of the great river, which is Hiddekel,
5
I lifted up my eyes, and looked, and behold, a man clothed in linen, whose thighs were girded with pure gold of Uphaz:
6
his body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as flaming torches, and his arms and his feet like burnished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.
7
I, Daniel, alone saw the vision; for the men who were with me didn''t see the vision; but a great quaking fell on them, and they fled to hide themselves.
8
So I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me; for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength.
9
Yet heard I the voice of his words; and when I heard the voice of his words, then was I fallen into a deep sleep on my face, with my face toward the ground.
10
Behold, a hand touched me, which set me on my knees and on the palms of my hands.
11
He said to me, Daniel, you man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright; for to you am I now sent. When he had spoken this word to me, I stood trembling.
12
Then said he to me, Don''t be afraid, Daniel; for from the first day that you did set your heart to understand, and to humble yourself before your God, your words were heard: and I am come for your words'' sake.
13
But the prince of the kingdom of Persia withstood me twenty-one days; but, behold, Michael, one of the chief princes, came to help me: and I remained there with the kings of Persia.
14
Now I have come to make you understand what shall happen to your people in the latter days; for the vision is yet for [many] days:
15
and when he had spoken to me according to these words, I set my face toward the ground, and was mute.
16
Behold, one in the likeness of the sons of men touched my lips: then I opened my mouth, and spoke and said to him who stood before me, my lord, by reason of the vision my sorrows are turned on me, and I retain no strength.
17
For how can the servant of this my lord talk with this my lord? for as for me, immediately there remained no strength in me, neither was there breath left in me.
18
Then there touched me again one like the appearance of a man, and he strengthened me.
19
He said, "Greatly beloved man, don''t be afraid: peace be to you, be strong, yes, be strong." When he spoke to me, I was strengthened, and said, "Let my lord speak; for you have strengthened me."
20
Then he said, "Do you know why I have come to you? Now I will return to fight with the prince of Persia. When I go forth, behold, the prince of Greece shall come.
21
But I will tell you that which is inscribed in the writing of truth: and there is none who holds with me against these, but Michael your prince."