1
ሕጊ መስዋእቲ በደል ድማ እዚ እዩ፥ ንሱ ቅዱስ ቅዱሳን እዩ።
2
ነቲ መስዋእቲ በደል ኣብታ ዚሐርር መስዋእቲ ዚሕረዱላ ቦታ ይሕረድዎ። ደሙ ኸኣ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ኣብ ዙርያኡ ይንጸጎ።
3
ብዘሎ ስብሒ ኸኣ፡ ኰልኰሉን ቋንጡጡን፡
4
ክልቲኤን ኲሊት ምስቲ ኣብ ሽምጢ ውጽጢ ዘሎ ስብሔንን፡ እቲ ኻብ ጥቓ ዀለሊት ዚፈልዮ ስብሒ ኸብድን፡
5
እቲ ኻህን ነዚ መስዋእቲ ሓዊ ንእግዚኣብሄር ኣብ መሰውኢ የሕርሮ፡ ንሱ መስዋእቲ በደል እዩ።
6
ነፍሲ ወከፍ ተባዕታይ፡ ካህን ዝዀነ፡ ይብልዓዮ፡ ኣብ ቅዱስ ቦታ ይበላዕ። ንሱ ቅዱስ ቅዱሳን እዩ።
7
እቲ መስዋእቲ በደል ከምቲ መስዋእቲ ሓጢኣት እዩ፡ ንኽልቲኡ ሕጊ ሓደ እዩ፡ ናይቲ ብእኡ ዜተዐርቕ ካህን ይኹን።
8
እቲ ኻህን ናይ ማንም ዚሐርር መስዋእቲ ዜቕርቦ፡ ቈርበት እቲ ዘቕርቦ ዚሐርር መስዋእቲ ነቲ ኻህን ይኹን።
9
ኲሉ መስዋእቲ ብልዒ ድማ ኣብ እቶን ዝበሰለ፡ ኲሉ ኣብ ቊራዕን ኣብ መቕሎን እተገብረ፡ ነቲ ዜቕርቦ ኻህን ይኹን።
10
ኲሉ ዘይቲ እተሐወሶ ወይ ንቑጽ መስዋእቲ ብልዒ ንዂሎም ደቂ ኣሮን፡ ነቲ ሓደ ኸምቲ ሓደ ይኹን።
11
እቲ ንእግዚኣብሄር ዚቕረብ መስዋእቲ ምስጋና ድማ ሕጉ እዚ እዩ፥
12
ንምስጋና እንተ ኣቕረቦ፡ ምስቲ መስዋእቲ ምስጋና ዘይቲ እተሐወሶ ዘይበዂዔ ቕጫታት፡ ዘይቲ እተለኸየ ዘይበዂዔ ረቂቕ ቅጫታትን ካብ ድኹም ሓርጭ እተቘምጥዔ ዘይቲ እተሐወሶ ቕጫታትን የቕርብ።
13
እቲ ንምስጋና ዜቕርቦ ናይ ምስጋና መስዋእቱ ምስ ዝበዂዔ እንጌራ የቕርቦ።
14
ካብ ኲሉ እዚ መስዋእትታት ሓደ ግደ ንእግዚኣብሄር ዚለዐል መስዋእቲ የቕርበሉ። እዚ ነቲ ደም መስዋእቲ ምስጋና ዚነጽግ ካህን ይኹን።
15
ስጋ እቲ ንምስጋና ዜቕርቦ ናይ ምስጋና መስዋእቱ በታ እተሰውኣላ መዓልቲ ይበላዕ፡ ካብኡ ገለ እኳ ኽሳዕ ብጊሓት ኣየትርፍ።
16
እቲ ዚቐርብ መስዋእቲ ናይ መብጽዓ ወይ ናይ ፍቓድ እንተ ዀነ ኸኣ፡ በታ መስዋእቱ ዘቕረበላ መዓልቲ ይበላዕ፡ እቲ ኻብኡ ዝተረፈ ድማ ንጽብሒቱ ይበላዕ።
17
ካብቲ ስጋ መስዋእቲ ኽሳዕ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዝተረፈ ግና፡ ብሓዊ ይንደድ።
18
ካብቲ ስጋ ናይ ምስጋና መስዋእቱ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ እንተ ተበልዔ፡ እቲ መስዋእቲ ቕቡል ኣይኰነን፡ ነቲ ዘቕረቦውን ከም ቊርባን ኣይቚጸረሉን፡ ፍንፉን ይኸውን። እታ ኻብኡ እትበልዕ ነፍሲ ኸኣ በደላ ትጸውር።
19
ርኹስ ዝተንከዮ ስጋ ድማ ኣይበላዕ፡ ብሓዊ ደኣ ይንደድ። ብዛዕባ ስጋ ግና፡ ንጹህ ዝዀነ ዂሉ ይብልዓዮ።
20
እታ ረኺሳ ኸላ፡ ካብቲ ናይ እግዚኣብሄር ስጋ መስዋእቲ ምስጋና እትበልዕ ነፍሲ ድማ፡ እታ ነፍሲ እቲኣ ኻብ ህዝባ ኽትምንቈስ እያ።
21
ነፍሲ ገለ ርኹስ ነገር እንተ ተንከየት፡ ርኽሰት ሰብ ወይ ርኹስ እንስሳ ወይ ዝዀነ ጽዩፍ ርኽሰት፡ ካብቲ ናይ እግዚኣብሄር ስጋ መስዋእቲ ምስጋና ኸኣ እንተ በልዔት፡ እታ ነፍሲ እቲኣ ኻብ ህዝባ ኽትምንቈስ እያ።
22
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፥
23
ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፥ ገለ ስብሒ፡ ናይ ብዕራይ ኰነ ወይ ናይ በጊዕ ወይ ናይ ጤል፡ ኣይትብልዑ።
24
ስብሒ ዝሐለቐትን ናይ ኣራዊት ዝቐተላን ንዝዀነ ውራይኩም ግበርዎ፡ ምብላዕ ግና ኣይትብልዕዎ።
25
ካብ ስብሒ እቲ እንስሳ፡ ካብኡ መስዋእቲ ሓዊ ንእግዚኣብሄር ዜቕርብዎ፡ ዝበልዔ ዘበለ፡ እታ ዝበልዔት ነፍሲ ኻብ ህዝባ ኽትምንቈስ እያ።
26
ኣብ እትነብርዎ ዂሉ ኸኣ፡ ናይ ዑፍ ኰነ ናይ ማል፡ ደም ዘበለ ኣይትብልዑ።
27
ዝዀነ ደም ዝበልዔት ዘበለት ነፍሲ፡ እታ ነፍሲ እቲኣ ኻብ ህዝባ ኽትምንቈስ እያ።
28
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፥
29
ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፥ እቲ ናይ ምስጋና መስዋእቱ ንእግዚኣብሄር ዜቕርብ፡ ካብቲ ናይ ምስጋና መስዋእቱ ኣልዒሉ ህያቡ ናብ እግዚኣብሄር የምጽኣዮ።
30
ነቲ ናይ እግዚኣብሄር መስዋእቲ ሓዊ በእዳዉ የምጽኣዮ። እቲ ሓኸለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር መስዋእቲ ምውዝዋዝ ኪውዝወዝሲ፡ ስብሑን ሓከሊኡን የምጽኣዮ።
31
እቲ ኻህን ድማ ነቲ ስብሒ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ የሕርሮ፡ እቲ ሓኸለ ኸኣ ንኣሮንን ንደቁን ይኹን።
32
ካብቲ ናይ ምስጋና መስዋእትኹም ንዚልዐል መስዋእቲ የማነይቲ እግሪ ነቲ ኻህን ሀብዎ።
33
ነቲ ኻብ ደቂ ኣሮን ደም መስዋእቲ ምስጋናን ስብሕን ዜቕርብ፡ የማነይቲ እግሪ ግዲኡ ትኹን።
34
ካብ መስዋእቲ ምስጋና ደቂ እስራኤል ሓኸለ ምውዝዋዝን ዚልዐል እግርን ወሲደዮ እየ እሞ፡ ካብ ደቂ እስራኤል ንስርዓት ዘለኣለም ንኻህን ኣሮንን ንደቁን ሂበዮም ኣሎኹ።
35-36
በታ ኻህናት እግዚኣብሄር ኪዀኑ ዘቕረቦም መዓልቲ፡ በታ ዝቐብኦም መዓልቲ፡ ካብ መስዋእቲ ሓዊ እግዚኣብሄር ደቂ እስራኤል ክህብዎም እግዚኣብሄር ዝኣዘዞም፡ ግደ ምቕባእ ኣሮንን ግደ ምቕባእ ደቁን እዚ እዩ። ንውሉድ ወለዶኦም ስርዓት ዘለኣለም እዩ።
37-38
በታ ንደቂ እስራኤል መስዋእቶም ንእግዚኣብሄር ኣብ በረኻ ሲና ኬቕርቡ ዝኣዘዘላ መዓልቲ፡ እግዚኣብሄር ንሙሴ ኣብ ከረን ሲና ዝኣዘዞ ሕጊ፡ ዚሐርር መስዋእትን መስዋእቲ ብልዕን መስዋእቲ ሓጢኣትን መስዋእቲ በደልን መስዋእቲ ምቕዳስን መስዋእቲ ምስጋናን እዚ እዩ።

1
"''This is the law of the trespass offering. It is most holy.
2
In the place where they kill the burnt offering, he shall kill the trespass offering; and its blood he shall sprinkle on the altar round about.
3
He shall offer all of its fat: the fat tail, and the fat that covers the innards,
4
and the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the loins, and the cover on the liver, with the kidneys, shall he take away;
5
and the priest shall burn them on the altar for an offering made by fire to Yahweh: it is a trespass offering.
6
Every male among the priests may eat of it. It shall be eaten in a holy place. It is most holy.
7
"''As is the sin offering, so is the trespass offering; there is one law for them. The priest who makes atonement with them shall have it.
8
The priest who offers any man''s burnt offering, even the priest shall have for himself the skin of the burnt offering which he has offered.
9
Every meal offering that is baked in the oven, and all that is dressed in the frying pan, and on the baking pan, shall be the priest''s who offers it.
10
Every meal offering, mixed with oil or dry, belongs to all the sons of Aaron, one as well as another.
11
"''This is the law of the sacrifice of peace offerings, which one shall offer to Yahweh.
12
If he offers it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mixed with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mixed with oil.
13
With cakes of leavened bread he shall offer his offering with the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving.
14
Of it he shall offer one out of each offering for a heave offering to Yahweh. It shall be the priest''s who sprinkles the blood of the peace offerings.
15
The flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten on the day of his offering. He shall not leave any of it until the morning.
16
"''But if the sacrifice of his offering is a vow, or a freewill offering, it shall be eaten on the day that he offers his sacrifice; and on the next day what remains of it shall be eaten:
17
but what remains of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burned with fire.
18
If any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings is eaten on the third day, it will not be accepted, neither shall it be imputed to him who offers it. It will be an abomination, and the soul who eats any of it will bear his iniquity.
19
"''The flesh that touches any unclean thing shall not be eaten. It shall be burned with fire. As for the flesh, everyone who is clean may eat it;
20
but the soul who eats of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that belongs to Yahweh, having his uncleanness on him, that soul shall be cut off from his people.
21
When anyone touches any unclean thing, the uncleanness of man, or an unclean animal, or any unclean abomination, and eats some of the flesh of the sacrifice of peace offerings, which belong to Yahweh, that soul shall be cut off from his people.''"
22
Yahweh spoke to Moses, saying,
23
"Speak to the children of Israel, saying, ''You shall eat no fat, of ox, or sheep, or goat.
24
The fat of that which dies of itself, and the fat of that which is torn of animals, may be used for any other service, but you shall in no way eat of it.
25
For whoever eats the fat of the animal, of which men offer an offering made by fire to Yahweh, even the soul who eats it shall be cut off from his people.
26
You shall not eat any blood, whether it is of bird or of animal, in any of your dwellings.
27
Whoever it is who eats any blood, that soul shall be cut off from his people.''"
28
Yahweh spoke to Moses, saying,
29
"Speak to the children of Israel, saying, ''He who offers the sacrifice of his peace offerings to Yahweh shall bring his offering to Yahweh out of the sacrifice of his peace offerings.
30
With his own hands he shall bring the offerings of Yahweh made by fire. He shall bring the fat with the breast, that the breast may be waved for a wave offering before Yahweh.
31
The priest shall burn the fat on the altar, but the breast shall be Aaron''s and his sons''.
32
The right thigh you shall give to the priest for a heave offering out of the sacrifices of your peace offerings.
33
He among the sons of Aaron who offers the blood of the peace offerings, and the fat, shall have the right thigh for a portion.
34
For the waved breast and the heaved thigh I have taken from the children of Israel out of the sacrifices of their peace offerings, and have given them to Aaron the priest and to his sons as their portion forever from the children of Israel.''"
35
This is the anointing portion of Aaron, and the anointing portion of his sons, out of the offerings of Yahweh made by fire, in the day when he presented them to minister to Yahweh in the priest''s office;
36
which Yahweh commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them. It is their portion forever throughout their generations.
37
This is the law of the burnt offering, of the meal offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecration, and of the sacrifice of peace offerings;
38
which Yahweh commanded Moses in Mount Sinai, in the day that he commanded the children of Israel to offer their offerings to Yahweh, in the wilderness of Sinai.