1
ክዛረብ እየ እሞ፣ ሰማያት ጽን በሉ፣ ምድሪ ኸኣ ቃል ኣፈይ ትስማዕ።
2
ትምህርተይ ከም ዝናም ይኻፊ፣ ዘረባይ ከኣ ከም ዛዕዛዓ ይውረድ። ከም ጥሚቕ ኣብ ልዕሊ ለምለም፣ ከም ብርቱዕ ዝናም ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ።
3
ስም እግዚኣብሄር እነግር ኣሎኹ እሞ፣ ንኣምላኽና ኣዕብይዎ።
4
ኵሉ መገዱ ፍርዲ እዩ እሞ፣ እቲ ኸውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ፣ ዓመጽ ዜብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ፣ ንሱ ጻድቕን ቅኑዕን እዩ።
5
ንሳቶም ተባላሸውዎ፣ ደቁ ኣይኰኑን፣ ነውራማት እዮም፣ ሓረመኛን ቄናንን ወለዶ ኣዮም።
6
ኣታ ዓሻን ዘይለባምን ህዝቢ፣ ንእግዚኣብሄር እዚዶ ትፈድይዎ፧ እቲ ዝፈጠረካ ኣቦኻስ ንሱዶ ኣይኰነን፧ ዝገበረካን ዘዳለወካን ንሱ እዩ።
7
እተን ጥንታውያን መዓልትታት ዘክር፣ ዓመታት እቶም ውሉድ ወለዶ ኣስተብህሉ፣ ነቦኻ ጠይቆ፣ ንሱ ኸኣ ኬግህደልካ እዩ፣ ዓበይትኻውን ኪነግሩኻ እዮም።
8
እቲ ልዑል ንህዝብታት ምስ ኣረስተዮም፣ ንደቂ ኣዳም ምስ ፈላለዮም፣ ከም ቊጽሪ ደቂ እስራኤል ዶባት ህዝብታት መደበ።
9
ግደ እግዚኣብሄር ህዝቡ እዩ እሞ፣ ያእቆብ ድማ ክፍሊ ርስቱ።
10
ኣብ ጽምዊ ባድማ በረኻ፡ ኣራዊት ዜድህዩሉይ፡ ኣብ ምድሪ በረኻ ረኸቦ። ከበቦን ተኸናኸኖን፡ ከም መርዓት ዓይኑ ሐለዎ።
11
ንስሪ ጨጨውቱ ኸም ዜንፍር ኣብ ልዕሊኦም ከኣ ከም ዚዝምቢ፣ ኣኽናፉ ዘርጊሑ ወሰዶ፣ ኣብ ከነቲቱ ኸኣ ጾሮ።
12
እግዚኣብሄር በይኑ መርሖ፣ ምስኡ ጓና ኣምላኽ ኣይነበረን።
13
ኣወጢሑ ብበረኽቲ ምድሪ ኣሕለፎ፣ እቶት ግራሁ በልዔ፣ ካብ ከውሒ መዓር ኣምጸዮ፣ ካብ ተሪር ከውሒ ኸኣ ዘይቲ።
14
ጠስሚ ላምን ጸባ በጊዕን ምስ ስብሒ ገንሸልን ደዓውል ባሳንን ኣጣልን ምስ ስብሒ ፍቱግ ስርናይ፣ ካብ ደም ኣስካል ከኣ ወይኒ ሰቴኻ።
15
ይሹሩን ግና ሀጠረ እሞ ተናድሔ፣ ሰባሕካ፣ ረጐድካ፣ ከረሽካ። ሽዑ ነቲ ዝገበሮ ኣምላኽ ሐደጎ፣ ንኸውሒ ምድሓኑ ነዐቖ።
16
ብጓኖት ኣማልኽቲ ኣቕንእዎ፣ ብጽያፍ ኣናደድዎ።
17
ኣምላኽ ንዘይኰኑ ኣጋንንቲ፣ ንዘይፈልጥዎም ኣማልኽቲ፣ ኣቦታትኩም ንዘይፈርህዎም፣ ሕጂ ቕሩብ ንዝመጹ ሓደስቲ ኣማልኽቲ ሰውኡ።
18
ዝወለደካ ኸውሒ ሓደግካ፣ ዝፈጠረካ ኣምላኽ ድማ ረሳዕካ።
19
ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለ ዘዀረይዎ፣ እግዚኣብሄር ከኣ ርእዩ ደርበዮም።
20
በለ ድማ፣ ንሳቶም ሓረመኛ ወለዶ፣ እምነት ዜብሎም ደቂ እዮም እሞ፣ ገጸይ ክሓብኣሎም እየ፣ መወዳእታኦም እንታይ ምዃኑ ኽርኢ እየ።
21
ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኰነ ኣቕንኡኒ፣ ብኸንቱነቶም ኣዀረዩኒ። ኣነ ኸኣ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንኦም፣ ብዓሻ ህዝቢ ከዀርዮም እየ።
22
ብዅራይ ሓዊ ነዲዱ እዩ እሞ፣ ክሳዕ ታሕታይ ሲኦል ይነድድ፣ ንምድሪ ምስ ፍሬኣ ይበልዓ፣ መሰረታት ኣኽራን ድማ የሕርር።
23
ክፉእ ኣብ ልዕሊኦም እእክብ፣ ፍላጻይ እውርውረሎም።
24
ብጥሜት ይምህምኑ፣ ብረስኒ ዓሶን ብመሪር ፌራን ይብልዑ። ኣስናን ኣራዊት ምስ ሕንዚ ለመምታ ምድሪ ኽሰደሎም እየ።
25
ሴፍ ኣብ ወጻኢ፣ ኣብ ውሽጢ ቤትውን ፍርሃት፣ ንጐበዝን ንቘንጆን ንዚጠቡ ምስ ሸያብ ኪውድኦም እዩ።
26
ምበልኩ፣ ፋሕ ከብሎም፣ መዘከርታኦም ካብ ማእከል ሰብ ክጥርስ።
27
ግናኸ ምቊንጻብ ጸላኢ ፈራህኩ፣ እቶም ወደረኛታቶም ተጋግዮም፣ ነዚ ዅሉ እታ ልዕልቲ ኢድና ደኣ እምበር፣ እግዚኣብሄር ኣይኰነን ዝገበሮ፣ ከይብሉ።
28
ምኽሪ ዝጠፍኦም ህዝቢ እዮም እሞ፣ ምስትውዓል ከኣ የብሎምን።
29
ነዚ ኼስተውዕልዎ፣ ነቲ ዳሕራዮም ድማ ኪሓስቡስ፣ ለባማት ደኣ እንተ ዚዀኑ።
30
እቲ ኸውሖም እንተ ዘይሸጦም፣ እግዚኣብሄር ከኣ ኣሕሊፉ እንተ ዘይህቦምሲ፣ ከመይ ገይሩ ደኣ ሓደስ ንሽሕ ይሰጎም፧ ክልተስ ንዓሰርተ ሽሕ የህድምዎም፧
31
እቲ ኸውሖም ከም ከውሕና ኣይኰነን እሞ፣ ጸላእትና ድማ በዚ ፈረዲ እዮም።
32
ወይኖም ካብ ወይኒ ሶዶም፣ ካብ ግራት ጎሞራ ኸኣ እዩ እሞ፣ ዘቢቦም መርዛም ዘቢብ፣ ኣስካሎም ድማ መሪር እዩ።
33
ወይኖም ሕንዚ ገበል ዝበርትዔ ሕንዚ መንደላይ ተመን ከኣ እዩ።
34
እዚ ኣባይ ተኣርኒቡ፣ ኣብ መዝገበይ ከኣ ተሐቲሙዶ ኣይኰነን፧
35
መዓልቲ ጥፍኣቶም ቀረባ፣ እቲ እተዳለወሎም ከኣ ቀልጢፉ ኺመጽእ እዩ እሞ፣ በታ ኣእጋሮም ዚሰናኸለላ ጊዜ፣ ምፍዳይ ሕነን ምኽሓስን ናተይ እዩ።
36
ሓይሎም ከም እተወድኤ፣ እተዐጽወን እተሐድገን ከም ዜልቦ ድማ ምስ ረአየ፣ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ኺብይን እዩ እሞ፣ ንባሮቱ ኸኣ ኪርሕርሓሎም እዩ።
37-38
ሽዑ ይብል፣ እቶም ኣማልኽቶም፣ እቲ ዚእመንዎ ኸውሒ፣ እቶም ስብሒ መስዋእቲ ሕሩዶም ዝበልዑ፣ ወይኒ መስዋእቲ መስቴኦም ከኣ ዝሰተዩ ኣበይ ኣለዉ፧ ይተንስኡ እሞ ይርድኡኹም፣ መጸግዒውን ይኹኑኹም።
39
ኣነ፣ ኣነ እየ ንሱ፣ ምሳይ ካልእ ኣምላኽ ከም ዜልቦ ድማ፣ ሕጂ ርኣዩ። ኣነ እቐትል ህያው እገብር፣ ኣነ ኤቚስል ድማ፣ ካብ ኢደይ ዜድሕን ከኣ የልቦን።
40
ኢደይ ንሰማይ ኤልዕል እሞ’ ኣነ ንዘለኣለም ህያው እየ፣ እብል።
41
ነቲ ዜንበልብል ሴፈይ ምስ ሰሐልኩ፣ ኢደይውን ፍርዲ ምስ እትሕዝ፣ ንተጻረርተይ ክብቀሎም እየ፣ ንዚጸልኡኒውን ክፈድዮም እየ፣
42
ካብ ደም ቅቱላትን ምሩኻትን ንፍላጻታተይ ብደም ከስክሮ እየ። ሴፈይ ድማ ካብ ርእሲ መራሕቲ እቲ ጸላኢ፣ ስጋ ኺውሕጥ እዩ።
43
ንደም ባሮቱ ተበቂሉ፣ ንመጻርርቱ ሕነ ኺፈዲ፣ ንምድሩ፣ ንህዝቡ ኺዕረቕ እዩ እሞ፣ ኣቱም ህዝብታት፣ ምስ ህዝቡ ተሐጐሱ።
44
ሙሴ ድማ፣ ንሱ ምስ እያሱ ወዲ ነዌ፣ መጺኡ ኣብ እዝኒ እቲ ህዝቢ ዅሉ ቓላት እዚ መዝሙር እዚ ተዛረበ።
45
ሙሴ ኸኣ ኵሉ እዚ ነገር እዚ ንዅሉ እስራኤል ተዛሪቡ ወድኤ፣
46
በሎም ድማ፣ እዚ ኣነ ሎሚ ዝምስክረልኩም ዘሎኹ ኹሉ ቓላት ንደቅኹም ተጠንቂቖም ኪገብርዎ ኽትእዝዝዎም፣ ዅሉ ቓላት እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ።
47
እዚ ነገር እዚ ህይወትኩም እዩ እምበር፣ ከንቱ ነገር ኣይኰነን፣ ኣብታ ንስካትኩም ክትወርስዋ ንዮርዳኖስ እትሳገርዎ ዘሎኹም ምድሪ ድማ በዚ ነገር እዚ መዓልትታትኩም ተንውሑ።
48
እግዚኣብሄር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣
49
ናብዚ ኣብ መንጽር ያሪኮ፣ ኣብ ምድሪ ሞኣብ ዘሎ ኸረን ዓባሪም፣ ናብ ከረን ኔቦ፣ ደይብ፣ እሞ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ንርስቲ ዝህቦም ምድሪ ኸነኣን ርኣያ።
50
ከምቲ ኣሮን ሓውካ ኣብ ከረን ሁር ዝሞተ፣ ናብ ህዝቡ ኸኣ እተኣከበ፣ ንስኻ ድማ ኣብቲ እትድይቦ ኸረን ሙት፣ ናብ ህዝብኻውን ተኣከብ።
51
እዚ ኣብ ማይ መሪባ፣ ኣብ ቃዴስ ኣብ በረኻ ሲን ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ስለ ዝዓመጽኩምን፣ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ከኣ ስለ ዘይቀደስኩምኒ እዩ።
52
ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ኣማዕዲካ ትርእያ፣ ናብኣ ግና ኣይትኣቱን ኢኻ።

1
Give ear, you heavens, and I will speak. Let the earth hear the words of my mouth.
2
My doctrine shall drop as the rain. My speech shall condense as the dew, as the small rain on the tender grass, as the showers on the herb.
3
For I will proclaim the name of Yahweh. Ascribe greatness to our God!
4
The Rock, his work is perfect, for all his ways are justice: a God of faithfulness and without iniquity, just and right is he.
5
They have dealt corruptly with him, [they are] not his children, [it is] their blemish. [They are] a perverse and crooked generation.
6
Do you thus requite Yahweh, foolish people and unwise? Isn''t he your father who has bought you? He has made you, and established you.
7
Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask your father, and he will show you; your elders, and they will tell you.
8
When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the children of men, he set the bounds of the peoples according to the number of the children of Israel.
9
For Yahweh''s portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance.
10
He found him in a desert land, in the waste howling wilderness. He surrounded him. He cared for him. He kept him as the apple of his eye.
11
As an eagle that stirs up her nest, that flutters over her young, he spread abroad his wings, he took them, he bore them on his feathers.
12
Yahweh alone led him. There was no foreign god with him.
13
He made him ride on the high places of the earth. He ate the increase of the field. He caused him to suck honey out of the rock, oil out of the flinty rock;
14
Butter of the herd, and milk of the flock, with fat of lambs, rams of the breed of Bashan, and goats, with the finest of the wheat. Of the blood of the grape you drank wine.
15
But Jeshurun grew fat, and kicked. You have grown fat. You have grown thick. You have become sleek. Then he forsook God who made him, and lightly esteemed the Rock of his salvation.
16
They moved him to jealousy with strange [gods]. They provoked him to anger with abominations.
17
They sacrificed to demons, [which were] no God, to gods that they didn''t know, to new [gods] that came up of late, which your fathers didn''t dread.
18
Of the Rock who became your father, you are unmindful, and have forgotten God who gave you birth.
19
Yahweh saw [it], and abhorred [them], because of the provocation of his sons and his daughters.
20
He said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be; for they are a very perverse generation, children in whom is no faithfulness.
21
They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities. I will move them to jealousy with those who are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation.
22
For a fire is kindled in my anger, Burns to the lowest Sheol, Devours the earth with its increase, and sets the foundations of the mountains on fire.
23
I will heap evils on them. I will spend my arrows on them.
24
[They shall be] wasted with hunger, and devoured with burning heat and bitter destruction. I will send the teeth of animals on them, With the poison of crawling things of the dust.
25
Outside the sword shall bereave, and in the chambers, terror; on both young man and virgin, The suckling with the gray-haired man.
26
I said, I would scatter them afar. I would make the memory of them to cease from among men;
27
were it not that I feared the provocation of the enemy, lest their adversaries should judge wrongly, lest they should say, Our hand is exalted, Yahweh has not done all this.
28
For they are a nation void of counsel. There is no understanding in them.
29
Oh that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end!
30
How could one chase a thousand, and two put ten thousand to flight, unless their Rock had sold them, and Yahweh had delivered them up?
31
For their rock is not as our Rock, even our enemies themselves being judges.
32
For their vine is of the vine of Sodom, of the fields of Gomorrah. Their grapes are grapes of gall, Their clusters are bitter.
33
Their wine is the poison of serpents, The cruel venom of asps.
34
Isn''t this laid up in store with me, sealed up among my treasures?
35
Vengeance is mine, and recompense, at the time when their foot slides; for the day of their calamity is at hand. The things that are to come on them shall make haste.
36
For Yahweh will judge his people, and have compassion on his servants, when he sees that [their] power is gone, There is none [remaining], shut up or left at large.
37
He will say, Where are their gods, The rock in which they took refuge;
38
Which ate the fat of their sacrifices, And drank the wine of their drink offering? Let them rise up and help you! Let them be your protection.
39
See now that I, even I, am he, There is no god with me. I kill, and I make alive. I wound, and I heal. There is no one who can deliver out of my hand.
40
For I lift up my hand to heaven, And say, As I live forever,
41
if I whet my glittering sword, My hand take hold on judgment; I will render vengeance to my adversaries, and will recompense those who hate me.
42
I will make my arrows drunk with blood. My sword shall devour flesh with the blood of the slain and the captives, from the head of the leaders of the enemy.
43
Rejoice, you nations, [with] his people, for he will avenge the blood of his servants. He will render vengeance to his adversaries, And will make expiation for his land, for his people.
44
Moses came and spoke all the words of this song in the ears of the people, he and Joshua the son of Nun.
45
Moses made an end of speaking all these words to all Israel;
46
He said to them, Set your heart to all the words which I testify to you this day, which you shall command your children to observe to do, [even] all the words of this law.
47
For it is no vain thing for you; because it is your life, and through this thing you shall prolong your days in the land, where you go over the Jordan to possess it.
48
Yahweh spoke to Moses that same day, saying,
49
Go up into this mountain of Abarim, to Mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho; and see the land of Canaan, which I give to the children of Israel for a possession;
50
and die on the mountain where you go up, and be gathered to your people, as Aaron your brother died on Mount Hor, and was gathered to his people:
51
because you trespassed against me in the midst of the children of Israel at the waters of Meribah of Kadesh, in the wilderness of Zin; because you didn''t sanctify me in the midst of the children of Israel.
52
For you shall see the land before you; but you shall not go there into the land which I give the children of Israel.