1
ብሓንቲ ኻብተን መዓልትታት እቲኤን ድማ ዀነ፡ ንህዝቢ ኣብ መቕደስ ኪምህሮም ወንጌልውን ኪሰብከሎም ከሎ፡ ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ዀይኖም ተንሲኦም፥
2
በየናይ ስልጣን ኢኻ እዚ እትገብር ዘሎኻ፧ እዚ ስልጣን እዝስ መን ሃበካ፧ እስኪ ንገረና፡ ኢሎም ተዛረብዎ።
3
ንሱ ኸኣ፤ ኣነውን ሓንቲ ነገር እሐተኩም አሎኹ እሞ፡ ንገሩኒ፤
4
ጥምቀት ዮሃንስሲ ኻብ ሰማይዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ፧ ኢሉ መለሰሎም።
5
ንሳቶም ከኣ፡ ካብ ሰማይ እንተ በልናዮ፡ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ፡ ኪብለና እዩ።
6
ካብ ሰብ እንተ በልናዮ ኸኣ፡ ኵሉ ህዝቢ ዮሃንስ ነብዪ ምዃኑ ይኣምን እዩ እሞ፡ ብእምኒ ኺጭፍልቐና እዩ፡ ኢሎም ብልቦም ይሐስቡ ስለ ዝነበሩ፡
7
ካበይ ምዃኑ ኸም ዘይፈልጡ፡ መለሱሉ።
8
የሱስ ከኣ፥ ኣነውን በየናይ ስልጣን እዚ ኸም ዝገብር፡ ኣይነግረኩምን እየ፡ በሎም።
9
ነቶም ህዝቢ ኸኣ እዚ ምስላ እዚ ኺነግሮም ጀመረ፥ ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፡ ንዓየይቲ ብመገስ ሂብዎም ከኣ፡ ነዊሕ ኪድንጕ ናብ ካልእ ሃገር ከደ።
10
ጊዜኡ ምስ በጽሔ፡ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኺህብዎ ደልዩ፡ ንባርያኡ ናብቶም ዓየይቲ ለአኾ። እቶም ዓየይቲ ግና ወቒዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ።
11
ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ፡ ንእኡውን ወቐዖም፡ ኣዋሪዶም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ።
12
መሊሱ ኸኣ ሳልሳይ ለኣኸ፡ ንእኡ ድማ ኣቝሲሎም ንወጻኢ ሰጐጕዎ።
13
እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ፥ እንታይ ደኣ ኽገብር እየ፧ ነዚ ዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ኽሰድድ፡ ንእኡስ ይሐፍርዎ ግዲ ይዀኑ፡ በለ።
14
እቶም ዓያይቲ ግና ምስ ረኣይዎ፡ ንሓድሕዶም፥ እዚ ወራሲ እዩ፡ እቲ ርስቱ ንኣና ምእንቲ ኪኸውንሲ፡ ንዑ ንቕተሎ፡ ኢሎም ተማኸሩ።
15
ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናብ ወጻኢ ኣውጺኦም ቀተልዎ። እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒኸ እንታይ ኰን ኪገብሮም እዩ፧
16
መጺኡ ነቶም ዓየይቲ ኼጥፍእ፡ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒውን ንኻልኦት ኪህቦም እዩ። እዚ ምስ ሰምዑ፥ ያእ ኣይግበሮ፡ በሉ።
17
ንሱ ግና ጠሚትዎም፥ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ፡ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኰነ፡ ዚብል ጽሑፍዶ እንታይ እዩ፧
18
ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ዘበለ ኺስበር፡ እቲ እምኒ እቲ ዝወደቖ ድማ ኪጭፍለቕ እዩ፡ በለ።
19
ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ከኣ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም እተዛረባ ስለ ዝፈለጡ፡ በታ ሰዓት እቲኣ ኺሕዝዎ ደለዩ፡ ግናኸ ነቶም ህዝቢ ፈርሁ።
20
ተጻናትዮም ብዘረባ ኺሕዝዎ እሞ ንመንግስትን ስልጣን ሹምን ኣሕሊፎም ምእንቲ ኺህብዎ፡ ቅኑዓት ተመሲሎም ዚጻናጸኑ ሰደዱ።
21
ንሳቶም ከኣ፥ መምህር፡ ብሓቂ ደኣ መገዲ ኣምላኽ ትምህር እምበር፡ ገጽ ሰብ ርኢኻ ኸም ዘይተድሉን ሓቂ ኸም እትዛረብን ከም እትምህርን፡ ንፈልጥ አሎና።
22
ንቄሳር ግብሪ ኽንህብሲ ተፈቒዱልና ድዩ ወይ ኣይፋሉን፧ ኢሎም ሐተትዎ።
23
ንሱ ግና ጕርሖም ፈሊጡ፥ ንምንታይከ ትፍትኑኒ አሎኹም፧
24
እቲ ዲናር ኣርእዩኒ። ምስሉን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ፧ በሎም። ንሳቶም ከኣ፥ ናይ ቄሳር፡ በሉ።
25
ንሱ ድማ፥ እምብኣርሲ ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ከኣ ንኣምላኽ ሃቡ፡ በሎም።
26
ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ብዘረባኡ ኺሕዝዎ ኣይከኣሉን እሞ፡ በቲ ምላሹ ተገሪሞም ኣጽቀጡ።
27
ካብቶም ትንሳኤ ምውታት የልቦን ዚብሉ ሰዱቃውያን ድማ ሓያሎ ናብኡ መጺኦም ሐተትዎ፡
28
ከምዚ ኢሎም፥ ዎ መምህር፡ ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ ሓድጊ ኸይሐደገ እንተ ሞተ፡ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ይውረሳ እሞ ንሓዉ ሓድጊ የቝመሉ፡ ኢሉ ሙሴ ጸሐፈልና።
29
እምብኣርከ ሾብዓተ ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቕዳማይ ሰበይቲ ኣእትዩ ኸይወለደ ሞተ።
30
እቲ ኻልኣይ ድማ ወረሳ፡ ንሱ ኸኣ ከይወለደ ሞተ።
31
እቲ ሳልሳይ ድማ ወረሳ፡ ከምእውን ሾብዓቲኦም ኣእትዮምዋስ፡ ውሉድ ከይሐደጉ ሞቱ።
32
መወዳእታኡ እታ ሰበይቲውን ሞተት።
33
እምብኣርሲ፡ ሾብዓቲኦም ኣእትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሳኤስ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ፧
34
የሱስ ከኣ በሎም፥ ደቂ እዛ ዓለም እዚኣ የእትዉን የተኣታትዉን እዮም።
35-36
እቶም ነታ ዓለም እቲኣን ንትንሳኤ ምዉታትን ንምርካብ ዚበቕዑ ግና ውሉድ ትንሳኤ ብምኳኖም ውሉድ ኣምላኽ እዮም፥ ከም መላእኽቲ ስለ ዝዀኑውን፡ ድሕርዚ ኺሞቱ ኣይከአሎምን እዩ፡ ኣየእትዉን ኣየተኣታትዉን እዮም።
37
ምዉታት ከም ዚትንስኡ ግና፡ ሙሴ ድማ ኣብቲ ኣሻዅ ቈጥቋጥ ንእግዝኣብሄር ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሃቅን ኣምላኽ ያእቆብን ብምባሉ ኣርኣየ።
38
ንእኡ ዅሎም ህያዋን እዮም እሞ፡ ንሱስ ናይ ህያዋን እምበር፡ ናይ ምዉታት ኣምላኽ ኣይኰነን።
39
ሓይሎ ኻብ ጸሓፍቲ ኸኣ፥ መምህር፡ ጽቡቕ ተዛሪብካ፡ ኢሎም መለሰሉ።
40
ድሕርዚ ገለ ኺሐትዎ እኳ ኣይደፈሩን።
41-43
ንሱ ድማ፡ ዳዊት ባዕሉ ኣብ መጽሓፍ መዝሙራት፥ ጐይታ ንጐይታይ፥ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም፡ ኣብ የማንይ ተቐመጥ፡ በሎ፡ ይብል እዩ እሞ፡ ከመይ ኢሎም ደኣ እዮም፥ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዚብሉ፧
44
እምብኣርሲ ዳዊት ጐይታይ ካብ ዚብሎ፥ ከመይ ኢሎ ደኣ ወዱ ይኸውን፧ በሎም።
45
ብዘሎ እቲ ህዝቢ ኺሰምዕ ከሎ ኸኣ፡ ንደቀ መዛሙርቱ፥
46
ወለል ብዚብል ክዳውንቲ ምዝዋር ካብ ዚደልዩ፡ ኣብ ዕዳጋ ምስላም፡ ኣብ ቤት ጸሎትውን ኣውራ መቐመጢ፡ ኣብ ምሳሕ ከኣ ኣውራ ስፍራ ኻብ ዚፈትዉ ጸሓፍቲ ተጠንቀቑ።
47
እቶም ኣባይቲ መበለታት ዚውሕጡ፡ ንምኽንያትውን ጸሎት ዜንውሑ፡ ንሳቶም ዝገደደ ፍርዲ ኺረኽቡ እዮም፡ በሎም።

1
It happened on one of those days, as he was teaching the people in the temple and preaching the Good News, that the priests and scribes came to him with the elders.
2
They asked him, "Tell us: by what authority do you do these things? Or who is giving you this authority?"
3
He answered them, "I also will ask you one question. Tell me:
4
the baptism of John, was it from heaven, or from men?"
5
They reasoned with themselves, saying, "If we say, ''From heaven,'' he will say, ''Why didn''t you believe him?''
6
But if we say, ''From men,'' all the people will stone us, for they are persuaded that John was a prophet."
7
They answered that they didn''t know where it was from.
8
Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things."
9
He began to tell the people this parable. "A man planted a vineyard, and rented it out to some farmers, and went into another country for a long time.
10
At the proper season, he sent a servant to the farmers to collect his share of the fruit of the vineyard. But the farmers beat him, and sent him away empty.
11
He sent yet another servant, and they also beat him, and treated him shamefully, and sent him away empty.
12
He sent yet a third, and they also wounded him, and threw him out.
13
The lord of the vineyard said, ''What shall I do? I will send my beloved son. It may be that seeing him, they will respect him.''
14
"But when the farmers saw him, they reasoned among themselves, saying, ''This is the heir. Come, let''s kill him, that the inheritance may be ours.''
15
They threw him out of the vineyard, and killed him. What therefore will the lord of the vineyard do to them?
16
He will come and destroy these farmers, and will give the vineyard to others." When they heard it, they said, "May it never be!"
17
But he looked at them, and said, "Then what is this that is written, ''The stone which the builders rejected, the same was made the chief cornerstone?''
18
Everyone who falls on that stone will be broken to pieces, but it will crush whomever it falls on to dust."
19
The chief priests and the scribes sought to lay hands on him that very hour, but they feared the people--for they knew he had spoken this parable against them.
20
They watched him, and sent out spies, who pretended to be righteous, that they might trap him in something he said, so as to deliver him up to the power and authority of the governor.
21
They asked him, "Teacher, we know that you say and teach what is right, and aren''t partial to anyone, but truly teach the way of God.
22
Is it lawful for us to pay taxes to Caesar, or not?"
23
But he perceived their craftiness, and said to them, "Why do you test me?
24
Show me a denarius. Whose image and inscription are on it?" They answered, "Caesar''s."
25
He said to them, "Then give to Caesar the things that are Caesar''s, and to God the things that are God''s."
26
They weren''t able to trap him in his words before the people. They marveled at his answer, and were silent.
27
Some of the Sadducees came to him, those who deny that there is a resurrection.
28
They asked him, "Teacher, Moses wrote to us that if a man''s brother dies having a wife, and he is childless, his brother should take the wife, and raise up children for his brother.
29
There were therefore seven brothers. The first took a wife, and died childless.
30
The second took her as wife, and he died childless.
31
The third took her, and likewise the seven all left no children, and died.
32
Afterward the woman also died.
33
Therefore in the resurrection whose wife of them will she be? For the seven had her as a wife."
34
Jesus said to them, "The children of this age marry, and are given in marriage.
35
But those who are considered worthy to attain to that age and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage.
36
For they can''t die any more, for they are like the angels, and are children of God, being children of the resurrection.
37
But that the dead are raised, even Moses showed at the bush, when he called the Lord ''The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.''
38
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
39
Some of the scribes answered, "Teacher, you speak well."
40
They didn''t dare to ask him any more questions.
41
He said to them, "Why do they say that the Christ is David''s son?
42
David himself says in the book of Psalms, ''The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand,
43
until I make your enemies the footstool of your feet."''
44
"David therefore calls him Lord, so how is he his son?"
45
In the hearing of all the people, he said to his disciples,
46
"Beware of the scribes, who like to walk in long robes, and love greetings in the marketplaces, the best seats in the synagogues, and the best places at feasts;
47
who devour widows'' houses, and for a pretense make long prayers: these will receive greater condemnation."