1
ብኻልኣይቲ ዓመት ዳርዮስ፣ በታ ሳምነይቲ ወርሒ ናብ ነብዪ ዘካርያስ ወዲ በረክያ፣ ወዲ ዒዶ፣ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር መጸ፣
2
እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ዀረየ።
3
እምብኣርሲ ንስኻ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ናባይ ተመለሱ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ኣነ ኸኣ ናባኻትኩም ክምለስ እየ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ኢልካ ንገሮም።
4
ከም ኣቦታትኩም ኣይትኹኑ፣ንኣታቶም እቶም ቀዳሞት ነብያት፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ካብ እኩይ መገድኹምን ካብ እኩይ ግብርኹምን ተመለሱ፣ ይብል ኣሎ ኢሎም ነገርዎም፣ ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን፣ ናባይ ከኣ ጽን ኣይበሉን፣ ይብል እግዚኣብሄር።
5
ኣቦታትኩም ኣበይ ኣለዉ∶ ነብያትከ ንዘለኣለምዶ ብህይወት ይነብሩ እዮም∶
6
ግናኸ ንባሮተይ ነብያት ዝአዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋታይን ነቦታትኩምዶ ኣየርክቦምን እዩ∶ ንሳቶም ከኣ ተመልሱ እሞ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት ከምቲ ብመጠን መገድናን ግብርናን ኪገብረና ኢሉ ዝሐሰቦ፣ ከምኡ ገበረና፣ በሉ።
7
ብኻልኣይቲ ዓመት ዳርዮስ፣ ብመበል ዕስራን ኣርባዕተን መዓልቲ በታ ሸባጥ እትበሀል መበል ዓሰርትወ ሓደ ወርሒ፣ ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናብ ነብዪ ዘካርያስ፣ ወዲ በረክያ ወዲ ዒዶ፣ መጸ፣
8
ብለይቲ ርኤኹ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኣብ ሓመር ፈረስ እተወጥሔ ሰብኣይ፣ ንሱ ድማ ኣብቲ ትሕት ዝበለ ቦታ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ጠጠው በለ፣ ድሕሪኡውን ሓመራትን ጥርኝን ኣምባላያትን ኣፍራስ ነበሩ።
9
ሽዑ ኣነ፣ ጐይታየ እዚኣቶምሲ እንታይ እዮም∶ በልኩ። እቲ ምሳይ ዚዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ፣ እዚኣቶም እንታይ ከም ዝዀኑ ኸርእየካ እየ፣ በለኒ።
10
እቲ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ደው ኢሉ ዝነበረ ሰብኣይ ከኣ፣ እዚኣቶምሲ እቶም እግዚኣብሄር ንምድሪ ኺዘርዋ ዝሰደዶም እዮም፣ ኢሉ መለሰ።
11
ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ደው ዝበለ መልኣኽ እግዚኣብሄር፣ ንሕና ንምድሪ ዞርናያ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኵላ ምድሪ ስቕ ኢላ ዐሪፋ ኣላ፣ ኢሎም መለሱሉ።
12
ሽዑ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር፣ ዎ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ነዘን በተን ሰብዓ ዓመት እተቘጣዕካየን የሩሳሌምን ከተማታት ይሁዳን ክሳዕ መኣዝ ኢኻ ዘይትምሕረን∶ ኢሉ መለሰ።
13
እግዚኣብሄር ነቲ ምሳይ ዚዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ብጽቡቕ ቃላትን ብዜጸናንዕ ቃላትን መለሰሉ።
14-15
-እቲ ምሳይ ዚዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ፣ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊትሲ፣ ኣነ ብየሩሳሌምን ብጽዮንን ዓብዪ ቕንኣት ቀኒኤ ኣሎኹ፣ ቅሩብውን ኰርየ ነበርኩ፣ ንሳቶም ግና ንሕሰም ሐጊዞም እዮም እሞ፣ ነቶም ሀዲኦም ዘለዉ ኣህዛብ ኣዝየ ዀርየሎም ኣሎኹ፣ ይብል ኣሎ፣ ኢልካ ኣውጅ፣ በለኒ።
16
ስለዚ ኸኣ እግዚኣብሄር፣ ኣነ ብምሕረት ናብ የሩሳሌም እምለስ ኣሎኹ፣ ይብል ኣሎ፣ ቤተይ ኣብኣ ኽትስራሕ እያ፣ ገመድ መለክዒ ኣብ ልዕሊ የሩሳሌም ኺዝርጋሕ እዩ፣ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት።
17
እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፣ ከተማታተይ ገና ብሰናይ ኪረውያ እየን፣ እግዚኣብሄር ከኣ ንጽዮን ገና ኼጸናንዓ እዩ፣ ንየሩሳሌም ድማ ገና ኺሐርያ እዩ፣ ይብል ኣሎ ኢልካ ኣውጅ።
18
ዓይነይ ኣልዐልኩ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኣርባዕተ ቐርኒ ርኤኹ።
19
ኣነ ድማ ነቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ፣ እዚኣቶም እንታይ እዮም∶ በልክዎ። ንሱውን እዚኣቶም እቶም ንይሁዳን እስራኤልን የሩሳሌምን ፋሕ ዘበልዎም ኣቕርንቲ እዮም፣ ኢሉ መለሰለይ።
20
እግዚኣብሄር ከኣ ኣርባዕተ ሰራሕቲ ሓጺን ኣርኣየኒ።
21
ሽዑ ኣነ፣ እዚኣቶም እንታይ ኪገብሩ መጹ∶ በልኩ። ንሱ ኸኣ፣ ንይሁዳ ፋሕ ዘበሉ ኣቕርንቲ እዮም፣ እዚኣቶም ግና ኬፍርህዎም፣ ነቕርንቲ እቶም ንሃገር ይሁዳ ፋሕ ኬብሉ ኢሎም ቀርኖም ዘልዐሉ ኣህዛብ ከኣ ኬወድቁ ዝመጹ እዮም፣ ኢሉ በለኒ።

1
In the eighth month, in the second year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,
2
The Lord has been very angry with your fathers:
3
And you are to say to them, These are the words of the Lord of armies: Come back to me, says the Lord of armies, and I will come back to you.
4
Be not like your fathers, to whom the voice of the earlier prophets came, saying, Be turned now from your evil ways and from your evil doings: but they did not give ear to me or take note, says the Lord.
5
Your fathers, where are they? and the prophets, do they go on living for ever?
6
But my words and my orders, which I gave to my servants the prophets, have they not overtaken your fathers? and turning back they said, As it was the purpose of the Lord of armies to do to us, in reward for our ways and our doings, so has he done.
7
On the twenty-fourth day of the eleventh month, the month Shebat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,
8
I saw in the night a man on a red horse, between the mountains in the valley, and at his back were horses, red, black, white, and of mixed colours.
9
Then I said, O my lord, what are these? And the angel who was talking to me said to me, I will make clear to you what they are.
10
And the man who was between the mountains, answering me, said, These are those whom the Lord has sent to go up and down through the earth.
11
And the man who was between the mountains, answering, said to the angel of the Lord, We have gone up and down through the earth, and all the earth is quiet and at rest.
12
Then the angel of the Lord, answering, said, O Lord of armies, how long will it be before you have mercy on Jerusalem and on the towns of Judah against which your wrath has been burning for seventy years?
13
And the Lord gave an answer in good and comforting words to the angel who was talking to me.
14
And the angel who was talking to me said to me, Let your voice be loud and say, These are the words of the Lord of armies: I am greatly moved about the fate of Jerusalem and of Zion.
15
And I am very angry with the nations who are living untroubled: for when I was only a little angry, they made the evil worse.
16
So this is what the Lord has said: I have come back to Jerusalem with mercies; my house is to be put up in her, says the Lord of armies, and a line is to be stretched out over Jerusalem.
17
And again let your voice be loud and say, This is what the Lord of armies has said: My towns will again be overflowing with good things, and again the Lord will give comfort to Zion and take Jerusalem for himself.
18
And lifting up my eyes I saw four horns.
19
And I said to the angel who was talking to me, What are these? And he said to me, These are the horns which have sent Judah, Israel, and Jerusalem in flight.
20
And the Lord gave me a vision of four metal-workers.
21
Then I said, What have these come to do? And he said, These are the horns which sent Judah in flight, and kept him from lifting up his head: but these men have come to send fear on them and to put down the nations who are lifting up their horns against the land of Judah to send it in flight.