1
ብኻልኣይቲ ዓመት ዳርዮስ፣ በታ ሳምነይቲ ወርሒ ናብ ነብዪ ዘካርያስ ወዲ በረክያ፣ ወዲ ዒዶ፣ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር መጸ፣
2
እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ዀረየ።
3
እምብኣርሲ ንስኻ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ናባይ ተመለሱ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ኣነ ኸኣ ናባኻትኩም ክምለስ እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ኢልካ ንገሮም።
4
ከም ኣቦታትኩም ኣይትኹኑ፣ንኣታቶም እቶም ቀዳሞት ነብያት፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ካብ እኩይ መገድኹምን ካብ እኩይ ግብርኹምን ተመለሱ፣ ይብል ኣሎ ኢሎም ነገርዎም፣ ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን፣ ናባይ ከኣ ጽን ኣይበሉን፣ ይብል እግዚኣብሄር።
5
ኣቦታትኩም ኣበይ ኣለዉ∶ ነብያትከ ንዘለኣለምዶ ብህይወት ይነብሩ እዮም∶
6
ግናኸ ንባሮተይ ነብያት ዝአዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋታይን ነቦታትኩምዶ ኣየርክቦምን እዩ∶ ንሳቶም ከኣ ተመልሱ እሞ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምቲ ብመጠን መገድናን ግብርናን ኪገብረና ኢሉ ዝሐሰቦ፣ ከምኡ ገበረና፣ በሉ።
7
ብኻልኣይቲ ዓመት ዳርዮስ፣ ብመበል ዕስራን ኣርባዕተን መዓልቲ በታ ሸባጥ እትበሀል መበል ዓሰርትወ ሓደ ወርሒ፣ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ነብዪ ዘካርያስ፣ ወዲ በረክያ ወዲ ዒዶ፣ መጸ፣
8
ብለይቲ ርኤኹ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኣብ ሓመር ፈረስ እተወጥሔ ሰብኣይ፣ ንሱ ድማ ኣብቲ ትሕት ዝበለ ቦታ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ጠጠው በለ፣ ድሕሪኡውን ሓመራትን ጥርኝን ኣምባላያትን ኣፍራስ ነበሩ።
9
ሽዑ ኣነ፣ ጐይታየ እዚኣቶምሲ እንታይ እዮም∶ በልኩ። እቲ ምሳይ ዚዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ፣ እዚኣቶም እንታይ ከም ዝዀኑ ኸርእየካ እየ፣ በለኒ።
10
እቲ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ደው ኢሉ ዝነበረ ሰብኣይ ከኣ፣ እዚኣቶምሲ እቶም እግዚኣብሄር ንምድሪ ኺዘርዋ ዝሰደዶም እዮም፣ ኢሉ መለሰ።
11
ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ደው ዝበለ መልኣኽ እግዚኣብሄር፣ ንሕና ንምድሪ ዞርናያ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኵላ ምድሪ ስቕ ኢላ ዐሪፋ ኣላ፣ ኢሎም መለሱሉ።
12
ሽዑ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር፣ ዎ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ነዘን በተን ሰብዓ ዓመት እተቘጣዕካየን የሩሳሌምን ከተማታት ይሁዳን ክሳዕ መኣዝ ኢኻ ዘይትምሕረን∶ ኢሉ መለሰ።
13
እግዚኣብሄር ነቲ ምሳይ ዚዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ብጽቡቕ ቃላትን ብዜጸናንዕ ቃላትን መለሰሉ።
14-15
-እቲ ምሳይ ዚዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊትሲ፣ ኣነ ብየሩሳሌምን ብጽዮንን ዓብዪ ቕንኣት ቀኒኤ ኣሎኹ፣ ቅሩብውን ኰርየ ነበርኩ፣ ንሳቶም ግና ንሕሰም ሐጊዞም እዮም እሞ፣ ነቶም ሀዲኦም ዘለዉ ኣህዛብ ኣዝየ ዀርየሎም ኣሎኹ፣ ይብል ኣሎ፣ ኢልካ ኣውጅ፣ በለኒ።
16
ስለዚ ኸኣ እግዚኣብሄር፣ ኣነ ብምሕረት ናብ የሩሳሌም እምለስ ኣሎኹ፣ ይብል ኣሎ፣ ቤተይ ኣብኣ ኽትስራሕ እያ፣ ገመድ መለክዒ ኣብ ልዕሊ የሩሳሌም ኺዝርጋሕ እዩ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
17
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ከተማታተይ ገና ብሰናይ ኪረውያ እየን፣ እግዚኣብሄር ከኣ ንጽዮን ገና ኼጸናንዓ እዩ፣ ንየሩሳሌም ድማ ገና ኺሐርያ እዩ፣ ይብል ኣሎ ኢልካ ኣውጅ።
18
ዓይነይ ኣልዐልኩ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኣርባዕተ ቐርኒ ርኤኹ።
19
ኣነ ድማ ነቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ፣ እዚኣቶም እንታይ እዮም∶ በልክዎ። ንሱውን እዚኣቶም እቶም ንይሁዳን እስራኤልን የሩሳሌምን ፋሕ ዘበልዎም ኣቕርንቲ እዮም፣ ኢሉ መለሰለይ።
20
እግዚኣብሄር ከኣ ኣርባዕተ ሰራሕቲ ሓጺን ኣርኣየኒ።
21
ሽዑ ኣነ፣ እዚኣቶም እንታይ ኪገብሩ መጹ∶ በልኩ። ንሱ ኸኣ፣ ንይሁዳ ፋሕ ዘበሉ ኣቕርንቲ እዮም፣ እዚኣቶም ግና ኬፍርህዎም፣ ነቕርንቲ እቶም ንሃገር ይሁዳ ፋሕ ኬብሉ ኢሎም ቀርኖም ዘልዐሉ ኣህዛብ ከኣ ኬወድቁ ዝመጹ እዮም፣ ኢሉ በለኒ።

1
In the eighth month, in the second year of Darius, the word of Yahweh came to Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying,
2
"Yahweh was very displeased with your fathers.
3
Therefore tell them: Thus says Yahweh of Armies: ''Return to me,'' says Yahweh of Armies, ''and I will return to you,'' says Yahweh of Armies.
4
Don''t you be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, saying: Thus says Yahweh of Armies, ''Return now from your evil ways, and from your evil doings;'' but they did not hear, nor listen to me, says Yahweh.
5
Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever?
6
But my words and my decrees, which I commanded my servants the prophets, didn''t they overtake your fathers? "Then they repented and said, ''Just as Yahweh of Armies determined to do to us, according to our ways, and according to our practices, so he has dealt with us.''"
7
On the twenty-fourth day of the eleventh month, which is the month Shebat, in the second year of Darius, the word of Yahweh came to Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying,
8
"I had a vision in the night, and behold, a man riding on a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in a ravine; and behind him there were red, brown, and white horses.
9
Then I asked, ''My lord, what are these?''" The angel who talked with me said to me, "I will show you what these are."
10
The man who stood among the myrtle trees answered, "They are the ones Yahweh has sent to go back and forth through the earth."
11
They reported to the angel of Yahweh who stood among the myrtle trees, and said, "We have walked back and forth through the earth, and behold, all the earth is at rest and in peace."
12
Then the angel of Yahweh replied, "O Yahweh of Armies, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which you have had indignation these seventy years?"
13
Yahweh answered the angel who talked with me with kind and comforting words.
14
So the angel who talked with me said to me, "Proclaim, saying, ''Thus says Yahweh of Armies: "I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.
15
I am very angry with the nations that are at ease; for I was but a little displeased, but they added to the calamity."
16
Therefore thus says Yahweh: "I have returned to Jerusalem with mercy. My house shall be built in it," says Yahweh of Armies, "and a line shall be stretched forth over Jerusalem."''
17
"Proclaim further, saying, ''Thus says Yahweh of Armies: "My cities will again overflow with prosperity, and Yahweh will again comfort Zion, and will again choose Jerusalem."''"
18
I lifted up my eyes, and saw, and behold, four horns.
19
I asked the angel who talked with me, "What are these?" He answered me, "These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem."
20
Yahweh showed me four craftsmen.
21
Then I asked, "What are these coming to do?" He said, "These are the horns which scattered Judah, so that no man lifted up his head; but these have come to terrify them, to cast down the horns of the nations, which lifted up their horn against the land of Judah to scatter it."