1
ብዘለዉ እቶም ኣኼባ ድማ ቃሎም ዓው ኣቢሎም ጨርሑ፡ እቲ ህዝቢ ኸኣ በታ ለይቲ እቲኣ ኺበኪ ሐደረ።
2
ኲሎም ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣሮንን ኣጕረምረሙ፡ ብዘሎ እቲ ኣኼባ ኸኣ በሎም፡ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኸም ሞትና ወይ ኣብዚ በረኻ እዚ ኸም ሞትና መን ምሀበና።
3
ንሕና ብሴፍ ክንወድቕ፡ ኣንስትናን ደቅናን ከኣ ኪማረኹ፡ ንምንታይ እግዚኣብሄር ናብዛ ምድሪ እዚኣ ኣእተወና፧ ናብ ግብጺ እንተ ንምለስዶ ግዳ ኣይምሕሸናን፧
4
ንሓድሕዶም ከኣ፡ ሓለቓ ግዳ ንሽም እሞ ናብ ግብጺ ንመለስ፡ ተባሃሀሉ።
5
ሽዑ ሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ብዘላ እታ ማሕበር ኣኼባ ደቂ እስራኤል ብገጾም ተደፍኡ።
6
እያሱ ወዲ ነዌን ካሌብ ወዲ ዮፋነን፡ ካብቶም ሰለይቲ እታ ሃገር ዝነበሩ፡ ክዳውንቶም ቀደዱ፡
7
ንብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ከኣ ከምዚ ኢሎም ተዛረቡ፡ እታ ኽንስልያ ዝሐለፍናያ ምድሪ ኣዝያ፡ ኣዝያ ጽብቕቲ ምድሪ እያ።
8
እግዚኣብሄር እንተ ፈትዩናስ፡ ናብታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ፡ ናብታ ምድሪ እቲኣ ኼእትወና፡ ንሳውን ኪህበና እዩ።
9
ኣብ እግዚኣብሄር ግዳ ኣይትዐምጹ፡ ንሳቶም እንጌራና እዮም እሞ፡ ንስኻትኩም ንህዝቢ እታ ምድሪ ኣይትፍርህዎም። እቲ ዜጽልሎም ካባታቶም ኣግሊሱ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ምሳና እዩ፡ ኣይትፍርህዎም።
10
ብዘሎ እቲ ኣኼባ ግና ብዳርባ እምኒ ኪቐትሎም ተዛራረበ። ክብሪ እግዚኣብሄር ከኣ ኣብ ድንኳን ምርዃብ ንዅሎም ደቂ እስራኤል ተራእየ።
11
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ፡ እዚ ህዝቢ እዚ ኽሳዕ መኣዝ እዩ ዚንዕቀኒ፡ ክሳዕ መኣዝከ እዮም በቲ ዅሉ ኣብ ማእከሎም ዝገበርክዎ ትእምርትታት ዘይኣምኑኒ፧
12
ብፌራ ኽወቕዖምን ከጥፍኦምን እየ፡ ንኣኻ ግና ካባታቶም ዚዐብን ዚብርትዕን ህዝቢ ኽገብረካ እየ፡ በሎ።
13
ሙሴ ኸኣ ንእግዚብሄር በሎ፡ እቶም ግብጻውያን፡ ንስኻ እኳ ነዚ ህዝቢ ኻብ ማእከሎም ብሓይልኻ ዘደየብካዮ፡ እዚ ኺሰምዑ እዮም።
14
ነዞም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዚነብሩ ድማ ኪነግሩ እዮም፡ ንስኻ እግዚኣብሄር ኣብ ማእከል እዚ ህዝቢ እዚ ኸም ዘሎኻ፡ ንስኻ እግዚኣብሄር ገጽ ንገጽ ከም እተርኤኻ፡ ደበናኻውን ኣብ ልዕሊኦም ከም ዚቐውም፡ መዓልቲ ብዓንዲ ደበና፡ ለይቲ ኸኣ ብዓንዲ ሓዊ ቐቅድሚኦም ከም እትኸይድ ድማ ሰሚዖም ኣለዉ።
15
ሕጂ ኸኣ ነዚ ህዝቢ እዚ ኸም ንሓደ ሰብ ጌርካ እንተ ቐተልካዮ፡ ሽዑ እቶም ወሬኻ ዝሰምዑ ህዝብታት፡
16
እግዚኣብሄር ነዚ ህዝቢ እዚ ናብታ ዝመሐለሎም ምድሪ ኼእትዎም ስለ ዘይከኣለ፡ ኣብ በረኻ ሐረዶም፡ ኢሎም ኪዛረቡ እዮም።
17
ሕጂ ኸኣ እልምነካ ኣሎኹ፡ ሓይሊ እግዚኣብሄር ይዕበ፡ ከምቲ እተዛረብካዮ ኸምዚ ኢልካ፡
18
እግዚኣብሄር ንዅራ ደንጓዪ፡ በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ፡ ንሱ በደልን ሓጢኣትን ይቕረ ይብል፡ ሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ውሉድ ክሳዕ ሳልሳይን ኽሳዕ ራብዓይን ወለዶ ይቐጽዕ እምበር፡ ንበዳሊ ኸይቀጽዔ ኣይሐድጎን።
19
ነዚ ህዝቢ እዚ ኸምቲ ኻብ ግብጺ ሒዝካ ኽሳዕ ናብዚ ይቕረ ዝበልካሉ፡ ሕጂ ኸኣ እልምነካ ኣሎኹ፡ ነዚ ህዝቢ እዚ ኸምቲ ዓብዪ ምሕረትካ ሓጢኣቱ ሕደገሉ።
20
እግዚኣብሄር ድማ በለ፡ ከምቲ ቓልካ ይቕረ ኢለ እየ።
21
ግናኸ ኣነ ብሓቂ ህያው እየ፡ ብዘላ ምድሪ ኸኣ ብኽብሪ እግዚኣብሄር ክትመልኣ እያ፡
22
ኲሎም እቶም ክብረይን ኣብ ግብጽን ኣብ በረኻን ዝገበርክዎ ተኣምራተይን ዝረአዩ ሰባት፡ ድሮ ዓሰርተ ሳዕ ፈተኑኒ፡ ቃለይ ከኣ ኣይሰምዑን፡
23
ነታ ነቦታቶም ዝመሐልኩሎም ምድሪ ከኣ ኣይርእይዋን፡ ካብቶም ዝነዐቑኒውን ሓደ እኳ ኣይርእያን።
24
ንባርያይ ካሌብ ግና፡ ካልእ መንፈስ ስለ ዝነበሮ ፈጺሙውን ስለ ዝሰዐበኒ፡ ናብታ ኣትይዋ ዝነበረ ሃገር ከእትዎ እየ፡ ዘርኡ ኸኣ ኪወርሳ እዩ።
25
ኣብ ለሰ ድማ ኣማሌቃውያንን ከነኣናውያንን ይነብሩ ኣለዉ እሞ፡ ጽባሕ ተመለሱ፡ ብመገዲ ባሕሪ ኤርትራ ኣቢልኩም ናብ በረኻ ተጐዐዙ።
26
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፡
27
ነዚ ዜጕረምርመለይ ሕሱም ኣኼባ እዚ ኽሳዕ መኣዝ ክጾሮ እየ፧ እቲ ደቂ እስራኤል ዜጕረምርሙለይ ምጕርምራም ሰሚዔ ኣሎኹ።
28
በሎም ከኣ፡ ኣነ ህያው እየ፡ ከምቲ ኣብ እዝነይ እተዛረብኩምዎ፡ ከምኡ ኽገብረኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር፡
29
ኣቱም ዘጉረምረምኩምለይ ኲላትኩም እተቘጸርኩም፡ ከምቲ ዅሉ ቚጽርኹም፡ ካብ ወዲ ዕስራ ዓመት ንላዕሊ፡ ሬሳኹም ኣብዚ በረኻ እዚ ኺወድቕ እዩ።
30
ናብታ ኣብኣ ከናብረኩም ኢለ ኢደይ ዘልዐልኩላ ምድሪ፡ ብጀካ ካሌብ ወዲ የፋነን እያሱ ወዲ ነዌን፡ ንስኻትኩም ኣይትኣትዉን።
31
ነቶም ምርኮ ኪዀኑ እዮም ዝበልኩምዎም ደቅኹም ግና ከእትዎም እየ፡ ነታ ዝነዐቕኩምዋ ምድሪ ኺፈልጥዋ እዮም።
32
ንስኻትኩም ግና፡ ሬሳኹም ኣብዚ በረኻ እዚ ኺወድቕ እዩ።
33
ደቅኹም ከኣ ኣብ በረኻ ኣርብዓ ዓመት ጓሶት ኪዀኑ እዮም፡ ሬሳኹም ኣብ በረኻ ኽሳዕ ዚጠፍእ ከኣ ምንዝርናኹም ኪጾሩ እዮም።
34
ከም ቊጽሪ እተን ነታ ሃገር ዝሰሌኹምለን መዓልታት፡ ኣርብዓ መዓልቲ፡ ሓንቲ ዓመት ሓጢኣትኩም ክትጾሩ ኢኹም፡ ካባኻትኩም ከም ዝረሐቕኩ ኸኣ፡ ክትፈልጡ ኢኹም።
35
ኣነ እግዚኣብሄር እየ እተዛረብኩ፡ ነዚ ዅሉ ኣባይ ብሓደ እተሐባበረለይ ሕሱም ኣኼባ ብሓቂ ኸምኡ ኽገብሮ እየ፡ ኣብዚ በረኻ እዚ ኺውድኡ እዮም፡ ኣብኡውን ኪሞቱ እዮም።
36
እቶም ምድሪ ኺስልዩ ሙሴ ዝሰደዶም ሰባት ተመሊሶም ድማ ብዛዕባ እታ ምድሪ ኽፉእ ብምውራዮም ንብዘሎ እቲ ኣኼባ ኣብ ልዕሊኡ ዘጕረምረሙሉ፡
37
እቶም ብዛዕባ እታ ምድሪ ኽፉእ ዘውረዩ ሰባት ብመቕዘፍቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሞቱ።
38
ካብቶም ምድሪ ኺስልዩ ኸይዶም ዝነበሩ ሰባት ግና፡ እያሱ ወዲ ነዌን ካሌብ ወዲ የፋነን ብህይወት ተረፉ።
39
ሙሴ ድማ እዚ ቓላት እዚ ንዅሎም ደቂ እስራኤል ተዛረቦም። እቲ ህዝቢ ኸኣ ብዙሕ ሐዘነ።
40
ንብጊሓቱ ድማ ኣንጊሆም ተንስኡ፡ በዲልና ኢና እሞ፡ እኔና ናብታ እግዚኣብሄር ዝበለና ቦታ ንድይብ ኣሎና፡ ኢሎምውን ናብ ርእሲ እቲ ኸረን ደየቡ።
41
ሙሴ ግና በሎም፡ ሕጂ ንስኻትኩም ስለምንታይ ትእዛዝ እግዚኣብሄር እትጥሕሱ፧ ኣይቐንዓኩምን እዩ።
42
እግዚኣብሄር ኣብ ማእከልኩም ኣይኰነን እሞ፡ ብጸላእትኹም ከይትስዐሩ፡ ኣይትደይቡ።
43
ኣብኡ ኣማሌቃውያንን ከነአናውያንን ኣብ ቅድሜኹም ኣለዉ እሞ፡ ብሴፍ ክትወድቁ ኢኹም። ንእግዚኣብሄር ካብ ምስዓብ ስለ እተመለስኩም፡ እግዚኣብሄር ከኣ ምሳኻትኩም ኣይኸውንን እዩ።
44
ንሳቶም ግና ናብ ርእሲ እቲ ኸረን ኪድይቡ ደፈሩ፡ ታቦት ኪዳን እግዚብሄርን ሙሴን ግና ካብ ሰፈር ኣይለቐቑን።
45
እቶም ኣብቲ ኸረን ዝነበሩ ኣማሌቃውያንን ከነኣናውያንን ድማ ወሪዶም ወቕዕዎም፡ ክሳዕ ሖርማ ኸኣ ቀጥቀጥዎም።

1
All the congregation lifted up their voice, and cried; and the people wept that night.
2
All the children of Israel murmured against Moses and against Aaron: and the whole congregation said to them, Would that we had died in the land of Egypt! or would that we had died in this wilderness!
3
Why does Yahweh bring us to this land, to fall by the sword? Our wives and our little ones will be a prey: wouldn''t it be better for us to return into Egypt?
4
They said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt.
5
Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel.
6
Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were of those who spied out the land, tore their clothes:
7
and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, The land, which we passed through to spy it out, is an exceeding good land.
8
If Yahweh delight in us, then he will bring us into this land, and give it to us; a land which flows with milk and honey.
9
Only don''t rebel against Yahweh, neither fear the people of the land; for they are bread for us: their defense is removed from over them, and Yahweh is with us: don''t fear them.
10
But all the congregation bade stone them with stones. The glory of Yahweh appeared in the tent of meeting to all the children of Israel.
11
Yahweh said to Moses, How long will this people despise me? and how long will they not believe in me, for all the signs which I have worked among them?
12
I will strike them with the pestilence, and disinherit them, and will make of you a nation greater and mightier than they.
13
Moses said to Yahweh, Then the Egyptians will hear it; for you brought up this people in your might from among them;
14
and they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that you Yahweh are in the midst of this people; for you Yahweh are seen face to face, and your cloud stands over them, and you go before them, in a pillar of cloud by day, and in a pillar of fire by night.
15
Now if you shall kill this people as one man, then the nations which have heard the fame of you will speak, saying,
16
Because Yahweh was not able to bring this people into the land which he swore to them, therefore he has slain them in the wilderness.
17
Now please let the power of the Lord be great, according as you have spoken, saying,
18
Yahweh is slow to anger, and abundant in loving kindness, forgiving iniquity and disobedience; and that will by no means clear [the guilty], visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and on the fourth generation.
19
Pardon, Please, the iniquity of this people according to the greatness of your loving kindness, and according as you have forgiven this people, from Egypt even until now.
20
Yahweh said, I have pardoned according to your word:
21
but in very deed, as I live, and as all the earth shall be filled with the glory of Yahweh;
22
because all those men who have seen my glory, and my signs, which I worked in Egypt and in the wilderness, yet have tempted me these ten times, and have not listened to my voice;
23
surely they shall not see the land which I swore to their fathers, neither shall any of those who despised me see it:
24
but my servant Caleb, because he had another spirit with him, and has followed me fully, him will I bring into the land into which he went; and his seed shall possess it.
25
Now the Amalekite and the Canaanite dwell in the valley: tomorrow turn you, and get you into the wilderness by the way to the Red Sea .
26
Yahweh spoke to Moses and to Aaron, saying,
27
How long [shall I bear] with this evil congregation, that murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me.
28
Tell them, As I live, says Yahweh, surely as you have spoken in my ears, so will I do to you:
29
your dead bodies shall fall in this wilderness; and all who were numbered of you, according to your whole number, from twenty years old and upward, who have murmured against me,
30
surely you shall not come into the land, concerning which I swore that I would make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
31
But your little ones, that you said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which you have rejected.
32
But as for you, your dead bodies shall fall in this wilderness.
33
Your children shall be wanderers in the wilderness forty years, and shall bear your prostitution, until your dead bodies be consumed in the wilderness.
34
After the number of the days in which you spied out the land, even forty days, for every day a year, shall you bear your iniquities, even forty years, and you shall know my alienation.
35
I, Yahweh, have spoken, surely this will I do to all this evil congregation, who are gathered together against me: in this wilderness they shall be consumed, and there they shall die.
36
The men, whom Moses sent to spy out the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up an evil report against the land,
37
even those men who did bring up an evil report of the land, died by the plague before Yahweh.
38
But Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, remained alive of those men who went to spy out the land.
39
Moses told these words to all the children of Israel: and the people mourned greatly.
40
They rose up early in the morning, and got them up to the top of the mountain, saying, Behold, we are here, and will go up to the place which Yahweh has promised: for we have sinned.
41
Moses said, Why now do you disobey the commandment of Yahweh, seeing it shall not prosper?
42
Don''t go up, for Yahweh isn''t among you; that you not be struck down before your enemies.
43
For there the Amalekite and the Canaanite are before you, and you shall fall by the sword: because you are turned back from following Yahweh, therefore Yahweh will not be with you.
44
But they presumed to go up to the top of the mountain: nevertheless the ark of the covenant of Yahweh, and Moses, didn''t depart out of the camp.
45
Then the Amalekite came down, and the Canaanite who lived in that mountain, and struck them and beat them down, even to Hormah.