1
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፥
2
ንኣሮን፡ ደቁ ኸኣ ምስኡ፡ ኣልባስን ዘይቲ ቕብኣትን እቲ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣትን እቶም ክልተ ድዑልን እቲ መሶብ ቅጫን ውሰድ።
3
ንብዘሎ ኣኼባ ኸኣ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኣክቦ።
4
ሙሴ ድማ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝኣዘዞ ገበረ። እቲ ኣኼባ ኸኣ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ተኣከበ።
5
ሙሴ ድማ ነቲ ኣኼባ፥ እቲ እግዚኣብሄር ኪግበር ዝኣዘዞ ነገር እዚ እዩ፡ በለ።
6
ሙሴ ኸኣ ንኣሮንን ንደቁን ኣቕሪቡ፡ ብማይ ሓጸቦም።
7
ቀምሽ ታሕቲ ድማ ኣእተወሉ፡ ቅናትውን ኣቐነቶ፡ ቀምሽ ላዕሊ ከዲኑ ኸኣ ኣብ ልዕሊኡ ኤፎድ ገበረሉ፡ በቲ ብብልሓት እተገብረ ቕናት ኤፎድ ድማ ኣቐነቶ፡ ብእኡውን ኣብ ልዕሊኡ ኣትሐዞ።
8
ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ገበረሉ፡ ናብቲ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ድማ ኡሪምን ቱሚምን* ገበረሉ።
9
ኣብ ርእሱ ኸኣ መጠምጠምያ ገበረሉ። ኣብ ልዕሊ እቲ መጠምጠምያውን ብሸነኽ ቅድሚት ብሊቃ ወርቂ፡ እቲ ቅዱስ ኣኽሊል፡ ገበረሉ፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበረ።
10
ሙሴ ድማ ዘይቲ ቕብኣት ወሲዱ ነቲ ማሕደርን ኣብኡ ንዝነበረ ዂሉን ቀብኦ፡ ቀደሶ ኸኣ።
11
ካብኡ ናብ ልዕሊ መሰውኢ ሾብዓተ ሳዕ ነጸገ፡ ምእንቲ ኪቕድሶውን ንመሰውእን ንዂሉ ኣቓሑኡን ነቲ ገበራን ኣጋሮኡን ቀብኦ።
12
ናብ ርእሲ ኣሮን ከኣ ካብ ዘይቲ ቕብኣት ከዐወሉ፡ ምእንቲ ኪቕድሶ ድማ ቀብኦ።
13
ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ፡ ሙሴ ንደቂ ኣሮን ኣቕረቦም፡ ቀመውሽ ታሕቲ ኸዲኑ ኸኣ ቅናውቲ ኣቐነቶም፡ መጠምጠምያታትውን ገበረሎም።
14
ነቲ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ድማ ኣቕረቦ፡ ኣሮንን ደቁን ከኣ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ዝራብዕ መስዋእቲ ሓጢኣት ኣንበሩ።
15
ሐረዶ ድማ፡ ሙሴ ኸኣ ነቲ ደም ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ኣቕርንቲ መሰውኢ ኣብ ዙርያኡ በጻብዑ ለኸየ እሞ ነቲ መሰውኢ ኣንጽሆ። ነቲ ደም ከኣ ኣብ እግሪ እቲ መሰውኢ ኸዐዎ፡ ንምትዕራቑ ድማ ቀደሶ።
16
ንዂሉ ኣብ ናውቲ ኸብዲ ዝነበረ ስብሕን ቋንጡጥ ከብድን ክልቲኤን ኲሊት ምስ ስብሔንን ወሰደ፡ ሙሴ ድማ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ኣሕረሮ።
17
ነቲ ዝራብዕን ቈርበቱን ስጋኡን ፈርሱን፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝኣዘዞ፡ ኣብ ወጻኢ ሰፈር ብሓዊ ኣንደዶ።
18
ነቲ ድዑል ዚሐርር መስዋእቲ ድማ ኣቕረቦ። ኣሮንን ደቁን ከኣ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ድዑል ኣንበሩ።
19
ሙሴ ድማ ሐሪዱ ነቲ ደም ኣብ ልዕሊ መሰውኢ፡ ኣብ ዙርያኡ ነጸጎ።
20
ነቲ ድዑል ድማ በብኽፍሉ ቘራረጾ፡ ሙሴ ኸኣ ነቲ ርእስን ነቲ ቘረርጽን ነቲ ስብሕን ኣሕረሮ።
21
ነቲ ናውቲ ኸብድን ነቲ ኣእጋርን ብማይ ሐጸቦ። ሙሴ ድማ ንብዘሎ እቲ ድዑል ኣብ መሰውኢ ኣሕረሮ። ንሱ ንጥዑም ጨና እቲ ዚሐርር መስዋእቲ ዀነ። ንሱ ኸምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝኣዘዞ፡ ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ሓዊ ዀነ።
22
ነቲ ኻልኣይ ድዑል ከኣ፡ እቲ ድዑል ምቕዳስ፡ ኣቕረበ፡ ኣሮንን ደቁን ድማ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ ድዑል ኣንበሩ።
23
ሙሴ ድማ ሐሪዱ ኻብ ደሙ ወሲዱ፡ ንኣሮን መስቈር የማነይቲ እዝኑን ዓበይቶ የማነይቲ ኢዱን ዓበይቶ የማነይቲ እግሩን ለኸዮ።
24
ንደቂ ኣሮን ድማ ኣቕረቦም። ሙሴ ኸኣ ካብቲ ደም ኣብ መስቈር የማኖት ኣእዛኖምን ዓበይቶ የማኖት ኣእዳዎምን ዓበይቶ የማኖት ኣእጋሮምን ለኸየ። ነቲ ደም ከኣ ሙሴ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ኣብ ዙርያኡ ነጸጎ።
25
ነቲ ስብሕን ኰልኰልን ኲሉ እቲ ኣብ ናውቲ ኸብዲ ዘሎ ቛንጡጥን ስብሒ ኸብድን ክልቲኤን ኲሊት ምስ ስብሔንን የማነይቲ እግርን ወሰደ።
26
ካብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዝነበረ ዘይበዂዔ እንጌራ ዝሐዘ መሶብ ድማ ሓደ ቕጫን ሓደ እንጌራ ዘይትን ሓደ ረቂቕ ቅጫን ወሲዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ስብሕን የማነይቲ እግርን ኣንበሮ።
27
እዚ ዂሉ ኣብ ኣእዳው ኣሮንን ኣብ ኣእዳው ደቁን ኣንበሮ፡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከኣ ንዚውዝወዝ መስዋእቲ ወዝወዞ።
28
ሙሴ ድማ ካብ ኣእዳዎም ወሲዱ ኣብቲ መሰውኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዚሐርር መስዋእቲ ኣሕረሮ። እዚ ምቕዳስ ንጥዑም ጨና፡ መስዋእቲ ሓዊ ንእግዚኣብሄር ኰነ።
29
ሙሴ ድማ ነቲ ሓኸለ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንዚውዝወዝ መስዋእቲ ወዝወዞ። ከምቲ እግዚኣብሄር ንሙሴ ዝኣዘዞ፡ ካብቲ ድዑል ምቕዳስ እዚ ግደ ሙሴ ገበረ።
30
ሙሴ ድማ ካብቲ ዘይቲ ቕብኣትን ካብቲ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ዝነበረ ደምን ወሲዱ፡ ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ኣብ ልዕሊ ኣልባሱን ኣብ ልዕሊ ደቁን ኣብ ልዕሊ ኣልባስ ደቁ ኸኣ ምስኡ ነጸገ እሞ ንኣሮንን ነልባሱን ንደቁን ነልባስ ደቁ ኸኣ ምስኡ ቐደሰ።
31
ሙሴ ድማ ንኣሮንን ንደቁን በሎም፥ ነዚ ስጋ ኸምቲ ኣነ፡ ኣሮንን ደቁን ይብልዕዎ፡ ኢለ ዝኣዘዝኩ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኴንኩም ኣብስልዎ እሞ ምስቲ ኣብ መሶብ ምቕዳስ ዘሎ እንጌራ ኣብኡ ዄንኩም ብልዕዎ።
32
ካብቲ ስጋን እንጌራን ዝተረፈ ኸኣ ብሓዊ ኣንድድዎ።
33
ምቕዳስኩም ሾብዓተ መዓልቲ ኪቕድሰኩም እዩ እሞ፡ መዓልትታት ምቕዳስኩም ክሳዕ ዚመልኣ፡ ሾብዓተ መዓልቲ ኻብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ኣይትውጽኡ።
34
ንመተዓረቒኹም ድማ ከምዚ ሎሚ እተገብረ ኸምኡ ኸኣ ኪግበር፡ እግዚኣብሄር ኣዘዘ።
35
ከምኡ ተኣዚዘ እየ እሞ፡ ምእንቲ ኸይትሞቱ ሾብዓተ መዓልቲ፡ ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ተቐሚጥኩም፡ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ሐልዉ።
36
ኣሮንን ደቁን ድማ እግዚኣብሄር ብሙሴ ዝኣዘዞ ዂሉ ነገር ገበሩ።

1
Yahweh spoke to Moses, saying,
2
"Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and the bull of the sin offering, and the two rams, and the basket of unleavened bread;
3
and assemble all the congregation at the door of the Tent of Meeting."
4
Moses did as Yahweh commanded him; and the congregation was assembled at the door of the Tent of Meeting.
5
Moses said to the congregation, "This is the thing which Yahweh has commanded to be done."
6
Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
7
He put the coat on him, tied the sash on him, clothed him with the robe, put the ephod on him, and he tied the skillfully woven band of the ephod on him, and fastened it to him with it.
8
He placed the breastplate on him; and in the breastplate he put the Urim and the Thummim.
9
He set the turban on his head; and on the turban, in front, he set the golden plate, the holy crown; as Yahweh commanded Moses.
10
Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was in it, and sanctified them.
11
He sprinkled it on the altar seven times, and anointed the altar and all its vessels, and the basin and its base, to sanctify them.
12
He poured some of the anointing oil on Aaron''s head, and anointed him, to sanctify him.
13
Moses brought Aaron''s sons, and clothed them with coats, and tied sashes on them, and put headbands on them; as Yahweh commanded Moses.
14
He brought the bull of the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the bull of the sin offering.
15
He killed it; and Moses took the blood, and put it on the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured out the blood at the base of the altar, and sanctified it, to make atonement for it.
16
He took all the fat that was on the innards, and the cover of the liver, and the two kidneys, and their fat; and Moses burned it on the altar.
17
But the bull, and its skin, and its flesh, and its dung, he burned with fire outside the camp; as Yahweh commanded Moses.
18
He presented the ram of the burnt offering: and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram.
19
He killed it; and Moses sprinkled the blood on the altar round about.
20
He cut the ram into its pieces; and Moses burned the head, and the pieces, and the fat.
21
He washed the innards and the legs with water; and Moses burned the whole ram on the altar. It was a burnt offering for a sweet savor. It was an offering made by fire to Yahweh; as Yahweh commanded Moses.
22
He presented the other ram, the ram of consecration: and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram.
23
He killed it; and Moses took some of its blood, and put it on the tip of Aaron''s right ear, and on the thumb of his right hand, and on the great toe of his right foot.
24
He brought Aaron''s sons; and Moses put some of the blood on the tip of their right ear, and on the thumb of their right hand, and on the great toe of their right foot; and Moses sprinkled the blood on the altar round about.
25
He took the fat, and the fat tail, and all the fat that was on the innards, and the cover of the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right thigh;
26
and out of the basket of unleavened bread, that was before Yahweh, he took one unleavened cake, and one cake of oiled bread, and one wafer, and placed them on the fat, and on the right thigh.
27
He put all these in Aaron''s hands and in his sons'' hands, and waved them for a wave offering before Yahweh.
28
Moses took them from their hands, and burned them on the altar on the burnt offering. They were a consecration for a sweet savor. It was an offering made by fire to Yahweh.
29
Moses took the breast, and waved it for a wave offering before Yahweh. It was Moses'' portion of the ram of consecration, as Yahweh commanded Moses.
30
Moses took some of the anointing oil, and some of the blood which was on the altar, and sprinkled it on Aaron, on his garments, and on his sons, and on his sons'' garments with him, and sanctified Aaron, his garments, and his sons, and his sons'' garments with him.
31
Moses said to Aaron and to his sons, "Boil the flesh at the door of the Tent of Meeting, and there eat it and the bread that is in the basket of consecration, as I commanded, saying, ''Aaron and his sons shall eat it.''
32
What remains of the flesh and of the bread you shall burn with fire.
33
You shall not go out from the door of the Tent of Meeting seven days, until the days of your consecration are fulfilled: for he shall consecrate you seven days.
34
What has been done this day, so Yahweh has commanded to do, to make atonement for you.
35
At the door of the Tent of Meeting you shall stay day and night seven days, and keep the charge of Yahweh, that you don''t die: for so I am commanded."
36
Aaron and his sons did all the things which Yahweh commanded by Moses.