1
ካብ ንጉስ ነቡካድነጻር ናብ ብዘላ ምድሪ ዘሎኹም ኵሉኹም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን፣ ሰላም ይብዛሕኩም።
2
እቲ ልዑል ኣምላኽ ዝገበረለይ ትእምርትን ተኣምራትን ክነግር ጽቡቕ ኰይኑ ተራእዩኒ ኣሎ።
3
ትእምርትታቱ ኸመይ ዝበለ ዓብዪ፣ ተኣምራቱ ድማ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ እዩ። መንግስቱ ዘለኣለማዊት መንግስቲ እያ፣ ግዝኣቱ ኸኣ ንውሉድ ወለዶ ይነብር።
4
ኣነ ነቡካድነጻር፣ ኣብ ቤተይ ዐሪፈ፣ ኣብ ኣዳራሸይ ድማ ባህ ኢሉኒ ነበርኩ።
5
ዜሰምብደኒ ሕልሚ ርኤኹ፣ ኣብ መደቀስየይ፣ ከሎኹ፣ ሓሳባትን ራእያት ርእሰይን ኣጨነቐኒ።
6
ስለዚ ንዅላቶም ጠቢባን ባቢሎን፣ ትርጓሜ እቲ ሕልሚ ኼፍልጠኒ፣ ኣብ ቅድመይ ኬምጽእዎም፣ ኣዘዝኩ።
7
ሽዑ እቶም ጠቡባን ኣስማተኛታትን ከለዳውያንን ፈለጥትን መጹ፣ ነቲ ሕልሚ ኸኣ ኣብ ቅድሚኦም ተዛረብኩ፣ ንሳቶም ግና ትርጓሜኡ ኣየፍለጡንን።
8
ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ብስም ኣምላኸይ ቤልጥሻጽር እተሰምየ፣ መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ዘለዎ ዳንኤል ኣብ ቅድመይ ኣተወ፣ ነቲ ሕልሚውን ኣብ ቅድሚኡ ኸምዚ ኢለ ተዛረብኩ።
9
ኣታ ቤልጥሻጽር ሊቀ ጥቢባን፣ መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ኸም ዘሎካን ዜሸግረካ ምስጢር ከ ከም ዜብልካን እፈልጥ እየ እሞ፣ እቲ ዝርኤኽዎ ራእይ ሕልመይን ትርጓሜኡን ንገረኒ።
10
እቲ ኣብ ምድቃሰይ ከሎኹ ዝርኤኹዎ ራእይ ርእሰይ ከምዚ እዩ፣ እንሆ፣ ኦም ኣብ ማእከል ምድሪ ርኤኹ፣ ቍመታ ኸኣ ነዋሕ እያ።
11
እታ ኦም ዐብያን በርቲዓን፣ ቍመታ ኽሳዕ ሰማይ በጺሑ፣ ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ትርኤ ነበረት።
12
ቈጽላ ጽቡቕ ነበረ፣ እቲ ፍሬኣ ብዙሕ፣ ንዅሉ ኸኣ ምግቢ ነበራ። እንስሳ መሮር ኣብ ትሕቲኣ ኣጽሊለን፣ ኣዐዋፍ ሰማይ ኣብ ጨናፍራ ሰፉረን ነበራ፣ ስጋ ዝለበሰ ዅሉውን ካብኣ ይምገብ ነበረ።
13
እንሆ፣ በቲ ኣብ መደቀስየይ ከሎኹ፣ ናይ ርእሰይ ራእያትሲ ሓደ ቅዱስ ሓላዊ ኻብ ሰማይ ኪወርድ ከሎ ርኤኹ።
14
ንሱ ኸኣ ዓው ኢሉ ጨደረ በለውን፣ ነዛ ኦም ቍረጽዋ፣ ጨናፍራ ጸልጽሉ፣ ቈጽላ ኣርግፉ፣ ፍሬኣ በትኑ፣ እተን እንስሳ ካብ ትሕቲኣ፣ እተን ኣዕዋፍውን ካብ ጨናፍራ ይህደማ።
15
ግናኸ ነቲ ጕንዲ ሱራታ፣ ብሰንሰለት ሓጺንን ኣስራዝን ተኣሲሩ፣ ኣብ ማእከል ልምሉም ሳዕሪ መሮር ኣብ ምድሪ ሕደግዎ። ብኣውሊ ሰማይ ይጠልቂ፣ ምስ እንስሳ ኸኣ ግዲኡ ሳዕሪ ምድሪ ይኹን።
16
ልቡ ልቢ ሰብ ካብ ምዃን ይለወጥ፣ ልቢ እንስሳ ኸኣ ይወሀቦ፣ ሾብዓተ ግዝያት ድማ ይሕለፎ።
17
እቶም ህያዋንሲ፣ እቲ ልዑል ኣብ መንግስቲ ሰብ ከም ዚመልኽ’ ንዝደለዮ ኸኣ ከም ዚህቦ፣ ኤረ ነቲ ኻብ ሰብ ዚንእስ ደኣ ልዕል ከም ዜብሎ ምእንቲ ኺፈልጡ፣ እዚ ባህሊ እዚ እቶም ሓለውቲ ዝመደብዎ፣ እዚ ነገር እዚውን ኣቶም ቅዱሳን ዝኣዘዝዎ እዩ።
18
ነዚ ሕልሚ እዚ ኣነ ንጉስ ነቡካድነጻር ርኤኽዎ። ኣታ ቤልጥሻጽር፣ ኵላቶም ጠቢባን መንግስተይ ትርጓሜኡ ኼፍልጡኒ ኻብ ዘይኽእሉ፣ ንስኻ ግና፣ እቲ መንፈስ ቅዱስን ኣማልኽቲ ኣባኻ ስለ ዘሎ፣ ትኽእሎ ኢኻ እሞ፣ ትርጓሜኡ ንገረኒ።
19
ሽዑ እቲ ቤልጥሻጽር ዝስሙ ዳንኤል ሓንሳእ ዝን በለ፣ ሓሳባቱ ኸኣ ኣጨነቖ። እቲ ንጉስ ድማ፣ ኣታ ቤልጥሻጽር፣ እቲ ሕልምን ትርጓሜኡን ኣየጨንቕካ፣ ኢሉ መለሰሉ። ቤልጥሻጽር ከኣ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ጐይታየ፣ እቲ ሕልሚ ንጸላእትኻ፣ ትርጓሜኡ ኸኣ ንተጻረርትኻ ይኹን።
20
እታ ዝርኤካያ ኦም፣ እታ ዝዐበየትን ዝበርትዔትን፣ ቍመታ ኣብ ሰማይ ዝበጽሔ፣ ኣብ ኵሉ ምድሪውን እተራእየት፣
21
ቈጽላ ዝጸበቐ፣ ፍሬኣ ዝበዝሔ፣ ንዅሉ ዚኸውን ምግቢ ዘለዋ፣ እንስሳ መሮር ኣብ ትሕቲኣ ዚነብሩላ፣ ኣብ ጨናፍራውን ኣዕዋፍ ሰማይ ዚዐርፋላ ኦም፣
22
ዝዐቤኻን ዝበርታዕካን፣ ዕቤትካ እናዐበየ ኽሳዕ ሰማይ፣ ግዛትካውን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ዝበጽሔስ ንስኻ ኢኻ፣ ዎ ንጉስ።
23
እቲ ንጉስ ካብ ሰማይ ኪወርድ ከሎ ዝረኣዮ ቅዱስ ሓላዊ እሞ፣ ነታ ኦም ቍረጽዋን ኣብርስዋን፣ ግናኸ ነቲ ጕንዲ ሱራታ፣ ብሰንሰለት ሕጺንን ኣስራዝን ተኣሲሩ፣ ኣብቲ ልምሉም ሳዕሪ መሮር ኣብ ምድሪ ሕደግዎ፣ ሾብዓተ ግዝያት ክሳዕ ዚሓልፋ፣ ብኣውሊ ሰማይ ይጠልቂ፣ ግዲኡውን ምስ እንስሳ መሮር ይኹን፣ ዝበለ፣
24
ትርጓሜኡ እዚ እዩ፣ ዎ ንጉስ፣ እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ልዕሊ ጐይታይ ንጉስ ዚወርድ ትእዛዝ እቲ ልዑል እዩ፣
25
ካብ ሰብ ክትስ?ጕ፣ ምስ እንስሳ መሮር ክትነብር ኢኻ፣ ከም ንኣብዑር ከኣ ሳዕሪ ኼብልዑኻ እዮም፣ ብኣውሊ ሰማይ ድማ ክትጥልቂ ኢኻ፣ እቲ ልዑል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰብ ከም ዘመልኽ፣ ንዝደለዮ ኸኣ ከም ዚህቦ፣ ክሳዕ እትፈልጥሲ፣ ሾብዓተ ግዝያትውን ኪሐልፋኻ እየን።
26
እቲ ናይ ኦም ጕንዲ ሱራት ይጽናሕ እተባህለ ግና፣ ሰማይ ከምዚመልኽ ምስ ፈለጥካ፣ መንግስትኻ ኽትምለሰካ እያ።
27
ስለዚ፣ ዎ ንጉስ፣ ምኽረይ ስማዕ፣ ንሓጢኣትካ ብጽድቂ፣ ንኣበሳኻውን ንድኻታት ብምምሓር ቍረጾ፣ ምናልባሽ ልምዓትካ ኺነውሕ እዩ።
28
እዚ ዅሉ ንንጉስ ነቡካድነጻር በጽሖ።
29
ድሕርዚ ዓሰርተው ክልተ ወርሒ ጸኒሑ፣ ኣብቲ ኣዳራሽ ንጉስ ባቢሎን ይዘውር ነበረ፣
30
እቲ ንጉስ ከኣ፣ እዚኣ እታ ንኽብሪ ግርማይን ንቤተ መንግስትን ክትከውን ኢለ ብሓይሊ ስልጣነይ ዝሀነጽክዋ ዓባይ ባቢሎንዶ ኣይኰነትን∶ ኢለ ተዛረበ።
31-32
እዚ ቓል እዚ ገና ኣብ ኣፍ ንጉስ ከሎ፣ ዎ ንጉስ ነቡካድነጻር፣ ንኣኻስ፣ መንግስቲ ካባኻ ኸይዳ እያ፣ ይበሀለካ ኣሎ፣ ካብ ሰብ ክትስጐጕ፣ ምስ እንስሳ መሮር ክትነብር ኢኻ፣ ከም ንኣብዑር ከኣ ሳዕሪ ኼብልዑኻ እዮም፣ እቲ ልዑል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰብ ከም ዚመልኽ፣ ንዝደለዮ ኸኣ ከም ዚህቦ ኽሳዕ እትፈልጥሲ፣ ሾብዓተ ግዝያትውን ኪሐልፋካ እየን፣ ዚብል ድምጺ ካብ ሰማይ ወረደ።
33
ብኡብኡ እቲ ነገር ኣብ ነቡካድነጻር ተፈጸመ፣ ጸጕሩ ኸም ናይ ንስሪ፣ ኣጽፋሩውን ከም ናይ ኣዕዋፍ ኰይኑ ኽሳዕ ዚነውሕ፣ ካብ ሰብ ተሰጐ፣ ከም ብዕራይ ሳዕሪ በልዔ፣ ስጋኡ ብኣውሊ ሰማይ ጠልቀየ።
34
እቲ ዘመን ምስ ተፈጸመ፣ ኣነ ነቡካድነጻር፣ ኣዒንተይ ናብ ሰማይ ኣልዓልኩ እሞ ኣእምሮይ ተመልሰለይ። ነቲ ልዑል ባረክኹ፣ ነቲ ንዘለኣለም ህያው ዝዀነ፣ ግዝኣቱ ዘለኣለማዊ ግዝኣት፣ መንግስቱውን ንውሉድ ወለዶ ዚነብር፣ ወደስኩን ኣኽበርኩን።
35
እቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ዅሎም ብእኡስ ከም ገለ እኳ ኣይቍጸሩን፣ ንሱ ኣብ ሰራዊት ሰማይን ኣብቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩን ከም ፍቓዱ እዩ ዚገብር። ንኢዱ ዚክልክላ፣ ሰለምንታይ እዚ እትገብር፣ ኪብሎ ዚኽእልውን የሎን።
36
,በታ ጊዜ እቲኣ ኣእምሮይ ተመለስለይ፣ ንኽብሪ መንግስተይ ከኣ ግርማይን ምንጽብራቐይን ተመልሰለይ። ኣማኸርተይን መኳንንተይን ደለዪኒ፣ ኣነ ኸኣ ኣብ መንግስተይ ጸናዕኩ፣ ዝበለጸ ዕቤትውን ተወሰኽለይ።
37
ሕጂ ድማ ኣነ ነቡካድነጻር ነቲ ንጉስ ሰማይ ኤመስግኖን ልዕል ኤብሎን ኤኽብሮን ኣሎኹ። ተግባሩ ዅሉ ሓቂ፣ መገድታቱ ኸኣ ፍርዲ እዩ እሞ፣ ነቶም ተዐብዮም ዚኸዱ ኼዋርዶም ይኽእል እዩ።

1
Nebuchadnezzar the king, to all the peoples, nations, and languages, who dwell in all the earth: Peace be multiplied to you.
2
It has seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has worked toward me.
3
How great are his signs! and how mighty are his wonders! his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.
4
I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house, and flourishing in my palace.
5
I saw a dream which made me afraid; and the thoughts on my bed and the visions of my head troubled me.
6
Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known to me the interpretation of the dream.
7
Then came in the magicians, the enchanters, the Chaldeans, and the soothsayers; and I told the dream before them; but they did not make known to me the interpretation of it.
8
But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my god, and in whom is the spirit of the holy gods: and I told the dream before him, [saying],
9
Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in you, and no secret troubles you, tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation of it.
10
Thus were the visions of my head on my bed: I saw, and behold, a tree in the midst of the earth; and the height of it was great.
11
The tree grew, and was strong, and the height of it reached to the sky, and the sight of it to the end of all the earth.
12
The leaves of it were beautiful, and the fruit of it much, and in it was food for all: the animals of the field had shadow under it, and the birds of the sky lived in the branches of it, and all flesh was fed from it.
13
I saw in the visions of my head on my bed, and behold, a watcher and a holy one came down from the sky.
14
He cried aloud, and said thus, Hew down the tree, and cut off its branches, shake off its leaves, and scatter its fruit: let the animals get away from under it, and the fowls from its branches.
15
Nevertheless leave the stump of its roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of the sky: and let his portion be with the animals in the grass of the earth:
16
let his heart be changed from man''s, and let an animal''s heart be given to him; and let seven times pass over him.
17
The sentence is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones; to the intent that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whoever he will, and sets up over it the lowest of men.
18
This dream I, king Nebuchadnezzar, have seen; and you, Belteshazzar, declare the interpretation, because all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation; but you are able; for the spirit of the holy gods is in you.
19
Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was stricken mute for a while, and his thoughts troubled him. The king answered, Belteshazzar, don''t let the dream, or the interpretation, trouble you. Belteshazzar answered, My lord, the dream be to those who hate you, and the interpretation of it to your adversaries.
20
The tree that you saw, which grew, and was strong, whose height reached to the sky, and the sight of it to all the earth;
21
whose leaves were beautiful, and the fruit of it much, and in it was food for all; under which the animals of the field lived, and on whose branches the birds of the sky had their habitation:
22
it is you, O king, that are grown and become strong; for your greatness is grown, and reaches to the sky, and your dominion to the end of the earth.
23
Whereas the king saw a watcher and a holy one coming down from the sky, and saying, Hew down the tree, and destroy it; nevertheless leave the stump of the roots of it in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of the sky: and let his portion be with the animals of the field, until seven times pass over him;
24
this is the interpretation, O king, and it is the decree of the Most High, which is come on my lord the king:
25
that you shall be driven from men, and your dwelling shall be with the animals of the field, and you shall be made to eat grass as oxen, and shall be wet with the dew of the sky, and seven times shall pass over you; until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whoever he will.
26
Whereas they commanded to leave the stump of the roots of the tree; your kingdom shall be sure to you, after that you shall have known that the heavens do rule.
27
Therefore, O king, let my counsel be acceptable to you, and break off your sins by righteousness, and your iniquities by showing mercy to the poor; if there may be a lengthening of your tranquility.
28
All this came on the king Nebuchadnezzar.
29
At the end of twelve months he was walking in the royal palace of Babylon.
30
The king spoke and said, Is not this great Babylon, which I have built for the royal dwelling place, by the might of my power and for the glory of my majesty?
31
While the word was in the king''s mouth, there fell a voice from the sky, [saying], O king Nebuchadnezzar, to you it is spoken: The kingdom is departed from you:
32
and you shall be driven from men; and they dwelling shall be with the animals of the field; you shall be made to eat grass as oxen; and seven times shall pass over you; until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whoever he will.
33
The same hour was the thing fulfilled on Nebuchadnezzar: and he was driven from men, and ate grass as oxen, and his body was wet with the dew of the sky, until his hair was grown like eagles'' [feathers], and his nails like birds'' [claws].
34
At the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes to heaven, and my understanding returned to me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him who lives forever; for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation.
35
All the inhabitants of the earth are reputed as nothing; and he does according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay his hand, or tell him, What do you?
36
At the same time my understanding returned to me; and for the glory of my kingdom, my majesty and brightness returned to me; and my counselors and my lords sought to me; and I was established in my kingdom, and excellent greatness was added to me.
37
Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven; for all his works are truth, and his ways justice; and those who walk in pride he is able to abase.