1
ንዳርዮስ፣ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ዚዀኑ ሚእትን ዕስራን መሳፍንቲ ኣብታ መንግስቲ ኺሸይም፣ ጽቡቕ ኰይኑ ተራእዮ።
2
እቲ ንጉስ ከይጕዳእሲ፣ እቶም መሳፍንቲ ጸብጻብ ኪህቡዎም፣ ኣብ ልዕሊኦም ሰለስተ ኣርኣሰሎም፣ ሓደ ኻብ እዚኣቶም ከኣ ዳንኤል እዩ።
3
ዳንኤል ግና፣ ብሉጽ መንፈስ ሐዲርዎ ነበረ እሞ፣ ካብቶም ራእስታትን መሳፍንትን በለጸ፣ እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቲ ኼርእሶ ሐሰበ።
4
ሽዑ እቶም ራእስታትን መሳፍንትን ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጕዳይ ምኽንያት ኺረክቡሉ ደለዩ፣ ግናኸ እሙን ነበረ፣ ገለ ጌጋ ወይስ መንቀፊ ኸኣ ሰኣኑሉ እሞ፣ ምኽንያት ወይስ መንቀፊ ኺረክቡሉ ከቶ ኣይከኣሉን።
5
ሽዑ እቶም ሰባት፣ ነዚ ዳንኤልሲ፣ በታ ሕጊ ኣምላኹ እንተ ዘኰይኑ፣ ካልእ ምክንያት ክንረኽበሉ ከቶ ኣይንኽእልን ኢና፣ በሉ።
6
ድሕርቲ እቶም ራእስታትን መሳፍትን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተኣከቡ እሞ ከምዚ ኢሎም በልዎ፣ ዎ ዳርዮስ፣ ንዘለኣለም ህያው ኩን።
7
ኵላቶም ኣማኸርትን ምስሌኔታትን ሹማምትን መሳፍንትን ኣማኸርትን ምስሌታትን፣ በዘን ሰላሳ መዓልቲ እዚኤን፣ ዎ ንጉስ፣ ንኣኻ እንተ ዘኰይኑ፣ ንዝዀነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ዝለመነ ኣብ ጕድጓድ ኣናብስ ከም ዚድርበ፣ ትእዛዝ ንጉስ ኪጸንዕ፣ ብርቱዕ ክልክል ከኣ ኪእወጅ ሐቢሮም መኸሩ።
8
ዎ ንጉስ፣ ከምቲ ዘይልወጥ ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኪኸውን እሞ ከይልወጥሲ፣ ስምካ ጽሒፍካ ነቲ ኽልክል ኣጽንዓዮ።
9
ንጉስ ዳርዮስ ድማ ነቲ ጽሑፍን ክልክል ኣጽንዖ።
10
ዳንኤል ድማ እዚ ሕጊ ኸም እተጻሕፈ ምስ ፈለጠ፣ ናብ ቤቱ ኸደ። እተን መሳዅቲ እታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ የሩሳሌም ኣቢለን ተኸፊተን ነበራ እሞ ከምቲ ቐደም ዚገብሮ ዝነበረ ሰለስተ ሳዕ ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ እናተምበርከኸ፣ ጸለየን ኣመስገነን።
11
ሽዑ እቶም ሰባት ተኣኻኸቡ፣ ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ኺጽልን ኪምህለልን ከሎ ረኽብዎ።
12
ሽዑ ቐሪቦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብዛዕባ እቲ ኽልክል ንጉስ፣ ዎ ንጉስ፣ በዘን ሰላሳ መዓልቲ እዚኤን፣ ንኣኻ እንተ ዘይኰነስ፣ ንዝዀነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ገለ ዝለመነ ናብ ጕድጓድ ኣናብስ ኪድርበ፣ ኢልካዶ ኽልክል ኣይኣወጅካን∶ ኢሎም ተዛረብዎ። እቲ ንጉስ ድማ፣ እዚ ነገር እዚ ኸምቲ ኺልወጥ ዘይከኣል ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኰይኑ ጸኒዑ እዩ ኢሉ መለሰ።
13
ሽዑ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ፣ እዚ ኻብ ደቂ ይሁዳ ዝዀነ ዳንኤል ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ሳዕ ልማኖኡ ይልምን ኣሎ እምበር፣ ዎ ንጉስ፣ ንኣኻ ወይስ ነቲ ዝኣወጅካዮ ኽልክል ግዲ የብሉን፣ ኢሎም መለሱ።
14
እቲ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዔ፣ ኣዝዩ ጐሀየ፣ ምእንቲ ኼናግፎ ኸኣ ልቡ ናብ ዳንኤል ኣድሀበ፣ ጸሓይ ክሳዕ እትዐርብውን፣ኬድሕኖ ተጋደለ።
15
ሽዑ እቶም ሰባት ናብ ንጉስ ተኣከቡ እሞ፣ ዎ ንጉስ፣ እቲ እቲ ንጉስ ዘጽንዖ ክልክል ትእዛዝን ከይልወጥሲ፣ ኣብ ሜዶንን ፋርስን ህጊ ኸም ዘሎ ፍለጥ፣ ኢሎም ንንጉስ ተዛረብዎ።
16
ሽዑ እቲ ንጉስ ኣዘዘ፣ ንዳንኤል ከኣ ኣምጽእዎ፣ ናብ ጕድጓድ ኣናብስውን ደርበይዎ። ንጉስ ድማ ንዳንኤል፣ እቲ ዅሉ ጊዜ እተገልግሎ ኣምላኽካ ንሱ የናግፍካ፣ በሎ።
17
ሓደ እምኒ ኣምጺኦም ነቲ ኣፍ ጕድጓድ ዐጸውዎ። እቲ ንጉስ ከኣ፣ ገለ ብዛዕባ ዳንኤል ከይልወጥሲ፣ ብቐለቤቱን ብቐለቤት መሳፍንቱን ሐተሞ።
18
እቲ ንጉስ ናብ ኣዳራሹ ኸደ፣ ጾሙ ኸኣ ሐደረ፣ ኣብ ቅድሚኡ ድራር ኣየቕረበን፣ ድቃስውን ካብኡ በረረ።
19
ንጽባሒቱ እቲ ንጉስ ኣንጊሁ ተንስኤ፣ ቀልጢፉ ኸኣ ናብቲ ጕድጓድ ኣናብስ ከደ።
20
ናብቲ ጕድጓድ ምስ ቀረበ፣ ንዳንኤል እናሕነቕነቐ ጸውዖ። እቲ ንጉስ ከኣ፣ ኣታ ዳንኤል ባርያ ህያው ኣምላኽ፣ እቲ ዅሉ ጊዜ እተገልግሎ ኣምላኽካስ ካብ ኣናብስ ኬናግፈካዶ ኸኣለ∶ ኢሉ ንዳንኤል ተዛረቦ።
21-22
ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ፣ ዎ ንጉስ፣ ንዘለኣለም ህያው ኩን። ዎ ንጉስ፣ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኰይነ ተረኺበ እየ፣ ኣብ ቅድሜኻ ኸኣ ኣይበደልኩን እሞ፣ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ፣ ኣፍ ኣናብስ ዐጸወ፣ ከቶውን ኣይጐድኡንን፣ ኢሉ መለሰሉ።
23
ሽዑ እቲ ንጉስ ኣዝዮ ተሐጐሰ፣ ንዳንኤል ድማ ካብቲ ጕድጓድ ኣውጽእዎ። ኣብ ኣምላኹ ተወኪሉ ስለ ዝነበረውን፣ ገለ ጕድኣት ኣይተረኽቦን።
24
እቲ ንጉስ ከኣ ኣዘዘ፣ ነቶም ከሰስቲ ዳንኤል ኣምጺኦም፣ ንሳቶም ደቆምን ኣንስቶምን ናብ ጕድጓድ ኣናብስ ደርበይዎም። ገና ኣብ ከብዲ ጕድጓድ ከይበጽሑ ድማ፣ እቶም ኣናብስ ጐበጥዎም፣ ዅሉ ኣዕጽምቶምውን ሰባበርዎ።
25
ድሕርዚ ንጉስ ዳርዮስ ነቶም ኣብ ኵላ ምድሪ ዚነብሩ ዅላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከምዚ ኢሉ ጸሐፈ፣ ሰላም ይብዛሓልኩም።
26
ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለኣለም ዚነብር ህያው ኣምላኽ እዩ፣ መንግስቱ ኣይክትጠፍእን እያ፣ ግዝኣቱውን ክሳዕ መወዳእታ ኪቐውም እዩ እሞ፣ ኣብ ኵሉ ግዝኣት መንግስተይ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቀጡን ይፍርሁን፣ ኢለ እእዝዝ ኣሎኹ።
27
ንሱ የናግፍን የድሕንን፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ካብ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር እዩ። ንዳንኤል ካብ ኣናብስ ዘድሐነ ድማ ንሱ እዩ።
28
እዚ ዳንኤል እዚ ኣብ መንግስቲ ዳርዮስን ኣብ መንግስቲ ቂሮስ ብዓል ፋርስን ሰልጠነ።

1
It pleased Darius to set over the kingdom one hundred twenty satraps, who should be throughout the whole kingdom;
2
and over them three presidents, of whom Daniel was one; that these satraps might give account to them, and that the king should have no damage.
3
Then this Daniel was distinguished above the presidents and the satraps, because an excellent spirit was in him; and the king thought to set him over the whole realm.
4
Then the presidents and the satraps sought to find occasion against Daniel as touching the kingdom; but they could find no occasion nor fault, because he was faithful, neither was there any error or fault found in him.
5
Then said these men, We shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God.
6
Then these presidents and satraps assembled together to the king, and said thus to him, King Darius, live forever.
7
All the presidents of the kingdom, the deputies and the satraps, the counselors and the governors, have consulted together to establish a royal statute, and to make a strong interdict, that whoever shall ask a petition of any god or man for thirty days, save of you, O king, he shall be cast into the den of lions.
8
Now, O king, establish the interdict, and sign the writing, that it not be changed, according to the law of the Medes and Persians, which doesn''t alter.
9
Therefore king Darius signed the writing and the interdict.
10
When Daniel knew that the writing was signed, he went into his house (now his windows were open in his chamber toward Jerusalem) and he kneeled on his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did before.
11
Then these men assembled together, and found Daniel making petition and supplication before his God.
12
Then they came near, and spoke before the king concerning the king''s interdict: Haven''t you signed an interdict, that every man who shall make petition to any god or man within thirty days, save to you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which doesn''t alter.
13
Then answered they and said before the king, That Daniel, who is of the children of the captivity of Judah, doesn''t regard you, O king, nor the interdict that you have signed, but makes his petition three times a day.
14
Then the king, when he heard these words, was sore displeased, and set his heart on Daniel to deliver him; and he labored until the going down of the sun to rescue him.
15
Then these men assembled together to the king, and said to the king, Know, O king, that it is a law of the Medes and Persians, that no interdict nor statute which the king establishes may be changed.
16
Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. [Now] the king spoke and said to Daniel, Your God whom you serve continually, he will deliver you.
17
A stone was brought, and laid on the mouth of the den; and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords; that nothing might be changed concerning Daniel.
18
Then the king went to his palace, and passed the night fasting; neither were instruments of music brought before him: and his sleep fled from him.
19
Then the king arose very early in the morning, and went in haste to the den of lions.
20
When he came near to the den to Daniel, he cried with a lamentable voice; the king spoke and said to Daniel, Daniel, servant of the living God, is your God, whom you serve continually, able to deliver you from the lions?
21
Then said Daniel to the king, O king, live forever.
22
My God has sent his angel, and has shut the lions'' mouths, and they have not hurt me; because as before him innocence was found in me; and also before you, O king, have I done no hurt.
23
Then was the king exceeding glad, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found on him, because he had trusted in his God.
24
The king commanded, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives; and the lions had the mastery of them, and broke all their bones in pieces, before they came to the bottom of the den.
25
Then king Darius wrote to all the peoples, nations, and languages, who dwell in all the earth: Peace be multiplied to you.
26
I make a decree, that in all the dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel; for he is the living God, and steadfast forever, His kingdom that which shall not be destroyed; and his dominion shall be even to the end.
27
He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and in earth, who has delivered Daniel from the power of the lions.
28
So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian.