1
ፋስጋ ዚብሃል በዓል ቅጫ ድማ ቐረበ።
2
ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ደኣ ፈሪሆም እምበር፡ ከመይ ገይሮም ከም ዜጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ።
3
ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዚብሃል ይሁዳ ኣተወ፡ ንሱ ኻብ ቍጽሪ እቶም ዓሰርተው ክልተ እዩ፡
4
ከይዱ ኸኣ፡ ናብቶም ሊቃውንቲ ኻህናትን ሓላቑ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገይሩ ኸም ዜትሕዞ፡ ተዛረበ።
5
ተሐጕሶም ከኣ ኣቕራሽ ኪህብዎ ኣውዓሉሉ።
6
ንሱ ድማ ተሳማምዖም፡ ኣኬባ ህዝቢ ብዜብላ ጊዜ ኼትሕዞውን ምሽእቲ ጊዜ ይደሊ ነበረ።
7
እታ ገንሸል ፋስጋ ኺሐርዱላ ዚግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ኸኣ መጸት።
8
የሱስ ድማ ንጴጥሮስ ዮሃንስን፥ ኪዱ ክንበልዕሲ ገንሸል ፋስጋ ኣዳልዉልና፡ ኢሉ ለኣኾም።
9
ንሳቶም ከኣ፥ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ፧ በልዎ።
10
ንሱ ድማ በሎም፥ እንሆ፥ ኣብ ከተማ ምስ ኣቶኹም፡ ዕትሮ ማይ ዝጾረ ሰብኣይ ኪጓነፈኩም እዩ እሞ፡ ናብታ ዚኣትዋ ቤት ስዓብዎ።
11
ነቲ ብዓል ቤት ከኣ፥ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋስጋ ዝበልዓላ ማሕደር ኣጋይሽሲ ኣበይ እያ፧ ይብለካ አሎ መምህር፡ በልዎ።
12
ንሱ ኸኣ እተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ኼርእየኩም እዩ፡ ኣብኡውን ኣዳልዉ።
13
ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ፡ ገንሸል ፋስጋውን ኣዳለዉ።
14
እታ ሰዓት ምስ በጽሔት፡ ምስቶም ዓሰርተው ክልተ ሃዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ።
15-16
ንሱ ድማ፥ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዚፍጸም፡ ደጊም ካብዚ ኸም ዘይበልዕ፡ እብለኩም አሎኹ እሞ፡ ቅድሚ ስቓየይ ምሳኹም ገንሸል ፋስጋ ኽበልዕ፡ ብዙሕ ሃረር ኢለ አሎኹ፡ በሎም።
17-18
ጽዋእ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ፥ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእ፡ ካብዚ ፍረ ኦም ወይኒ ኸም ዘይሰቲ እብለኩም አሎኹ እሞ፡ ውሰዱ፡ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ፡ በለ።
19
እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቘሪሱ፥ እዚ ምእንታኹም ዚውሃብ ዘሎ ስጋይ እዩ፡ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ፡ ኢሉ ሃቦም።
20
ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋእ ኣልዒሉ፥ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዚፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ።
21
ግናኸ ኢድ እቲ ዜትሕዘኒ ኣብ መኣዲ ምሳይ እንሃ።
22
ወዲ ሰብሲ ኸምቲ እተመደበሉ ይኸይድ እዩ፡ ነቲ ወዲ ሰብ ብእኡ ዚተሐዝ ሰብኣይ ግና ወይለኡ፡ በለ።
23
ካባታቶም እቲ እዚኣ ዚገብር መን ምዃኑ ኸኣ፡ ንሓድሕዶም ኪማራመሩ ጀመሩ።
24
መኖም ዓብዪ መሲሉ ኸም ዚርኤ ኸኣ፡ ኣብ ማእከሎም ክርክር ኰነ።
25
ሽዑ ንሱ በሎም፥ ነህዛብ ነገስታቶም እዮም ዚገዝእዎም፡ እቶም ምልኪ ዘለዎም ከኣ ሕያዎት ይብሃሉ።
26
ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ፥ እቲ ኣባኻትኩም ዓብይስ ከም ንእሽቶ፡ እቲ ጐይታውን ከም ግዙእ ደኣ ይኹን።
27
እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥን እቲ ዜግልገልንከ ኣየናዮም ይዓቢ፧ እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥ ደይኰነን፧ ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ።
28
ንስኻትኩም ግና ብፈተና ምሳይ እተዓገሰኩም ኢኹም።
29-30
ኣብታ መንግስተይ ኣብ መኣደይ ምእንቲ ኽትበልዑን ክትሰትዩን፡ ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከኣ ንዓሰርተው ክልተ ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንሲ፡ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ፡ ንኣኻትኩም ከኣ ኣነ መንግስቲ መደብኩልኩም።
31
ስምኦን፡ ስምኦን፡ እንሆ፡ ሰይጣን ከም ስርናይ ኪሐሕየኩም ተመነየ።
32
ኣነ ግና፡ እምነትካ ኸይትጠፍእ፡ ምእንታኻ ለመንኩ። ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ፡ ነሕዋትካ ኣጸናንዓዮም።
33
ንሱ ግና፥ ጐይታይ፡ ኣነስ ንማእሰርቲ ዀነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ አሎኹ፡ በሎ።
34
ንሱ ኸኣ፥ ጴጥሮስ፡ ከም ዘይትፈልጠኒ ኢልካ ሰለሰተ ሳዕ ክሳዕ እትኽሕደኒ፡ ሎሚ ደርሆ ኸም ዘይንቁ፡ እብለካ አሎኹ፡ በሎ።
35
ደሓር ከኣ፥ እቲ ብዘይ ማሕፉዳ፡ ብዘይ ስንቂ፡ ብዘይ ሳእኒ ምስ ለኣኽኩኹምሲ፡ ገለዶ ጐዲሉኩም፧ በሎም። ንሳቶም ከኣ፥ ሓንቲ እኳ በሉ።
36
በሎም፥ ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘልዎ ይማላእ፡ ከምእዉን ስንቂ። እቲ ዜብሉ ኸኣ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ፡
37
ማለት እቲ ምስ ዓመጽቲ ተቘጽረ፡ ዚብል ጽሑፍ ኣባይ ኪፍጸም ብግዲ እዩ፡ እብለኩም አሎኹ፡ እወ፡ እቲ ብዛዕባይ ቅድም እተባህለ ይፍጸም አሎ።
38
ንሳቶም ከኣ፥ ጐይታይ፡ እንሆ፡ ኣብዚ ኽልተ ሰይፊ አሎ፡ በሉ። ንሱውን፥ ይኣክል፡ በሎም።
39
ወጺኡ ኸኣ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ፡ እቶም ደቀ መዛሙርቱውን ሰዓብዎ።
40
ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሔ ኸኣ፥ ናብ ፈተና ኸይትኣትዉ፡ ጸልዩ፡ በሎም።
41
ንሱ ኸኣ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዚኣክል ርሒቑ ተምበርኪኹ፥
42
ኣቦይ፡ ፍቓድካ እንተ ዀይኑ፡ ነዛ ጽዋእ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ። ግናኸ ፍቕድካ እምበር፡ ፍቓደይሲ ኣይኹን፡ እናበለ ጸለየ።
43
ዜበርትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተራእዮ።
44
ጻዕረ ሞት ሒዝዎ፡ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ። ረሃጹ ኻኣ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ።
45
ካብ ጸሎቱ ተንሲኡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ፡ ብጓሂ ረዚዞም፡ ደቂሶም ረኸቦም።
46
ንሱ ኸኣ፥ ከመይከ እትድቅሱ፧ ናብ ፈተና ኸይትኣትዉስ፡ ተንሲእኩም ጸልዩ፡ በሎም።
47
ንሱ ኺዛረብ ከሎ፡ እንሆ፡ ብዙሕ ህዝቢ መጸ፡ ካብቶም ዓሰርተው ክልተስ ይሁዳ ዚበሃል ድማ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ፡ ንየሱስውን ኪስዕሞ ቐረበ።
48
የሱስ ድማ፥ በል ይሁዳ፡ ንወዲ ሰብዶ ብምስዓም ተትሕዞ አሎኻ፧ በሎ።
49
እቶም ኣማእኪሎምዎ ዘለዉ ኸኣ እቲ ዝዀነ ምስ ረኣዩ፥ ጐይታይ፡ ብሰይፊዶ ኽንወቅዕ፧ በልዎ።
50
ሓደ ኻባታቶም ንባርያ ሊቀ ኻህናት ወቒዑ፡ የማነይቲ እዝኑ ቘረጾ።
51
የሱስ ከኣ፥ ክሳዕዚ ይብጽሑ ሕደግዎም፡ ኢሉ መለሰሎም። እዝኑ ተንክዩውን ኣሕወዮ።
52
የሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሊቃውንቲ ኻህናትን ሓላቑ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ዓበይትን፥ ከም ናብ ከታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ወጻእኩም፡
53
ኣብ ቤተ መቕደስ ኵሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ነይረ፡ ኣእዳውኩም እኳ ወስ ኣየበልኩምለይን። እዚኣ ግና ጊዜኹምን ስልጣን ጸልማትን እያ፡ በሎም።
54
ሒዞም ከኣ ወሰድዎ፡ ናብ ቤት ሊቀ ኻህናትውን ኣእተውዎ። ጴጥሮስ ከኣ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ።
55
ኣብ ማእከል እቲ መከበባያ ከኣ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓንስእ ተቐሚጦም ከለዉ፡ ጴጥሮስ ኣብ ማከሎም ተቐመጠ።
56
ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ፡ ጠሚታቶ፥ እዚውን ምስኡ ነይሩ እዩ፡ በለት።
57
ንሱ ግና፡ ኣቲ ሰበይቲ፡ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ኸሐደ።
58
ቅሩብ ጽንሕ ኢሉ ኸኣ፡ ሓደ ኻልእ ርእይዎ፥ ንስኻውን ካባታቶም ኢኻ፡ በለ። ጴጥሮስ ግና፥ ኣታ ሰብኣይ፡ ኣይፋለይን፡ በለ።
59
ሓንቲ ሰዓት እትኣክል ምስ ሐለፈት ከኣ፡ ሓደ ኻልእ፥ እዚ ድማ ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ፡ ገሊላዊ ኸኣ እዩ፡ ኢሉ ኣርጊጹ ተዛረበ።
60
ጴጥሮስ ድማ፡ ኣታ ሰብኣይ፡ እዚ እትብሎ ዘሎኻ ኣይፈልጦን እየ፡ በሎ። ሽዑ ገና እዚኣ ክኦዛረብ ከሎ፡ ብኡብኡ ደርሆ ነቀወ።
61
ጐይታ ኸኣ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከኣ፥ ሎሚ ደርሆ ኸይነቀወ፡ ሰለስተ ሳዕ ክትክሕደኒ ኢኻ፡ ዝበሎ ቓል ጐይታ ዘከረ፡
62
ናብ ወጻኢ ከይዱውን መሪር ብኽያት በኸየ።
63
እቶም ንየሱስ ዝሐዝዎ ሰባት ድማ የላግጹሉን ይወቕዕዎን ነበሩ።
64
ሸፊኖም ድማ ገጹ ይጸፍዕዎ፥ እስኪ ተነበየልና፡ መን እዩ ዝጸፍዓካ፡ እናበሉውን ይሐትዎ ነበሩ።
65
እናጸረፍዎ ኸኣ ብዙሕ ካልእ ነገር በልዎ።
66-67
ምድሪ ምስ ወግሔ፡ ዓበይቲ ህዝብን ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም፥ ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተ ዄንካስ፡ እስኪ ንገረና፡ ኢሎም ናብ ዋዕላኦም ወሰድዎ። ንሱ ኸኣ፥ እንተ ነገርኩኹም፡ ኣይትኣምኑን፡
68
እንተ ሐተትኩኹም ድማ፡ ኣይትምልሱለይን ኣይትፈትሑንንውን ኢኹም።
69
ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ኪቕመጥ እዩ፡ በሎም።
70
ኵሎም ከኣ፥ እምብኣርከ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፧ በልዎ። ንሱ ኸኣ፥ ኣነ ኸምኡ እየ እሞ፡ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ አሎኹም፡ በሎም።
71
ንሳቶም ከኣ፥ ባዕላትና ኻብ ኣፉ ድሕሪ ሰማዕናኸ፡ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና፧ በሉ።

1
Now the feast of unleavened bread, which is called the Passover, drew near.
2
The chief priests and the scribes sought how they might put him to death, for they feared the people.
3
Satan entered into Judas, who was surnamed Iscariot, who was numbered with the twelve.
4
He went away, and talked with the chief priests and captains about how he might deliver him to them.
5
They were glad, and agreed to give him money.
6
He consented, and sought an opportunity to deliver him to them in the absence of the multitude.
7
The day of unleavened bread came, on which the Passover must be sacrificed.
8
He sent Peter and John, saying, "Go and prepare the Passover for us, that we may eat."
9
They said to him, "Where do you want us to prepare?"
10
He said to them, "Behold, when you have entered into the city, a man carrying a pitcher of water will meet you. Follow him into the house which he enters.
11
Tell the master of the house, ''The Teacher says to you, "Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?"''
12
He will show you a large, furnished upper room. Make preparations there."
13
They went, found things as he had told them, and they prepared the Passover.
14
When the hour had come, he sat down with the twelve apostles.
15
He said to them, "I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer,
16
for I tell you, I will no longer by any means eat of it until it is fulfilled in the Kingdom of God."
17
He received a cup, and when he had given thanks, he said, "Take this, and share it among yourselves,
18
for I tell you, I will not drink at all again from the fruit of the vine, until the Kingdom of God comes."
19
He took bread, and when he had given thanks, he broke it, and gave to them, saying, "This is my body which is given for you. Do this in memory of me."
20
Likewise, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.
21
But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table.
22
The Son of Man indeed goes, as it has been determined, but woe to that man through whom he is betrayed!"
23
They began to question among themselves, which of them it was who would do this thing.
24
There arose also a contention among them, which of them was considered to be greatest.
25
He said to them, "The kings of the nations lord it over them, and those who have authority over them are called ''benefactors.''
26
But not so with you. But one who is the greater among you, let him become as the younger, and one who is governing, as one who serves.
27
For who is greater, one who sits at the table, or one who serves? Isn''t it he who sits at the table? But I am in the midst of you as one who serves.
28
But you are those who have continued with me in my trials.
29
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
30
that you may eat and drink at my table in my Kingdom. You will sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel."
31
The Lord said, "Simon, Simon, behold, Satan asked to have you, that he might sift you as wheat,
32
but I prayed for you, that your faith wouldn''t fail. You, when once you have turned again, establish your brothers ."
33
He said to him, "Lord, I am ready to go with you both to prison and to death!"
34
He said, "I tell you, Peter, the rooster will by no means crow today until you deny that you know me three times."
35
He said to them, "When I sent you out without purse, and wallet, and shoes, did you lack anything?" They said, "Nothing."
36
Then he said to them, "But now, whoever has a purse, let him take it, and likewise a wallet. Whoever has none, let him sell his cloak, and buy a sword.
37
For I tell you that this which is written must still be fulfilled in me: ''He was counted with the lawless.'' For that which concerns me has an end."
38
They said, "Lord, behold, here are two swords." He said to them, "That is enough."
39
He came out, and went, as his custom was, to the Mount of Olives. His disciples also followed him.
40
When he was at the place, he said to them, "Pray that you don''t enter into temptation."
41
He was withdrawn from them about a stone''s throw, and he knelt down and prayed,
42
saying, "Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be done."
43
An angel from heaven appeared to him, strengthening him.
44
Being in agony he prayed more earnestly. His sweat became like great drops of blood falling down on the ground.
45
When he rose up from his prayer, he came to the disciples, and found them sleeping because of grief,
46
and said to them, "Why do you sleep? Rise and pray that you may not enter into temptation."
47
While he was still speaking, behold, a multitude, and he who was called Judas, one of the twelve, was leading them. He came near to Jesus to kiss him.
48
But Jesus said to him, "Judas, do you betray the Son of Man with a kiss?"
49
When those who were around him saw what was about to happen, they said to him, "Lord, shall we strike with the sword?"
50
A certain one of them struck the servant of the high priest, and cut off his right ear.
51
But Jesus answered, "Let me at least do this"--and he touched his ear, and healed him.
52
Jesus said to the chief priests, captains of the temple, and elders, who had come against him, "Have you come out as against a robber, with swords and clubs?
53
When I was with you in the temple daily, you didn''t stretch out your hands against me. But this is your hour, and the power of darkness."
54
They seized him, and led him away, and brought him into the high priest''s house. But Peter followed from a distance.
55
When they had kindled a fire in the middle of the courtyard, and had sat down together, Peter sat among them.
56
A certain servant girl saw him as he sat in the light, and looking intently at him, said, "This man also was with him."
57
He denied Jesus, saying, "Woman, I don''t know him."
58
After a little while someone else saw him, and said, "You also are one of them!" But Peter answered, "Man, I am not!"
59
After about one hour passed, another confidently affirmed, saying, "Truly this man also was with him, for he is a Galilean!"
60
But Peter said, "Man, I don''t know what you are talking about!" Immediately, while he was still speaking, a rooster crowed.
61
The Lord turned, and looked at Peter. Then Peter remembered the Lord''s word, how he said to him, "Before the rooster crows you will deny me three times."
62
He went out, and wept bitterly.
63
The men who held Jesus mocked him and beat him.
64
Having blindfolded him, they struck him on the face and asked him, "Prophesy! Who is the one who struck you?"
65
They spoke many other things against him, insulting him.
66
As soon as it was day, the assembly of the elders of the people was gathered together, both chief priests and scribes, and they led him away into their council, saying,
67
"If you are the Christ, tell us." But he said to them, "If I tell you, you won''t believe,
68
and if I ask, you will in no way answer me or let me go.
69
From now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God."
70
They all said, "Are you then the Son of God?" He said to them, "You say it, because I am."
71
They said, "Why do we need any more witness? For we ourselves have heard from his own mouth!"