1
በቲ ዘመንቲ ሚካኤል፣ እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዚቐውም ዓብዪ መስፍን፣ ኪትንስእ እዩ። ሽዑ ዘመን ጸበባ ኪኸውን እዩ፣ ከምኡስ ካብታ ህዝቢ ዝሀለዉላ ጀሚሩ ኽሳዕ እታ ጊዜ እቲኣ ከቶ ዀይኑ ኣይፈልጥን። በታ ጊዜ እቲኣስ ህዝብኻ፣ ኣብ መጽሓፍ ተጽሒፉ እተረኸበ ዘበለ፣ ኪድሕን እዩ።
2
ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሶም ዘለዉስ ብዙሓት፣ ገሊኦም ናብ ናይ ዘለኣለም ሕይወት፣ ገሊኦም ከኣ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለኣለም ነውርን ኪበራበሩ እዮም።
3
እቶም ጠቢባን ከም ምንጽብራቕ ጠፈር፣ እቶም ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ዚመርሑ ኸኣ ከም ከዋኽብቲ ንዘለኣለም ኣለም ኪበርሁ እዮም።
4
ንስኻ ግና፣ ኣታ ዳንኤል፣ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ነዘን ቃላት እዚኤን ዕጸወን፣ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኸኣ ሕተማ። ብዙሓት ኪምርምርዋ እዮም፣ ምስትውዓል ድማ እናወሰኸ ኪኸይድ እዩ።
5
ኣነ ዳንኤል ከኣ ጠመትኩ፣ እንሆውን፣ ክልተ ኻልኦት፣ እቲ ሓደ ኣብ ክነጀው ገምገም ርባ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ኣብ ክንየው ገምገም ርባ ደው ኢሎም ነበሩ።
6
ሓዲኦም ከኣ ነቲ ኻብ ልሕጺ እንጣጢዕ እተገብረ ዓለባ እተኸድነ፣ ኣብ ልዕሊ ማይ እቲ ርባውን ደው ዝበለ ሰብኣይ፣ እዚ ዜስተንክር ነገር እዝስ መወዳእታኡ መኣዝ ኪኸውን እዩ∶ ኢሉ ጠየቖ።
7
እቲ ኻብ ልሕጺ እንጣጢዕ እተገብረ ዐለባ እተኸድነ፣ ኣብ ልዕሊ ማይ እቲ ርባውን ደው ዝበለ ሰብኣይ ንየማነይትን ጸጋመይትን ኣእዳዉ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ኣልዕለ እሞ፣ ንዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን እዩ፣ እቲ ሓይሊ እቲ ቅዱስ ህዝቢ ጠሪሶም ምስ ሰበርዎ፣ ኵሉ እዚ ነገር እዚ ኺፍጸም እዩ፣ ኢሉ በቲ ንዘለኣለም ህያው ኰይኑ ዚነብር ኪምሕል ከሎ ሰማዕክዎ።
8
ኣነ ድማ ሰማዕኩ፣ ግናኸ ኣየስተውዐልኩን እሞ፣ ጐይታየ፣ መወዳእታ እዝስ እንታይ እዩ∶ በልኩ።
9
ንሱ ኸኣ በለ፣ ዳንኤል፣ እዚ ቓላት እዚ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ሕቡእን ሕቱምን እዩ እሞ፣ ኪድ ደኣ።
10
ብዙሓት ኪጸርዩ፣ ኪጽዕድዉ ኪዅልዑውን እዮም፣ እቶም ረሲኣን ግና ረሲእነት ኪገብሩ እዮም። እቶም ጠቢባን እዮም ዜስተውዕልዎ እምበር፣ ካብቶም ረሲኣንሲ ሓደ እኳ ኣይኬስተውዕሎን እዩ።
11
ካብቲ ናይ ኵሉ መዓልቲ መስዋእቲ እተወገደሉን ዜጥፍእ ፍንፉን ነገር ዝቘመሉን ዘመን ጀሚሩ፣ ሽሕን ክልተ ሚእትን ተስዓን መዓልቲ እዩ።
12
እቲ ዚጽበን፣ ኣብተን ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ሰላሳን ሓሙሽተን መዓልቲ ዚበጽሕን ብጹእ እዩ።
13
ንስኻ ግና ናብ መወዳእታ ኣቢልካ ኺድ። ክትዐርፍ፣ በቲ መወዳእታ መዓልትታት ከኣ ናብ ግዴኻ ኽትትንስእ ኢኻ።

1
"At that time shall Michael stand up, the great prince who stands for the children of your people; and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time your people shall be delivered, everyone who shall be found written in the book.
2
Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
3
Those who are wise shall shine as the brightness of the expanse; and those who turn many to righteousness as the stars forever and ever.
4
But you, Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run back and forth, and knowledge shall be increased."
5
Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on the brink of the river on this side, and the other on the brink of the river on that side.
6
One said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?
7
I heard the man clothed in linen, who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and swore by him who lives forever that it shall be for a time, times, and a half; and when they have made an end of breaking in pieces the power of the holy people, all these things shall be finished.
8
I heard, but I didn''t understand: then said I, my lord, what shall be the issue of these things?
9
He said, Go your way, Daniel; for the words are shut up and sealed until the time of the end.
10
Many shall purify themselves, and make themselves white, and be refined; but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand; but those who are wise shall understand.
11
From the time that the continual [burnt offering] shall be taken away, and the abomination that makes desolate set up, there shall be one thousand two hundred ninety days.
12
Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred thirty-five days.
13
But go you your way until the end be; for you shall rest, and shall stand in your lot, at the end of the days.